26 Haziran 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

26 Haziran 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İ | İ Yılı 2 Heyb İnönü Sayı 424-10 rüşme İNÖNÜ GELDİ İnönü yarın da Suriye Fransız komiserini kabul edecek Bu görüşmeler neticesinde Hatay'a aid N ufak tefek pürüzlerin de tamamile Ortadan kalkacağı muhakkaktır Üersim için İnönü dedi ki: >Dersim diye bir b İlesele yoktur. As- | #lerimiz şen ve | &Slan gibidirler. Bsvekil Heybeli'de ahat edecekler kt "iye Başvekili ve v—r!rtel Dışbakanı ili ilede görüş- Ş k _st?_ğler yapac Ki >k tasni a v —maliz Bu sabah şehrimite gelen ve öğle- den sonra Suriye Başvekllini katul öden İnönü vekilimizi bekliyorlardı. t | En son telgrafları ve havadisleri verir gazete eli mülâkatı bugün a | Atatürk Şehrimize Döndüler Bir haftâdanberi Yalovada iş- tirahat etmekte bulunan Ulu Ön. derimiz Atatürk, bu sabai rul yatile şehrimize dönmüşler. dir. Almanlarla ticaret Müzakeresi Başlıyor |Berlin Büyük Elçi- miz'in Son Telgratf'a beyanatı Berlin Büyük o Elçimiz Hamdi | Arağ bu sabah Ankaradan — şeh: 5 rimize — gelmiştir. Berlin — sefirimiz | bu sabah kandi- ) Sile görüşen — bir 4 | muharririmize “şü beyanatla bulun- muştur : — “İşlerimin aceldliğinden A karada ancak bir gün kalabildim. Reisicumhur Atatürk Hazretlerine | arzı tazimat ettikten sonra bu Pa- | zartesi günü Berline hareket ede- — | ceğim, Ve 3 Temmuzda Berlinde - | di. k | — Hazır bülunanlar arasında; Va: | li Muhiddin Üstündağ, vali muüavi- ni Hüdai, merkez kumandani Ge- - | neral İhsan, General Ali Said, es- de Rektörü Cemil, Denizyol- ) Şükrü Kaya İstanbul Valisi Üstün. dağ ve kendisini karşılıyanlarla görüşüyor Veki oskova yolunda.. Sbakanı Tahran'ahareket etti, İçbaka_(ı_ı rgeldi Şükrü Kaya üç Temmuzda bu- an hareket ediyor, Moskovada Dr. m_îAS "Ta buluşacaklar — Yazısı 2 net sayfamızda — &y İad * - Ilerimiz Tahran ve x$ müzakeresine başlanacak olan Türk Alman yeni ticaret anlaşmasının konuşmalarında bulunacağım, He- yetimizde yarın Ankaradan hare- ket ederek Berline gidecektir. | Umumiyet itibarile - Almanlarla ti | cari münasebatımız, normalin fev» i kinden daha iyidir, ,, l Tifo nı:;iı: | Artıyor? | Mayısta 241, Hazi- | randa 190 vak'a görüldü (Yazısı 2inci sayfamızda) | Şüpheli Bir adam |Tevkif edildi e Yerli ve yaban .'&9 îı | i » € bir çok mües- bir takım saçma ee lar göndererek onları mühtelif bakımlardan işgal < eden Asaf adlı > birisi bu kabil ; mektuplarından B ON | birini postahane- ”İŞÇL “’:A den kutuya atar. A ken dün akşam Asaf cürmü meşhud halinde yakalanmıştır. Asaf bik | hassa son günler içinde bazı mü- esseselere heyecanlı münderecatı olan daktilo ile yazılan mektuplar göndermiştir. Hukuk fakültesi kasketi taşıyan suçlu hukukta sami talebeder ok duğunu iddia etmektedir. Hakkın. da tahkikat yapılmakladır. sese ve şahıslara | sapan mektup-| ' Telefon : 20827 yapıldı saat on beşte Suriye Başvekilini kabul etti, gö- lere yarın d devam edilecektir. Haydutreisi Seyit Rıza yaöle- /— cek, ya teslim olacak.. | Erzak vecephaneleri tükenen şakiler yerden ve | gökten gelen tazyik karşısında kaçacak delik arıyorlar | Şarki Dersime geçmek isteyen Alişir tekrar Kutu deresinin inlerine döndü SeyitRıza Yardım Dileniyor! ssaş Âni hatun hiç bir taraf- tan yardım temin ede- | medi,son çapulcular pe- Hişan halde_ bı_ılunuyor%ar İKöprüler kuruluyor, | iyollar açılıyor, um- | ran faaliyeti hızla devam ediyor Elâziz, 26 (Hususi muhabirimize 4 den) — Seyit Rıza sığınmış oldu: | ğu mağaralarda avenesi İle birlikte yerden ve gökten şiddetli bir taze | yik içinde bulundurulmaktadır. | / Haydut bakiyelerinin tedibi için devam eden hareket leyizli netice- lerini vermekte, Seyit Rızayı terk (Devamı 2 inci sahifede) , B K £. S el | | Segit Rıza gerden ve gökten gelen tazgik İçinde sığıadığı inde ya öle cek, ya terilm olacaktır ve Belki bugün bu haberi elmış bulunecağız S vaz - - - | Vaziyet değişti ı Z Ispanyaya yeniden sevkolunan italyan gönültüleri vapurda (Yatısı 2 inci sayfamızda) K B İ Seyh Rıranın yardım dilenen ve redde uğrıyan karısı Ani hatun | LA Lam İ saliae eat bere bank e ElÜT LAİ NLANmüreailineninımd “Canakkalede batan italyan vapurunun batışında bir kasd varmı ?.. İspanyol vapuru limana bu sabah geldi, gemi- nin kaptanı mevkuf bulunuyor — ç;d” sayfada

Bu sayıdan diğer sayfalar: