1 Kasım 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 6

1 Kasım 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

00009000000800000006 ; ş : Fikret Macar müdafilerinin arasından şü. kaleye gönderiyor Macarlar Burada da Galip İstanbul Muhteliti Dünkü Maçta 3 - 0 Yenildi Evvelki gün Ankara muhtelitini 5-2 mağltip eden Macar B milli takı. mı dün ikinci maçını Kadıköy sta- dında Istanbul muhteliti ile yaptı ve bunu dâ rahat bir oyundan son- ra 4—0 galibiyetle bitirdi. Havanın sabahleyin yağmurlu olması yüzünden saha tenha idi. Kapalı tribünler nisbeten dolu, &- çik tribünlerde ise ancak beş altı yüz kişi kadar seyirci vardı. Saat 15 te don beyaz for- ma giymiş ve göğüslerinde mili armalarını taşıyan Macar takimı sahaya çıkarak halkı selâmladı. Biraz sonra kırmızı forma beyaz don giymiş istanbul muhteli de sa- hada göründü, Mutat olan mera- simden sonra her iki taraf günün hatırası olarak biribirlerine bay- rük verdiler. Macar B milli'takımı: Çikoş — Weber, Fekete — Gombgütö, Ba- loy, Salayi — Rök, Turay, Kiso- lagi, Bihami, Horvat. Bu takımda kaleci sol müdafi, sağaçık ve sağiç A milli takım oyuncusu.. Istanbul muhteliti: Cihat — Fa- ruk, Hüsnü — M. Reşat, Salim, 'Eşfak — Niyazi, S: attin, Bü lent, Fikret, Orhan, Ik dakikalar Suat tam 15,10 da Suphinin ha- kemliğile Macarların akmile oyuna başlandı. Müdafaamızda kesilen bu hilcuma sol taraftan mukabele etmek istedikse de Macar sağ ha- fı bu akına mâni oldu. 3 üncü dakika merkezden tehli- keli bir hücum İn çok müsait vaziyette olan Fik- Fikretin yakm. kaleci yakaladı. Mükemmel bir oyuncu olan sağ- açıkları vas:tasile kalemiz: ke oluyorlar. Yaptıkları hücum- lar hemen hemen, sağ taraftan 0- Juyor. gisine kadar götürerek geriye or- taladığı topu uzak mesafeden Fik- ret durdurmadan kaleye gönderdi ise de kaleci kurtardı. 12 inci dekika soldan yapılan bir Macar akınını kornerle durdu- rabildik. Çekilen korneri Faruk kafa ile iade etti, Bu dakikadan itibaren Macarların oyun üzerin. deki hâkimiytleri gözükmeğe baş- ladı. Kalemizi sağlı sollu tehdit e- diyorlar. haf oyuncumuz bir türlü muvaffak olamıyor ve Ma- carlar bundan İstifade etmesini liyorlar. Bu sefer hü- den yapılmağa baş- San 17 nci dakikada merkezden yap- tıkları bir akın kalemizin önünü karıştırdığı sırada santrhafın ka- Cihadın müd fnası leye havale ettiği topu sol'ç Ye tşerek durdurmadan sol saviye- den içeri attı. Macarlar artık adamakıllı hâki- miyeti almışlar ve bizimkilere 0- yunlarını kabul ettirmişlerdi. Bir dakika sonra kalemiz yeni bir teh- like geçirdi. Kaleci ile karşı kar- şıya kalan santrforun çektiği sütü Cihat mükemmel bir plonjonla kur tardı. 28 inci dakika İstanbul muhteli- İlnde bir canlılık gözükmeğe baş- ladı, Soldan yaptığımız bir akmı ancak kornerle durdurabildiler, Çe- kilen körner Bülendin kafasından avut oldu. Bu sırada Macar kalesi yakınında favi oldu. Salâhattinin çektiği frikik avut oldu. İkinci Macar golü 85 inci dakikada yine merkez- den yaptıkları bir hücumda yer- den ve çok hesaplı paslarla ilerli- yer. Macarlar büyük bir süratle kalemizin önünü buldular. Bu sr rada uzun bir pas alan solaçıkları Faruğun müdahalesine rağmen si- kı bir şütle topu ikinel defa olarak mubhtelit kalesine soktu. 42 inci dakikada merkezden yap tıkları bir hücumda Hi değişmeden 2—0 Macarların gale- besile neticelendi. Ikinci devrede muhtelit takımda değişiklik yaptlmıştı, Santrhaf Sa- rine Naci, Orhanın yerine de Bü- lent girmiş ve emüuhacim hattı şu gekli almıştı: Niyazi, Naci, Bülent, Bülent, Fikret. Oyuna muhtelitin akmile bağ landı. Rüzgâr Macarlarm lehine €- yordu, Tik devre hemen hemen hiç pas alamıyan Niyazi santrha- fa Rızanın getirilmesile paz almıya başladı ve takımımız oyun Üzerin- de nisbeten müessir olmaya ve sağ taraftan hilcumlar yapmaya baş- ladı, Macarların hakimiyeti Devre“ bâşlıyali “henüz on dakika olmuştu ki, (İstanbul muhtelitinin hâkimiyeti devem © diyor ve oyun Macar nısıf saha- sında oynanıyordu. Bu sıralarda Bülent iki defa müsait vaziyette yakaladığı topu kullanamadı. 15 inci dakika oyun yine Macar larin hâkimiyeti altıma girdi, Gt rek havadan gerek yerden topü istedikleri gibi kullanan Macarlar bizimkilerin müdahalesine imkân bırakmadan oynuyorlar ve kenâi- lerini hiç topu isteğikle- ri yere gönd rlardı. Bizimkiler Şok güzel yer tutmasını bilen Ma- cürlarm karşısında bütün enerji” lerini sarfetmek o mecburiyetinde kalıyorlardı. On dakika kadar kalemizi çem- ber içine alan Macarlarm çektik- leri gütler müdafaanm en muvaf- fak oyuncuları olan Cihat ve Fa Tuk tarafından iade ediliyordu. (Arkası 7 incide) Tekirdağlı Santrhaf Rıza, bir Macar akınını kesmiye çalışıyor zmitte Bir Maç Izmit, 31 (Hususi) — Istan- buldan gelen Eüilâl Klübü ile Iz-

mit Idmanyurdu arasnda bu : gün burada çok kalabalık bir $ halk kütlesi önünde bir futbol ; maçı yapıldı. Her iki takım da Ş çok güzel oynadı ve neticede 4 3 —3 berabere kaldılar, ; ş Hasessesesesereeseeeeseeei Kaleci bir golü Dakikada Sahaya Çıkmadı Dün mühimi bir güreş maçı sey- redecektik., Biliyorsunuz ki, Hintli pehlivan geçen gün Mülâyimle gü- reşti ve 26 dakika gibi kısa bir müddet içinde tuşla mağlüp oldu. Bunun üzerine Türkiye serbest güreş başpehlivanı Tekirdağlı Hü- seyin hem Hintliye, hem de Mülâ- yime meydan okudu. Tekirdağlı Hü seyin dün Taksim stadyomunda ön- ce Hintli pehlivanla güreşecek ve bunu yendiği takdirde de Mülâyi- me karşi çıkacaktı. Yani bir gün- de Iki iddinlı maç... Dün güreş meraklıları, Kadıköy stadında mühim bir temsili maç ol masma rağmen, Taksim stadı dol durdular, Maç saati gelmişti. Fakat Tekir- dağlı mindere bir türlü çıkmıyor- du, Halk hayli sabırsızlandı, bu ge cikmenin sebebini sordu. Bunun ü- zerine anlaşıldı ki, Tekirdağlı ile bu güreşleri tertip edenler arasm- kikada para meselesin- den bir ihtilâf çıkmış, Tekirdağlı is- İediği parayı alamadığı için sahaya çıkmaktan vazgeçmiştir. Asıl kabahatin kimde olduğunu bugün araştırmıya ve okuyucula- rımıza bildirmiye çalışacağız. Fs- kat, halkın çok alâka duyduğu gü- Teşe karşı, böyle yarım yamalak tedbirler yüzünden can sıkıcı va diyetler hâsıl olmamasına meydan vermemek lâzımdır. Diğer taraftan son dakikada Öğ rendiğimize göre, Tekirdağlı ile maç organizatörleri arasmda para meselesi esasen kati bir şekilde halledilmemiş bulunuyordu. Taksim Stadı Kupası Maçı Taksim stat müdürlüğü tarafm- dan tertip edilen kupa maçlarmın dömi finali dün sabah stadyornda Kurtuluş ile Arnavutköy arasında yapıldı. İlk devreyi müsavi bir o- yundan sonra 2—2 berabere biti- ren takımlar ikinci devrede galibi- yeti lehlerine çevirmek İçin bütün enerjilerile oynadılar ve Kurtulu- IN Kuleli Lisesi Atletizmde Şampiyon Oldu daha kurtardı Sahasında Dünkü Maçlar Her hafta olduğu gibi dünde Barutgücü sahasmda büyük bir kalabalık önünde müteaddit fut- bol maçları yapılmıştır. lik maçta Barutgücü genç takr: miyle Bakırköy gençleri karşılaştı lar. Ve $ — 1 Barutgücü genç ta- kım: galip geldi. Ikinci maç Halıcroğtu Idmanyur- du ile Berütgücü B takımları ara- smda yapıldı. Takımlar müsavi bir Oyundan sonra 1 — 1 berabere kal. dılar, Uçünel oyun Barutgücü A takımı ile Halıcioğlu A takımı ara” amda yapıldı. Barutgücü hâkim bir sonra 2 — O galip geldi. ——— — — — gun şişmesinden İstifade eden Ar- navutköy üstüste yaptığı iki golle maçı 4—2 kazandı. Bu maçtan evvel Şişli ile Güneş bir antreneman maçı yaptılar, ve Güneş takımı 7—1 galip geldi oyundan Bir hafta evvel başlıyan askeri ! mektepler atletizm şampiyonluğu- nun son müsabakalarma dün bah Fener stadında devam edilmiş ve her zainan olduğu gibi Kuleli a- çık bir sayı farkiyle askeri liseler atletizm şampiyonu Olmuştur. Müsabaknlar büyük bir intizam çinde devam etmiş fakat hava yağ- murlu ve pist çamurlu olduğu İçin tespit edilen dereceler atletlerin kıymetlerini göstermekten “wzal Kalmıştır, Alınan dereoisiı Buram yazıyoruz: 400 Metre: 1 Mehmet (Deniz) 57,6, 2 Sağ» rettin (Buleli), 3 Halit (Deniz), 4 Abbas (Kuleli) 5 Şehap (Eule- M) 6 Merih (Deniz) 1500 Metro: 1 Abdullah (Kuleli) 448.9,2 Fethi (Maltepe), 3 Reşat (Kuleli), 4 Siileyman (Kuleli), 5 Muzaffer (Maltepe), 8 Necmi (Deniz). 200 Metre: 1 irfan (Deniz) 246, 2 Halit (Kuleli), 3 Necati (Maltepe), 4 Ser« met (Deniz), 5 Taci (Maltepe), 6 Etem (Kuleli). Yüksek Atlama; 1 Galip (Kuleli) 1,65, 2 Taci (De niz), 3 Kemal (Kuleli), 4 Mehmet (Deniz) 5 Taci (Maltepe), 6 Muh- terem (Maltepe). Gülle; 1 Bülent (Deniz) 10:45, 2 Orhan (Kuleli) 3 Ziya (Kule$), 4 Taci (Deniz), 5 Necmi (Deniz), 6 Ha- san (Kule! Uç adım: 1 Galip (Kuleli) 12.95, 2 Arif (Deniz), 3 Nocati (Maltepe), £ Hüseyin (Maltepe), 5 Muhsin (Ku- leli), 6 Emin (Kuleli) Disk: 1 Nuri (Kuleli) 30.37, 2 Necmi (Deniz) 3 Ziya (Kuleli), 4 Bülent (Deniz), 5 Süleyman (Deniz) 6 Sü- ha (Kuleli). 4 X 100 Bayrak: I Deniz Lisesi takımı 49. II Kuleli takımı HI Maltepe takımı, Bu müsabaka ile atletizm şam piyonası nihayetlenmiş ve geçen hafta yapılan müsabakaların pü veniyle birlikte Kuleli 143 puvan alarak askeri Kseler atletizm şam. piyonu olmuştur. Deniz lisesi 94 puvanla ikinci, Maltepe 55 puvanla üçüncü olmuştur. Şampiyon Kulelileri tebrik ede- riz.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler