9 Kasım 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Kasım 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN... DILİ NE si > > 4- <5 4 bei > aaa a aaa ml in ii Sene 14 — No. 4762 Yazı İşleri Telefonu 20203 SALI 9 İKİNCİTEŞRİN 1943 İdare İşleri Telefonu 20203 Fiatı 10 Kuruş m nn kk mn. SEKER UCUZLADI e Hitlerin dünkü nutku Kesmenin toptan || çap Fakltesi “Almanya için 1918 hatası bir | satış fiatı 200, | seretendirdier | gopg a etmiyecektir,, nkara Üniver- e her han Ankara, 8 (A.A.) — Al tozun 7180 kuru sitesi Fen akültesi bügün saat 11 de K $ Gazi Terbiye Enstitüsünde Dilli Şet m mem bozgunculuk ep ai m leket ngi bir ümitle n huzurları le Maarif Vekili Hasan Al Mn ami geleceğini, Alman milletin Şi emi Cuma akşamına kadar şeker satışları in iğ > ücel'in nutku ile açılmıştır. Z tlaka sıkı döylei menedild', ticaret maksadile şeker Törende Büyük Millet Meclisi reisi a e mutlaka kazanacağını y Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü Sas) Beri ve 8 e ) — Sührer bugün dit etmiş, ne Eston, Spa uelonyalılar bulunduranlar beyanname verecekler -açoğlu, vekiller, mebuslar, maarif ve | nihte Lİ a veya Litvanyalı zaptetmeğe 4 EŞ EE A ME Zİ kâleti ileri gelenleri ile Ankara Fakül-| ninde b nasyonal - sosyalist par kalkmışlardır. ağa ER Romanya MAŞ ekhlet- | imalâtta kullanmaları YE teler enstitüleri dekan ve profesörleri, | tisinin en eski azalarına hitaben bir ayı veya Bakü petrol kaynak: — İf ten tebliğ eatlmiştir; ha evvel satıp henüz mler öğretmenler, matbuat o mümessilleri ve |'mutuk söylemiştir. 8. 8. muhafizlarinin larını ele ecir istemiş değildir. Fa- : Ticaretle gal vr bütün ha- | teslim etmedik de dakil olmak İli yen Fakültesi Gazi Terbiye Enstitüsü | vazife aldiği bu toplantıda harb şarki- ği kat Rusya mütemadiyen bütü; i kiki ve hümal sale: tic üzere - şekerlerini bi yerden diğer İl| talebeleri hazr bulunmuştur. ları ve marşlar söylenmiştir. Führer) i & rarımadasini zaptetniek ve orn yeni ! eken bir yere nakleylemeleri in Fakülte ve enstitü kapısında Maarif | oturacaği masarın etrafındaki propa- genişlemeler için bir atlama tahtası 3/1 seli kararname vekili ve vekillik ileri gelenleri ile pro-| ganda naziri Göbbels, iş cephesi şefi Loy i olarak kul 4 etini gütmüştür. verilecek ae namelerin fesör ve öğretmenler tarafından karşi-| ve gömlekliler genci kurmay reisi PU, ği, Almanyanın yanar alı » başka gi trolü biti ie mahailin en b ii Si Şefin alkışlar arasında sa-| Sehetman bulunmakta idiler. Führer- 5 ami diğ bir devletin Avrupa — 'asının bimaye- a p ” | yük müiy memuru J izci fikra lona girişleri, talebenin bir ağızdan söy| den biraz evvel Göring yaiiz ie sini üstüne ee inanmak ha- 4 a akşamına kadar şeker sat- | daki yâsak müddetini kısaltabilir. ledikleri istiklâl marşı ile karşılanmış| gelmişti. Führer, yaninda muavini Bol kiki bir manevi delâlet eder. Tak o evamı 6 ncı sayfada) ve.Maarif Vekili açış nutkunu söylemiş| maun ve dahiliye naziri Himmler riben ii va se Bas <. olduğu gibi birlikte içeri girmiştir. K yalnız bir m k devlet, ln Dirta ç Münih Gaüleiteri Paul Giesi z âit eden hüc ri şu sözlerle karşılami Meya M ze bu teh- İdi” mayan pl ğ 5 z 2 ? . . ç . .. Aa rel GN Si amiştır: si Bay Benesin | İZMİr Su Şirketi hükümet (577772 —i z ajansının verdiği metne gö- ; MANIN HEDEFİ : , re a en sâühim kısımları şunlar. a Şari öl a salim en büyük hedefi (ÇÜ Niyetleri taralımlan satin alındı ü sn pl mr Pa azetenin 938 koleksiyonunu ka- i «Ne Finlândiya dünya sulhünü teh- i (Dev: AZ Edl ) “ rıştırıyordum, © ydın Haziran v ği vr gn b Ban a dl Ni ve ei 4 İİ Eden Menemencioğluna veda etti | be dil DE iel me hizmeti minin etinde olan işlerin devlet teşkilâtı ge ida. li İnternational News Service ini nın bir muhabirini kabul ederek harb re la konuşmuş. Demi resi rejimim. ve parti ida ani icabındandır. Geri- deh al ailoiilasım da satın alınması tabiidir. İngiliz basını, Türkiyenin harbe A.) — İzmir su ei Ankara, 8 (A «Şimdi ilik hat yakın istikbalde harblnin. hü. dn bebe hzl yil delisin map İbn yeleğin &4 | sina; gil Ol mukâyelenmis ayl KE irme en e müttefi 1 ere dair memnunluk veridi emareterin mev-| fia vekilliğince NaflaVeklii ile yk en luğunu söyliyebilirim. mümessileri tarafından ita e çok memleketlerde müküm yes Dpi eml > > mr rağmen ben ten sonra ödenecektir. vele yar ım e e 1 eceğ ini Gi ir iyor z ani ace MiE uninyorumu>| yük Millet Meclisince Gale sadi z ğ e el inden 8 ay san. takirde işletme 1044 nesiniz ipl e Çeko-Slovakyanın, sonra ii Miner imani eöğectki e A aşa Ge ça ni e riya a isik iye ye nasr Menenimmaloğ | (Du Cefa beyanda gülmeler "kalkma Sem Ya e luna veda etmiş ve günün mütel vi rin dör ve eti içinde zılca kıyamet kopmuş. çe my Ankara, 8 (Husust) — İzmir Su Şir- iş gür baki içi Eğ ketinin mübayaa mukavelesinin imzası ısmını İngiliz eliçiliğinde hergünkü| yapılmış ri ve efil harbe ri , münasebetile Nafia Vekili şu beyanat- işlerile meşgul olarak geçirmiştir. M.İ girmeden de Müttefiklere mühim yar - ta yn Eden'in Yunan ve Yugoslav başvekille-| dıumda bul eği belirtilmektedir. «— Su, Jektr ik, havagazı ve müna- rile yapmış olduğu görüşmel: her bi İYES GÖRİ kale in işletmeleri gibi âmme i biz mat e Berlin 8 (T.P.) — Alman hariciyesin ugünkü di, hizmeti mahiyetinde olan işlerin devlet LONDRADA de bugün Kahire Sli MAL da ne rum halkını ir yal ve ya ilan cumhuriyet reji » Eden - Mean linde elerin- | düşünüldüğü sualirie cevab olarak, Pür | tede bir yazı gördüm. Vaziyeti işi hü- e me a uk Sl ea imame icabından den sonra Kahirede neşredilmiş olan| kiyenin tarafsızlık siyasetini birakmak | lâsa etmeye muvaffak olmuş. Haliha- e Giy semiz yiz imdiye kadar devlet teşki kısa, tebliğ ee gazetelerinde mah -İ © (Devamı 3 üncü sayfada) | | sıra ve ez 5 umumi bakaşta "a let teşki levamı 6 nci sa; ie la) Nafia Vekili Sırrı Day geğmiştir. yi i . bugün e yazıyı kısmen diyo - —— düne harbinden önces garp rum. Okurlarımı bu bahisde sydınlata emini ez) YAZAN: BRUCE HUTCHİSON TUM Ruslar Makarof Vişe em ğe rim, veya . A Arkasına Avrupanın en derin ve uzak El f hi I o © | «26 Teşrinievvel ihtilâliş nin yıldönü — Görüşlü diplomatı san'atnın o eklemesi N münasebetile Mareşal Stalinin ve. — pr merikanın Sul plani ve Elenkof şehirlerini. Bunun içindir, ei yaar gö) a eğ , ki Çekö-Sivvakyaı 4 Bun o o mağruı rden v6 bütün Avru i! d Ni Jarı vardır. zem xe e iğ po Arayanın sma dr ANAMA Te Tercüme eden: Mehmed Osman Dostel işgal ettiler e 5 cağ öğlemiş ol- ile ; : 8 33 ; 23 z edin harb olunyacazı igest» | Pek çok defa tekrar edile edile artık içinde elde - ettikleri Ki isimli İngiliz aylık o mecmuasının | adetâ umumi bir faraziye haline gelmiş masına bakarak in ayi tında yer tutacak me- in dü mn mii Kânunuevvel 1942 tarihli nüshasın-| olan bir nokta vardır. Biz düşmanları-) Moskova 8 (AA. — İli tekliği: ftaarruzlarini geri püskürten © Ktalor-| yindendirler. Serge Ke Kunyi rp şehrinin! “5 büyük aprn dan tercüme edilmiştir. Amerika| mızda gördüğümüz zorbalık, milita- miz kurdukları köprühuşiarını genişli — İN siyon al devlet adamları irad. ettikleri. bir | rizm, ferdleri esir haline indirme siya:|et mek için harekâta devam İN erdi (Devamı:3 ünl KE kada) i 4d sea eği derin ve mzak görüşü) — *erİ Laik du harpten son- (Devamı 7 inci sayfada) |$a8 ettir. Nevelin batısında ve ceuub batisinda eli E diplomat harblerin en yılacısının pek 1 e e (Deva: incü sayi elim Tagıp Cmeç Yakn olduğunu sezmiş, fakat vatan- ki ir pa 0 al zi ER mi ii k | daşlarım ürkütmemek için sezdiğini ” S P, , GENE KİBRİT YOK İiköe saklamayı gerekli güzinliğ ola” makalede işte o plânın — in on osta nın Kerç 7 Saktır, demek daha iltiyatı. hareket) O. e ye 5 — ie le olr i Ti harfleri değişti || | DÜŞÜNCELER ) Esasen Çeki eler biz devlet ini Alanı, |, Pu asirlarda Washington bir inkilâp —— B m garp hareketine mart olmaktadır. Ba mb < Ase nce, ir yaralama hâdisesi harbe amli sonra bir komi- 19 halinde Londrada yeni bir hayata) ,? çare Bördüğümez lay Bagn Kem münasebetil bepm” büyüktür. Zira bu hareket,|3 dizilniş ia e İ e b ra en ar) len yaaa olan insanları olduğu Bu harfler dize biraz daha azla $| «Bir manav süs ve zevk müptelâsı ka- kadar mış olan gelecek gi koymak ikm ver- İİ rısını dört yerinden bıçaklıyarak öl- rine tut göster vaktile | insan Mi de kucaklamaktadır. ederiz ki memnun olacak- $İ © dürdür va leh ve ire ai > poliika | Bu gün artık bu inkilâp hareketine aid|$ sın. «Bu kadın süs ve lüks birinci ği uş olsa bile bu defn oAvrupamın| plânların umumi hatlarını çizmek müm Fakat Bi küçük değişiklik bizl kocasından dört çocuğunu sokağa bi- . Yeni durumumu görmeye çalışmıştır. kündür. Amerika hükümeti bu plânları|$ nekadar üzmüş ve yormuş ulduğu- rakarak bu ggnavla evlenmişti.» rçekte Bay Benesin başkanlığı al-| hazırla, Bu program, bunun zıddı)$ nu ağ edebilir misin İki yaralama hüdisesi andayız? İ da bulunan Çek komitesi iki yıl ön-| olan ve umumiyetle faşizm namı altın- Bugün mağ kur harfleri $| Bur bi, tü göreneğin İç- | “8 ilk iş olarak muhacir Polony da anıl bir. programın muzaf- th . - ! kümeti ile bir ii a zem mayı VA-| fer olmasını önlemek için son ve tek ça ra ından olan 2ife bildiği; hat e fırsattır. Bunu görmel li in- dö bu rasyon vücüde ii BE kâr etmek ise İl YE Wa İn ştur Bü halde muhacir Polorya hükümetinin | & meydana imeğe rini küçük hel nl azmanı Dağ İkinci yaralanma hödiemel lik BclâN ye” ,Bovyet Tusya ie bozuşması | üzerine e olan sn ya gm büyük bir)? bi bir ranın kangrenleşmesidir. İ © Devamı 3 üncü sayfada) uvaffakiyet . kazanmış olan böle levamı 6 ncı sayfada) Kısa polis vukuatında, kötü göreneğin ği ., | aşist inkilabı .2 | ietimat hayattaki fena tesirini ütün ğ e em a il bir mukabil inkilâptır. » pa . İ çeplaklığile görüyoruz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: