26 Ağustos 1939 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 4

26 Ağustos 1939 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 n EZ Pİ Ye Şi Bir Tapu Sahtekârlığı Daha Tahkik Ediliyor Resmen Çıkartılan Bir Kaydın Altına İlâveler Yapılarak Emlâk Satışına Teşebbüs Edilmiş gul oluyordu daki tahkikatın sile suçluları ğine tevdi etmiştir. Bu bit birinci sorgu hâkimli- rmiş gini tutan başk, Hamallar Kâtibi Zeki Mahküm Oldu Heybeliadada otu tibi Zeki ge & lerde kavg daşı Osmanın, yıltın işler ve i | ardımile Mehmedi ba- | nüştür. Mehmet avidi müracaa! mesinde Z edildi. Davacı hâdi: Beri Tür h ba m. Bu adam kürtçe ko- muşuyordu. Kendisine ihtar ettim edim. Türkçe konuş. O dinlemedi. Yine kürtçe söylemekte devâm etti. Benim kafatasım attı. Bir * kağıt nenkull | muya kalkışm kopa edileceğini de dın üst kısımlarını da d rinden parça ğıdın n düşündüğü için k Et, beş kesmiş, sonra ni arkasından ince bir kü miş X İece suçunu » bö; Su. imza ve api niştir, çun vasfı resmi memürun mührü, ekârluk taklit etmek r suretile sah- hâkimi'dündi muştur. a itibaren Kaynatasile Karısını Tehdit Etmiş adada oturan İsviçre U n Edit ile Babası Bernardo, ana. $ı Anjel, Berç isminde bir delikanlı aleyhine ölürale tehdit davası aç ir. Asliye ikinel ceza mahke- mesi dün duruşmaya başl Berç Edilin kocasıdır. Edit geçenlerde bar basının evine gitmiş, m gel - memiştir. İddiaya göre de Berç ge.| çen gece saat 21 de Editin babasınır | k ne gitmiş, kapıyı kırmış ve karı- | d a- bir E ka- eceğiz, demiş Berç iki yumruk vurmuşum: Diğeri ise: Eğer kürtçe Konüşmuk yasak” #ü onu bana polis ihtar eder, ben de cıyım. Kend yordu. Hâkim şahitleri dinledi davacıyı teyit etti nın hâdisede bir ine cezn VErİnİZ, zasira, hakâretten de 2 gün hapis ve 170 kur cezasına mahküm et ti Kömürcüyü Öldürenin Muhakemesi Kaldı İk sene evvel Beyoğlunda köm: ü rından birinde Hüseyini | e boğazlıyartık öldüren ve aşını da ağırca yaralıyan Abdurrahman ve Emin kardeşlerin * muhakemelerine de edildi. Suç. iba. ç adamı us- yaralıyabilir mi, onlar biri» birlerini yaraladılar, diyorler ve ke- şi8 yapılmasını istiyorlardı. Mahkeme | hâdise yerinde bir keşif yaptırmıya ş if yapılmı meye E ve he-| memişti. — ————— tern paktin iki büyük temeli ve Rusların amansız düşmanı olan İlalyan ve Japonlar, Almanların| Ruslarla olan anlaşmalarını nasıl te, vil ve hazmedeceklerdir? Burası şa-| yanı dikkattir. $ gu. dur azizim Hani bir bilmece vardır; Derenin enin anlıyac, keçi, bir kurt, hir lâhana varmış. Derede bulunan kayık ta bir sefer-| de kayıkçıdan başka bu üç şeyden| ancak ikisini taşıyabiliyormuş. Bun- ları o tarzda getirip, götürmek icap etmiş ki; kurtla keçi, keçi ile lâhana | bir arada bulunmasınlar da biribir- | lerini yemesinler. Mister Chamberlsin işte böyle tmekle meşgul ike ile lâhanayı kayığa bilmeceyi hali Her Hitler ke koyup karşıya geçirmiş, şimdi geri! dönerse Tâhanayı keçi yiyecektir. Bırakmazsa kurt karşı tarafta kal. mıstır, Bakalım olacak? | Erzurum vapuru ile buraya uğramış, karşı yakasına geçirilmek üzere, vi, Dün Be: ma hişeme TERİN İörken: yordu. Mu hitlerinin çağı ile talik edildi Kahve Şirketinin Tasfiye Edileceği Söyleniyor in tasfiye mua- Timasi edim ve a Borkası müfettişlerinden Ethem İz. | zet ve hukuk müşaviri avukat Haşim Refet tayin edilmişlerdir. Brezilya hve şirketinin de bir kısım serma- yesi İş Bankasına ait olduğundan Bankanın bu şirketteki sermayesini | çekeca; leniyor. Esasen şirketin | ş ola-| ya- sonra bit yeni mul mukavel caktır, Şi pılmıyacağı haber ver halde yakında kahve $ fiyeye tâbi tutulacağı tahmin mektedir. ela Xtedir. Şu ketinin tas. edil. — — | Sıhhiye Vekilinin Tetkikleri Samsun 2ö (A.A.) — Trabzondan dönmekte olan Sıhhat ve İçtamai Mu. âvenet Vekili Doktor Hulüst Altaş, | vali vekili, askeri ve sivil erkân v. pura giderek kendisini selâmlamışlar dır. Hlâsi Alataş, kendisile vapür- görü lu Ajansı muhabi- tetkik ını şu Sözlerle etmiş Çok mesudum. İş başındaki bü k iyi çalışır bul- d fa tün arkadaş Baş, Diş, Nezle, Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızi derhal keser. |;, İcabında günde | İŞ BANKASI 15 inci Yılını İdrâk Eti | | | “İş Bankası Umum Müdürü Salâhattin Çam ıgün İş B luş yılını idrâk etmişt k feyizli mesai sarfeden İş Bankası 92 senesinde ev teakıben a tesssüs etmişti. Ba kısa bir zaman vilâyette şubeleri » nizdeki muamelâtın artması üz ne de Galata, Beyoğlu ve Kadık © açılmasına İ sı on b rımız arasında On izum görül | den Simi büyi olmuştur. mali bir müessese | anın muhtelif şirketlere ser- rdım etmesi ve kumbara a asarruf k sma olan hizm Anınak lâzım gelir. Bonka w şerefine kapalı bulunacak YyKumparası ıxramıyesi m4 Kazananlar Ankara, 25 (A.A.) — Türki Bankasının 15 in dönümü m çük tasarruf hesapları ara eylediği ikramiyenin keşidesi bugün umumi merkezind2 ve -apılmıştır. Yekönu sı ikramiyel noter runda kiz bin lira olan liralık da 49.309 numaralı hesap sahibi Ya. | niye, bin İlralık ikinci ikramiye sada 8.163 ie I maile isabet etmi İki yüz ellişer lira kazananlar" Fa- ruk 4260 (Ankara) diye 16298 (Ankara), Yorgi 2947 (Erzurum), E- rik 5853 (Kadıkö; Yüzer lira kazan, (Ankara), Hamdi 19388 doğdu 40 (Edremit), acı 3081 (Kayseri tife 961 (Ordu), Sabiha 1078 (Uşak), Zeki 6800 (Kadıköy), Ali 56908 (İstanbul), Rafael 58568 (İstanbul), Şerife 61603 (İstanbul), Nihat 22156 Reşat 23223 (İzmir), Yusuf (izmir), 19875 (İzmir), S 22889 , Bundan başka 25 taliliye elli ra, 30 taliliye de yirmi beşer lira i- sabet etmiştir. -—e Burdur Köylerinde İki Ölüm Vakası Burdur, (TAN) — Sorkun köyünd oturan Ali tabancasile oynarken zaen çıkan kurşun karnına girmi Ali ölmüştür. Çebiş köyünde Ali oğlu Mustafa tarlada çalışırken yağmur ba: bir yıldırım düşmüş ve Mustaf sabet ederek öldürmü. yla 25130 (Ankara), Mehmet Grip, Romatizma » İmak için piyasaya fazla TAN 8-9 — IPiyasamıza F. erahlıkğ Veren Yenive Mühim Kararlar Alındı Prim Fiyatları İndiriliyor, Bazı Maddeler Takasla Yapılacak İhraç Malları Arasına Alındı caret VW mıntal li Cezn a ticaret i Erçin, dün müdürlüğünde kler yapmış, öğleden evvel yaş va İhracat mü- Ve birliği İ dür İrin ni kabul ederek bu mai ihrac çin dir Vekil öğleden irketine giderek, tetkik etmiştir. tifler ra Takas Limi- irketin verr mesa”

Mini Bu kik e memleketlerinin prim £i layı yüzde 73 iken bu fiyat 63 Bu kadar k puvan kadar mühim bir t İdedimiş ol arı yü ımda başlıca e alınmiş olan ye- İni tedbirlerd bir k kaslar rara £ börüler, it; | ra e, kereste (tra Asası mazı, $0- n yü: 1) kuru in n ve badem içi, çam sahlep ve (fop kı de ellisi için salebe, rilmektedir. Bunu takiben » bir karar- neye göre de serbest döviz reji ne tâbi Malta ve Kanadanın de sekseni İ çi e cevi tığ ir, ceviz takas hakkı ve neşred'le na tütün 1 hariç) dördüncü madde r alınmış 'TAN) — İlk inci nm merasimle Ân-| ştir. Bütün liman apmış, vapurlar, mahsu da yapı vers» ihraç ame bay Bira Bollaşıyor — Şehirde Bir Günde 60 Bin Şişe Bira İstihlâk Edildi Bira buhrani zail olmak üzeredir. İlnhisarlar idaresi, buhranı karşı miktarda bira vermiştir. Buhranın sebebi, bir) tahmin yanlışıdır. Eskiden İstanbul. günde dör bin şişe Bira sekiz bine çıka- da vasati « Kk bira satılmaktay yınca, bu miktarın ui rılması teklif edilmiş, alâkadar mür bunu da gayri kâfi bularak, pi. yasaya on beş bin şişe bira vermiş. tir. Halbuki ilk ucuz sat miş bin şişe birâ satılmış v ü alt. buhran hasil olmuştur. Bazı müşt ranın tekrar pahalanması ihtimalini İde düşünerek mutatlarının on, on İbeş misli fazla bira tedarik edip ev-| nde saklamışlardır. ler Bir iki gün de buhran tamâmen zall olacak- 3 kaşe alınabilir. sir. | gülte prim İk İ nisbet İsi tes iy a büyük fe «kabil muh $ maddeler edilm Yine T: ştir diği günler pr fta bid primlerinin dü line, şimdiye kâdar İngiliz hüsnsi k ındak, incir ve üzüm gibi en mül raç emteamızın da hususi e alınmak üz na mevzu teşkil etmiv eden takasa mevzu mühim reiktarda buna 8 sin de lâzım Bunlar. muamele yap ığundan primlerin tesbiti tetkikat yapılmaktad başka şirket kendisile makta olan tacirlere $i üzere Prevantif ithallere ihraçtan evvel ithal suretile yapı laa wuamelelerde şim o ni |* z Bankasına tüccar tar rilmekti ve yahut it. m bundan deruhte etmiş il bugün de inat mekt hal edilmiş malur a şirket verm e bu YP Zn ” İs | sahiller donatılmıştır. Borsad ler de hararetli muamele görmekte dir, Resimde üzüm piy görülmektedir. Müsabaka İmtihanı ——— Beş Kaymakam Staj İçin Avrupaya Gidecek Dahiliye 51 öçilirken Her sene olduğu gibi, ti bu sene de Avrupada 'apmak üzere beş kaymakam gön. dermeğe karar ver Bunun İ- çin, 15 eylülde Ankarada bir müs#- l baka imtihanı yapılacaktır. Bu mü- sabaka (o imtihanına girmek için 30 er nevi dö- ka. hiz. yaşından büyük olmamak, hastâlıklarından beri staj müd tinin dar Vekâletin gü met etmeyi kabul etmek lâzimdir. Müsabaka imtiheni idare huku- kundar yeden, tarihle müsabaks t olmek, nüşte iki misli tereceği iktisat ve a girecek olanın edeceği fransizca, ingilizce ve İatmanca Hsanlarından birinden ya- Taliplerin bir eylüle ka- Vekâlete pılacakır. dar bu husus hakkında müracast etmeleri ve İmtihan için Ankaraya gidip gelme masrafların tır, bizzat tedarik etmeleri şarttır. ANKARA RADYOSU Türkiye Radyodifüzyon (Postaları Türkiye Radyosu Ankara Radyosu Dalga Uzunluğu 1690 m. © 183 Kes, 129 19.74 m. 15195 Kes 3170 m. 9888 Kon Kw 20 Kur, 20 Kur, Cumartesi, 26. 8. 1939 43.30 Program, LAR TAP 13.33 Türk müziği O- leydik. Çelanlar: Vecihe 1 Rahmi Bey te ey midri- Ziya venme hüs- ürdilihi- irdilihde nüzende — Kürdülik «i arkâr Şemsettin (Gi n Ziya — n elinden) 5 likle . 14 Memleket saat ayarı, gin roleji “haberleri, 1410 Mi dali — Pİ) Müzik üziği — İbrahim Özgüt ve A 18.10 Program 5 Mi kertra — Şek N (Ki p Aşkın) 1 — A 1 sarkist ve waky Güftesiz an Grafi Or del- puri haninow ar Nedbal Vals. 19.10 Tür yeti. 20 Memleket san 2040 Ajans ve metearolo- Okuyanla peretinden pe - Os h yarı, 20 Temsi Verihe Daryal, Fahire F Re- Salâhattin kt (Bir İeaçı Hicaz Bey — H yadet) 8 ahenk Nuri (Benim ser- Cemil — Hicaz 6 — Bol — Micazkâr ağır semai — va: öbum) 9 — k rkı geldi) 10 — Hicazkâr içinde vurdular beni) pol haberleri), dık posa dillerde) 2230 Müz ği) 28 Son habreleri, m ve tah arnbiyo « nü 1. (fiyat) Müzik (Car- 3 anki program, su (Ecnebi as 1Y Havadan Korunma Tedbirleri İ maharet ve mi Jiçin teşkil staj)” nn r toplanar faaliyetinde vazife nl Pasif korunma faaliy b rol oyn. asında olanlar, ahallele er ha. mensup oldukları Jara gönderilecektir. lar bunları ekiple pasif kor se kesbetme işli sevkede TEŞEKKÜR Burnunda yaptığı muvaffakıyetli bir ameli oğlum Namık Kemal Atayı rahata kavuşturan ve ıstıra- bini dindiren burun ve kulak müle- hassısı Dr. İbrahim Hakkıya sonsuz ürlerimi gazeteniz vasıtasile iblâğ ederim. Kartal Jandarma Kumandanı Şevki Atay * Oğlum Ural Alpla ba uvaffakıyetli burun an küçüktenberi çekti ardan kurtaran burun ve kulak mütehassısı Dr. İbrahim Hakkıya sonsuz minnet ve şükranlarımı iblâğ ederim. na yaptığı Firdevs Alp ws Kadın Terzi Cemal Bürün diyor. YURTTAŞ! Karada ve denizdeki yi- gitlik destanları asırlarca dilden dile, nesilden nesile dolaşmış olan Türk, şimdi bulutlar arasındaki yerini de almak azmindedir. 30 A- ğustosun Türk Hava Kuru- mu nizamnamesince, Hava- cilık haftasının ilk günü ola- rak kaydedilmesinin tasıdı- ğı mâna budur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler