8 Kasım 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

8 Kasım 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

is rmaları ” 15 sontef ihak “m larını ihalede 4x1 Aİ 10231 4170 10085 4685 0131 4919 cn lalye arldalyelf iombe gös iyle satıl Madüri —— 4 8/11/1943 ÇANTA MALZEMESİ UNİT MM. 3 No, Sa. AL Ko, dan MMV. Evelki ihalesi hükümsüz sayılan Sika yonda yazılı | şartnamesine göre di serilerine bl İl e ei kl adet Ünit e hazı Milli Müdafaa Vekâleti ——— << CERRAHİ ALET ALINACAK M. M. V. S'NO: Iu“S&AN KOR an Girizi Alyhnı 5 Nolu rlıkla o Komisyoı > öm zili göre aş pr cins ve | “9 miktarı yazın & kalem cersahti alet | Satın alınacı Hepsine anin » elen bedel 2045 matı BUT. rad barak Thalia gül si in eklerin teki a dyan eren ati temi- netleriyie yi 5 sikik Beni ab, mke ği Ze MEM. Vekhleti 5 Nolu satin selma | caatl komisyonuna gelmeleri. Cinsi 4x8 perçin çivisi Orta perçin gili 4 delikli şimşir düğme en a görü lerin katı e ye M. Vekâleti 5 ii, aatla, ediktır. 40.000 ira, olup ia demin 1860 liradır. Nüzüime e şartı evsafı komisyonda her gün görül. etek li günde Ankara'da MM. Velet 5 ari Satın al. ma komisyonuna gelm GE) bene Gi Kain Ko, dani “398 Deda aw Ni ir eğ 400 ndet Makas cerrahi TIŞB. 405) det tali (6052) 6ö36 BALY, kı yalm in bie ira ti teminatı 1. 9 MAY. 4 Nolu Sa AL) yaalgaliz Keşif, şartnaı vesair evrakı komisyona mi day . Ko. ile tahtı birlik ve gil btiyaci 4 e hele” gMikgkilaraz ip balyalı ve balyasız ku- mı şartları öğrenmi hi k mak üzere her gün Akköprü ii Hiralık bir — maddesi hükmünce kayıp si hanındaki komisyona gelm i il As.M. U.K. (6096) ODUN ALINACAK 2 No: lu iyi gereğince ÇTürl 7 den eliye t | indeki mallarının gelinceye veya zine karar ilin tutuluncaya Km he rildi. eriş na a müacm 4 No. lu Sa: Al, Ko. alı ronda mevcut yan ği birlikte "ton odun 10. 11. BAB ç E e Keşif ve şartnamesine tevfikan kalem ağlar malzemesi e me için in yz Keşif bedeli 2443. > ıp kati teminatı 366,56 lira- m Ce azar 12. 11 m çe O. beki Yaş 10,30 a M. M. . Tu Sa AL maz ei SÖSELE lu malzemelerin Dümüneer her | Ko. Si yapılaca Ge nesi ir tara, AL odan; | nağme o ölür lilerin teklif edecekleri fiyat 28, gaminatlariğle İşm a gelme-! M. MV. al Ordu haztabaka e gür sellerin ihale gün ve saatinde Kâti teminatlariyle bizle wp yona miiracaatları. * (6138) M.V. 5 No, Sa. AL, Pazarla. Komlayonda şartnamesine göre bi Etüv makinesi m3 imac. e ağı 1511943 pazartesi günü sast 14 de- dir. Şartnam. li ver gin horülayonda görülebilir. Vermeye isteklilerin tek- it edecekleri yat üzerinden kati tammatlariyl birle muayyan 300 . M. Vekâleti V. No. 5: 150 omis; a müracaatları. 300 (6056) Ko. dan: ut iii Adet Ee gün 150 lsyor oiireninen ein 68.000 ira olup. ik teminci rma rak bali gn atte M. M. Vekâleti 8. No. ii na (Ankara'da) gelme- (6081) 561 Başlık Çorap 450 İskarpin (çift) 150 Li m 360 ses apş re ri 75 Yazlık anla ARI SABUNLU KÖSELE pi ik fanila ALINACAK antalonu "öm lek . YAT, YT ALIN, sab M. M.V. 3 No. Sa. Al, Ko. dan; lar dahilinde (2) ton tbbi 1. At çrfülbe günü) “Beher kosan 10 kuruş yat iü alınacaktır. Alçının tama- ali DH İkame ae at e m AR fı takdirde bulunabilen kullanılacak olan ota iktar satın almacaktır. Pazarlığı sazlık saklı Mlinleaktır Pazarlığı 10. 11. 943 ç arşamba ör günü saat 1130 di aş Yasin iade eri yasa ie cektir. e nümunesi gün isyonda görülebilir. Bella ZAM me ay e ır. İsteklileri "aakara'da ME 3 Yeke satın alya komluyonuz (6078) ILACAK MM. lu Sa, Al Kord; 130 talebe için 30 det derb mil Ürer masa 1211865 cüma gi t 11'de pazarlıkla yaptırıla - Jatma kanlar müracaatı 16054) » MMUV.V No, 8 ek yek V v Ne, See Ke ia >: alınacaktır. Hepsine tahmin Pazarlıkla 1, Ty, 8 No. iâstik ameliyat eldiveni Mil 2 in Mümunesi Zira Fakültesine | caktır. Fazarışı DAp6R san gün her gün görülebilir tekilerin tek. şa Ye ve artmas gün | 9 ME edecekleri fiyat üzerinden yüzde | komisyonda görülebilir. eni 38 teminatlar brlkde Akan'a tamamı bulunmadığı takdirde bulu ekületi. 8. ni galan mbe gün im sasl TA dedir. gezin esl hergün komisyonda görü bilir. Vermeye isteklilerin muayyen e ik. | gama mi Vekâleti V No. eğ ilerin teklif edecekleri e 45090) rinden kati Za mg ği bir. — > EÇAğI VE ODUN bala ide Yk M. Vel ale No. Vu vi 3 No. Sa. AL Ko. dan UINACAK slradantı zi Beniz klan 70 karan yn cut ol GE kilo £o.114 ei çarşamba emesi kalâ-| 1130 arlıkla satın alınacak - gi 0 ia Ben ücretli bir si urluk münhaldir. Mezkür mi uhammen bedeli 45.000 liradır. inat 6759 Mira lp mumu » de) a ni odun balta 17. İm e uz Ke z hale 3656 sayılı kânun gereğince e iğ memurluğa istekli olanların 20-11-0413 tarihinde saat 10-12 arasığ- | Mi öö8 ad 9'i Ja Askeri temyiz Mahikemesi kale N belli eğz edir alk | RİKA #ArARAALİNİZ. KOLO) mat eve: ANT, Yine kadar makb kabinde. AR kürede MOM V No. lu satın alma komi e vermeleri. ; 0) 5833 ku na 26:11. açık ekil Muhammen b: ALINACAK 1. No. Sâ, ÂL, Ko, dan: fenni men tuş up, kati gene ei im ral ğa — her gün kor Komi ve iğ yerimlerine ei amesi melriyle görülebilir. İsteklilerin belli günde Ankara'da MM. kam 3 No.lu Satınalma ke- 2 İlk | misybı ok İeminatı 180 liradır. İsteklilerin pa- Zrlik gün ve saatinde komisyonda maları... ((5982) O 5893 AL. Ko. na gelmeleri ön (Gu Gir 5x15 perçin çivisi va Ae dn Thileside üçüncü defe ağza ve Dine seledine 48 Mi çizer tahmin edilen 400.000 adet; gebre bir by zarfında a gk) cuma günü şant 15,30 da pazarlıkla satın alınacak - tir. Muhammen bedel 200 bin Lira olup - teminat “> ya Nümune in omisyonda E KARBON AA ül gp Üç köşe halka MM V.5 No: Zi lü Al Kom. pi memeli çengelli Adan; pro smomien & 3 tek <a gri toka moon Gil dip Pazarlıkla daf ve sağ dahilinde 200 det kü Sük karbonik asit tüpü satın alına-|1,5 Sm. Siktir, nakli 9 14 Yağ vali çün | Çata Bant m Batı he rü © Gebrelerin İyinin £ tiye le edilebileceği gibi Krrerl Baret partiler halinde art İsteklilerin belli günde Ankara'da “ VS Ne ii iğ Ko. na gel- meleri. 6r13 ve santte e Ziraat Vekâleti dü Komisyo- Ra keli atl een) VAY ar ipa alk ile LD sk günü saat 15 te Ziraat Vekâleti Sa. Saz AL Komlsyo- | ğı. komisyonunda yapacaktır. yaz M. M. V.ş No. Sa. Al, Ko. dan: perihalak lm 2 zar ilde emk sabına 500 ki 18 kostik ap Perincek meali mir ahilinde 250 e sepazaşn tanı alınacaktır. İstenilen üracmatları Hkn el silersin Sayın Yenişehirlilere müjde Çocuk arabalarınızın ve havagazı | gün kı irüilebilir. Verm. kati teminatla, EM e ocaklarını. bilümum. baml Atü Ye token teklif edecekleri fiyat Me a. | düşünmeyiniz. Çünkü Nuri — si 4. atik lu 5 Kuş tek- | üzerinden kati teminatlariyle bir ale No: hı AL il e, Pakarlığa eline si en lara meni ate Kınlay karşısı Postane yani 1628 -İsinda derine, ULUS ari sa ir İstekliye dilebi: veveği e a ha- Jr ayrı isteklilerede ihale edile- bedel 526.00 lira olup vadi ene sane Tiradır. meli Şartnamesi. eilebi beli” ünde "Ankara'da M. M. No. Sa. AL Ko: na gelmeleri. (6157) komisyon. 6113 * alel; e İneklerin i ün ve saatinde ati teimarye birime ii e müra. (6155) Grrş a, Se. Al Kac Keş mas dört kalem armin i akla atım alacak bedeli 2268 Tire olup kati eme da M. 4 No. Sa. AL, Ko. da yapı gn tar Kl ie yerini Gia komisyonda görülür, İsteklilerin De le gün ve saatinde gizle birlikte. komi Di (6156) 6s * No, N AL. Ko. dan: r garaj elinle ll bir ay e EM tar. Kayit, şartna- 462 kuruş” makbuz mul ikabilindi kodlayan ıracak azarlığı 1131948 peri İLe ör: üç faz ve bir nötürlü »eryan; nötür ile Hiz ürer nda 400 Dizel, geni de Ankarada ME. ME Vekaleti 3 Nobir saç tal Sa. ii r grupunda; vakomal b ger azn gevire- çek, t - nun pe isi Tl ve iz api plknlriyle metraj. da'mi tarafından yaptırıla. yeğ ip aile ein tir, i garantı in İstanbul (601 rekâletin: Maliye W Ankara KY ağ da kâ - takriben, Gümrük ve lar De İstel e ita AL, | Mi: sisl eki ali Malatya Valiliğin 2 a Zn uruş muham - e mteri Mileiya Sıvas yolünün 86 line sindeki kârgir ayak e b tabliyeli Karakısık merke 10.00 lik köpr yağı ve “tesiriyle y kılmış ve e abiye, ada kalmış ol - dubungelila yar ELM ruretta yalla yupulmân ii Ağa i at usulü ile eksiltmeye, konul - - Bu işe ait evrak: a) m » kt AAA yal ee Bi şartname, &) silsilel fiyat aye »şelitme şartnamesi, £) mukave sena tab e) eş meleri. it ll, ig | mira: e kapı alana 3 — imal ie. 2. io uyan salı gür a Malatya hükme. er inde erin daimi ii odasında icra edilecektir. için m ma le akel nee üğün “ pahada dair fenni er iaiğine makbuz tevdii şarttır. Posta ile gönderilecek mektupların geç alınmasından 'mi yen kabi Takı görmek sitiyenler. Yuvam. At ln tiye vilayet Akl! encümeriinden ve Malatya Nafıâ Mü- düriğlüne müracaatları #lân b 6102 SA DOKUMA MAKİNESİ JAİRE Defterdarlığından: Varlik vergisi 604 hesapta 'Havlucunun. ihane önünde ölü Yusuf vere- Köstenin binası içindi Mekezi. mlanmerle 9 ipekli dokuma makineleri ve yedek b er e be A ka - — Ekaltme e ey Ri Diyarı İskân dai- kle te komisyon huzu- runda caktır. men bedeli (40.000) de saat eyle- Mükarele bilime bayındırlık leri genel husı leri, proje keşif aray maaşlı hu- idare ve aygır deposu isin bir Yüzüne yerde yanlış e, tadili yazılmıştır, günü Bat 11 de Pi İstekliler şar namesini satın alma komis; gün görebilirler. ynarme | bui e Bursanın “buna Emlâk lâyetinden: Hakkâri bale çi Boya mma e karakolları telefon hatrı in limen telefon: hattı metre Uzun. ğunda ve otuz santim fekalâde ve endiklerin tan ve Sair kusurlardan Sa olacak- tar, 3 — Direklerin evsafı Münakalât Vekâletine ait altı yüz yedi örnek o artımı yg bilerek — Ahnacak olan üç bin iki yüz direğin in muhammen: bedelle otuz se- ğe van e ni e nl ki a lira ii - Direkler 2811943 tarihinden itibaren on beş gün müddetle itü Kasaya konulmuştur. Taliplerin bü tarihten itibaren muvakkat teminat. Mlriyl birime Vilâyetine ar Bl ONE « 14116-6021) 6018 pepe Serik gm 2s e slam” ii işi müfrez 22117 lira, a 2 alk fi üzerinden ia Se RM seye eleği pal etmediğğinde amele 22. nd ğa 37 — Pazarlığa iştirak taat Abaml ö ei) Fl an Ça e Ta) ii yl Nafia Mü: ünden: lie nl İŞİN Nm «yolunda 17,40 em aid primin 2o0eğ iza 48 Mi aga şe şi —5—. NAFLA VEKALETİ LANI eye Klan iş Çan — rlere mahsus apılacak sinek- 1 İŞL Nana » Vekületinden Esil. dindeki ööhebi ritiye köşkünde Tik tamiri ve boy: Keş bede 4982) liradır. — Eksiltme 1r.r1.943 perşembe günü saat 15 te Nafın Vekâleti yapı ve imar işleri Reisliği eksiltme ko. alayocu odanda pazarlık. ueuliyle e Şartnamesi ve buna ve imar işleri üç yüz okuz vermeleri ve ive'imar ileri e pabi :.236010.00 liradır. > 23.11.9413 sah günü İsnat 15-te Türkiye Büyük (Milet Meclisi idare heyeti odasında kapa uşuliyle yete “olduğuna lerin li m lr müvakkate heee 2 lık T— aş ik edecek - alkmbaka Tarihe il &5've BEMER eyemeler Fapemtıza alir —— rice — ri in maddesinde encümen R hakim Semai E EE Postada vuku bulacak gecikme ler kabul edilmez. (6019) Kalecik Malmüdür! caktır; 2 — Memurlar kanununun 4 üncü rl Ya: bi ola lüğünden: Hükümet konağının tamiratı 1596, Eğ lira 14 kürüş bedelle gö-r: Nu Mn örer; ise 7 ele ya Şami Ri oi ye 3 tarihine müsadi kadar le ŞA Taliple: | li malzeme pazarlıkla satın alınacak» a 7 ka pono ğine tr. rh a bizle Malmü: İz olunur eri 'TEMDİDİ Böğüt yiyen öğüt uzütılmı rin 1948 perembe günü saat 15 ia iü it Pin |makamlığında çepekiüi a e cell. gabat “3,— Muvakkat teminat 88) Ura ii mi kuruştur. p Bu-işe ait fenni şartname ile varla yapmanı Söğüt Maarif Memi DÜZELTME iazetemizin 5, 6, 7, 11. 943 tarihli Pazarlık hizalarında gösteri. ne vi e A e saatlerde Kabataş'ta Lee yani Komisyonda yapılacak» Te MAHKEMELER e ka KAYIBA Sl ei > ele Tb grlerinden Nasir oğ. 338 D. lu El “Mardin) 8 OğaraNa “3 Vatan hududu haricına firar. b aaa ve kendisine a mahiyeti gösteril 3. BL t — Ti ekle : ii Yüz © — gimme —— mke meske » & a kay | ane 6087 ilânında başi ai ekelitme temdi: atinlelerden itibâre: olarak açıkl, , düzeltiriz, İDAŞ LE Yümlabaki * Giği

Bu sayıdan diğer sayfalar: