8 Eylül 1941 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

8 Eylül 1941 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EYLUL 1941 ETEM İ Sahip ve Baçmuharriri. istanbul Son Telgrat LERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ SON TELGRAF EN SON TELGRAFLARI VE HABE Pst, Kulusu No, ABONE: Senelik: 6 Aylık. 3 Aylık 1400 Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez. — 'ŞBiRLlĞi Bu iş birliğinde hangisi ha fazla kuvvet sar - fedecektir? Hangisi çok Yıpranmaktadır? Gaye elde edildiği zaman, mgisi daha çok sözü- Hü geçirebilecek bir va- Tiyette olacak! Şükrü ESMFR_ t Birliğini .:zkndınnşı gibi bir netice l&u inden İngiliz - Rus iş bir. N, takviye etmektedir. Al- ..m.'i Rusyaya karşı taarruza İk ye Zaman, İngilterenin Rusya İ birliği yapacağına ihtimal Memişti. Pilhakika İngiliz mu. t._d rl:ı:m komünist Rusya lâ harpten evvelki sene. he Sfinda besledikleri şüphe - İk h Gmidi haklı göstermekte '—h İ ikat şudur ki Almanya. l.,muıı' Tejimi, büyük ölçüde wlnmuııamm.ımmı yar . dan kuvvet almış ve bu 194 har- başlıca gördü. Mır ki Almanyada Bol. âleyhtarı bir rejimin ku- k,ıknd'nphnuk sempati ile . Ve iktidarı ellerinde mln muhaımhr zümreler AL Yipaya'da Nazi rejiminin Manevi yardımda bulun- rejimi de İngilterede m.,"fzunxı_—ı aleyhtarlığını istis. Üüi Versay — muahedesinin G v Tini kırdı. Bütün ba müd- $ irlırd Büyiği iDda Nazi Almanyasının bğiki altında komünist Rı: 'K“h' Tiya Ttye w yi ı,. çaple ve Fransaya yanı 'm"k'“m i partisi ve sol 'M,, fikirler ıa,—ı n münev . ,'h'""mı Sovyetler Birliği ha ibirliğine taraftardılar. Fa- 'îq,)_'f"dı Bulunan muhafa . *q;m Nazi Almanyasırttı gü- Bit Htmek için Rusya ile sa- irliğine — yanaşmadılar. Rusların iş birliğinde qudınra anmıyor « *nı,n * Ruslar tarafından gös nlıkta bir politika x’:;::" seziyorlardı. Nasıl ki Almanyaya karyı clddi a: (Devamı Üçüncü Sahitede) n Telgraf M Sonbahar neş- .___"ğıt programı #at ha” teliyor. Son Tel - Yi gç eT sene olduğu gibi bu Tiyyç , Snbahar için bir meş- Ptogramı hazırlamıştır. lıh Yama dahil — olan bir Sİrikamızın ve muhar . in isimlerini yeriyo - hl."ll Kadın Ktem İzret Benice e TİPLAK MODEL Nezihe m_ıuu | H:ı'“l Muhamme- Muharebeleri Sami Karayel Bi e deI;İinc'ı ikirc! Balkan he : Muharebeleri- İt yeni vesikalar İ Rahmi Yağız A #reparmak Casus ! Hkender Pahrettin £ Sok yeni ve şöhret. ları, fikra ve makale ee Tülerafin - sonbabar 'da bulacaksınız. | RUZVELT'in nutkuPerşem beye kaldı Buna sebep, ihtiyar annesinin ölümüdür Nutuk Türkiye saat | | ayarile sabah beşte dinlenebilecek rile saat beşte din l iku perşembeye talik edil. ir. Buna sebep, 85 yaşındaki annesinin vefat etmiş olmasıdır. Ruzvelt ve refikası, annesi ölüm döşeğinde iken nuyordu. Ruzveltin annesi, aile üzerinde büyük bir nüfuz sahibi idi. 1 ziyaretinde Başvekil tarafından şerefine bir öğle ye. meği verilmiş. Kraliçe tarafın « dan da çaya davet edi Ruzvelt | Emniyet Müdürümüz EDİRNE | Vali Muavini oldu Emalyet Müdürümüz B. Salâhattin Arslan Korkut — terfian Edirne — Vali Muavinliğine tayin olunmuştur. Tine eeki Kmniyet Müdür Muavinimiz Argiv Dairesi Reisi B. Kâmran geti- rilmiştir. | Greer hâdise- 'sini Japonya | nasıl karşıladı Amerika ile harp bu kabil bir hâdise | yüzünden patlıyacak Tokyo, 8 (AA) — «Greem hdi vesi hükkında mütaltalar serdeden Nişi Nişi gâzetesi yazıyor: «B. Ruzvelt te itiraf ediyor. Ameri- kayı harbe sürüklemek işi pek yavaş gidiyor Ayni gözete yunları ilâve ediyor; İş, bir zaman meselesidir. Zi. anin bu zamana kadar bi- | ir memleket halinde kalmümiş ve müseliâhan harbe İştirak İçin €- inden geleni yapmış olduğu muhak- kaktır. «Ürcer> hüdistsinde — hanzi tarafın İlk olarak ateş açmış oldu. Kupu bilmekte bir fayda — yoktur. Çünkü, harp ikinci veya üçüncü bir hâdise yüzün. den çıkacaktır.. Buzlu birayı 25 kuruşa sattığı için Bir büfe sahibi mah- kemoyo verildi Anadolumisarında Plâj — iskelesinde ki büfede soğutulmuş — biranın şişesi 25 kuruşa satıldığı öğreniliniş ve dün ulan zabıtla — büfe çayla müddelümüzil , Gllmiştir. $ berhalde bu kabilden | SOVYET TEBLiİĞİ Buz denizinde bir | Alman de- Moskova 8 (AA) — Sovyet tebliği: Muharebe tekmil cephede bütün şiddetile devam etmekte- dir. Hava kuvvtleri Alman pi » yade ve motörlü kuvvetlerine ve rına hü. 1 &)v)?ı * U. 73 Alman den ııv r ge s misi Buz denizinde Sovyetler ta. an yakalanmı: Son tebliğlerden anlaşıldığına göre vaziyet şudur: Ödesa etrafında So | vemeti yiyecek ve su müşkülâtı. Ha rağmen devam — elmektedir. Dnuyeper boyundaki Alman ordus su nehri tekrar şarka geçmeğe ve bu maksatla bir köprü kurmağa teşebbüs etmişse de muvaffak o. Tamamıştır. Söyyet — tayyareleri, Sovyet topçı (Devamı Üçüncü Sahitede) Yolunu şaşıran bir mektup (Edirnekapıdan Ya- |lovaya yollanan | mektubun Akşehir- do işi ne? Barı intanlar gibi arasıra mektup darın yollarını — şaşırdıklârını dinlenip dinlenip gidecekleri yardıklarını işiter; fakat inanmazdık!. Lâkin bir / okuyucumuzun — aşağıdaki #ikâyeti ve — merbutunun — üzerindeki posta — damgalari seyahat — beveslisi mektupların da bulunabileceğini pek Küzel görtermektedir: (Devamı Üçüncü Sahifede) Ü DĞ arile Manşta iki Alman Londra 8 (AA.) dün öğleden sonra, av fakatindeki bombardıman | yareleri, Felemenk sahilleri açık. larında düşman gemilerine hü - cum etmişlerdir. İki gemiden bi ri berhava edilmiş, diğeri alevler içinde bırakılmıştır, (Devamı Üçüncü Sahitede) nizaltısı. yakalandı | Harp sahasında Alman tanklari | Muharebeler | Sovyetlerin | bütün şiddetile mukavemeti | |devam ediyor | kırılmıyacak | şarki istikâmetinden Merkezdeki Sovyet mukabil taarruzları sevkulceyşi bir netice vermiş değildir! LONDRAYA GÖRE Röyterin Moskova muhabiri, mer- kez cephesindeki mahalli hare . kâtla Sovyetlerin lerinden bahsetmektedir. cephesinde bir çok büyük köy ge. ri alınmış, mühim miktarda tatık ve top tahrip edilmiştir. Leningrad bölgesinde cenubu Almanlar, şehrin barici müdafaasına Vara « (Devamı Üçünet Sahitede) * Hücum esnasında bir Alman neferi İran hükümeti henüz cevap vermedi Londra 8 (AA) — «BBC. | İngiliz ve Sovyet teklifleri el'an İran hükümetince tetkik edil . mektedir. Bu hususta Tahrandan yeni bir haber gelmemiştir. | Sovyetlerin işgal ettikleri yer « | (Devemi Üçüncü Sahifede) —| Kanada Başvekili Kanadaya döndü | Lonâra 8 (AA.) — «BBC> | Kanada Başvekili 4 tayyare İle Montrı Millt Şef Dün Şehrimizi Şerelflendirdiler Bursada Halk Partisi ta. rafından verilen ziya - fette Bursalılara bir hi- tabede — bulundular Garbi Anade eç olan M hur İsmet İnönü Bursadan şehrimize gelmişlerdir. Anadolü Ajansının verdiği ma- lümata göre, Millt Şetimiz Bur- sada Cümhuriyet Halk Partisi ta rafından verilen ziyafette Bursa- hlara gu hitabede — bulunmuş. lardır: Bursalılar, — sevgili darıma: İki gündür aranızdayim. —Beni Bevgi e kabul ettiğinize çok mi teşekkirim, Sizi meş'eli ve b retli buldum. Burtalılar: Bursa her zamanki hayalı için güzel her şeyin örneği olarak tanınmalıdır. Burada mek- etp çocuklarımız da gördüm. bu kadar istidatlı vatandaşlar güzel Ban'atle, resimde, heykelde, mu- sikide, güsleme san'atlerinde va- tanin ber köşesine örnek olma- da #eyahâte çik. yatandaş. Antakya yolund. bir soygunculuk Altı kişilik bir çete iki otobüsle bir oto- |mobile taarruz etti Cesur bir polisimiz şehit düş- tü. 1 yolcu öldü. Şakilerden biri yakalandı, biri itlâf HATAY VALISIİ- NiN BEYANATI Tecssürle öğ- Tendiğimize — gö- Te Antakya — ile İskendenim — &- Tesindaki — De- Tindere mevklinde alçakça bir. soy- gönculük vak'am olmuş cemir bir po- Lisimizle bir vakındaşımış gehit düş- müşlerdir. Hatay Valisi R. Şükrü Sökmensler bu hâdise hakkinda şu beyanatla bu- hummuşbar: — 426 Aj 1041 sabahi esat 6440 ta — İskenderundan — Antakyaya yolcu getiren bir tenezzüh ve Iki oto. (Devamı $ üncü Sahltede) büslin önüne Derindere mevklinde al. ti silâhli. çıkarak yolculardan pera, edildi yükte yaları mişlerdir. Yolculardan gasbedilen para ve €ğe yanın yeküimu 6 bin lirayı geçmektiee dir, Şakiler, üçüncü otobüsü de dure| Gurarak soymağa teçebbüs etmişlerse de bu otobüste bulunan ve vazifelemi Antakyaya gelmekte olan bir polirle miz hâmil olduğu tabanca ile pelğ kahrâmanca bir surette şakilere atet şlamıştır. Şakiler bu müda unda şaşırarak soygunu —e Takmış ve polisin üzerine âleş etmi | (Devamı 3 üncü Sahifede) » Iki mezar soyucusu yakalandı Eyüpteki ölülerden 45 altın diş ve 4 alyans çıkarmışlar ! Eyüpte mezarlıklara gömülen ülerin altın dişlerini ve yüzük. çalan iki cür'elkür mezar lanmışlardır. Ahmet ve Ali isimlerim hman bu iki gençten nazeleri takip ettiklerini, gisinde fazla çelenk ve varsa o gece mezarlarını kazdık- larını, zenginler izdivaç yüzük. Jerile gömüldüklerinden bu y zükleri ve varsa altın dişlert: çıkardıklarını söylemişlerdir. Bunların üzerinde 45 adet al- ton ve plâtin dişle 4 alyans bu . hanmuştur. Kendilerine yataklık yyapan bir Musevi de tutulmuş. tur. —H Garsonun kafas: na rakı şişe- sini atan sarhoş ! | Hüseyin Çallı / âminde biri - dün Leningrad kapılarında boğuşma Mussolini, Mareşal Man- nerhaym ordu- sunu tebrik etti Cenupta Ruslar bir bölgeyi tahli. yeye mi hazırla- nıyorlar? (Yazısı 3 üncü Sahifede) labalık | Erenköy sana- | 'Vekili şeh- toryomu genişletiliyor cıı;yı— yeni bir pavyonun temelatma merasimi yıpıııcıı | Erenkây sanatoryomun edilecek ikinci pavyonun tem merasimi ö eki cuma günü saat 18 de yapılı Çaatın kışa kadar — bitirilmesine çalışılacaktır. Yeni — pavyon ile (Devamı Üçüncü Sal âcaktır. | fede) ÇERÇEVE Hariciye rimizde | Bu sabah Florya'da Milli Şef tara- fından kıbul edıldı , Emziyet Müdürü (Devamı Üçüncü Sahifede Taklit ve Takip Edınız £ Dostumuz ve hocamız Hakkı Tarık Us'un, ehemmiyetli, çok ehemmiyetli, bence büyük mik. yasta ehemmiyetli bir teşeb . büsü karşısındayız. Dostumuz ve Hocamız Hak - kı Tarık Üx, Namık - Kel n (Kanije muhasara) sını almış, onu kelime kelime bu - günkü dilimize uydurmağa ça. Tişarak, madde, yani dil bak, mından yenileştirmiş ve gaze . tesinde tefrika eltikten sonra kitap halinde basmıştır.. Zatile pek basit görünen bu iş, bence yüz bin, yüz bin ke « re yüz bin küçük telifden da . ha büyük ve faydalı bir ibda kıymeti ifade eder. Dostumuz ve bocamz Hakkı Tarık Us'un bu yenileştirme i. şini me nisbetle başardığı hak- 2 bir hüküm vermi ki, aramıza di i esasi mâniler gir- eski irfanımızı kök . leştirme ve filizlendirme da . yasındaki bütün sır, sadece bu teşebbüsün mânasında gizlidir. Dünü bugüne bağlamadan bugünü yarma bağlamanın im. kânmı kabul edenlerden dej lim. Yarının meşru arayıcılığı ancak dünün meşru sahipliği- le mümkün; ve yarına nam . zet olacak kadar bugüne ta . hakküm hakkı, ancak dünün tam muhasebesile kabildir. eline arasında kapardığımız âlet bağ. larını, bazı ruh bağlarile o tür. iştirmeğe — mecburuz ki, © muhteşem dünü « stihale hakkı. mıza rağmen bizim zaman ve mekân payımız dışında kalma. sın; zaman ve hayat mirasımı. zi inkâr etmiş olmuyalım. NECİP FAZIL KISAKÜ! Bunun için tek çare, biricik, çare, ilk ve son çare, dünkü irfanımızın yemişlerini, bu günkü dil ve ifade kahbımızın çarçafına böl bol silkelemek - ten ibaret Iu hakikati vaktile ve ilk de. larak, Hakkı Tarık — Us'un lerinden birinde, (Kül . türlerme davamız) - isimli bir (Aksiyon) serisinde şidi asabiyetle çerçevclemiş: garp ve Osmanlı kültür! bugünkü Türke infikal çare - lerini kendimce güstermi fa Bu zümreden bir şube; en €. hemmiyetli bir şuke etarak ya- pılacak iş, esk tün baş örpeklerini amimAn bi cild cild e sermek, onla. eline tetketmek ve evkadın bilgi ve Zövkle ye- nileştirdiği eski mimari örnek. ler , bugünkü dil ve ifade rımızla yenileştirmektir. Bütün tası bütün divan şüri, bütün tarih işte bu ihya edici nefesi bekliyor. Son derece ince ve hususi ideek ve zevk isteyen bu yeni- leştirme işinin kanunlarından bahsetmeden, k sadece ana prensibin kıymeti üzerinde durmak ve ana prensibin — ilk takipçisi, dostumuz ve heca « miz Hakkı Tarık Us'u selâm « lamak isterim Hakkı Tarık Us, bu yenileş. tirme işini, hem de pek güzel basarmıştır. Mâünasını ya anlamıyarak, idı örgüleştirerek veya örgüleştirmiyerek, I Tarık Us sadece buü teşebbüsis le, başta devlet, taklit ve takip edilme 5p Tâyıktır. — aeti çei eeei eai ada ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: