8 Kasım 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

8 Kasım 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS kararı STALİN DİYOR Kİ Bu harp bit tikten sonra Cenup Avrupa harekâtı | sulhu silâhla koruyan ikinci cephe HE kii taşı 1 inci Sa TEE nü irihi Mos- ve ileri gö- ee uvetlehmiştir. Birleş- v. İmar Eki getizoşde kara - Cenup, Tralyardak askeri harekâtı ei u zamanda Müttefikler Alm: sai ata, b Kez DE uruğundan kurtarmak, Milletlere, mili hayatları inline eli ire de yardır. Ayann Kurul Maki maksat gu İdi: bir taraftan | urun salâhiyetlerini | tah-| Ve knotrol ederek rol. ani olmak. rikâlılar, h yolu ve mukavemet mı mişlerdir. Hüseyin, ; JA manya 'ya YG ime amm ekeni Bu suretle, Kiyefteki Alm 'opçu Okulu: Sedat - Mehmet, ln rivolro” â , yi m man kıtaları arasında irtibat vasi- azta güner nm anağraliyati kdeniz'de slk sina mafia Sergin vey birinel derecede ehemmiyeti haiz iki | (© GAİN yapı N Mİ | ler “İsti : hhdise e evvelinden Hazplanmıştı anil Lig maçlarının puan alingrat önündeki muharebe ve Al- Mi — İngi Ame) - mi Kendini güner olen “ni k. N anların Kur önünde uğradıkları | içça an ye born uşaklarından mi. Almanlar asker inen ses Dlrikderi ör. Nr e vaffakıyetsizlik. Stalingrat mu - | rekkej EŞİK vi ayi ii — e göm ae Ankaragücü de N rebe meydanında 146700 Alm İngil sahili Bu zafer e bu akşam Me eşi Kii 8 Dir erdi. | cesedi sayılmıştır Almanlar St: 1m nie & bit çok telle) ederi kova'da 124 top selâm, atışı ei Gençlerbirliği 2 1 mM r » ; : Pİ eme; agyatisam iki ki | EDİ alime göre var yüklü 13 gemi A KM ei m ven bir daha & kaleler para Almanlara göre e ie m eN Neşe ir” edeflere iel Heri lr. lerlin, Taa, — D.NB ajansı İfikieie ai > — t) İn hususta henüz mal t . nin öğrendiğine gö Alman hava 1 <> ye Kanadın idare Mr) bafırdılar mia mentol em) ae İz 2 3 Moapalta uçağı. Abbenile çalar apntyrn günü Kere po Meli eden kışlayı era Sovyet köprübaşı kesi bormbalamığtı. ds Londra | © Beri Hususi tebliğ: . İmini ve iki sahil arasında mekik ei bölgesine ve Tagiltere'nls. doğusunda | Alı vetleri batı Akde-| dokuyan, düşman. taşıtları deni Sovyet ihtilâlinin : an lara bombalarını atan | niz'de düşman alimi ytl ye bi surette borabalanaı lanışlardır.” dolayısiyle iman teşkili üç uçak e mi bir darbe daha indirmiştir. Şimal ” Uçaklar rımz Kırım'da Perek: e e ti Arel linde rip hi- | kapılarında yel ği asker topluluk N lmakta olan asker |larına hücum etmiştir. Berlin'e e 22 vapura hücum eden Alman| © Alman kıtaları sonteşrin günü o er i r i in o. İğ Üz 140.000 tonilâto tu- | Dinyeper dirseğinde Kiyefin cemup a m li san > tapar 2 sanbı | anlamama GNYEM iel ği a uzuşu Yapmştr, Ha, |riplerdem ein taret. A | arm pükürümüü in şi uçakları sahasından u-| malinde değişik çk gi şen Iı er yapı ii saklaşırkın isabet alan düşman tax çekik ağmaşlar olanin, Zu ver â amma umum levler için iler ve piyade, birlikleri arasında AE iğ: ün ln aya a DEM Ğ ğı, ve petek mere alibiğü İserağilkyodin vü sayılara Bük Siki, e irliğinin eke rom apolnmniaalin “ülmüştür. Binlerce genç İngiliz ve Jin kı tahribedilmitir. dır. İşlerin muvakkaten fatilinde bir mahsur görülmiyen ye mere Müttefikler ve onların silâh kardeş. Kaytaz G8 a tere görü MürüM de işçilere 24 saat izin Moskova sokakları bayraklarla süslen- 1 likte denize gömülmüştür. va, T a.a, — Reuter'in husu- hel örmek yerlerde Marx, "Engels, Lenin, Stalin ve diğer büyük soyak Amerika bu inzivadan ancak l 2 e ez m zaya en resimleri” almışlar, “Suha teşne bulunan bütün çi baar DAMGA a b A e vE m meyi a k in am hâkimiyetirindeki mü yor Fakat araba “ba ay Finlandiya öm . T ç önde mağ edilen Alm odunu | iz - Sovyet a a i ine prenine | itinadedecek Dü| devamlı olak, mun? e Bi 'a$ e apon sr geder emeği Değil iş pig E — evlenecek mi? lili umumi teşkilât tüyü adi dünya harbinden sonra da tatbik edilec va O e ce : Küçük bütün devletler sunu Ve İaynı inzivaya çekilmiyeceği meden nn kkyrakleriü Yapa TejaE ei İdi & Londra, 7 Yuğos- Ri ilel eraniyeti muhafaza ©t-|malüm? Gerçi Amerika halk efkâ- z pi betmiğrse:i Bö)et hava kuvvetleri mk Mei pr töreninde | lav aktilerinden öğrenildiğine gö- Mk üzere girebileceklerdir.,, çın temayil meydandadır. Bu, cl aslanı “gem erine ücum girilen Mİİ Tokyo, Taa — Japon Hariciyefre, Yugoslavya Kıralı Piyer'in ya Amerika âyanının bu karara UY - | Mümessiller meclisi lr am ei ni een İMamırı Mi. lem Saryet irili | kanda Londra'dan Kahire'ye dönmesi Bin bir goy kabul etmesi, Mos İtilen Kararla de ps Şeri iğrenildiğine göre, düşman kıtalarım amansızca bomba- | in 26 inc »betiyle mnktemeldir. Du — Kıralın ova, teslim: şarkı #unlamdiyaya de OHhlk ibourne, 7 aa. — Cenup batı İlamakta ve makinalı tüfek ateşine ” : it al a'da ll tarafından girişi- | Roosevelt hükümetinin maliki N mai çe İrmik Tan Büyük | içinin çeri | e e ilgili oldüğu. “| gü, taahhüdü tasvip Biner Mali açik olark izah etmiştir. ak edilecektir. Gerçekten Finlandiya da | P: it üttefikler umumi karargâ- | tutma e yeti e ün çi maya. Beli Recai Pkiiyeni de ee lr Mİ İMacaristan ve diğer melekler. Bi: | hunın tebliği ları Kerç şehrine yaklaşmaktadır. sanma a Mz kl a ea şk) ayan |bi Almanyanın müttefiki Kİ Yazi sEseitamyarda, yava amin Bu bölgeye geceleyin yeni Rus kıta. Gk çi El eye leceği bu temayillere Ml ER ve iş Dn ZAR İsimiz Rabaulda toplanmakta olan| #5 Depe esli ören Belçie Böşvekilinin telgrafı |5. gemi menfaatine Mami üm ve mânası lüzerihde:her- | vazifesiyle mükellef addetmektedir. | “ak keytiyeti air 'naml tatbik | düşman takviye kıtalarına hücüm et- | sir pe inş liyogile. F bir yanlış fikre kapılmaktan | Şimdi verdij ri le bi - | miştir. İS Kaçimmalıdirı Ayan geçen gün | itikaya eni çimi İmama NE Göcek Pinle Bakana in iğ hücumla 5 ağır krü- yak hattında. ağa Mdiğ karar, kendisine usulünce |zamamı geldiğin destekliye: | bik gaieceya inmek ie iğdlan bir kanun & kun kabül ct pejz olarak kabul atl ol | şe mad ea , torpido muhribine torpil ve diğer bir | rmı boyunen mü afan tedbirlerini : düz değildir. ma e güme Dİ ala ğini hani yerme Teba | Gele Mİ İkea kya srt Kn yor alındıktan a Na Sİ 2 e ema geli skandal ALİ ira ga ğe e za miele Eğ itopol'daki yar- hir. Na a ii 2 ha ka dığı Aş, | lan da iaşe maddesi gönderi | berhava old tür. hareketini iiütenkip olduğu zi | Mleraramı © teyit Kurulacak ve |kare Bir teşri heyeti, istikbalde nesi mühtemeldir. Fakat bum Şim- | fine hücumda Iiman çevresinde- önünde e bulursa silip aüpürese sonradır 1 ul ante | önüne gelcek bir teklif hakkında | ilden hesnbi, Katmak mevsimeiz. > | xi depolar üzerine B3 ton infilak bom. teklifi dila Âyanı: ünden. karar nee Bu, doğ- hali pa e ite 1 |bası Setin ei bütün ii- o Mısır parlâmentosu ayın Bimer halde ortada|ru olmakla beraber, anın, aylar. |t man çevresini man ve V ik, yumurta yak iken”, > Ayan | ca düşünüp taşındıktan ve verilecek GE a e YALİ. gep, pekizinde toplanacak iv in eye karşı | inlandiyadan evvel yardim ödilecek- | man tabakası in. alev sütün | sır Parlâmentosunu 15 sonteşrinde erir ika Ran al enses Ne yeme en Alem ınmn yükseldiği müşahede” edil- | toplanmıya davet etmiştir. mer yi anam va yaran k İ a a nesi. iştir. Riltıma yağsın in br N le YaRMRMlR ay Sy , uzak bir Giİter iy “Geyik ticaret vapuru yakılmıştır. selem Leh Ortaşark Başkomutanı J|da bir pm tertibedilmiştir. Sa- gelemez. ei ni - İdonanmasına mensup 70 Cebelüttarık'a geldi Yonu tamamiyle dolduran düvetiiler | a #nzivacılığı Uşak, 7 uçağiyle kar; bl ve Bilet, eyer Taa — k- | arasında siya” , tarihe mal ol-|biri saati de vi çe Eğe çı Hü lie Polonya kuvvetleri başkomutanı | si mümessilleri göze çarpıyordu. Teddetmip hare ğe Ode İk ie mara | md ün 0 retim ani kel buraya gelmiş-| © Sovyetler Birliğinin yeni Londra da inzivayı army A.Ş. ESMER sı olmuştur. Hasar yoktur. htemeldir. BİZ uçak kaybettik. / tir, vin ali dn. lrlandırmak hak ve” serbestliği. | camlarına KADI Tutuyor ye bu suretle : düşmanın askeri kudretini maddeten ahşetlerdön me- | zayıftatıyorlar. Müttefikler Rusya'ya dırılması, silâh ve malzeme veriyorlar. Hiç bir yün hindi Yen mübalağa yapmadan. söylemedi. kl ân bırakın - | bütün bunlar sayesin ek tefikler yapak bir ln ara ür AŞMA > 5 — Alman fa boyunu. | — sa Aile e ie ai balanin onlan > kanimamesi | © “fini cephe açılmadı.” için milletler arasında sürekli bir iş : birliği, teni. Stalin şöyle de r Kızılordu ve Sovyet halkı bi miştir: muvağlakıyetler kazanmışlardır. Bu, ||“ emip a mek onların Yalanla iktifa etmeleri ica- bottiğini ifade etmez. Hakiki olarak İret ehiin yapm daha uha iddeti m icabödecektir. | rupa'da hakiki ikinci span ap tali, bin Sovyet halkın” | şı — ki bu uzak, dı ni dal re fedakarlıklar. iti | Aimanyasına Karşı vi in Yeceğini, fakat bu fedakârlıklar 6— | yeti surette çabuklaştıracağı, ve ker müvakkateh faşist boyundurüku | Müttetik milletler ordularının kar — ale dan at Rİ e Alman tazyl esizdir. Böylece, geçmiş. senelerin rupa eletlerini m hâdiseleri, Hitler'e karşı ittifakın, mükayese edilecek iletlerin kuvvetli bir birleşmesi ol- bask Kabaca RİNE İduğunu ve metin esaslara dayandı Sözlerine devam eden Stalin, düş- ,isbat etmektedir. Hitler grupu- yanı maglübiyetini süratlen - | nun bu harbi çıkarmakla Alman, dirmek için bütün imkânlardan isti- | yı, içinden çıkamıyacağı bir çıkmaza fade etmek icabettiğini söylemiş ve | soktuğunu şimdi artık herkes .bil - “düş nefes aldırmamalı,, demi mektedir. Alman kuvvetlerinin Sov- tri gününün yaklaştığı u- | yet ceph« i mağlübiyeti ve müt- hakkaktır. Harp öyle bir noktaya | tefiklerimizin İtalyan - Alman kuv- gelmiştir. Iş, artik “ mesuliyetin | yetlerine indirdikleri darbeler gözü - raklarımızdan atılacağına emin | müzün önünde yıkılmakta olan Fa: olabiliriz. blokunun bünyesini tamamen s5 Stalin Beyaz “Rusya'nın, Ukra; se ha'nın Kırım'ın, Letonya, Estonyı La üni nleklet- nın, Litvanya'nın ve Moldavya'nın ırtaa düşmandan kurtarılması zamanının söylemiştir. a yu m AR et e “Bu e w noktasıdır. | ikti k o z Zira hari ni Ra lmıştır. Dünya yalar, Barak Kızlarda Büyük yaz taarru: | cok gerilerde barakılmıştır. Al zu yaptı ve Alman faşist “taların; | manya'yı geni ona ŞAİR Bye çok miktarda silâh ve | mesele postu kurtarmaktır. Alman - yakarak, rai, ter ya ve Tailer, “karşılarında > duran yim tehlikeyi görmektedirler. — (Son) Abm ni nan SON ea kayıpları Kızılordunun bir yaz taarruzun ruvaffakıyetle idame mremiyase | er bir teşekkü Vaşington, — edi Gonmally tek alin ararlar Bile hayrene HPAKAAK vir. ekseriyet kabul etmiştir. Bi indiği giri bu harpten sönra m önüne satla yapılacak bütün an- a ği "tasdile Gölimek sere Ayan al rp iş a yan yi özleri söylemiş - avüzün önüne geçmek ve sul ii Sorul ğa pu Ayazın GAM ginde küllânılmak' üzere dişleri ve süngüleri vardır. Bombaları ve mit. ısıracak olan elde bulunan ihtiyatlar lacaktır. Connaliy teklifine mutriz beş â- Arasından “biri olan. Langer la miele da kullanı - iü, Alirken Böz ularak şun! rMUŞ- ” agitere'nin Eron Tongkor faza etmesi ve 300 miyon 1 Him a. zerinde hükümranlık için a ilme, gön- derecel Mi Lan bundan © sonra her- - hamsi ii all BL naz sine Amerika'nın iştirak etmesi a- Londra, ÜR r Kiye! 35 kilometre ce 2 nup ve şirkin ağn Taş page Yenikale kasabâsini zaptetmişlerdir. Haber verildiğine göre Almanl tahliyesi için taşıt istemi Moskova, 7 â. günlük emri gönd Ki erene — Mar iyi cl cephede Apar ik teşilerimiz 7 sontaşn günü hep Da imei erkezi olan Fastov şehrini zaptı ri I kurulacak : leyhinde bı d: Ame er “böyle ir. dayak ekle vi tirak ettiği Takdirde menfaatleri a - ave len “AAA şi enli rine ene MAM inene sille: JAMMER Seran haine ikm geniğ mili. mat almadan ve sulh koni ei e bil ma Mariya yay le başi Bai ve aktedilen gizli mahallerin inan a re harekete geçmemelidiz Müzakerelerin “bitmesi yal çaya yağa kalkaral fından Me bir aklaştık- iznin birtek elemesi . Cordeli Hull ta- e gerçekleştiri- ta idiler, olduğunu etmiştir. Dünya bir bütündür, Amerikada bu bütünnün bir parçasıdır. lan M. Bun ve Mr aman ni ei ekin ihayet ekseriyet partisi deri M1. devre Dömirporun »verikan âyan | mı Keli piramkm mec görüşü değil aşar da bir miştir. aym Mem 2a- Amali a Bu nutku müteakip teklif re- Yao ar Birli ER ömer Harbiy: an demişti Demi, rk e re şerefli bir gün ol ie Sovyetler Ukrayna'da Fastov'u aldılar Kiyef ve Krivoirog'daki » Almanların irtibatı kesildi | Kırım'daki Yenikale de zaplolundu. kada bırakarak hücumları" ziya erin ve Se genişletilmektedir. Ruslâr burada “Bulgarlardan © Kırım'ın ve ik Se 54 tapesi reddedilmiştir. vemiz in üni emri | Hull hakiki ve büyük bir Harp Okulu: 3 Maskespor: 3 İlk oyun mirspor arasında Mi devam alla. | Harp. Okulu ile Det — irp Okulu: Yalım - Mehm: wii "Tacettin. Serefettin Kemal, Seyfettin, Muhittin iye et, Ah. Sakfet - in, Celâl, : Hayrullah - Mehmet, - — Zekeriya Mehmet, — lâhaddin, Al Necil İskender 5 cem: Halit Arpa: san ma e Makel landı. Demirspor müda- top Harbiye kalesi inlerine geldi. İlk dakikalarda De- sat mende. tuk © oyunlariyi a) Harbiyenin ilk Oraya ve iler düşmelerine ri lar. Fakat neticeyi değiştirecek golü e rakam RM PAİN. çıkartamıyorları vu ile geçi devre rlular başladı! inci irspor kl akın avut oldu. ye ncı elilerin çektiği şüit hn le dahilinde bir kalecinin topu e tutmak imkânı varken ayakla Di bir hatadır. Takımı rbiyeliler Celâl'in şütü ile üçünci iki attılar: 3: sine oyunda Harbiye mıyorlar. Harbiye mikail bi bir ıskasır e Yalım m tarabildi. Oyun zevi 2 İpek tali öbür e Barbie galibiyeti ile bitti, “takı emin. di. idaresi vasat derecede lig maçlarına dün de devam olundu - Topçu Okulu: f Demirspor: 1 Hilmi - Sebahaddin, Hüsemettin, Si. leyman - Sacit, Burhan, İsmot, Mi zafer, Kenan. Hakem: Servet Öz. Oyunu Maskenporlelar bez PE la bağla iii hücum etmedikleri çıkartamıyorlar. Oyun karşılıklı hü- cumlar erke ci dak çevirdi bunda kalecinin hatası vardı: 10. 3 ei daki reden pu havaya alrde Sacit” — meli kimiyeti altında geçerel erdi. İkinci devre Maskesporluların hızla başladıkla- Kn e m KL 15 »raberlik sa: m oyuna devam etmesi yüzünden balaca akınları ei olamı - yazi, per Topçu ası” ye iel dakikada ortadan ie kullanan yl ii binen > Ba m ikaz dilar. İkinci devrenin 20 nci dakikasın- di ln Göncü Betin kurtul tular nedense durgun İstanbul'da dün yapılan maçlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: