8 Kasım 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

8 Kasım 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/ 5 Sayfa SON POSTA Memleket Haberleri 2 Konyalılar, ev, yakacak ve yağ cerdinin hallini istiyorlar Bugünkü şartlar içinde en olan Konyada odun ve kömür bulunmıyor — Denilebilir ki| Fakat yağ yoktur. Urfa yağı ismi al ül veya çö içinde Türkiyeİtında satılan yeşilimtrak n« 4, Cumhuriyetinin yiyecek bakımından en! liradır. Odun, kömür de bulunabilir şey lerinden lerden değildir. e in mi e aka- cak elden luğunu an - mukabil en mükemmel | YAĞI diğer kâra vı sini meselesini k&- mümkün olduğu İn yola konulması lâzımdır. Çayır V. ot yiş ucuz şehirlerimizden bir tez bi esaslı rik Bir yen inekten sem süt da çıkmaz ki un, göz göre bu ihti- seyri bir son verilme- ny A beklemektedirler. e sak ka kurumu Di Ermenekte Harı an işleri ve v sonunda 8 Dilekler İhtiyaçlar Ri iie temiz tutulması niliyo, Biga a rada gu ara- m Bağlar Napoli halkı Kral Emanueli alkışlıyor A.A.) — Kral Victor Kral ittihad ai kere edecektir. Kral, Eğe Ağ | Askeri : Emekli (Baş tarafı 1 inci sayfada) bir taarruzları neticesinde evvelisi gün e Kiev şehrini de boşaltarak bi- daha batıya çekilmek zorunda kal- bakla vesatr r de topl lanıp evle- getirilir. güçler e in için bunlar rip iyenler 80- Kaklara atılı ri ve sebze gre ür binlerce kara inek birikiyor.. hd de şehrin temizliğine di mesini tememni ediyoruz. Emirdağın yeni kaymakamı aların rağmen Napoli halkının, kendist- ni müdafaada devam ettiği intibamı edinmiştir. A CEREYANLAR T (A.A) — Röyter ri cenup 5 İtalyi bulunan hususi mı habiri bildiriyor: Burada iyi haber alan İtalyan mah - mışlardır. Bilindiği gibi Klev, bugünkü Ukı el Kief filleri kral Viktor Emmanuelin şimdil e sevi Kol me men - tından “feragat Karam Me A inili Yaptıkları ge- de görüyorl ri çekiim: pa ebe ve ka - bir kısmı Mare; nun, Süne yapsız. »r bu bir kısmı da «Küçük prn annesi iğ e e ri mahzur da eski Sile kraliçesi pre t-İ ayni az büyük olmuştur. Dört bü- İ un naipliğine mütemayildir. yük demiryolunun kavşağı olan Kiev eski Romen hududuna 180 ve iz Polon; doğu hududi Müttefikler Vatikanı|:s- bain ray şehrine de 225 km. m bu ve 04 Dani e vaziyet | Kief şehrinin zaptı ne zaptı ne gbi neliceler doğurabilir ? i general K.D. A: kım adaları sularında A- m yi yl 31 rinciteşrinden ikin. içülde bi arın sıçı lerinin Xx Gi hakkinda, sarih malümat mevcut değil - dir. ada, Japonların meşhur pa grinin 350 km. ka sinde yeni ik: bitiyor; 25 t hissesi undan sonraki sıçrama ha- İle billa erisiğ antalarına 800 tonu yemen karı hububat rna Buna veni Sovyet kuvvetleri Kiefi in a Ralri/'e olacağı kuvvetle muh. va ür Eğim —— om a ama l aldıktan sonra Alman kuvvetlerini bir raftan batıya doğru geri itmeğe, di- İzmir ( Bl VE ) — Vilâyet umumt|; Ermenek ) — Kazanuzu i i ye diğe ie Yukarı Sabrin nehrinden Kaş Kiye e Sabri Öne-| harman nen a ay içinde sona ermek iyor al tinde sarkmağa muvaffak olabilirlerse | Şinilerin cenubi Yunnan eyaletine doğ yin riyasetinde: Belediye elsi, sıhhat | üzeredir. Bugüne kadar toplanan dev- ezair, ) ali Afrika ha| Almanların Uk e Beyaz Rusya b EN 3 amk ve dağ cd ga eren hissesi yekünu 284 ton buğday 157 va kuvvetleri karargâhı, Berlin ve Ro- | cepheleri daha kötü durumlara düşe ağ Si İki naki ii © toplanmış veve şehrin umumi|ton arpa, 11 ton çavdar 235 ton mahlut İma radyoları tarafından olldirilen Va-| bileceği gibi bi ivorog dolayla a il pile pa at Gil e Tung sağlık ai il rm ki cem'an yekün 751 tona bali$ olmuş- tikan'ın bombardımanı nakkinda hiçbir| rındaki büyük Alman kuvvetlerinin de ap m ini ardi Toplantıda, bir ifüs|tur. Tahmin mam be: ton malümatı olmadığını bugün haber ver-| karşı taarruzlarını geri çekil Dimi ei oil 2 vak'asının görülme Değ hiç zannedilme| #iştir. Hava kuvvetleri karargâhı, ba-| meleri zarurt olacaktır. amal Dir i bir bulaşicı hastalık olmaması memnu-| yaziran e Birinciteşrin sonü- his mevzuu olan wi bütün gece ai konferansı 5 ye a in Gal aaa anmakla beraber, mevsim | na kadar müstahsil tarafından har - ba uçaklarının eydanları m. siz gere sa e İngiliz - ei 5 yaşi gri ivietle lim karşı yeni tedbirler alınma- da 36 mükellefin 1565 kilo buğday ve bulundukları vaa dizimiz a yasin İtalya: b l umumi ai du teriisiik m m e devam ede. 135 arpa, 170 çavdar, 173 muvaffakiyetli a eklenmektedir; Japonlar, bun ö dan ef ” ie > arr adem yayacak an yekün 2173 kilo hı e Ağ radyosu ne diyor? mi ği a) bey ia evvel bu mıntakadan bir defa daha ta- ve iy min e.) Sirmak istedikleri dörlümüş ve suçlu- Roma, 7 (A.A.) — Pupalık makemı| zaptı gibi aske a unun, | ArrUZ işler ve ilk zamani bazı ların bir kısı da hapis cezası, olan ir karşı yapılan tedhiş a-| yeni bir başarı takip etmiştir. etler kazandıktan sonra çe vanalarda "ileri üçlü pakt Mele için | muvaffakiy: sam sanı tüküisde/banlsnn yol İPE ve beraet kararı verilmiş- kınının İyetini Almanlara yüklet- | Avrupadaki ki zorunda kalmışlardı. * Bakalım; culuğuna edilmiyecek ve ken- | tir. ağır ceza Miri ii e Mi mek için miz, EE bek- | bu defa netice ne olacak? ln en yaln a gönderile - | 180 lira para -İdan girişilen teşebbüsten bahseden Ro. | Usizliğini pek a arttıracağını Gi ein mişlerdir. ma radyosu, bun. Si i de İngiliz | lemek yerinde eliröelinmeziiiii, Ye-| ve Amerikalıların Romaya tedhiş ta- V n İ kl, | arruzları bi ve şöyle de- 0 1 $ a ili Z ka 0$ n e En *“eX postası haftada ie umen ajansın ngiliz kabi üç e çıkarıldı Yetİ Bütün dünya biliyo ilk taarruz- “ değ işik! likler Ermenek (Hususi) — İki senedenbe- - ika â lr " a ad e 2 Time ri trenlerin tahdidi ve müteahhidin bu üzerin inde e bii tie. —— 5. (Baş tarafı 1 inci sayfada) ee semi La e, İngiliz kal 1 ni kan ie) ii get . saim iü ae dre haleti olması Bu defa bilhassa katolik ie mi ad haberler iler bazı gaze- rn ri hn e Karamanla Ermenek yon faaliyete geçmiştir. Bele- enin harbe nakliyatı Konya | P.T. — esin dareciye vekili yan EN aa ileaten edilen | teler bugüne ka« yi ez ie veya üç nazır istifalarını vermiş» ea sl alnan bir ii dahi w erman let uğ 1 ve an a uv bir üründe başha bir şey de- 7 üçe çıkarılmıştır. Geçen hafta (o posta| semtte len bir yerde kain” içki ei a ; gakliyatı şi #hal edilmiş bu ihaleyi a) satılmasına müsaade edeo k b » daveti üze- ina, saga ira dee Pa al m ay asabası “ina bütün katolik âlemi pek iyi) nin Britanya hükümetinin ie | Yeniden içtimaların açılması imar, lesisiden iyor ki, İngiliz - Amerikalıların Ya a Kral Altıncı 'un va e kaza olacak di b sistemleri ön Papa artık| bu görüşmelerin bütün harp pek muhtemel olarak miyetli da-) Haftada üç gün şu suretle nakliyat yapılacaktır: Pazartesi, Sayan ve Cumartesi günleri sabah saat 8 de imi menekten Karamana, 8 Vy ye reyi jatriğa m Pazar eri 8 de: Karamandan | *esini A fa etmekle Ermeneğe nakliyat yapılacaktır. Bu su| Ve Kendisini bütün Niğdelilere savdir. mia a Eş Çanakka iyeleri verildi ((Husust) — Umum! ve hu- Şarkışla susi bütçelerden maaş alan bütün me-j“ Jar murlar bir aylık ikramiyelerini tama” men almışlardır. a İzmirde varlık vergisi nan emin |le iskân müd a iskân mödür ark ar İN Osman ARARAT, yeni vazifesinde de Bilecikte şarap fabrikasın kurulma hazırıkları Bilecik, (Husust! ika - İdirde derhal şarap fabrikasının inşası .İna başlanacaktır. rafından yapı rk her- ii elektriğe je kavuş de emniyet altında değildir. Yugoslavya Kralı ne Kahirede bulunan « Yugosla yakında Londraya gel- mesi Va vardır. A seyi ral Kra- ln eslle ilgili -ol meli de dave lan —— — Uşak, biri saat 11 Uşakta yer sarsıntısı T(AA) —S5-11- 943 gecesi | siyasi lundüğunu yazmışlardır. GAZETELERİN MÜTALEALARI ise bilâkis, mü- ne re oldukça şiddetli iki yer sarsıntısı ol- muştur. Hasar yoktur. yle İman birliği kongresi .A.) — Türk Basın Bir- bildirilmiştir; toplanması kanun gereğinden İm merkez Idare heyeti . reisliğinden| Sn Türk Basın Birliğinin iki ide bir | 229 Romen mahfillerine göre Türkiyenin ta- vaziyetinde — ayrılmayacağını yazmaktadırlar. konferansının bu münase- betle Em Le tebliğ karşısın - da siki bir int aziyeti muhafaza etmiş olan resmi bisi, Türkiyenin şimdiye kadar muhafaza ettiği vaziye- a; " harp sonrası projelerini ihtiva edecek»; ir. , Eli gr ledzi Tıp Talebe yurdunda gürültülü bir hâdise (Baş tarafı önünde konuşurlarkı rindan biri bu e Bu ray sinirlen: Se hafif tertip El zabıtaya aksetmiş v dün geç vakit adliyeye işimin Şimdiki halde suçluların adı rak tesbit edilmiştir. Haber aldığımıza göre yurd Idaresi de all aleyhine haneye tecavüzden bir dava açmıştır. &. reisi Sü- Pazartesi günü saat 15 de Ankarada) itibar temin eden siyasetine Se ün öpasöeseoonaparerenasesasa abm üç ze wvel mem- Halkevi salonunda toplanacaklır. Sa- | deceği hususunda hararetli bir em kurak anla ii iy lm Son Posta pketimizi nura kavuştur. miktarda gi .mmiyeti vermekte ve Sabırsız. Bazı evlere ve Geli Min De 0 Gr virman teblig olunur. in in m neticesini bek- Yerebatan. Gk » sokaklara lâmbalar raki bu me | nahiye, Sultan dağlarının eteğine Ruzname: lem: sT man imiş r.| <1 — Meram tüzrö heyeti LAR ABONE FiATLARI bu teşebbüsü le il > tstihsal bakımından da oldukça ehâm- : - pie İyae yerim raporu Kahire, 7 (A-A.) — M. Eden bugün —— ——— ifade etmek borç in & miyetlidir. Şeker pancarı, patates, hu- irliğı “ku Kral Faruğu ziyaret etmiştir. Mütea- - bubat ve hayvancılık başlıca gelirini sr “ie kiben başvekil Nahas Paşaya mülâki — eder. Halen ni palundağu, Bal — Encümenler raporları, olmuştur. gada tay vadin kazasına Kil Bay Menemencioğlu da ayrıca Nahas et di ürekipler seçimi. . Biga (Hususi) — Münhal bulunan ledir. Çay ve köylerinde kü- siye İY&DI VE BAürEKIYINK Paşayı ziyaret e e Kazamız malmüdürlüğüne Osman Nuri se . md halinde- > e vE e i unların arttırılması hususunda | > GÖZ DOKTORU Havzada pancar istihsali Merrell E iz di i çi in mektubldra, İ sakil il edilmişler syn gez < e, Nuri Fehmi Ayberk BA ÇED) Uy Kuruşluk Pul ilâvesi lâzımdır. ve gelip vazife akinln — Biga ortaokulu tarih - coğrafya öğ-|dir. Hukuk mezunu olan Celâl Tiryaki o ln Hamal ; köylü ni retmeni et, kız muai- | nahi; lerinin gerek istihsal işleri a kai im Mani Ken. baha kadar pancar tartı mahalline kağ| geçen hafta bu-|s bahsinde göze görünen bir gayret erki gap e İradan ayrılmıştır. göstermektedir. dırlar, di akk vi e Gü i ğ ü 8 pencere camı ve iki ei kırılmiş Ya « kişi de alanmuğe

Bu sayıdan diğer sayfalar: