8 Kasım 1943 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

8 Kasım 1943 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> HÜSEYİN CAHİD YALÇIN | Hususi DARI, HÜKÜMD İkinci cildi ig gen ARLAR ktı. en eee eği. pk 7 (AA) nin a TAA) — Harbin Sİ Sona erdi ve birresmi tebliğ neşredildi harbinin kendi- , mı Brie Te Balkan bir, | önümü md “hb vk be Ge İl er > Br rm er Ji Yücel gk e ez yek kün, > 1 Bartin göye Yar hire 7 (AA) — Aydaki görüşmeler emiectlerini Bağl! haklar YE dan bi kri Saracağl, vekıl, Gummy; İmal smi tebliğ neşredilmiştir; İvan de e it fa hiye içi hn haine bime kafan — Partisi Genel Sekreteri Memduh! Eğer İngiliz - Amerikan hav Türkiye Harciye Vekili bay Nu-|de © iş Esendal, Parti Meclis Grup Reisi | ymütte RE hesaj ha doğru man Menemenvioğlu ve Birleşik r ya tarafında harp Buk- İrn kil Hama Saka, Mütakil Grup lie harp altı ay içind i il mağ Sn sineklik | ZİYARETLERİ garistan büyük bir Ea lila Halbuki Yunanlılar ve Sırplar en) yek ez Rüna | BE Gb | alt ii l ğ di kine : ür ) — M. Edeh bur va ve bu defa çok o. ciddi EDE ve sp bir ii ba ehlike | karşısında mıştır. likleri gibi vatan -akların- | ular, Riyaseti Cumhur yaverleri, oi. ru ies da 1944 senesi sonteş: ve lamalar. in Kral Faruğu e etmiştir. ir e Mill dafa ii - Bi il N Ss nm hayati li e büyük bir kinik va li Firiekiz ex seyma > m Bir. İrini bu ha: #mumi vaziyı ia Mosko-| Mz Başvekil Nahas paşaya rini olduğu kadar şahsi mevki ve|den kaptırmış MR Aİ Şim: bu elçilikler erkâmi, vekâletler İleri pe va kor eek metic perigk ra igi mülğki ol ii ur, ii iz m N mn b teatisi, Bay Menemencioğlu da ayrca hayatlarını da Almanların galebe-| di mine yerli ve ecnebi ob la iç ceğie edi sine bağlamış bulunan Bulgar dev-| Bulgar ve dalyan. © mm oi Ve gel Di rd > ve a iç cephe imukavemet ede- iki veki arasndaki Nah s pepiyii ziya etmiştir, let adamlarının geçirmekte olduk-| Almanlar bu iki milleti kendi i hazır bulunmuştur. Suvare geç v ları ruhi ti ko- Nazırı şim- bürünerek Pührer'in Kam e Oradan ne bekliyorlar? Alman. a ir En LR Türbedar So. Bulgar Nazırlarının 18, , İstanbul, 7 9 kim © Ok PAZARTESİ | Maha e Elçiliğin 8 İkinciteşrin 1943 xx I Ganin Telefon 22477 Hüseyin Hayatı tarihinde Suat dili şürleri okuyucularımız; , tav: Sene: 35 — Sayı: 4454 m “Kahire görüşmeleri İnce, Ka ve düşündürücü şiirlerile Türk Edebiyat bir mevki işgal edi hu kitap halin, siye ederiz, Suat Yalçın ve Şiirleri len merhum Dr. de çıkmıştır. Bütün 69 Her yerde Fiatı (10) kuruş a Agi ve va pel Bul | tanlarma karşı yapılmış haksızlığı kabul etmeğe 7 SALA) — Sünklay TE alan yine derz ye yimes gazetenin Done ahabiri| Moskova 7 (AA) <A Silin, İri kazanmak için, ze ZA) — M. Stalin, Yazıyor. ilkteşrin ih 'ma kabilinden, onlara yle görülüyor (ki, Moskova fmü nünasebetile dün e z | bariyle b eransından Sonra e bir|duğu © sutikunda | mi solması için anlaşma ya: | Rusyanın harp içinde üç Beğ ei Bulgarlar o ka- i murahhası!pılmı ttâ ihi d dar haris ve tamahkârdırlar. ki el- v. Pa ni ile görüşmüştür. sesin u ir. Vaşingtondan eg me Sonra lerine gelen haberl ie ilkte, kadar devam etmiştir, ii Finler md ile di | İKİNCİ CEPHENİN AÇILMASI Stalin in mühim ASRİ İran kararlar çot beliğ bir sutötte * hadet etmektedirler, ş Şimdi. birleşmiş * memlekstleri. * tİmiz düşmana son ve kat'i zafer daş © siye i inditmeğe kat'iyeri azmetmiş İs çirdiklerini idi yerlere iç bir fedakârlığa bile olam suvun son zallerlerin le bir kara sise ii ei udan el e nİki “ez 1 Birli rliğinde bize de yer ayrılmış ol- “ir İduğu hakkındaki beyanatı zikret: | yiz ir Kayn mer maral Tedderin kimanda- Düşman bütün pi — onu 2 nci sayı ler yapı ei yyandırmaz. mek lüzum gelir. resim ii pm yı rallmağa elveriş- i ederi ia ere 4 m Balaranaa Kalnı ar karakterini rü r, ” wba; ten bir küçük olay şu sırada çok | âDİYE lerinden ve e Me Min a hara Gb) eğ İİ — : Sel 5 MEG aradlanlar Bee MN Ea) Glereiklpi : y yale Dünkü aşi gazetesinin Sizin müziği ni bi, İsonra, artık Mihver ve Mihverci- İngiltereye gittiklerini göm ek hiç) 59 vg e ls mahrecile verdiği bir i İri m önder ii ir Bn Beri ler için başvurula, bie” siya” Peştede e de hayreti mucip olmıyacaktır, de- a 7 nn © rin di olu Str a gi 2 renin ie e tedbir ye zeommaşmik Onlar ister-la'eyhinde b yiş Kel yam ada ve maksatla da * Herr ellisi rap e Bare 2 pr ise 257 tümen olanların Balkan eee eid. Tabii 24: | ir Mrukavemetle, imdtsiz le bo”) e imneşte kari LR tedbirin bölgedeki Macar umu- sesinde irlkaç güm- manlarda, A İs leri, Ba me nya elçi-|mi efkârında has in in- ğ zü bir emir telâkki olunduğu dev- se m ilm vriker yapma | 'uk binası önünde bir müm fisli protesto eriş istemişlerdir. ış Sovyet tadı rede de başa çıkarılmasi çok zor Ra Aeyelaie > ee > eylemek ve si suretle üniver. ie müdahale ederek üne muzdan ceryan eden asker olan bu işin — ünkü haller ye |/27 verme zamanı gi , cer -İçiler AMA mazi e rr şehrin muhtelit safhalarını an | m m olmalar. Bu mıntakadak; aşi: şartlar içinde akla getirilmesinin Ez bir fayda hasıl ön im- | veda müteaddid Macar melteple- his caddeleri ardı ş ve A dar tahmin edi- bile'bir m rim Berli | kânsizdır.. Yaptıkları ve yapacakla | nin Rümany: ndan ka-)Hi d iş kudreti zevale yüz tuttu. | liyor. i nin anlayam: bir yl e een İlmen sair olarak Şa o N a a a emi İ Fakat Bulgarlar e Vo ak Halbuki Bulgarlar, Almanların | Sebbüsün doğrudan doğruya. ihsan çen bütün a ie giy s , pili, m hala dha so dini Li ani len ee : rek 1939 hudutları içi kilseler bile bir Balkan cuda gelemez. Daha birlik ancak sun'i bir rinde yazılı kalmaktan lag A) yüks mez. Almanya nerede £ kalacak muti kaynağı ya Ea ner yek El cak ki ol kayıt- ir > pin bir Balkan ittifa: pi FilamE yaya da tatli 1 ay iş rasım! ani rika Fin in gülme in e Mart an ve diğer meli- garptırmak © için; ie Balkan iğ iz ler yanın ayaz ve ve pi emleket iş bir- lerin eril Güriş İham'ın Londra bulnunduğuna işa- iİret elmali r. Muharfir, asker general Alehsandı i istilâ umumi in tesis cd ie Birleşi talya bü rik. elçisi 24, 5, birkaç haftadarberi A sm mukay 141 i ilkeşrininde den, Sovyet ya çetin günler geçirmiştir. Düş 1941, ei nir kler us İnup e m niş olduk €, Kızıl san Afrikada, Al rikan harbiye nazirl Le Timesin denizcilik omu- harriri Russel Grenteli, batı zl paya yapı lacak olan der ile ıd: çikanma e- | gm üç eg piş n Kızılordu tu, E ngi yi? ği O nın önlerine gel ilkteşrininde, vaziyet bam- O zamandanberi Kızlar , tasrruza geçerek kilometre bir ; Stalingrda| t ham A yetli endüstri tik ün bunla mütle k bir mesafe aşmıştır. harekât esn. G Müttetiş or pir Be Hüseyin Cahid Yalçın Balkanların müdafaası Bulgar lara veriliver, —Gpreteta-3.— Ruslar m mü ihim bir şehir de aldılar 7 (AA) — Bügün mi . pie ma küm vi çak tek ehemmiyeti haiz ordular, gün meselesidir. Zira, © Kief'tel yeni üssünden Dai gin Kızıl — Almanları, çı düşmek ve imha edilmek tehlike EEF'TEN NRA Londra, 7 (A.A.) — Britanova a- jansının askeri muharriri şöyle yazmaktadır; Kiefin kr ei; rduya Dni- eğ eki üdafan hatları- eda yakal hususun - | bur edecekli klerdir, Bununla berabe- Kizılordunum, son ileri hareketin- den sonra tekrar © toplanması için bir kaç gi em İs sakinlik olaca- alda mülki FASTOV'UN iikinakıre Moskova, 7 (A.A.) & Kievin 65 m cenup m sema günlük e bu akşam Sta edi - ilen AL ik nitsaya sa - Lvov biran e demiryolu Per bulunmakta- Mi âmil olacaktır. dar Bu şehrin zaptı 24 saat zarfın Kief, L ddan Od dar uzanan n Alman cephesinin en vaz ilerlemiş olduğunu aim ivedi bi ver noktası idi dedir. Fastoj gazla doğru Dnii lunmuş ve Al mo man müdafanları bir çok noktalar ieper Kriovoirog'a giden İni isbat ettiğine işâ- ret eylemiştir. Bi emi? 1942-94, yılı bu cihan harbinde tarihte Kat olarak ei igeeiiz 1 göster mektedi M. Sim, e e demi vyi ilam üçüncü edi bugünkü gibi hiç bir zaman sarsılmaz olmamiştır ve bu Ga daha kuvvetli olarak çıkaca) iş a hiç şüphe yoktur. . Staline, bundan Sonra Sovyet milletinin Almanli Bezli bu hide ler OLAYLAR KONUŞUYOR Bir Alman balonu uç ,mumiyesini için ni ve yalanla şişirilmiş onların ömrü de, bir <açırarak vw akal yapi i ısadır, Salına © ve iii soldikten a Sonra, ya sönet Fakat ne zararı var: dan ale hesabının ri 0 söylemiş ri base dış — tikada| — ME, Stalin e şunları söy.dm ni urinideki” ie ttefi uları arasın âbanonlir her ri hilâtma ii a- gl ve ME fazla er ak bi- Beğ Onun içi an değişiklikleri İsak elen) teerde gürül kapi ie Mi cıktığına « Er etmezler, için bilmezler ve İdi beklemek lâzımdır. Zaten radyosu bu balonu, Türkiye miyesinde böyle bir endişe uyandır. Bun: ya ve Bilik A dinen a leri arasınd, a konfeamsı Vi muştur, et Rusya, Mısır ve Suriyede v. e istiyecek kadar, aklını kı madığı gibi Boğaların da Türk ma geçen deniry eni bilki Delik büyük, yıma kücük! eti lerde gazeteler tarafından neşrolu-

Bu sayıdan diğer sayfalar: