2 Eylül 1941 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 4

2 Eylül 1941 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazan: Francis Machard Burası galiba konuşmayanlar olteli Bir Casusun Gizli Defteri No. 102 Çeviren: İskender F. SERTELLİ « Kapıcı dilsiz gibi, bütün otelde tıs yok! KRONUŞMAYANLAR — ÖTELİNDE.. Gece sinemedan - çıkınca bir kayli dolaştım. Gecey abuk geçirmek, sabaha çı göreceğim İçin seviniyorum. İşte bir otel, Bir bayli uykum da geldi Kapıyı çalıyorum. İhtiyar garson göründü. Ben: — Böş bir yatak vaz » Diye sordum. Garson cevap verme- den kapiy: Bunun manası, belli ki, ötelde boş yatak vürdır. İçeriye girdim. Garson önüme defteri uzat! Adres ve hüviyet defteri, Bu her ötelde ve her — pansiyanda gwevcut Yadırgamadan adresimi yazdım. Garsanü sörüyorum Vereceğiniz yatak kaçıncı katla?. Garson ceyap vermedi.. Deftere yü-| <üme bakarak şunları ilâve etti: Üçüncü kat. 25 numaralı oda. Garsanun dilkle olduğuna hükmet. Miştim, Fasla bir şey sormadım. Duvardan bir anahtar aldı. Merdiyendeki elektrik ampulünü ŞaRtı. Önüme düytü. Yukarıya çıkıyoruz. Birlnci kat. Kimseler yak. İkinci kat. Deçin bir Sestizlik. Üçüncü kata geldik.. Yine kimse- der yok. Belli ki herkes uyuyar, Garson 23 numaralı odanın Kapısı- vi açlı.. Bir elektrik düğmesine bas- &. Ve elile odamı, yatağımı gösterdi, Odüdan içeri girdim dartorı başile beni sekimlıyarak çe- Estarengiz bir otel. Hülâ garsonun #esini duyamadım, Masmafih çok ze. Ki bir ihtiyar. Mütemadiyen yari gö: zile beni teressür odiyar. Gerson giltikten sonra, merdiven - den inişini duydun Kimseler yok Oldukça büyük ve Orlemiz bir o. el e Hey şeyden önce, yarın tahliye edileceğini gezc- | iede okuduğum amsdam — Gastanyayı | Dışardaki belde Kendi kendime; — Garson dilsiz olsa gerek Diye söylenirken, odanın duvarı gözüme şöyle bir levha İlişti: «Ba olel, en az konuşan müşteri « iere — mahsustür, Çok — konuşanların burada yeri yaklur.> Bu leyhayi ok: bir otele rastiamadım, Maamafih çok iyi, çok Yaydalı.. Bil- haşa benim İçin, Gevezelik dan, Hüzurm siyon hizmet, üz yere baş erinden usandam. Burada büşimi & bileceğimi u- Mmuyorum. İgte bir garip ihtar daha «Gece yarışından şenra garvon Ça- ğirii lere gtel kapısı açtlmaz.> Tuhaf şey.. Acaba şimdi saat kaç? Tamam yarım. İyi ki vakinde gelmişim. Boş yere kapiyi çalıp duracaktım, İşle şimdi sazt bir. Soyunuyorum Odanin duvarları ihtarlar ve ele- Tn hüsüsiyetlerin Tevhalarla dolü, «Yüksek sesle gülmeyiniz.. Yüksek sesle konuşmayınız!» etel kapıcıların - tlan pan- baz. Ve aaat bürden zanra gelen- ir, TAKLİTLERİNDEN SAKİ! asrarla isteyiniz. İcabında günde 3 kaşe alınabi İstanbul Def.erdarlığından : Kadiköy Mâliye Şube binasında yaptırılacak (2636,02) lira keşifli tamir işi 1 Pazartesi günü sast 15 de Milli Emlâk Müdürlüğünde toplanacak olan 'Guda açık eksilime ile ihale edilecektir. Münkasd evrakı MINi Emlâk İda- (897,71) Mradır. İstekiilerin en az bir tanhhütte (1500) ptiğına dölr idarelerinden almış olduğu vesikalara is tinaden İstanbul Vilüyetine mürecaatla eksiltme farihinden tatil günleri - hariç üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılma aet 'Ticaret Ode znesi müktezidir. (7582) | Beykoz Abaçlâma tidanlığındaki su tesisati için lan çimento boruların | derçi işi açık ekslitmeye Konülmuştür. Keşif bedeli Y: & 40 kuruş ve İlk te. minatı $6 lirö 38 kuruştur. Keşif ve çartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü pti ifade eden bir çok | kaleminde görülebilir. İhale 11/9/941 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encü- mende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veyâa mektupları, ihale tari- hinden sekiz gün evvel Belediye Pen İşleri Müdürlüğüne mürscaatla alacakları Tena değil, Tam yorgunluğü gide » | (Si ehliyet ve Mi yılına ait Ticarct Odem vesikalariyle ihale günü muayyen Tecek, dinlenccek Hür yer Bazi kâğılların, yastık — bağlarının ucundaki firmalar gözümç iliş «Kunuşmayanlar eteli> #eütte Detmi Encümende bulunmaları. — (1560) ./» 19—17—38 ve 13 mumarslı dükkân ve ahşep 3 barakanın hedum ve tehassül e- Çek güzel. Arayın da bulamadı - | decek enkazmın eatışi kapalı zarf uraliylç artlırmaya kozulmuşlur. Tahmin be- ülm bir etel doğrusu. Gece yarısından : son On geçerek yötağa girdim y dak Az konuşmanın faydalarından, sü. | de hazırlıyacakları tekli bahseden bir Kütün - fazileti Çok vecizeler. Bunlar cidden çoök enteresün b «Az korluşan, çok kazanır.> ubakkak ki, çok konüşan, #z kazanır, demek Vâzı: Gir. (Arkası Var) MEMLEKET MESELELERİ Mektep Kitapları (1 incf Sahlfeden Duva le Türk köylü le altmışını 0. sek bir k gencinin en a kur yazar bulacağ Şehirlerde okuma vaziyet; ve okuma tipi daha başkadır. Şeh linin okuma durumu, tahsil sis - temi, umumi kültür hedefle üzeri şebirliyi de bol, kolay ve muvaf . fak okutmanın çarelerini aramak mecburiyetinde bulunduğumuzu tebarüz ettirmek yerinde olur. Bü yazıda tahlil mevzuu ittih edeceğimiz mokta şadece mektep kitâplarnın fiatine zam yapılma. & hakkındaki tekliftir. Maarif Vekilinin böyle bir teka lifi nasıl mütalea edeceğini ve na- Sıl cevaplandıracağını - bilmiyo . ruz, Mektep kitabı işi henüz kıs. men hususi tâbiler elinde bu « lunduğuna göre fiatlerin bir yük- seliş arzetmesi muhtelif sebeple Je mümkündür. Kâğıt harpten — önceki fistin nazaren üç dört misline yüksel . miştir ve yoktur kep, tabı levazımı da ayni hakle - dir, Bu bakımdan mektep kitabı basan ve satan kitap evi sahibi kehdi bakımından haklıdır. Ma #yet fiatlerini tetkik edecek olan Mearif Vekâleti zammı kabul e : derse hiç Şüphesiz o da haklıdır. Nihayet umumi bir — hizmeti ifa eden vatandaşı zararla iş görme. ğe tevketmeğe kimsen'in hakkı o- | lamaz. Ancak, Türkiyı umumi ihtiyacın fev miş, üstün refah seviyesi lüks veya normal hale gelmem alduğuna göre bu sistemi değiş . tirmek, talebe velisinin, talebe . nin ve muhtaç oldu; ma nisbeti ölçüsü ( tatbik miz Vâzımdır. Her derş mevsimi başı muta . vâğsrt kazarç seviyesinden aşağı yâ doğru her tlebe velisinin ki. fap ücretini karşılamayı kendisi için üzü bir m Yuu telâkki ettiğine şüphe yok - tur. İlk mektepler için dahi ağır olan 4 lelerin halini alma! Üç çocuğu olan ve üçü de orta mektep seviyesiriden vakamlar sil sınıflarında bulunan az gelirli iz | de düracak değilir. Ancak | ders Jevazımın diye rakaminın Bu vaziyet i lerih” tahsillerir alle geçimsizliklerinin — çık: iza€tinefislerin — kırıldığını, siyet telâkkile: esefle müşahede etmek mümkün- dür. desi Türkiyede tahsü, okumayı yük. | sek seviyeye kadar teçvik etmek ve oküy istinat e' kun sasa dayamak veya hiç lebenin- ihtiyaç sevi; « Ssat biri ğrü — bir söz Bu mantığın aksini ele alalım: Çok * için mevsim başlıda her üç çocuğun - kitap, kırtâsiye ve temin temek ek- seriya muktedir olamadığı bir te. çindedir. e bir çok genç . 1 terkettiklerini, ğimt, ıprandığını ları çoğaltmak, muhtaç olduğumuz münevver kadrosunu doldurmak ;için meccani esa$ına ürilmiş bulunurken o - an vasıtalarını da ayni 'e - değilse ta lerini — bir tasnif ve tefrike tâbi tutmak el. Müdürlüğü kale: Encümende | kanunen dbram lâzı mainde görülebilir. İhale 19/9/M41 Cuma günü saat 15 de Daimi tır. Taliplerin İlk teminat makbuz — veya mektupları — ve gelen vesikalarile 2480 numaralı kanunun tarifatı çevr mektuplarını ihale günü #aat 14 de kadar Dalmi En- . — (600) ç—ma GAUTHIER VİDAL Ev İşlerine “mahsus — her cine Kumaş için ANİLİN Umumi satış deposu: İstanbul Çiçekpazarı sokağı Altıpaormak Han No, 3 — 4 cümene vermeleri lâzımı | İstanbul Deniz Komutanlığından : | — Deniz Gedikli Orta Okulu müsabaka imtihanı 1 — Deniz Gedi nina yetişemiyenleri kçin şimdiden kayıtlarını ü Orta Okulunun 188641 Ge yapılan mütübaka İmtiha. N 9 da yapılacak imtihara girebilmeleri BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZMA Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser INIZ. Her yerde pullu kutuları Güzel Sağlam Ve iştahlı ! 1 vesikaları ibraz edile makla beraber Allal hastalığın esiridir. —Z üzmekte, koderlendirmekte, dü mektedir. Bi yand çidir, Cana yakındır. Te kuvvetli, etli oi olarak onu bir defa pımara giderken Kadiköyünde Osmantığa mahallerinin Sağülü Çeşme sokağında 24—23— | İdeli 6875 lira ve iük teminati 515 tira 64 kuruştur. Şartname Zabit ve Muamelât Buna rağmen çelimsiz değildir. K dır, elmi: benziyordu. Lâkin Çocuklarınızı küçükten SA- NİN diş macununu kuilan

mıya, SANİN diş macunu ile günde üç defa di yillares devam ediyortu. Eczanelerle büyük ıtriyat mağazalarında bulunur. P imnna FoA M C ap'1 diş taklmları mattlülünde birakılmakla mikroplarını öldürür ve bem de bunlara güzel biz BUİL;4_A CAİ_ 12945613510 Hasan Çarpara verdir Da 2 — Opurların ayni gün ve saâtte Deniz Gedikli Okulu binasında bulum: maları ve yanlarında — #mürekkepli ve kurşun kalemi ve Jâstik: bulundurma- mil — 9820 zemdir. Bu itibarla mektep kitap. larımı pahalılaştırmayı değil, bi lâkis mektep kitabı davasını tam bir devlet işi yaparak — bir kısım kay: yılı için tesbit edilmiş olan yeni ücreti klişe, mürek « | ğumuz okut - deki ihtiya. karşılaman'n hakiki durumuna güliyet mev- itap fatleri ©cta mektepde, niversitede bir çok ai. talebeye kitabı bedava — vermeyi düşünmeliyiz, Bu takdirde mektebinden üni sinin sonuna kadar h. tür müesseses! tar ETEM İZZET BENİCE | Sahip ve Başmı Benice — Neşriyat Direktârü Cevdet KARABİLGİN SON TELGRAP MATBAASI ka köy ilk | TSite merhale- er çeşit kül. | iki üç misli randıman alaçağımız mubakkak- uharri: Etem İzzet Küçük Tasarruf Hesapları 1941 İkramiye Plânı Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustor, 3 İkincileşrin tarihlerizide — sapılır. 1941 İKRAMİiYELERİ Yölenizi 4 — 2000 — lira 8 ade 250 liralık — 2000. — lira — 4000 — > 25 > 160 > — 200 —> — Hü 2 80 » 50 2 — 4000 —» —H0 — » 306 »- 20 » — Gl0Ü —» S 604 OA N mak için Tazım, Ücretle çalışan; keder, 3 — İn- satilık idenli, < — Alçaklar, Yeni, kişın görürüz, yama, 6 — han beyi Tt Süt veren hayvı Yukarıdan Aşağıya: 1 — And, nota k ketler, 3 — Mideye yariyan, şart — Mümkün değii, € — Bran okunan yer, köpok. ga su getiren, 8 — Edat, $ — Damla, yakalama varıtası, 10 — Vilâyet, ta- | y a ai a Dünkt Nalmacamızız halledilmiş şekli 678910 | koymak için sal — rajr > e| v | BuOMAN w Deme, © Bizlm köyün lazları ne Kadıköy kızları gibi modaya düşkün, ne Eren- köy kizlari gibi ağaç diplerine mernik- h, ve Çengelköy kırları gibi İstanbula Aşık me Arnavutköy Kızları gibi tran Vaç San uzanmış, ne Hasküöy kizlı bi Sütlücede dolaşır, ne Feriköy kızla rı gibi Kâğıthane safaları ile yeti de Karaköy kı sols yolcudurlar Bizim köyün kızları eadece çapa kı. ları gibi bir sağa, D, tarla kızi ve sevişmenin sırrını pl- nar başlarında bulunan k Bizim köüyün Aşyeciği Ge bu kızlardan biridir. Etl yüzü yanaklarının iki ta- ineği sağmadığı için babast ta- n İki tokat vurulmuş kadar kir leri kendi. ba, ) yapıncak bakışları pınardan çekilen suları anı tır. Köy kızı geyip te kenara atmayın. Onun da kendine mahsus cilvesi, şi- vesi, hilesi, yazası, tat Bizlm köyün kızı Ayşecik büyle ol- tan, doğuştan bir Si Ayşecik bdır. Bu hastalık önu pek dena ündü ndan başka kusuru yok. tur. Her tarafı bir erkeği 1â içinden u- 'acak, kandırgcak derecede Çeki- 4 geniş, izüna alıp yalın ayak — Ah a€ tombul ayaklar Yarabbi. Bizde de büylesi olsa.. Gersiniz. iki tarfi içinde yaşamakta- üsi sevmediği ile - evlenme- sinden, ikincisi de sar'alı oluşundan.. anbdır. Buna mukabil Ayşeciğe köyde &; delikanlıya tesadâf etmemek mümkün geğildi. Ve delikanlıların a$- Ka anlaşıldığını göre Ayşenin evi için. de, pencere Arkasında — yaşamasından ileri geliyordu, O her g bir a1 uyandırnmıştı. Bir baha; Teuğuna Bönülde bir wt X içinde kaybolan m bir yara karan Kazlar yapışık kalanı di. Bunun ce, aylarça, Ayşeci- için bu gzinin hizi günle Bi böyle bir. sızıdan kalma hizla sçv. mektle olanı Köyün pehlivan yapılı oğ, ha almak istiyordu. Ne çare ki alle, biçak gibi ktek Hvah yapilı oğlaha değil, peh- neticesi idi, Zirâ, pehliran yapıh ağla. Kün olur Ayşeciği tekrar başlarına a. ilr da karısından — vazgeçer; zannedi. yorlardı. Halbuk; gerek Ayşeciğin Yü dazı kadar parlak aşkı, gerekse pehli. van yapılı oğlanın - köy kuyusu kadar derin sevgisi her ne diutsa olsun fi biribirinden Ayıramıyacak, başkal rından aşk . dili değili Bu sebepledir ki Ayşeçik, pok Yüce Ülkü Lisesi Müdürlüğünden : Eski Leyli ve Nehari — Öğrencileri- mizden 18 Eylü) 1641 'tarihine kâdar taksitlerini tamamen ödemek aıretiyle ahi yenilemiyenler yeni ders la. ek mecburiyetinde kalacaklardır. DEVREDİLECEK İNTİRA BERATI Ybbl Protezler ve bahusus diş Pro- için İktisat Vek miş olap 19 Temimüz 1939 tarih ve 2857 No. h İhtira boratinin ihtiva et tifi hukük bu kerre başkasına devir veyahüt Jendi. bürada mevkil file üyet verileceği tok- dif editmekte olmakla bu hurusa fazla edinmek İstiyenlerin Galata- İTİZAR imazın çokluğundan di *Onun hayatını anlatıyoram> | rikamız bugün girememiştir. Öz zür dileriz K 'ey- oğulları | stalığının bir | elerdi, harlahk — yüzünden bir | becek bir. mahiyette | uzunda tertisi IADA larâk dönmekte iken pehlivan YÜ rastladıkça kızıl bir. damit lçi linde gözleri sürülür, renii k | neşin akisleri gibi oğlama ğ hayalen y Bu hep böZ Satira da uzun kirpiklerili Ca Çarparak ve gizli gözli ı geçerdi çai Temiz, balla, berrak DİT Kudretikdir! ve penlivan YO gecik gül at a urmakta; di için için yamyorlardı. ıı.ıııııf"».ı leri, damarları daima - Wt H a a Baae ee B n başka KA ürperiyorlardı. Bi lir, elektrik hizıyla onları BĞ sardı, İçten sarsilış, yanlıı tatlıdır! Ayşecik bazan: Harmanda gezeyim, Sesini sezeyim, Gürmezsem ah deyeylii, Ö Duramam ben efem. Gi Dardı Sıcak bir Haziran günü İt mandan evine gönüyerdik ” (iğ içi yânan — babi Küpte duran soğuk .y’;ı:' cekti, - Böylece yürüyordü: g yapılı oğlan da onü biraf #rkasından seyrediyordu. ğ Sıcaktası mi, yaksa , Nu alışından mi, neden hisle Ayşecik, titriyerek 4 na ceviz yaprağı gibi © vermişti. Bu serpilişi bir ( | “yerle gök görmüştü Ğİ Delikanlı evvelâ korktu. Öi kocasi görtür de bıçak bietl gırlar diye.. Sonra bu a'ıı*;â | Sinden attı. Rüzgör gibi KFN cunda göründü. Derin derif | makta bulunan — sevgillsitt (p Ayılmçiya kadar bekledi. İĞga içinde avuçlariyle aldığı YÜ ği | ğil renkli suları sevgilsinli açılan bacaklari ne sert sert Ü | arana — Sen mabin ervaniğı Dediği 1 dinç dşiki — Benim ceylönim j Aygeelk rla et Eİbi, | bok gibi tün Gağ gibi, Yamanıtın şen eferm. içine zti OĞ - " | içİ baş gördü. İhti ada Klndeki orağı pehliyan YAPĞİ” boymuna çakscağı sırada detik S $ — Birakaydın. gebazal Örnç düşündü. x_v,KlP’# | den eriyerek süzdi. Cev3P ği — Bi Dirakacaktım YA rek birakmadı. yürek DETAİ I Baba kız eçin yolunu Üü Hivan yaptlı öğlan da MASTE sınâ dönüp bakarak aktl ordan uzaklaştı 1800 Program ve ııl"" Ayarı, vee İ mad M trası Viyolonisi kın), 19.00. Müzix: Fasıl 5“;,»' 1930 Memleket ':»'l' jans Haberleri- 1945 Kanuşma: Türk yt mü adına, 1945 — Müz Türkçü" Ti 2015 Radyo Garelesi Gf 2045 Müzik: Gelfl © ” | yüne kan Zirast Si yüşiyer 212$ Müzik W“"K“ rizinden (PL) ik | 2148 Müzik: Klös programı (ŞEf mmil). 7230 Memleket SASİ Haberleri, BN | lât, Kambiyü w Ğ sası Fiatleri. 2245 Müzik: Dans Wit | 2245/2x00 Yarınld paniş. - $ Göz Yw at G Etem İzzet “l“f hi romanı İnkılâp &i fından — yeniden ÖÇi Okuyucularımıza * Öj |B riz. #

Aynı gün çıkan diğer gazeteler