16 Şubat 1941 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 6

16 Şubat 1941 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeri Eminönü, Aksaray Yah meh. Kâtipkasım bostanı sok, Se. 20 yeni 38. Paf 210, A. 992. par- sel 5. Eminönü, Aksaray Yalı mah. Peşkirci sokak Fa, 3. Ye, 5, Paf 200, ada 827, Par. 18 Eminönü, Aksaray Yab Mah. Alboyacılar sokak Es. 36, Ya 48. Paf, 208, ada 888. Par. 91 Eminönü, Aksaray Yalı mah. Alboyacılar sokak Em, T2. Ye. 86. Pat. 206, Ada 838. Par, 50 Eminönü, Aksaray Yalı mah. Kâüpçeşmesi Es. 18, Ye. 18 Paf. 200, ada 826, Par. 9 Bminönü, Aksaray Yah mah. Alboyacılar sokak Es, M. Ya 104, par, 208, ada 838. Par. 5ü Eminönü, Aksaray Yah mah. Alboyacılar sokak Es. 40, Ye, $1, Paf. 206, ada 836, Par. 34 yeni 20, Paf 210, ada 1118, Par, 31 “Yukarıda adresi ve tafsilâtı yazılı — pezarlıkla satılacaktır. İhale 27-2-41 Perşembe günü se — TFilen bedel mukadder kıymeti geçtiği P yirmi nisbetinde tezyi hürlerini noterden tasdik et püfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğra! — A â Lâfonten misa- — Hirliğin neticesi (3 üncü sahifeden devam) Arkalarından ben de yürümeğe — başladım. Sulh mahkemesine yak- laştığımız sırada, mübaşir: — Feridun. Ecvet! diye bağırı- yordu. Feridun koşar gibi mahkemeye girdi. Arkadaşı da girmişti.. Ben de girdim. | Mahkemede, Feridun, hemen he. gmen, dışarıda arkadaşına anlat - fıklarını tekrarladı. Ne diyeceği sorulan Ecvet ed: — Ben asabiyim.. Raporum da Ü yardır. Arada sırada sinir buh - | Tamı geçiririm. Yine böyle bir buh- ) Tan esnasında vazoyu alıp aynayı kırmışım... dedi. — Mahkeme, Ecvedin muayenesile —— Güzai ehliyet derecesinin tesbitine #onra, kapının önünde bekliyen ar- 'ta boylu, balık etinde, esmer ve gü- zel bir kadınla kolkola girip uzak- daştı... Ferldun, yanındaki biraz evvel ikonuşluğu arkadaşına: — İşte ,dedi, ayarttığı hidmet . Çimiz de bu... — Amma, hakikâten güzelmiş.. Ayartılacak şey.. Feridun bunu hiç duymamış gi- wi söze başladı: — Peygambere bir gün, birisi için «ya Resulü ekrem.. Filân seni —öldürmeğe geliyormuş.... demiş - der. Düşünmüş düşünmüş de: *O- lamaz, demiş.. Ben ona hiç iyilik B it eylemeleri ve mühi tirmeleri lJâzımdır. İstiyenlerin pey akçesi, | fla birlikte bildirilen gün ve sante ka- — dar Şubemiz Emlâk Servisine celmeleri. Büyük sözüme tövbe.. Allah yaz « -| liye mahkemeleri koridaruna doğ- yürüdül CA et pi AAA A aa S Slaalebei adentedinetedi Emlâk ve Eytam Bankasındaı 68— Arsa 1140 Sö— Ara 06 M2 M G— Ara 60 MZ ıwı' ü— Ara V M 1580 l — Arsa T MA M0 Göm Aza G8M2 1820 N— — Arsa M —H- Bü— A SEMA Ti0 M— Ara BW 820 ı N— Arsaee S M TA0 nn 48 HL Büm Arşa 06 MA 1920 — Ans BGM d nn 19 H, il— Ana S1W 620 Süm— Ahşap 28 M M0— evin 2461 Göm— Arsa — 6G8MA — 1320 d 682 1380 Bim— Azsa G62M2 — 1040 Si7— Ara 1i M G40 B— Amı 5M gayrimenküuller pegin para — ve | DENLERİ T. A, Şirketinin hirse- | rüşmek üzere 18 MART 194i ta . | ketin Galatada eski şarap izke - 'TASFTYE HÂLİNDE | Balya - Karaydın Ma- denleri Türk Anonim | Şirketi 18 mart 1941 tarihli FEVKALÂ- DE hissedarlar heyeti umumiye . sine DAVET 'Ticaret kanunumun 361 ve 456 ncı maddelerine tevfikan, hali tastiye. | de BALYA - KARAYDIN MA - darları, aşağıdaki maddeleri gö - rihli SALI günü saat 14,30 da gir- lesi sokağında kâin Muradiye har nn $ inci katındaki merkezinde yapılacak FEVKALÂDE hisse - daran heyeti umumiyesi içtimaına | davet olumurlar. | 1— M nisan 1940 tarihli bilân- ÇonNUR tasvibi. | 2 — İdare meelixinin tebriyesi. | $ — 25 nisan 1540 tarihli tasfi . yeye giriş bilkaçosunun tasvibi. 4 — Koantrolörler ve ücretlerinin tayini, Bu içtimada — hazır bulunmak | istiyen hissedarlar, Ticaret kanu- 'TASFİYE HÂLİNDE Balya - Karaydın ma- denleri kiralama ve işletme T. A. Şirketi 19 mart 1943 tarihinde FEVKA- LÂDE surçite toplanacak hisse . darlar beyeti umumiyesine DAVET 'Ticaret kanunun 461 ve 456 ncı maddesine tevftkan tasfive halinde BALYA - KARAYDIN MADEN - LERİNİ KİRALAMA VE İŞLET- ME T. A. Şirketinin hissedarları, merkezinde yapılacak FEVKA - LÂDE heyeti umumiye içtimamna davet olunurlar. 1 — 8 nisan 1940 tarihli bilân - saat ondadır. Müzayede sırasında ve- takdirde taliplerin teminatlarını ür kullananların mü- | (854-928) “TRAK, Türk Anunim Şirketinden ğıdaki işleri görüp konuşmak ve _l't.sı" bağlamak Üzere L/3/MAL Çar- yamba günü sast 16.30 da Şirketin Mer | keni İdaresi olan İstanbul Balıkpazar | Maksudiye hanının 65/66 No. lu önine- | lerde hissedarlar heyetinin senelik ale- | iüde toplantısı yapılacaktır. Esus mu- kavelemizin 48 nci madedesi mucibince yapılacak olan işbu içtimada — buluna- cak olan hisedarların esas mukavelenin 50 ncu maddesi hükmüne tevfikan his- se senedatını hâmil bulunan hissedare darın hisse senetlerini veya bunu müa- | bit vesziki içtima gününden bir hafta | evvel Şirket Merkezine tevdi ederek | Mukabilinde hisse senedatının adet ve | Bumaralarını mübeyyia birer dühuli- ye kartı almalar. Ruznameimüzakerat 1 — Meclisi İdare ve Murakıp tara- fından verilen raporların kırasti. 2.— Şirket mevcudat ve Defterlerile i l | bin tekrar inlihabı veya yerine bir di- Berinin tayini, 4 — Mürakıbe verilecek Geretin ta- TEŞEKKÜR Pederimiz ve büyük babumız mülga Dahiliye Nezareti sicili ahval memurin kurmlsyonu Azalığından mütekali Neyir Gürelin vefatı dolayısiyte gerek cenaze merasimine gelmek, gerekse mektup 've telgrafla tâziyette bulunmak — mu- getiyle büyük kederimite iştirak eden akraba ve Gostlarımıza ayrı ayrı te- gekküre tecasürümüz mâni olduğun- dan bu hususta gazelenizin tavassutu- u rick ederiz. Oğlu Nail Gürel kızı Necile Gürel ve torunları diysa bozsün... Ve ikisi kolkola girerek yine As- | nin tayini, | dan verilen vesikalar hisse senedi çonun tasvibi, 2 — İdare meelisinin ibrası. 3 — Tasfiyeye giriş bilânçosu olan 9 nisan 1940 tarihli bilânço- bun tasvibi. 4 — Yeni bir tasfiye memuru - nun tayin ve üeretinin tesbiti. 5 — Kontrolörler ve ücretleri - Bu içtimada — hamır bulunmak istiyen hissedarların asaleten veya vekâleten asgari 25 hisseyi hâmil | bulunmaları ve bunları Ticaret kanununun 371 inci maddesi muci- bince toplantı gününden en az bit hafta evvel şirketin — Galat laki | merkezine yaptırmış olmaları lâ. zamdır. Hiave senetlerinin yatırıldığına dalr mali müessesat tarafından - | Böbi kabul olunurlar. İstanbul 14 Şubat 1941 'TASFİYE MEMIİTRLARI DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 7 gubat veyahut Jeadi Türkiyede mevkii fiile koymak için salâhiyet verile- ceği teklif edilmekte olmakla bu hurusa fazla malümat edinmek is- tiyenlerin Galatada, — Aslan han & inci kat | - 3 numaralara müra- caat eylemeleri ilân olunur. İLÂN Gayrimübadillerdeki istihkakı - Miza ait 1198 tayılı müracaat ve- sikamızı kazaen zayi ettiğimizden zuhuru balinde hükmü olamıya . cağı ilân olunur. Hilmi kızları Zehra ve Sıdıka ——— —a | (TİZAR “maddeleri mucibince tasfiye halinde GRİPİ Bütün ağrılara, hastalık başlangıç larına karşı ve hiç zararsız em kuv- vetli müsekkindir. 3 — Nümüne ve şarinameler sözü 4 — İstekillerin pararlık için tayin fiyat Gzerinden $ 735 güvenme parala: atları, (880) M PERŞEMBE PAZARI YOĞURTÇU HAN 3 İVE GANKALAR CAD 47 'TASFİYE HÂLİNDE Ihca - İskele - Pala- mutluk Demiryolu Türk Anonim Şirketi 18 mart 1941 tarihinde FEVKA- LAÂDE surette toplanacak hisse - darlar heyeti umumiyesine DAVET | 'Ticaret kanununun 461 ve 456 ncı bulunan ILICA - İSKELE - PA. LAMUTLUK DEMİRYOLU T. A, Şirketinin hissedarları, aşağıda - ki maddeleri üzere, 18 mart 1941 tarihli SALI günü saat onda şirketin Galatada eski şarap iskelesi sokağında kâin Muradiye hamının 5 inci katındaki merke - zinde yapılacak FEVKALÂDE hi sedarlar heyeti umumiyesi içtima- xa davet olunurlar. 1 — 12 Harziran 1940 tarihli bi- Tânçonun tasvibi. 2 — İdare meclisinin tebriyesi. 3 — 13 haziran 1941 tarihli tas- fiyeye giriş bilânçocunun tasvibi. 4 — Kontrolörler ve ücretleri - nin tayini. Bu içtimada hazır bulunmak is. tiyen hissedarların asaleten veya vakâleten asgari 15 hişse senedini hâril bulunmaları ve bunları Ti- caret Kanununun 371 inci maddesi mucibince toplanlı gününden en az Münderecetimizin. çokluğunden «Büyük Harpte Dönen Dolaplare Mar, Dak bir hafta evvel şirketin Galata - daki merkezime yatırmaları lâzım- RiPi Tercin Edilmesindeki Sebep Ctmed atndam Tahta; Çıralı veya çam beyaz — YASTTİ M Ağaç vidası 213 Paket İp 18480 metne Merteye 90200 adat Samunlu vida 481056 adat Köprü çivi 260 Ka Lama demiri 12388 Ka Çivi &N8 Kg. Çatal çivi 80000 adet Siklep çemberi 4050 Ka 1 — Nümune ve şarinameleri «10> kalerm muhtelif malzeme pazarlık süretile eksiltmeye 2 — Eksiltme hizalarında yazılı gün ve seatlerde Kabalaşla levazım ve mü- bayaat şubesindeki alım komlayanunda yapılacaktır. İstanbul Deniz Komutanlığından : go #0 İSVİÇRENİN PRESİZYON SAATİ Başlıca vilâyetlerde acenta aranıyor geçen şubede K olunan gün ve saatlerde teklif edecekleri rile birlikte mezkür komlayona müraca- ARVIN İDEVREDİLECEK İHTİRA BERATI <Akiminyum halitalarmı plâk - laçtırma usult> hakkındaki ihtira için İktisat Vekâletinden alınmış olan 7 şubat 1980 tarih ve 2666 No. u ihtira beratının ihtiva ettiği hu. kuk bu kerre başkasına devir ve- yahut ieadı Türkiyede mevktti ftile koymak için salâhiyet verileceği teklif edilmekte olmakla bu hususa fazla malımat edinmek istiyen - lerin Galatada, Aslan Han $ inci at 1- 3 numaralara müracaai ey- Jemeleri ilün olunur , ŞUBAT 1941 PAZAR 'dan verilen vesikalar hisse senedi dır. yeyyin mali meüs gibi telâkki ve kabul olunurlar, b M 1941 'Emlâk ve Eytam Bankasından : |a Nec veri 1308 Watih Penet Tahtamint- re Mah. Çorbücı çeşmesi Sok. eski yeni 7 Eminönü Nişancı Mah. Dahtaban çeşmesi nama diğeri bavuzlu - boslan #ak. eeki 1 mükerrer ye- ni 20 pafıa 116, ada TS2, 20, ada BİZ, paresl B 2927 Kminönü Büymeti — Cimet Teminal İleme — Arsanan 1/â Wia 2250 M 220 Bahçeli ahşap e- #üdem — vin 2/9 His, M M 16 “BPehçeli evin — Takriben aö — 35 Ha TTST MA bbe “ Dülücünk ev — WATSME Y3üle M — Avaa 4538 M V Babçeli evin #öüme — TAA Bireesi — MEM M ae ? BRügir evin #öüme — W& Ha M0 H3 Büm Hüt li e0 me Olüm — Behçeli ahaapev — TOMZ — lüüca Alşap evla B # Biz 9 M 1600 Bahçeli ahemp evin e €M vedü ” zArELİ ikl— — 7061900 Müls. 21240 M AT | ; Harap evin 4 1zima — 900/1020 Ha a0 MA 2BAk | ait SA/G40 Ha — 6880 DD Bazap hamam 66130 M2 Dükkât ve oda- dar 5 parnel nü- marah gayiimen- kulün lehine beş zeetre kırlı santim omrda kadiinen müe u vardır. a B Dükdelinin 1/M 'Takriben His MH Miz 20z “Taş ve kire, 'Takriben venda Bby MA G0 3Ti — Bv ve armı 20728 M yüzil gayri menküller açık artıma — urülü gezkeresi ve üç kıl'a totoğrafla birlikte DÜ (882) — (004) |

Bu sayıdan diğer sayfalar: