20 Nisan 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hürmete Lâyık Yalanlar! Narvik velâ Almanlar işgal eşin meşhur İlmaninı Br 8u, şu sözleri söytüyordu: “ — Alman askerleri, Nerveçim sekeri bakımdan en e immiyetli mevkli “Narvik,, Urmanmını zi imal sahiller “Narvik, İsminde bir kasabaya girdiler, İngiliz donanması, Almanların saklandıkları bu ufacık kasabayı aramak» tadini, Birkaç güm sonra İngilizler, Almanları Narvik'ten çıkardılar, ve limanı kendi 4- gölleri altına soktular. O zaman müttetik- ler taraftarı radyo, “Nervir, Hmanını, gu cümlelerle tasvir “— İngiliz donanmı istirdat ettiği Narvile timi nin Almanlardan m göz bebeğidiri., radyosu da, Alman kuvvetlerinin “Narvik,, ten tardolunuşu- nu anlatırken — aşağı, yukarı — şu söz“ Teri söyledi: *— İngilizlerin işgal ettikleri yer, e- mini “Norveş, haritasında o pertevsizla bulabildiğimiz küçdedk Narvik kasabasi» ğ'ndı ibarettir. Biz, elimizde bulunan bu kasabayı, işimize ya, ıadığı için tah- iye etmi İki tarafın verdiği bavadisler arasında- ki bü tezat, propaganda harbinin en tabii neticesidir. Telrika No. 33 etmişlerdi. | den, iki tarafı da haksız bulmak müm gain yapıldığı gür, “Berlin, Tadyo-| in göğsüne ya-| , | un düzüne hındalya takiyorların, men-) far bir gey sayılan “yalan, 1, vatani mak-) A ET RED 1 Yazan : Naci Sadullah Bunun İçindir ki, bu hareketleri rüzün- | kün değildir. Nami, — meselâ — Beri de dir adam öldüren Almani hapse 50-| kuyorlar, fakat Polonyada bir düzüne in« sarin canına kıyan Alen: satinria söyliyeni de “ili kahraman,| taniyorlar, Bazan adam öldürmek, yalan söylemek, hatti bir casus için, hirsizlik! etmek bile milli, vatani ve şerefli bir va- sifa halini aldığına göre, dünya radyola- rının bütün dünyayı kandırmıya çalışan neşriyatını dn hürmetle karşılamak mec- burlyetindeyiz. Fakat, bu yazımda bir tek misalini verdiğim tozatlar karşısında be- zan keyit, bazan hiddet, bazan da hayret | duymaktan, hürmet duymıya vakit kal. > d miyor. Bu hakikati öğrenmek, belki o| Yukarıki resimler, Milli Şef Ismet İnönü tarafından Anka-|rünüşile sıhhi şartlar altında büyütülen çocuklarımızın neşriyatı yapanların hoşlarına gitmiyecek: Fakat ne yapayım? Ben radyo değilim ki, yalan söyliyeyim? - Kalay Ucuzlamış! #zetelerde okuduğuma gore, son za- manlarda, “kalay, fevkalâde ucuz lamiş, Bundan daha tabi ne olabilir? Ber- in radyosu kadar zengin madeni olan bir nesne Ucuzlamaz mı? Yine eyni havadister öğrendiğimize gö- re, “kalay, İstanbulda da hayli mebrul- muş. Bence bu, daha bir şey değil... Eğer, bu İstanbul otobüsleri bugünkü hallerin de işlemiye devam ederlerse, kalayın bu- günkü miktarının birkaç misline çıkaca- Yazan : Theodore Felstead Kızın Hali ve Tavrı Çok Şüpheli Görünüyordu Kız tehlikeyi anlamıyor ve koşu. na giden bu adamın tehlikeyi boy- Ismasını istemiyor ve bu yüzden tenezzühün açıklarda yapılması-L çin yalvarıyordu. Mülâzim de onun bu ricaların. dan bir şeyler seziyor, fakat vazi, fesini yapmıya devam ediyordu. Kızın vazifesi, bu adamı yakın. dan takip etmekti, Bir aralık hir. sine mağlüp olarak onu ikaz etmek ve kaçmasını tavsiye etmek istedi. Fakut vazife hissi galebe çaldı ve Mis Jean bir tek kelime söyleme. di. 15 Jean vazifesini muvafla. kıyetle yaptığı takdirde üyük bir nakdi mükâfata mall o. lacaktı. Fakat genç kız bütün his. lerinle mücadele halinde idi ve bir Dalilâ rolü oynamak istemiyordu. Nihayet Edinbergh'e döndüler, Alman mülâzimi anlattı: —Yaznhaneme kadar birlikte gi. delim de mektupları alalım! Mis Jean bir lâhza düşündük. ten sonra cevap verdi: — Senin yerinde olsaydım, bu yazıhaneye gitmezdim! Sesinde insana korku veren bir ürperme vardı. Mülâzim sordu: — Niçin? — Beni dinlersen Londrsya gi- den ilk treni kaçırma. Ve vakit geçmeden İskoçyadan ayrıl! Çünkü büyük bir tehlike içindesin! — Alay mı ediyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. — O halde sen bilirsin! Ben sen. den ayrılıyorum. Allaha :smarla. dık. Alman mülâzimi hayret içinde £ di. Fakat kızın dediğini yaptı ve ik trenle Londraya hareket etti. Kalbi fena çarpıyordu. Yolda ba- şına bir şey gelmediğine bakarak biraz sevindi, Fakat Londraya va. rarak Sehmidt'e telefon ettiği za. man cevap alamadı. Ve telefoncu kızın ona: — Bir dakika bekleyiniz. Sizi birazdan arayayım mi? Demesinden şüphelenerek: — Hayır, hayır! dedi. Acaba Schmidt Skotland Yard'ın eline mi düşmüştü? Meseleyi anlamak lâzımdı. Ve derhal kalktı, Sehmidt'e ait dal. reye girdi. Dairenin kapısı açıktı ” içerde bir kız oturuyordu. Sor. lu: — Mister Schmidt burada mı? — Hayır, henüz gelmedi. — Onu nerede bulabüirim? — Eden caddesinde yaşıyor. — Kaç numaralı evde? —ı18, Fakat bu kızın hal ve tavm da Şüpheli idi. Ve mülâzim büsbütün meraklan. dı. Verilen adrese koştu. Fakat © evin kapısını çalmıyarak karşıdaki eve mürabaat etti ve kapıyı çala, Tak sordu: — Schmidt namında birini tamı. yor musünuz? Ev sahibi cevap verdi: — Evet, Pukat onu bulmak için Skotland Yarda müracaat gerek. - Skotland Yard mı? Mülâzimin kalbi tekrar çarpmı. ya başladı ve ev sahibi tekrar ce. vap verdi: — Bu sabah iki adam evine uğ. radılar ve onu bir arabaya koyup götürdüler. Mülâzim bir lâhza bile bekle, medi ve koştu. Fakat vaziyet niçin bu mahiyeti almıştı? Kendisini ve arkadaşları. nı kimler ele verdi? Acaba Mis Je. ap mı? Fakat buna imkân yok. Dü. şünüyor ve ilerliyordu. Eşyasi Kings Cr0ss'da idi. Fakat zabıta- nın eline düşmüş olabilirdi. Üstü başı, haizi ehemmiyet değildi. Fa. kat bunların arasında kendisini mahvetmiye kâfi evrak vardı. Ne yapacaktı? Bütün geceyi 80. kaklarda mı geçirecekti? Bir ara. baya atlıyarak Vest End'e gitmek istediğini söyledi. Ve burada arka sokakların birinde, pis bir otel bul. du. Odasına girerek kaçmak için plârun hazırladı. Plâm hazırladıktan sonra #oka. ğa çıktı ve eski püskü elbiseler s8. tan bir mağazaya girerek bir ge. mâel elbisesi aldı ve küçük bir ba. vul hazırladı. Sonra bir trene atlıyorek üçün. cü mevkide oturdu. Başina bir be. Jâ gelmeden tren hareket etmişti. * rTtesi akşam Hul'e yakın Pa, ragon İstasyonuna indi ve gemicilerin uğradıkları yerlere da- Jarak yemeğini yedi. Burada hirkaç Alman gemicisine rastgelerek gemilerinin ertesi sa. bah hareket edeceğini anladı. (Devamı var) rada küşat resmi yapılan Umay Pavyonu'nun hariçten dö) koğuşunu göslermektedir. Son Afrodit Davası da Berlin Sefirimiz Dün ünAkşamNeticelendi Müdafaada Bulunan Cumhuriyet Gazetesi | Hüsrev Gerede, Almanya İle Aramızda Ticaret Neşriyat Müdürünün Beraetine Karar Verildi Anlaşması Müzakerelerine Başlandığını Söylüy0” “Afrodit,, adlı eser yüzünden gazeteler aleyhine açılmış olan davaların sonuncusuna dün bakıldı ve bu dava da beraetle neticelendi, Bu dava müddelumumtliğin Cum. huriyet gazetesi aleyhine, İbrahim Hakkı Konyalımın cevabını neşret- memek ve mahkeme zaptında olmi- yan bir cümleyi yazarık fbrahim Hakkıya bukaret etmek işlendiği iddiasile açılan da İbrahim Hakkı, davaya üçüncü şahıs sıfatile ve müdahil olarak iştirak et- miş bulunuyordu. Gerek İbrahim Hakkı, gerek ve- kili Ethem Ruhi, mahkemeye gel. memişlerdi. Ethem Ruhi tasdiksiz bir Tupor göndermişti. Bu raporda avu. katın hünakı sadr ve Diyabeti sükre. den muztarip olduğu, on gün kadar istirahata muhtaç bulunduğu yazı yordu. Hâkim, tasdiksiz raporda zikredi. len hastalıkların mahkemede bulur. mıya mâni olmadığı gibi İbrahim Hakkının bizzat gelerek veya bir baş. ka vekil göndererek kendisini temsil ettirebileceğini kaydettirerex duruş- İmıya devama karar verdi. i Bunu müteakıp iddia makamı gön. İderilen cevabın . İbrahlın Hakkı (e. )rafından yeni harflerle yazıldığına İdair şahit te dinletilmiş olmasına rağ men Arap harflerile yazıldığı ve gönderildiği sabit olduğunu söyle. di. Arap harflerile yazılıp gönderilen mektubun dercine İmkânı kanuni el.

madığından beraeti istedi, Mahkeme zaptina geçmediği halde Semih Lütfiye atfen 'müddelumumi. nin tanıdığı İbrahim Hakkı Konyalı. yı ehlivukut seçmesi” nin yazılması. nı İbrahim Hakkının şahsiyet ve ka. rakter sahibi olmayıp başkasının em. ri ile hareket eden bir adam halinde göstererek hakaret etmek maksadile İhareket telâkki ederek bu suçtan ce. za kanununun 480 inci maddesi ile ceza verilmesini talep etti. Müdafaa vekili İrfan Eimin yukar- daki cümleden iddia makamının an. ladığı münanın çıkarılamıyacağını, bunun Semih Lütfi tarafından söy. lendiğini, İkdam ve Akşam gazete. lerinde de aynen yazılı olduğunu bil. dirmiştir. İrfan Emin, İbrakim Hakkının gön derdiği cevabı Arap harflerile yazıl. dığının sâbit olduğuna da işaret ede- rek şunları söyledi; İterken iddia makamının “Türk herf. İnkılâbına ve bu inkilâba ait kanin. İara muhalif hareketinden ye mah. keme huzuruna yalancı şehit çıkar. mak suçundan dolayı İbrahim Hakkı Konyalı bakkında takibat yapılma. sına İstiyorum. İrfan Emin, müddetumum! Hik- met Onatın kemal sahibi, temkinli bir zat ve memleket için bir kıymet ve Şeref olduğunu söyliyerek: — Konyalı gibi bir adamin böyle bir kiymetçe tesadüfen tanınmış ol. ması da Konyalı için bir şereftir Konyalı bu hâdisenin yazılmasından dolayı dava açmak şöyle dursun, bu şerefi kendisine izale ettiği için matbuata teşekkür elmelidir. deği, Bundan sonra Suat Ziya müdafan. sım yaptı. Kanun! sebepleri izah e. derek beraet istedi. Hâkim müdafaa. | sızdır. Müdür, evvelki gün Cehrrah ları mütsakıp kararını bildirdi ve| paşa hastanesine yatırılmıştır. Hikmet Münife beraet ettiğini tef. him etti, en mahkemenizden adalet İs | İki tahakkuk şefi, iki evr i Yükselen | | Belediyenin Masraf Bütçesi Yeni İlâve Edilen Tahsisat İle Teşkilâi Kadrosunda Değ 1940 mali senesine ait Belediye masraf bülçesi hazırlan. mış, dün Şehir Meclisine verilmiştir. Yeni bütçe ile gerek Be- İediye teşkilâtında, gerekse memurin kadrosunda birçok deği- şiklikler yapılmaktadır. İktısat müdürlüğü için 170 Ara) demin işin 8200, Royoğlu hastahana h sine alınacal İdaresi içim A memuru, mukay- yidi, belediye sıhhiye müdürlüğüne bağlı olmak üzere 40 lira maaşlı bir)| hastahaneler ve sıhhi müesseseler müdürü, müdürlük kalemine 16 şer lira maaşlı iki memur namzedi, Emin önü kazasına 35 lira maaşlı iki dok. tor, Üsküdar kazasını, wen kurtaran işlerile meşgul olmak Üzere bir dok. tor ve bir sıhhiye küçük memuru 8- lnmasına karar verilmiştir. Ayrıca bütçeye Haseki hastahane sine alınacak döktor, eczacı, hemşire, hademe vesair müstahdemin için 9 bin, Cerrahpaşa hastahanesins slına- cak doktor, hemşire vesair müstah. | ücretli bir muavin, hh; 100 lira ücretli bir kon! Fiyatları Maddeler Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, son bir iki ay zarfında, gida maddelerin. de kaydedilen pahalılığın sebepleri Üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir. Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırda rın Fiyasetinde teşekkül eden bir ko. misyon, et, yağ, fasulya, nohut, mer. cimek gibi maddelerin fiyatlarını ve bunların memleket dahilindeki stok« miktarlarını gözden geçirmiştir.. Bu maddelerin son İki ay zarfında farla pahalılanması ne bir ihtikâr, ne de bir spekülâsyon yüzündendir. Bazı gıda maddelerinin pahalılanması kıs men ihracatın fazla yapılmasından kismen de zelzele ve seylâp dolayı. #iyle istihsal merkezlerinden mal gelmemesindendir. Kuzu etinin, geçen sene ve evvelki senelere nazaran on kuruş kadar düştüğü tesbit edilmiştir. Diğer hay- van etleri, fasulya, nohut, mercimek gibi gıda maddelerinde, “normal za. manlara nazaran kiloda 10 kuruş ka. dar bir tereffü olduğu anlaşılmıstır. ei Emniyet Birinci Şube Müdürü Rahatsız Emniyet Birinel Şube Müdürü E. ip Yavuz bir kaç gündenberi rahat. Kendisine âcil deriz, #falar temenni e- İhaber vermekti Ankarad Berlin Büyük Elçimiz Husrev Gerede, dün sabah Anka dan şehrimize gelmiştir. Büyük ket edecektir. sym) | işiklik Yapılıyor ire, eczacı vesair müstahdemin için 6630, Zey. nepkâmil hastahanesi için alınacak| doktor, hemşire ve * eczacılar için 5650, kii haneye yeniden almacak | nurlar 1800, zührevi hasta. | r teşkilât ve hastahanesine ai- nacak doktorlar için 5000, yollar mü. dürlüğüne alınacak yeni mühendi Yeni masraf bütçesinde bir kalemi mahsus müdürlüğü, bir de müşavir. liği ihdas edilmiştir. Mevcut turizm şubesile neşriyat ve İstatistik şube. leri de birleştirilmiştir. Eski Mebus Sırrının Evrakı Bekleniyor Eski Kocaeli Mebusu Sırrı Belli! oğlu hakkında yüksek makamlara| hükümetin siyasetini tenkit eder ma-| hiyette mektuplar göndermesi yü.| sünden başlıyan tahkikat sona ermiş ve tahkikat dosyam tetkik edilmek üzere Ankaraya gönderilmiştir. Evrak henüz iade edilmediği için Sırrı Bellioğlu halen Emniyet Mü. dürlüğünde nezaret aâltındaır. Sırrıi Belli nun nerede vene suretle muhakeme edileceği de şimdilik kati surette tesbit edilmemiştir. Kendisinin şa veya bu mahkeme ye verileceği hakkında Dahiliye Ve. kill Faik Öztrak tarafından gazetele. re beyanatta bulunulmamı: Bu itibarla evvelki günkü hüshamızda Sırrı Belltoğluna alt haberin sonun. da Dahiliye Vekiline atfen yazılan #özler dogru değildir. i Teraziler Konuldu Son günlerde fırıncıların | fazla! rlktarda noksan ekmek çıkardıkla. rini gören Beşiktaş Emniyet âmirli. gi, bunun önüne geçmek için bir ça- re bulmuştur. Dünden itibaren her fırının tezgâhı başına bir de terazi konulmuştur. Müşteriler ekmekle. rini bu terazide tartmakta, noksan ? gitmiş ve orada Başvekil, saat kadar kalmıştır, ie an Geldi Elçi yarın akşam Berline b“ Husrev Gerede, bir hafta ei il Berlind evvel len gelerek ae Maarif ve Ticaret Vekillerile SÖZ meler yapmış, bu arada kendilf Almanya ile aramızdaki siyasi, $aâ) ve ticari münasebetlerle AMİR. yadaki talsbemizin vaziyeti EKİ da izahat vermiştir, Reisicümhurumuz Milli Şef İnönü de Berlin büyük eçimifi tanbwle hareketinden evvel buyurmuşlar ve kendisin! nkşafi meğine alıkoymuşlardır. Husref Z rede, Milli Şefin nezdinde beş bU” # Berlin büyük elçimiz gazete? şu beyanatta bulunmuştur: e «— Mezunen gelmiştim. Bu MÜZ sebetleAnkaraya da giderek icab” temas ve ziyaretlerde bul e Gümhurreisimiz Mili Şefimiz Üye fından kabul edildim. Kendil arzı veda ettim. Almanyada tahsilde bulunan belerimizin vaziyeti iyidir. Harp tukasındaki mekteplerde tahsil£ Sx vam etmiye imkân olmadi Münih, Dresden ve Berlindeki teplere nakledilmişlerdir. En Berlindedir. Berlin ve Dresden ei talebe cemiyeti kurulmuştur. toplu bir haldedir. Cemiyet selo rında gâzetelerimiz muntazamaf “ei lunduğundan memlekete aıt işleri haberleri takip edebiliyorlar. Tal gg lerlmizin ekserisi yüksek teknik # teplerinde mühendis olmak içi9 lışmaktadırlar. 'Talebemizin faaliyetinden mi i Buz, Gerek sefaretimiz, gerek we müfettişliği kendilerile daima sı muhafaza etmektedir. Üç ayda bir, rektrlefi, den imtihan netleelerini iy Kendilerine yapılan muamele İğ yp İaşe sıkıntısı da umumiyetle Ka tatbik edilen tahdidattan fazla dir. Aileleri tarafından gönd paketleri muntazaman ahyorlaf" Yeni ticaret anlaşması müzakereleri gü Büyük elçimiz, Almanya ile iye metimiz arasında, iki tarafın ef larına uygun yeni bir ticaret M4 ması müzakerelerine Anka! lanmış olduğunu söylemiştir. ma 30 milyon liralık olacak, 13 milyon lirası mübadele hesap, na karşılık tutulacaktı Almsnla inşa edilmiş olan gemi imiz ğer taksitleri de bü hesaba dahil 20 Nisan 1940 CUMARTESİ, 4 üncü sy oGüns0 Kes Arabi 1958 Rurr Rebiülevvel: 12 Güneş: 813 — Öle “e İkindi: 16.00 — Akşamz gi Yatı : 2031 — İmsfkz olduğunu görünce derhal zabıtays #rler

Aynı gün çıkan diğer gazeteler