17 Eylül 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

17 Eylül 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN amaa BIR HAFTALIK RADYO CETVELİ Pazar, 19.9.1937 4ENFONİLER 15.35 Roma kısa dalgası, Senfonik kon- ser (Ferrari, Dvorak, Sibelins, Bizet, Bel- Vini). 23,30 Peşte: Senfonik konser (Ros- sini, Masgani, Major, Delibes ve). HAFIF KONSERLER 7,10 Berlin kısa dalgası: Musikili azar selimları. 8,15: Konserin devamı, 9,30 Paris kısa dalgasi: Plâk. 10 Berlin kısa dalgası; Hafif klâsik parçalar, 10,30 Pa- ris kisa dalgası: Plik konseri. 10,45 Ber- Jin kma dalgası: Stelermark havaları, 4 30 Paris kısa dalgası; Plâk. 13 Paris kı- sa dalgası: Konser. (14.15: Devamı). 13: Berlin kisa dalgası: Hafif musiki (141 Devamı). 13.10 Bükreş: Romen rrusil 15 Paris kıza dalgası: Konser, 16 Pete kısa dalgası: Karışık konser, 16,15 Berlin kısa dalgası: Dinleici içim serbest saat, 16,30 Paris kısa dalgası: Konser nakli, 18,30 Peşte: Orkestra. 19.03 Bükreş: Ro- men musikisi, 19,50 Peğte: Radyo salon orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası: Pazar konseri, 21 Lâyprig: Weisbach'm idare- sinde büyük orkestra konseri, 21 Zürih: Avrupa konseri, (Bu konseri birçok mer- kerler nakledecek). (Erkek korosu ve Zü rih radyo orkeatrası ve piyano.) 21.40 Prag kısa dalgası; Askeri bando.. 22 Mi. Jâno, Florans: Mule'nin eserlerinden kon. ser enstrümantal, 22,2 Prag kısa dalga- #r: Konser (Vagner » Stratss), 22,30 Peş- te: Çigan orkestrası. 'PERALAR OPERETLER 18,15 Roma kına dalgası: Lonbardonun “La Regina del Fonograf” opereti. 21 Ko lonya: Suppe'nin “Şair ve Kylü" opereti, 22.55 Bükreş: Opera rsusikisi (Bizet, Ver di, Puceini, Vagner, Clemus, Debussy, Mozart). ODA MUSİKİSİ 2205 Bükreş: Fransiz operetlerinden (elâklarla). 22,15 Berlin kısa dalgası: Yayli iletler kenteti (Mozart). RESİTALLER 114 Berlin kısa dalgası: Org musikisi. 15.30 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 17,30 Berlin kına dalgası: | Bariton şarkıları. 21.15 Berlin kısa dalgası: Haydat şarki- arı 22.05 Prag kıa dalgasi; Şarkı resi- tali, 23 Varşova: Stiyaho resitali (Beet- hoven, Mendelssohm, Sedubert). DANS MUSİKİSİ 23.05: Prag kısa dalgası, 23,30: Viyana, Lâypsig, Kolonya. 23.45: Roma. Pazartesi, 20. 9. 1937 aaa SENFONİLER © 16$ Roma İrina dalgası: Senfoni (Mo- zart, Gaint - Saens; Galilei ve.).. HAFIF KONSERLER 7,10 Berlin ken dalgası; Şen havalar, 8,15: Devamı 9.30 Paris kıa dalgası Plik.. 10,15 Berlin kısa dalgast: Orkestra konseri. 10,30: Paris kısa dalgası; Plâk. 11.30: Paris kısa dalgası: Plâk. 18. Paris kısa dalgası; Plâk konseri, 13 Berlin kı sa dalgası: Eğlenceli musiki (14,15: De vamı). 13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli musiki (14.15: Devamı), 13,10 Bükreş: Eğ lenceli piik musikisi (14.15; Devamı). 14,15 Paris kısa dalgası; Nis'ten konser makli, 15 Paris kısa dalgası: Grenobleden konser nakli. 16,30 Paris ksa dalgası: Andre Delmen orkestrası, şarkt, 18,35 Ro mu kısa dalgasi: Orkestra. 19,30 Berlin kma dalgası: Yeni Alman bafif musikisi. 20 Peşte: Plâk musikisi, 20,20 Bükreş: Karışık musiki (Mendelssohn, Gounad, Bizet). 2) Varşova: Leh akşamı, 21.10 Lâ ypsig: Büyük orkestra ve solistler; Ec- na Sack, Hilmar Veber. 21,40 Bari: Ka- rışık konser. 22 Milâno, Florans: Koro musikisi. 22.10 Prag kısa dalgası: Berli- sün eserlerinden program. 2245 Bük- reş: Lokantadan konser nakli. 22,45 Mi. Jüno, Torino: Bando müzika, 23 Roma: Ceta orkestrası. 24,0$ Peşte: Çigan or. /kestrası, OPERALAR OPERETLER © 19.03 Bükreş: Müntehap Italyan ope — ralarından (plâkla). .ODA MUSİKİSİ 21.30 Bükreş: Theodoresco uarteti, 22 Varşova: Ş$rammel kuarteti tarafın. dan valsler ve şarkılar, 22.25 Prag: Piya mo kenteti, 'ESİTALLER ha Roma kısa dalgası: Piyano resi- tali (Chopin, Ravel). 16,30 Berlin ksa dalgası: Mandolin ile Italyan serenadları. 19 Peşte: Keman resitali, 19,15 Varşova: — Lüisyen Boyer ve Tino (Plâklarla şarkı). 21.15 Berlin kısa dalgası; Keman resitali, 2140 Prag kısa dalgası; Milli Slâv şar. kılar. 22 Kolonya: Solist konseri (Alto - Keman). 22 Româ: Piyano » Keman (Be- ethoven, Casella, Brahms). 22.10 Bükreş: Sarkilar (Mozart, Brahms Huge Voli). © 23 Varşova: Keman resitali, 23,30 Varşo- ova: Şarkı resitali, DANS MUSİKİSİ 21.15 Brüno, Prag : Kabare rövüsü. 23.10: Peyte. 23.30 : Löypsig. 25.30: Ko- Tonya. MUHTELIF «0,30 Roma kısa dalgası: Arapça ve Tumca musikili ve sözlü neşriyat, Salı, 21.9. 1937 NFONİLER 21.30 Bükreş: Senfonik konser (Haen- “del, Ckopin). 22.25 Senfonik konserin de- vam (Bruckmer). HAFİF KONSERLER 7,10 Berlin kasa dalgası: Hafif musiki 8,15: Devamı. 9,30 Paris kısa dalgası: Pik. 10,30: Keza. 11.30: Keza, 13 Paris kına dalgası: Plâkk. 15 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (14.15 : Devamı). 13,10 Bük reş: Konser. (14.25: Konserin devamı). 14,15 Paris kısa dalgası; Liyon'dan kon- ser nakli, 15 Paris kısa dalgası: Limoj'- dan könser nakli, 18.45 Berlin ksa dal- gası: Musikili konuşmalar. 2040 Peğter Salon orkestrası, 21.10 Lüyprig: Karışık konser (Sopran, tenor). 21.40 Prag kısa dalgası; Hafif musiki. 22 Roma: Müle- nin eserlerinden könser. 2205 Prag kısa dalgaşı: Konser (Novak, Moyzes). 22,25 Prag kısa dılgası: Karışık program. OPERALAR ÖPERETLER 20 Berlin kısa dalgası: Verdi'nin Trou- badour operasmır iki perdesi, (3 üncü ve dördüncü perdeleri saat 21.30 da). 22 Peşte: Opera orkestrası. ODA MUSIKISI 1 Berlin kısa dalgası: Yay Sietler kenteti (Mozart). 18 Varşova: Kuartet Viyana musikisi, 23.20 Milâno - Fidrans: Oda musikisi (Tartini, Bach, Chopin, Nerdio, Stravinsky). RESİTALLER 15,15 Berlin kısa dalganı: mesi rem tali (Erich Röhm). 15,35 Roma kısa dal gası; Keman konsertosu, 16,15 Pi; 17 Berlin kısa dalgası: Şarkılar ve şiir. ler., 17,20 Varşova: Dört el piyanosu. 18 35 Roma kısa dalgası: Ermonik konseri. 20,1$ Varşova: Keman resitali. 20,25 Bük reş: Mandolin konseri. 21 Bükreş: Ro- men romansları ve şarkıları, 2325 Var- şova: Solist konseri (Piyano, klarinet vs) DANS MUSIKISI 9,30: Berlin kısa dalgası. 23,30: Lâyp- rig, 23,50: Kolonya, 24,10: Peyte, Çarşamba, 22.9.1937 SENFONİLER 16,30 Paris kısa dalgası: Senfonik kon ser, Keman, Piyano, (Haydn, Brahma, Paure vesaire). 20 Lâypzig: Senlonik or- kestra, sopran, Bariton. HAFIF KONSERLER 7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık musi- ki, $,15: Devamı, 9,29 Paris kasa dalgası; Plâk konseri. 9,30 Berlin kısa dalgası: Yeni Alman hafif musikisi, 10,30 Paris kısa dalgası: Pilik. 11,30: Keza. 13: Plâk. 13 Berlin kına dalgası: Hafif musiki kon- seri (14,15: Devamı). 13,10 Bökreş: Plâk. 14,15 Devamı, 14,15 Paris kısa dalgası :. Bordodan konser nakli, 15 Paris kısa dal asr: Marsilyadan konser nakli, 15,35 Ro ma kısa dalgası: Şarkılı: halk musikisi AYAS Berlin kısa dalgası: Karışık musiki, 18,35 Roma kisa dalgası: Orkestra, Sop- ran. 19,15 Varşova: Sesli film havaları (Plâkla). 29 Variova! Meşhur rejisör- İerin plâkları, 20,40 Bükreş: Orkestra kon rtistik sövare, 21 Var- 21,10 Lâypsi: Aş- keri şarkılı musiki. 21.10 Kolonya: Leo Erysold orkestrası. 21,40: Prag kısa dal gası; Hafif musliri. 22 Rorha: Klâsik ma- konseri (Searlatti, Zipoli, Lassen). 22,45 Bükreş: Hafif musiki nakli. 23.0$ Prag kısa dalgıst; Moyreo'ir Slovak iti. 23,10 Roma: İtalyan koro havaları. OPERALAR OPERETLER 22 Milâno - Torino: “Trahsatlantico” isimli operet, ODA MUSIKISİ 16,15 Roma kısa dalgası: Karışık oda musikisi, IB : Varşova: Kuartet konseri, 22 Lüyprig: Yayli âletler kuarteti. 22.10: Peşte: Kusrtet (Brahms). RESİTALLER 10,30 Berlin kısa dalgası: Keman $010 (Erich Röhr), 12 Berlin kısa dalgası : Şarkılar. 16.45 Berlin kısa dalgasŞı: Pas şarkıları. 18,30 Varşova: Şarkı resitali, 19 Berlin kısa dalgası: Piyano ve br$açe âleti. 19.03 Bükreş: Meşhur viyolonist lerin plâklarından, 20 Berlin kısa dalga, sr: Macar şarkıları 20/10 Peşte: Şarkı resitali. 21,39 Bükreş: Viyolonsel konse- Sar Yeni ders yılı- nın yaklaşması münasebetile şehri- miz ilkokullar başöğrötmenleri ve ilk öğretim ispektörleri Kültür Direktör- rü Hamdi Hızalın başkanlığında bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda tİ (Sammartini, Nardini v8.). 22 Vargo- va: Cbopin'den piyano musikisi resitali. 22.05: Prag kına dalgası: Milli şarkılar. 22.25: Piyano solo. 22.10 Bükreş: Şarkı resitali. 22,50: Berlin kısa dalgası: Maks Bruch keman çalıyor. DANS MUSİKİSİ 23: Varşova. 2305: Ping krsa dalgası: 23.30: Lüypsig, Kolonya. 24,10: Peşte. MUHTELİF 19.30 Roma kisa dalgası: Arapça, rum- ca musiklli program, Perşembe, 23.9. 1937 SENFONİLER 1.35 Roma kısa dalgası: Senfonik kon ser, HAFIF KONSERLER 740 Berlin kısa dalgası; Karışım xon- ser (8,15 : Devamı). 9,30 Paris kısa dal- gas: Plâk. 10,30: Devamı, 11,30: Keza. 13: Keza 13 Berlin kısa dalgası: Hafif #msiki (14,15: Devamı), 13,10: Bükreş : Eğlenceli plâk konseri. (14.15 Devamı), 415 Paris kısa dalgası: Konser nakli. 1$ Paris kma dalgası; Konser. 16,30: Pa- ris kısa dalgası: Orkestre, piyano, şarkı 19 Peşte; Koro konseri, 19,15; Varşoyat Strauss'un operet plâklarndan. 20 Peşte? Salon orkestrası. 20 Milâno, Torino: Ka- rışik musiki, 20.20: Bükreş: Plâk, 21 Varşova: Hafif orkestra musikisi, Lâyprig: Yeni operet parçaları 21,10 Ko- Waya: Orkestra, 21.20 Bükreş: 21.30 * Berlin kısa dalgas; fif masiki, 22.45 Prag kısa dalgası: Sukun fantastik yerzosu. 2245 Bükreş: Konser nakli, 23.05 Prağ kısa dalgası; Askeri konser. 23,15 Peşte: Çigun orkestrasi OPKRALAR OPERETLER 950: Berlin ksa dalgası: Verdinin “Troubadour” operası. 16,20 Roma kıa dalgası: Opera piyesi. 22 Roma kısa dal- gaşı: Acolina in bocca isimli operet. (son ta korser), 22 Milâno, Plorans: Mascag- ni'nin “İsabenu,, operas. DANS MUSIKISI 18,35 Roma kısa dalgası: Kaartet kon- seri. 2225 Prag kıa dalgası: Çift keman ve viyola triyosu (Dvorak), RESİTALLER 11,4$ Berlin ksa dalgası: Yeni piyano musikisi: 12 Berlin kısa dalgası: Alman ve Macar şarkıları, 16,15 Berlin kısa dal gas; Make Bruch'un keman sonatlafı. 17/15 Berlin kısa dalgası;;Halk şarkıları 17.4$ Berlin kına dalgası: Yeni piyano ma sikisi, 18 Varşova: Şarkılar, 19 Berlin kı- sa dalgası: Braçe #olo. 19.30 Berlin kısa dalgası: Yeni piyano musikisi, 19,45 Ber- lin kma dalgası: Asker şarkıları 21 Bük- reş: Romen şarkılar: ve romansları,. 2205 Prag kısa dalgası: Bir sepet şarkı 2305 Varşova: Piyano - şarkı /Alman eserle- rinden). DANS MUSİKİ$) 19.03: Riikreş: 2208: Varşova. 2835: Lâypzig. MUHTELİF 19,50: Roma kısa dalgası: Arapça, ru ca, türkçe masikili program, Cuma, 24.9.1937 a am SENFONILER 23 Varşova: Fitelbergin İdaresinde. HAFIF KONSERLER 7,10 Berlin kısa dalgası: Şen musiki (815: Devamı). 9,30 Paris kısa dalgası: Plâk musikisi. 9,30 Berlin kısa dalgasi? Hafif musiki. 10,30 Paris kısa dalgası Plâk musikisi, 10,30 Berlin kısa dalgası, Ufak musiki tabldotu. 11,39 Paris kısa dalgası: Pitiz. 13: Plâk. 13 Berlin kersa dal gası: Eğlenceli musiki, (1415 : Devamı). 13,10 Bükreş: Karışık plâk musikisi. 14 15: Askeri bando.”14,15 Paris kısa dalga- 41: Liyondan konser makli.. 15 Paris ksa dalgası: StraŞsburgdan konser. 15,35 Ro- 5 yeni yılm talebe vaziyeti ile bazı eği- tim ve öğretim esasları gözden geçiril miş, kararlar verilmiştir. Potoğraf, toplantıda bulunanları grup halinde göstermektedir. : Bundo muzika. 18,15 Ro ma kışa dalgası: Orkestra, piyano. 18,45 Berlin kısa dalgası: Köylü dansları ve şarkıları 19,45: Devami 1903 Bükreş: Ka rışik musiki konseri. 20 Varşova : Or. kestra konseri, 21,30 Berlin kıa dalgası: Biret ve Çaykovski'den örkestra süit. 21,40 Prag kasa dalgası: Orkestra ile ha- $if musiki, 21,40 Peşte: Çigan fantazileri, 22.05 Praz ka dalçası koro konseri 2215 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki, 2225: Prag kısa dalgası: Konser (Mo- rart - Seriabine). 22.45 Milâno, Florans. Cetra orkesirant. 23.05 Prag kma dalgası: Sen musiki. 23.30 Lâypalg: Hafif musi- ki. OPERALAR OPERETLER 16,39 Pari kısa dalgası; Lecocp'un “Le Petit duc” opereti. 20,15 Berlin kına dalgası: Zaubereeixer | Paganini” isimli radyo opereti. 20,35 Bükreş: Vagnerin “Tristan und İsolde" operası, (PIâk 21.10 Lâypsig: Muhtelif piyeslere at çalar, 22 Roma kısa dalgası: Franz Les Barat bir opereti. ODA MUSİKİSİ . 21.10 Kolonya: Ev musikisi, 22 Milâ- no, Florans: Kuartet konseri, RESİTALLER 12 Berlin kısa dalgası: Braçe ve piyano ile sönatlar. 18,35 Roma kısa dalgası Şarkılar (Sopran). 19,15 Varşova; Plâk- la şarkılar, 20,50 Peşte: Piyano resitali, DANS MUSİKİSİ 21: Varşova: Hafif musiki ve dans par çaları, 23.05: Peşte. 2320: Milâno, Flo: rana, a en a Cumartesi, 25, 9. 1937 ma kısa dalg, SENFONILER 21.40 Prag kma dalgası: Senfonik kon- ser (Çek eserlerinden). HAFIF KONSERLER 7.16 Berfin kısa dalgası: Haltosonu kon . 8,15: Devamı, 930 Paris kısa dalça Piâk konseri, 9,30 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki, 10,30 Paris kma dalgası Plâk. 11.30; Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (14415: Devâ. inu). 33,10 Bükreş: Karışık plâk mus'kisi 14,15 Paris kısa dalgası: Konser nakli, 15 Paris kısa dalgası: 15,85 Roma kısı dalgası: Orkesra, tenor. 16,30 Paris Sısa dalgası: Goldi orkestrası, sarkı. 17,50 Varşow yan musikisi. 16.30 Peyte: Salon orkestrası. 10,15 Varşova: Robert Stolz'un plâklarından. 20 Varteva:; Or- kestra, koro. 20 Peşte: Macar halk ha- yaları 2025 Bükreş: Plâk konseri. 20.40 Melâne Floransa” Küreik radyo orkestra 84 2110 Lüypsiy? Orkestra, bariten; Mer zosopran, keman, saksofon, piyano. 40: Buri: Karışık musiki konseri. 22: Prag kısa dalgası: Eğlenceli şarkılı mu- siki. 22.45 Bükreş: Musiki nakli (Loksn- tadar). 23 Peyte: Askeri banda OPERALAR OPERETLER 16.15 Roma kısa dalgası: Opera piyesi (Sonra konser). 18,35 Roma kısa dalga- #1: Opera piyesi, 20.15 Berlin kısa dalga. 815 “Üç Küçük Matmazel” isimli musikifi piyes, 22 Roma: Mascagni'nin “İsabesu” isimli operası, “ODA MUSIKISI 22.05 Bükreş: Oda musikişi (Rossini), RESİTALLER 12 Berlin kısa dalgası Braçe resitali; 1425 Bükreş: Plâkla Fransiz balk şar- kıları, 15,15 Berlin kısa dalgası: Keman #rusikili piyes. 17,30 Berlin kısa dalgası: Braçe aletile resital, 18,45 Berlin kısa dal #ası: Amele şarkıları 1945 Berlin kısa dalgası: Piyano sonatları (Şubert). 22.05: Prng kısa dalgası Ör resitali, DANS MUSİKİSİ 1045: Berlin kısa dalgasi: 21 Bükreş: Dans ylâkları, 2205: Varşova Çualsler). 2240 Milâno, Florans: Caz senfonik, 23, 05: Prag kısa dalgası, 23.30 Lâypzig, Ko- Tenya, Münih, MUMHTELİF 1930: Roma Kısa dalgası: Arapça, türk * Ge ve rumen kesmesi asikili program. se kuarteti amsun Muallimleri Toplandılar Şüpheli Görülen Ölümün Esrarı İzmir, (TAN muhabirinden) Merkez telgrafhanesinden gişe başme muru Cemal, Değirmendağında misa firiiğe gittiği bir evde ölü bulunmuş tur. Olüinün boynunda tırnak yarala rına benziyen çizgilere rastlanması şüphe uyandırmış, tahkikat derinleş tirilince, Cemalin bir kalp sektesine kurban gittiği anlaşılmıştır. Cemal, yere düşerken boynu merdivene garp miş, çizgiler bundan ileri gelmiştir. Muğlada Atatürk Anıtı Muğla, 15 (A.A.) — Şehrimizde ya pılmakta olan Atatürk anıtınm kalde si tamamiyle bitmiştir. Heykel İstan- bulda yapılmaktadır. Cümhuriyet bayramına yetiştirilmesine ; çalışıl - maktadır. Muhtelif Ankara 16 (TAN muhabirinden) — Bu yıl erkek ve kız muallim mektep- lerinden mezun olanlar aşağıda göste rilen yerlere tayin edilmişlerdir: j Adana Erkek Muallim Mektebinden Mustafa, Lâtif, Salili, Ahmet, Ib- rahim, Mustafa Behçet, Mustafa En- ver İçele; Mehmet, Zeynel, Ali Sam- suna; Tahsin Kütahyaya; Mehmet Adnan Giresuna; Ali Murat Gaziante be; Ibrahim Akaşi, Hasan Şükrü, M. Kemal, Mehmet Gökçeloğlu, Veli, Sungur, Emin Ankaraya, Zarif Antal yaya; Mustafa Alper Sivasa, Ibrahim Seyhana, Muzaffer Mardine; Ahmet Sami Urfaya; Hasan Erdoğan, Kadri, Halim Zonguldağa; Ali Yavuz Çoru- ma, Yusuf, Bahaettin, Emin, Abdul lah Sinoba, Ahmet Baykal, Mehmet Acaroğlu Erzuruma; Enver Bitlse; Şerafettin, Yusuf Karayel, Mustafa Kirazoğlu Ağrıya; Sakip Karsa; ismail Tekirdağına, Ibrahim (Alper Kırşehire; Rea pa Mektebinden: Emin, Fethi, Hilmi, Münip, Cemil, Fatih Karsa; Halil, Mevlüt Çoruha; Nuri, Cemil Mardine; Mustafa Vana; Emin, Ali, Osman Tunçeline; Sabri Erzincans; Arif Hasân, Mehmet Ağ- rıya; Enver, Mahmut, Hasan Diyar. bekire; Hidayet Samsuna; Mehmet Bingöle; Aziz, Rizeye; Hayrullah Iç- ele; Alâettin, Zihni Giresuna; Saba- hattin Tokada; Uzam, Halit Muşa, Seyfettin, Mehmet Hakâriye; Niyazi Antalyaya; Fikret Zonguldağa, Balıkesir Erkek Muallim Mektebinden: Ahmet, Hikmet, Ömer, Mustafa Manisaya; Ahmet, Yusuf, Hilmi; Mu- ammer, Sait, Ibrahim Muşa, Abdur- rahinan, Ilhami, Emin, Korkut, Mu- ammer Karsa; Şeref, Ali, Emin, Ta- iât, Lütfi, Fazıl, Mustafa, Orhan, Ni- yazi, Emin Diyarbekire; Enver, Ha- lit Tunçeline; Ramazan, Süleyman, Hikmet, Hüseyin, Ali, Kemal, Ihsan, Irfan Ankaraya; Hayri, Ahmet, Ne- cip, Ali, Fehmi Antalyaya; Şaban Bo luya; Hilmi, Kâmil, Vana; Kanber, Zeki Bitlise; Hüsnü, Asım, Muhsin, Fevzi, Mustafa, Ferit Mardine; Nafiz, Hüsnü Erzürumâ; Mustafa, Ertuğrul Ağrıya; Eyüp Çoruha; Ismail, Ali Abdullah Samsuna; Rasim, Tevfik, Faruk, Behçet, Şükrü, Nurettin, Tur gut, Rıza Urfaya; Ihsan, Seyfettin, Hâmit Giresuna; Halli Çanakkaleye Hüseyin, Mustafa, Ahmet, Hasan, Ci hat, Ismail İzmire; Muhsin Muğlaya; Ismail, Muammer, Ibrahim, Mehmet Hakâriye; Ahmet, Ismali Sinoba; Muhip, Ulvi Zonguldağa; Şakir Bur- dura; Ziya Kastamonuya; İsmail Ço- ruma; Silleyman Kütahyaya; Ihsan Malatyaya; Faiz Afyona; Nuri Bile- ciğe; Nevzat Denizliye; Bekir Bingö- le; Sıvas Erkek Muallim Mektebinden: Abdiilkadir Erzuruma; Adil, Mus- tafa Ağrıya; Kâzım, Mardine; Hüse- yin, Cevat, Celâl Vana, Ahmet, Ali Ha kâriye; Servet, Salâhattin Bitlise; Mahmut, Fehmi Muşa; Mustafa Iç- ele; Selim, Mahmut Karsa, Ihsan, Mehmet Giresuna; Mazhar Bingöle; Sıtkı Erzincana; Hüseyin Çoruha; Raif Çoruma; Kahraman, Ahmet An karaya; Abdi, Hulüsi, Mecit Tunce- line. İzmir Kız Muallim Mektebinden: Nadire, Emine, Mükâfat, Memnu- ne, Semuhat, Feriha, Ferda, Beyda, Emine, Talie, Leman, Fahriye, Neri- man, Fevziye Izmire; Afife, Pembe, Cahide, Lütfiye, Bileciğe; Adalet Afyona; Hikmet, Zahide, Lâtife Ço- ruma; Yadigâr Leman Denizliye; Hay riye, Yegâne, Zehra Antalyaya; Naz Ik, Zehra, Mukaddes, Münevver, Tay- yibe Muğlaya, Turan, Serin, Macide, Kıymet, Emine, Züleyha Manisaya, Mevlüde Gaziantebe, Meliha, Höfıza, 17-9 .937 Muallim Mektepleri Mezrnlii Genç Muallimler Yerlere Tayin Edildiler Fethiye Giresuna; Ayşe, Naciye, NE riye Burdura; Saibe Balıkesire: riye, Sabahat Siirde; Cemile Y da, Aydın Kütahyaya; Ismet Ja; Adalet, Meliha Samsuna; Fat” Tunceline; Fethiye; Necmiye yi yaya, Şaziment, Müyesser Içele, **. bule, Fikriye, Revide, Ruhat Sivsfi! Seniha Ankaraya; Kâmıran, Mus fer Ankaraya; Neriman Zon; : Havva, Aliye Aydina; Refie Bari Münevver, Neriman Eskişehire. Konya Kız Muallim Mektebinden Şems, Mevvar, Nazife, Hacer, A ye Konyaya; Hadiye, Bedriye geri ma, Meyyase Eskişehire; Perran, di yiha Ankaraya; Leman Antalya?” Havva, Nuriye İzmire; Rebla, Mü be Zonguldağa; Rabia, Nezahet, E© ban Tokuda; Ulfet Afyona; M8 le Sinobu; Mahire Sivasa; Ferh Zeliha Karsa; Server Samsun hal Ispartaya; Fatma Aydın Erzuruma ; Nadiye Istanbula; h Mardine; Mua'lâ Bursaya, Sars © haniyeye; Sabriye Kütahyaya; Bedi Balıkesire. İstanbul Kız Muallim Mektebinden: Nezahet, Hatice, Mürvet, yasi Ayse, Hediye, Melek, Sabahat Bi kesire; Emine, Hasibe Çanakkalfi Saliha, Rebla, Fatma Meliha, Fa | izmire; Musaffa Çankırıya; Nip Sebât, Manisaya, Kadriye, Servet 7” | kirdağına; Ayşe Afife Giresuna; Si tice Atıfet, Nadide, Zülfiye, Pa noba, Fatma Nedime, Fatma MU zez, Emine, Fatma Gökçe, Nuşi Samsuna; Seher, Ayşe Sevengin, Mİİ rure Zonguldağı?"” Hatice Mi Fatma Bölkis, Bölkis Ylcey SON Nuriye, Emine 'Nüsret, Emine e terem, Ayşe Lütfiye, AnkarayBi ma Güzin, Saadet Eskişehire; ire Bİ Perihan, Leman Anda, Fatma NÖ ) me Istanbula; Bedriye Aydın&; mâ Pervin, Ruhat Akı Bursaysi ammer, Muzaffer Çoruma; Züböfü Kütahyaya; Cahide, Semiha, Emi Nüzhet, Ulker Içele; Makbule, Meri” de, Mardine; Mukaddes Bingöle; © vide Afyonu; Naciye Amaayaya, Sİ ra Kastamonuya; aFtma Gayret luya; Cahide Bileciğe. İstanbul Erkek Muallim Mektebinden: Ziya Yamaç, Avni Yüksel, tin, Saip Tekirdağına; Fethi Tol Aziz, Ahmet Afyona; Hasan, Mu” | fa, Nuri, Hüseyin, Bayram, Hilmi: dil Ankaraya; Sabri Sinoba; B8 Karadavut Zonguldağa, Hamdi, * kı, Kadri Istanbula; Mehinet, Bileciğe; Halit, Hüseyin Koman, İ zat Aydıma; Hilmi, Tevfik Faruk, di, Rasim Sivasa; Celâl, Muhit”. Yusuf, Yusuf Tekin Samsuna; Dö! Muharrem, Halit Çoruma, Mah | Reşat, Hâmit Giresuna; Hasan, tafa, Yaşar, Mahmut İçele; lr man, Orhan, Hüsmen Manisaya” hir, Enver, Bingöle; Zeki Balik Süleyman Hasan Mestan Necdet yi celine; Vehbi, Lokman Çankırıyfı * sım, Hüseyin Karsa, Adnan Mi a Ziya Kırşehire; Hüsnü, Kâzım yaya; Fevzi, Recai İzmire; Galip san Çelik Çoruha, Kemal Boluyai, yi man, Emin Kütahyaya, Azmi y Edirne Kız Muallim Mektebinden: Neriman, Lütfiye, Rumiye, re, Şefika, Kütahyaya; Remziy€ va, Saffet, Meliha, Hatice, Ni , zen, Mühibe Tekirdağına; Biru#, zaffer, Semiha Çanakkaleye; Meral, Meryem, Neriman Çam” Sahavet, Nezaket İzmire; 1£”. Ayşe, Melihat, Belkis, Meliha B' ye Feriha Zonguldağa; Zühre, Müyesser, Muallâ, Nazike, Zehra, Manisaya; Sabahat Kırs* gi Fevziye Rizeye; Zehra Samsunii p zaffer Arna, Sıdıka, Melâhat Kİ Şlikriye Aydına; Müyesser Kit laya; “Arkası 10

Bu sayıdan diğer sayfalar: