8 Kasım 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

8 Kasım 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS Şöhreti ie eri Bütün Avrupa Memleketlerine yayılan HASAN LİMON ÇİÇEKLERİ Kolonyasını, Hasan esans ve bul'da Eminönü. Beyoğlu losyonl; Bavanlara müjde Taksitle Kürk Manto stanbul'daki Kastur Kürkevi Ankara'da Ünal giyimevinde N SATIŞA DEVAM EDİYOR MHMS >, Sartalar caddesi No. 300 telefon 7 MAMNMEMMN İzahlı İngilizce'nin İkinci. Fasikülü çük ED Payzın Kitabevi Doktor alınacak M.T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğü Maden Tet Ensti Kastamonu Vilyeti Dalay kazanı dahili BöEürözü mevki Yi Kün amm eee İç e Vi ar. Doktora ayda 30 iş günü üze: evmiye verilecek e e eser ini gösterir belgelerini veya bunlarir. e dilekçeye yakiıyarak Alar e Mn ver vE titüsü Genel Direktörlüğüne müracaatları ân olunur. Öksürük ve bronşite EŞ A i aba ll Hanım onuzibinos Beylet memurlarına verilmekte olan parasız giyim eşyasından üçüncüsünü teşkil eden: Tevzlatına başlanmıştır. Aşağıda yazılı kayıt raları ve tarihlerine göre ayakkabı | Ki Di makama ir le m mkkabıların almak larla unda ayrıca ilân oluna- Tevziat Kayıt günleri S, No. 1ES1E-943, /38r2 İn 3Bra yi z 3815 * 3817 N 3820 ç 3öz 12-11-943 3823 v 3827 > 3828 > 3829 ,” 3832 - > 3833 vi le — 3842 > 73843 > 3794 13-11-943, 384 m 3795 “ 3847 > 3796 N 385. e 3798 3854 » 380r “ 385 10-11-943 3802 S 3857 » İ 3804 * 3858 Ş gor ği 3862 - 3808 © 3863 3809 » 1810 i 3 ” 3811 ; 458 lll iel e ilminin reji: a EE filminin e yıldız “le “eraber leri yap e şü? HE Seven/ve büyük aşkı için ö- lümle karşılaşan kadın. Ya- şamak ve sevmek veya sev- MEVKİ Hi ESİ ne sizin erek MİKE (Donald itfaiyeci) Seanslar: 44.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de ki TELEFON: 1432 lo. 1 Tel: 74 ile di e e kema eli A bulabilirsiniz. | P. T. ve Telefon Umum Md PE işletime Un MütürüğüR. den si ei e e ra) “5 amının b e © 2 up ai 20 aney e Satınalmia komisyonunda ml ak.) va) muvakkat 2 — fstekliler muvakkat temin makbuz veya banka teminat yermi muh- artnameler Ankara'da Emlâk ve Jets rektal PTT Umumi Depo Ayniyat Mu. | Sisi ğinde sed 5097 Sıhhat ve Içtimaı Muavenet V Bakteriyoloji ve Seroloji metis “ orekrlğ ünden: 1 — .Mücssesemizde mevcut tec- rübe hayvanları için 10000 11 18 inilen gan açık eksilt - a ur edilen bedeli 3000 kat teminatı 225 lira İna müracaatları. (5082) OKUL ELEKTRİK MALZEMESİ ALINACAK Ankara Erkek Sanat Okulu Ens tlüsü Arüdürlüğünden: 89 kalem elektrik elât v ev KAT si tr. Muhammen tar Alle ira 10 kuruştur. lk matı 2506 lira 48 kuruştur. "Tali ie amk pişi mek Üzere Enni Müdürlüğüne ve pazarlığa gireceklerin de evraklar. Je birlike 21. 948 salı gün 18 16 Knetilde toplanacak kn m Komisyonuna müracaatları. z (6143). * 6054 Vakıflar Umum Müdürlüğü irlüğünden: Keşir bedeli in iz 6) kuruş olan Ankara'da me) ir hal lesinde Kenan "eh altında bulunan Yakı ra üdürlü- tnamesi Vakıflar Umum Müdürlüğü Inşpat Müdürlüğünce isteklilere gösterlir Ekli 20-11-93 tarihine rastlıyan cumar- İce günü at 14 de Umum Müdür lük İnşaat Müdüriyetinde yapılacak ir | gire or vin rah tr ein eri ni vaffakıyetle yapmış, mimar veya baka Dere AN biler teminatlariyle yüzde 75 muvakkat bay Me sarin, Jp ır. (6015) Ankara Emniyet Müdürlüğü MEŞİN CEKET, BAŞLIK VE ELDİVEN ALINACAK 1 — Metörelü memurlarımız için in ceket ile 25 adet mo- rel vakfı ve e ii diveni »*esiitme suretiyle Mk, başlık ve eldiven her üçrün takımla fiyatı (125) lira, ük veminati (285) iradir. 3 — Eksiltme 8-11943 pazartesi günü saat 15 te Emniyet Müdürlü gündedir. 4 — Şartnamesi Emniyet Müdür'ü gü Hesap “şrünme Em | görülebilir. * (5679) 5625 İnşaat maltemesi salışı İn © DEVLEİ DEMİRYOLLARI | sU © şte KiK YAPTIRILACAK | D.'D. Yolları Um. Md. den Ankara istasyonunda soyunma ve yikanma, binasının su kapalı zarf ME keşif bedeli (10.000) irad ir, İstekliler bu işe kı Devlet znesinden alabilirler özne tarihin- aat 16 da An ait şartname evral kii bre kuruş mukabilinde 3 — Eksiltme de pazartesi günü kara'dı | resinde mi yapılacaktır. rkez 1 nci komisyonunca 4 — Eksiltmeye girebilmek için teklif mektupları ile birlikte aşağı- — yazıh teminat ve vesalkın aynı ün sait (15) e kadar komisyon imesi lâzımdır. fakiyeti e ii 7 Gürlüğe müracaat. etmeleri. (60: 010 BEZ. HORTUM AK Devlet Demiryolları Haydarpai Satın Alma Komisyonun. Muhammen. bedeli (24200) yirmi lira olan muhtelif eN Lİ iu de inek en (1815) nn sn bep ra kat at. kanunun tayin ettiği ven rl İzmilerini muhtevi Zarf larını aym gün seat (15) On beşe hi eN bee leri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler komis - ünl lüle Sidre, nema : tadır. 724) 586 DOGRAMA İşi iie »kara D. D. Yolları banası veznesinde kişeler ve bi a) ğine anal rf ya aliğlasa, keleş, muhammen bedeli ir. — İsteklilerin bu işe alt 3 tan çarşamba günü saat (16) & ra'da Devlet Demiryolları Yol dairesi Merkez Bironci komisyonunca ya- va ksiltmeye girebilmek için deliği mektupları ile birlikte aşağı GA m e gün saât 15 e kadar komisyon relsliğine nğikier. Yin A — 98850 liralık muvakkat te minat, 'B — 2490 sayılı kanunun tayin et- viği. yeslkalar ile işa mahsus yim üzere Devlet öm e iel 4 | dürlüğünderi alınmış ehliyet vesika eikAriİzin ihale tari - gün evvel bir is- 3 e un Güğirmem nu ile Ecevi arasında geyler köyünde buhar. 8 beyi. kuvvetinde ferrüat İngiliz mar- sal "kaman e rt adet, oya bülunan un değir! Kastamonu'da sahibi eczacı Osman'a mür: Ankara'da Ulus Meydanı civarında Bankalar alelade No. 30 da Hasan Deposu ile İstan- Ankara TL: 3706 JANDARMA Ankara Jandarma Genel Komu - tanlığı Sa. Al, Komisyonu Başkan - lığından. eh kıy ri ii 00) Ty el ve Sli a pmpa dar6) is 5) uştur. Şartnamesi her gi Girin görülebilir. ünün Tasi iti haiz isteklilerin ilk teminat mak- Mi ikiye le misyonumuza gelmeleri, (6144) 6104 bkaği 1 Sa o dan: anla ie ya) Si iğre ir szmhtiye. yal das çıkarılmıştır Huhammen bedeli 22500 lira- 3 — Şartnameyi Okul Sa: Al gün görülebili pe yaa t (15) te Okul binasında yapıla- caktır. 5 — Eksiltme kapalı zarf usu - 6 — Muvakkat teminat 1687 lira ui Teklif mektupları ikinci teş- ilik pi günü saat (14) de ka- sivri 6029 — VEKALETİ İM IN TANZİMİ IŞİ Elek sr Heyeti Hen Şet- iğinden: Sahası müstakbel inkişafı ile be- raber 212 hektar olan İnegöl kasa. anal 3 lü ile. ve götürü e e karılar. muhammen. bedeli (7000). U- dn. Belediyeler İmar Heyeti toplan. nü saat eridim Tam Hi Pe Şefliğine, e eta e lirasi 6. derek iştirak vesikası almalıdırlar, lee Ey ile teferrünt Belediyeler 1 mar Heyeti Jen Şerlğinlen para iz olarak alnabil Teklif mektuplarının, 2490 sayılı a ii e imler inde atin- old tel ilmen Hair. (5542) 5830 İMAR PLANININ TANZİMİ IŞİ, Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef üiğindeni Sahası müstakbel ink güni kara'da Dahiliye Vekaleti mena Belediyeler İmar Heyeti toplantı sa vesikası ile 15. 11. rihine ra: Pu salim iz Heyeti Fen Şetliğinde telediyeler Bankasında Belediyeler İmar Heyeti Yin elman mukabilinde teslim edil ir. Vi sin) 24 yıl. — No. 7998 sahibi Bursa, Mebusu AVE AKGÜÇ Neşriyat ve Müessese Müdürü NAŞI a TT ULUĞ ULUS Basımevi ANKARA Dikkat: Gazetemize gön ber nevi yazılar neşredilsin iriyim ge rw bar ez ve mi pini Melayı tk bul ime kn Satılık ri rn 37-38 model Şevrole şar lâstikli yeni yağ yalı Keki aleme > lastikleri yk, ede ya dayanıklı, san vaşça aşınır, Gayet sma ve yasli sinde haf ka 5 UYRA - ORLON - BLELSTIFTFABRIK, NÜRNBERG ayanların ve kadın Berberlerinin zarı vE üm abaya Şilan ve wihtelif renkte bulunan haç boyasını eczane ve parfümöriler- İle arayınız. Deposu: İstiklâl caddesi >armakkapı No. 52. Telefon: 40889. Taşra yilâyetlerimizde bayi arıyoruz, İzmir incir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifleri . Birliği ANKARA SATIŞ MAĞAZASI Bankalar, BeN Yurt sokak No. 2 TEL: 1860 : TARIM « Son sistem yn ei ŞIK VE ZARİF AMBALAJ İÇİNDE EGE'NİN Yeni mahsul EN NEFİS İNCİR ve ÜZÜM MER. AFİNE ZEYTİNYA' om aranıyor An'ara #lekirik ve Havagazı İşletme Müessesesinden: dg 0 e ret bazam “şı, hart lie mamtlği. İsteklilerin en az bir yabancı dil ve ticaret usul ve kaidelerine vâkıf olmaları şarttır. — 80,— İlra ücretli barem dışı açıp kapam memurluğu. Sanat mektebi mezunu deveyle perine bilgi alime gi o r. m GARI 17 , 85,— lira aylık ücretli 3 me- ele İsteklile rı şarttır. orta mektep *mı > İmti- re ağar ak elk olunacak” tır. Muvaffak olanlara 3659 sayılı kanun hükümlerine göre ücret verilecektir. 4 — İsteklilerin muvazzaf askerliklerini yapmış olmaları ve 35 istekliler! as gani kem iürimisidar farttri -5 — İsteklilerin, ihan gününden mi yebikaları, rae ve Benle makat vel müessesemiz personel şefliğine mü- nk Bap ei 8 — Müsabaka imtihanınm, 17-11-1048 çarşamba günü miles- sese merkezinde yapılacağı ilân'olunur. 454 EEE EAA m Ankara Telefon Müdürlüğünd e Bedel 8 tanı e ve 1 tam Bir pazip- yonlu şehirler arası masası ye im ve şartı «iz olarak telefon mü- le ibi 3 — Eksiltme 15-11-9043 pazartesi günü saat (15) te Ankara, ki kuruştur. Iş Için daha fazla malümat almak Ve mayi görem yiti telefon müdürlüğüne müracaatları ilân olum YENİ SİNEMADA Bugür > in En büyük bir aşi ıyecan ve “siliklerini - taşıyan, seven bir kadın ıstırabını gösteren ır The Day) Baş nan masal oğul Payne ” - 16.30 -1830 - 115 te ver hk m BEYAZ Ki Park Sinemasında Bügün Bi )gvee Kahkaha tufam.. Neşe kasırga- Zevk firtnam GANGSTERLER KIRALI | — CRürkge sözlü) Baş rol ri rad iğ AM ağızlı komlgi ROWN rm; 14 Fi 30-18.0-21 'Nu yerlerin . evvelden aldırılı olunur. Bugün Büyük bir aşk faciası. kadar görülme: Seanslar: Sus Sinamasında | Sümer sinemasında ida Bugün 1215 ten itibaren 2 büyük film 1 - KANLI SAVAŞ las... Bugüne e a e savaşları yta . Türkçe sözlü IL- MARKİ KALP HIRISIZI amin 1480 -1630- ae Seanslar 1830 - EEEYYEBEN BASKA EZENESEMEEFENESMEN»E OMER EEÇEBEZEEES

Bu sayıdan diğer sayfalar: