6 Aralık 1942 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 4

6 Aralık 1942 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t-SON TELGRAF-6. — eai L ÜMIT 15 YAŞINA GIRERKEN.. h'zmetçiyi seneyi kucak. lyan gürbüz bir. (Anadolu) ka- d nıydı. İşaret ettiğ'n sandalyaya terini divand duvardaki resimler laştırdı. düm: — Fadim. — Nerel'sin? üzeri «Adin ne kizim? » köyünden. mesini bilir mi- — Biz tarhana, bulgur edi riz. Saçta pazlama yaparız, Şehir aşı bilmem, Eh! Öğrediverirsen, başarırım. — İstanbula ilk gel * Fadim bu soru — karşısında bir hayli durdu, Derin, derin göğüs geç'rdikten sonma: güvurla) , beni büyüttü. müzde (Dalk lxulı) © b1 biraktı. «Çift öküzümle, anba- dokunma, de- dim, Onları da bi ör köşe ekmeğe Anamı tepükledi... Il le «kap'ndan çıkarma» #i İsiz bir yalvarışı vardı... «— Öküzümü güdel şnciye yun, Başka bir şe Ü bizde kal başına tün iş de çorbayı yakan tip haşlamaları p n O ne kabiliyet üzel yapını- lar dermeya Adeta köyü- Dü unuttuğuna inanıyordum. Bi- Ti Topi medin) - kahvesine | ylüleriyle anasına gönder- | Ekten iberet sapıyordam. deşimin yaş günü ev hayli şliy Faslim birdenbire or. tadan kayboldu. Yak'ın dostları- mıiz, kardeş'min bayal ve faali yet dola dünyasının büyük misa- fitleri gelmişlerdi. Kahkahalar salonlardan taşıyordu. Fadim'n 1 sant süren gaybubeti hepimizi kınıya başlamıştı. Kap nn açıl- dığ'dı düymamıştık. Yalar: T dorda, kö dın geldiğinden. şti. Ortada — duran 1 üzerine (Çekoslovak) mamnlâ- ftından bir biblo koydu. B etekli, beklen - büzgülü bir kadın, sağında solunda birer | oğlan çocuğu; önünde başını ana- | sının göğsüne dayamış bir kız ço- cuğunu gösteren müşahhas bir levhaydı... sanın Salona bir sessizlik çökmüştü. Ağır adımlarla kardeş'min na sokulda, Obun sarı saçlı b avuçlarının içine aldı. B | kınalarla dönmüştü. yollu | | | 1 inci KÂNUN 1912 | 4 SAa TU 75 4 Yazan: K FTT |EMEL MÜNİR KURBAN | iği günün ses tonuylar dah yaşını böyle güz ayların Artk yaşı M ü bi «AL. n kalkınca: ra yola çıkacak vapurla köyüne gini söşledi. Hep'miz se- vinm'ştik. Hole onun küçük kâ- tibi olan kardeşim..., Ertesi gün Fadim çarşıdan renk zenk toromalar, dallı çenberler, Hareket günü vapur gözden kay- | bolunciya kadar onu selâmladık... Ş'mdi gelen mektuplarında uşağı Aliden de selâmlar vardı. asil heyeti pogı Sank Ayarı ve Ajacs | TÜRKİYE CUMHURİ YETİ Ziraat Bankası Kuruluş Tarihi: 1882 Sermayesi: 100,000,000 Türk Liran Şube ve Ajans adedi: 265 Zirat ve ticariher nevi banka muameleleri Para Biriktirenlere 28.800 Lira İkramiye Veriyor z tasarruf besaplarında en dela çekilecek kuz'u ile aşağıdaki| Zir: az 50 Kirası bulus Lirçlık 4000 z.u0a 1000 1000 5000 09 s.20e 100 e 160 DİKKAT: Fos:p'rnhh zaralar oır sene fç'nde 80 liradan $: takd'rde & 2" fazlasile verile- mede 4 defa: | Evlül 1 Birincikânun, 1 Mart hlerinde çekileci vzaaman (7 HALK SÜTUNU ) Bir tıbbiyeli iş arıyor Nbbiye' Gilerine dektı | hangi bir müvsicür ve çahış meTuna evle a doğum ve âme Telgratta (Öz) ru- upla müracaat et - mesi rica olunur. husi temekte İstanbul garsonjar cemiyetinden: etimizin senelik alekide umu: Mi beyeti 11/12/1M02 cuma günü saat 14 de toplanacaktır, Ve saat 16 ya izs- dav reylerin kabulüne devam olunacık- tır. Görüşülecek işler aşığıra güsi tir, n tuyin olman gün ve Bartte ve yaç bul beledi; dare hay'elinin çalı: 2 — Hesap müfetti; KARAR MNÜLASASIDIR. sma Kanunurm Koradıa İstanbul S ıhhı h’h.cssexcler ArMır ma ve i Komisyonund. dettizlerinin ileri, & BELSOGUK! SAMİTOL 'e Ecza arkası Bösün Eczanı ça İş Bankası , böbl Beyoglu Yer li Asker.ık _fubes neden nurardan he ZARITA ROMANI Sır Perdesi Kalktı ! Yazan: S, TRUSS Mis Bag, bembeyaz badana & dümiş duvarları yokluyor, bir ta- ktı. O zaman Mis Bag fasında kurduğu - bir daha ziyade 'shakkuk e!liren bir Mis Bag düşünmek için göyü bir durdu, Önündeki — merdive çıkıp Albayın evine ginmek niye- tinde değildi. Çünkü kimseye gö- rünmek istemiyordu. Fakat duvarda bir kaplamı dikkatini çekti. Çünkü biliyordu ki evin bir çok odaları, bilkessa odasının Çeviren: Muammer ALATUR. No: 33 Kendi kendine şöyle düşünmüş- ninin tam yanıbı ani dikkat ederek, faş merdivenleri çııı Yukarı Çünkü pek tanıd: te Albay Detma yodu, Az kalsın, bayılacaktı Fakat kendisini topla Znyıf eklerile merdivenin ikorkuluğuna | başka bir ses 'a cevap veri zenin merdiveninden istifade ed Tiyaedir | devam ediyordu. Mis Bag dikkate le kulak verdi. lk. erkok sesi bir takım vesi - kalardan, konturatlardan bahse- diyorlardı. Bu muhaverede Löprens'in de adı geçmişti, levi pek o kadar Mis Bag ikim idn bir cüm- at ko- ânâ çıkaramı. dinleye dinleye bir enebildi et mühim bl: gbiydi. Artık kendisimi md: , ndi, Albay ve Risardonun mahzen « Merdivenleri T galerisine a- deliğin yanına geldi. Düğ- meye dokunmadan evvel yu! sını dinledi. Hiç bir ses işitme- yince, düğmeye bastı, Heykelin kş)î"sı yerin! değ Kendi girmesi- yoktu. Onumn için retten âmirin! haber Tözum dahi görmedi. EBŞ Ç BİR KÜLHANİ Mis Bag Pastör sokağının kö- (Devamı Va: | dükler | Bugün Fener Bey- " kozla, Beşzktaş Tak: 'simle karşılaşıgor u dakikalar skat bütün buns da müvaffak olacı | maçı kazanmaları lâzımdar. Mektepliler arasında dün yapılan futbol maç! gol farkından kendilerin Mektepliler — arasın futbol maçlarına dü ümrü muhükkaktır. çe stadında yapılacak 7 Fener maçinm - bir gesan olacağa | Taksim İ'selil ksim 1 galip ge- mişlerdi Üsesi ile Eskek muallim mektebi arasında görünmekte iş İkhisarlar Umum Müdü Miktarı * (45 m/m Peju veya v sor hareli ve düz beyaz — 6 ge Dasiyli 1 — İstanbul Bira Bi leke> kispane Bümü sast 10 da Kabalaşla sında görüleb'lir. ve sanite 9. 15 Türkiye Iş Bankası i——KÜÇÜK CARİ HESAPLAR—— 1943 İKRAMİYE PLÂNI Keşideleri 1 Şubat, 3 Ma yıs, 2 Ağustes, 1 İkincileşrin tarihlerinde yapılır. 1943 İkramiyeleri, adet 1999 Liralık 199 888 TTT 666 655 “a 323 1999— 999.— B8& Tilm G66.— 555— gü— G6bm— —. — — - Epssn 99 “ 22 ı .. .......... HUNUGUNMUUMNU Söss z Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, ayni zamanda talünizi de denemiş olursunuz. A XAYT A K ALAYT AMT İSabip ve Başmuharriri Etem İzzet DENİCE — Neşriyat — Direklörü — Covdeli KARABİLGİN SON TELGRAF MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: