27 Haziran 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

27 Haziran 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

arem Cedvelindeki! Bir Genç adilât Dü Kabul kara, 26 (AA) — Meclis İN biribirini takiben iki celse miştir. Birinci celsenin açı. müteakip devlet memur! iklarının tevhid ve taadülü. kanuna bağlı bir nümâra- ide değişiklik yapılması.) kanun lâyihasının mü-| ine geçilmiştir. Bu müna- 1 ii müzakere kanun lâyiha. İbir numaralı cetvelde yapi. iğişiklikler üzerinde dur. mlardan Dahiliye Vekâ. Bit değişikliklerle Maliye i merkez muhasebe kad Haki râvelerin bütçede ya lüzumu tasrih edilmiş o ruf ile telif edilemiyece. İleri sürmüş ve bunların tay. iştir. edilen tâdillerin esbabı ida bütçe encümeni tara. verilen izahattan sonra İlan Dahiliye Vekili, Dahili. ikületine ait cetveldeki de. esasının şimdiye kadar diğer vekâletlerin taşra tâdil edilmiş olmast- ibil Vekâletin taşra teş- dokunulmamış olması fi buradaki küçük memur. ferfihine imkân bulunama. Üzerinde görüşülen mese. esasının bu sınıf memurla. i istihdaf eylediğini| n Terbiyesi are Heyetinin tü Toplantı: 26 (Tan Muhabirin- i— Beden Terbikesi merkez İpe heyeti aylık içtimalarına i& ederek bu defa beden ter. teşkilâtında tatbik edilecek ait talimatnameyi ik. ümiştir. Pek yakmda tatbik konulacak olan bü tali. kazalarda, bölgelerde | direktörlükte bir takım etlerinin teşkilini derpiş te ve alâkadarlara hak. dsfaa ve itiraz kabul et K arada klüp, grup, köy, na. kaza ve bölge başkanlarile direktöre gayri kabili 'tiraz Mt bazı cezalar verilmesi nı da kabul eylemektedir. Merkez Heyeti Aralığı İ moşguliyetinin ziyade Sile merkez istişare heyeti bip szalığından istifa et. in doktor General Muz. B yerine Başvekillikçe Te- üsu Rahmi Apak in- "TECZİYE EDİLEN FUTBÖLCÜLER tecavüz ettiğinden do. ara Gençlerbirliği oyun. n Haer hakkında veril müebbet boykot cezası, 'direktörlükçe tasdik edil. £ Mezkfir klüp idarecilerin. izılarına da bu İşteki mü. vaziyetlerinden dolayı ha- lar verilmiştir. , Sıhhat ve Gümrükler ri Bugün Şehrimize Geliyorlar , 28 (Tan Muhabirin. 'Nafta Vekili Ali Funt Ce- | Sıhhat Vekili Hulüsi Ala. rük ve İnhisarlar Ve. İf Karadeniz bu akşam İde kalkan ekspresle İstan. hareket ettiler. ki i İstanbul Deft Muamele Vergisi kanununun düsülmekte olduğu dır. söz alan Refik Şevket, n Mecliste; Sevgilisini Edildi Öldürdü tebarüz ettirmiş ve sözlerini bi.! Bir Kişi de Kamyon tirirken de demiştir ki: “Her gün devlet vazifesi! Altında Can Verdi mütemadiyen ziyadeleşmektedir. z z Burada çıkardığımız kanunların! Ço: TAN kısmı azamı idare memurlarının | mahallesinden vazifelerini arttırmaktadır. Teş.|met oğlu Hasan Çi erinde durur, maaş yerin-| müddettenberi gov rur, fakat vazife mötemadi-| Türkgücü kö ve ben bu Yazifelerin | 15. yaşmda Ravi iyi görüldüğünü söylersem elbet. | dürmüştür. Şeh Sinem da Meh.! Tebliğ Olunmuştur : Masitan 1940 tarihinde meriyet mevkiine girmiş bulunan 3843 alikadarların tevali eden (o müracaatlarmdan te «iz inanmazsın Onun için çok rica ediyorum ve zannediyo. | um ki bu İzahatım yüksek ye. tinizi tatmin etmiştir. Bu küçük mömurların maaşlarına yapılmı olan küçük zamlara ilişmiyelim.| Bu suretle zâten bunları diğer devlet teşkilâtinda çalışan murların vaziyetine yaklaşt oluyoruz. Başka bir şey ya, ruz. Dahiliye Vekilini t süye gelen Maliye Vekili Fuat Ağralı, Vekâlet merkez muhase- besi kadrosuna yapılan ilâveleri icap ettiren lüzum ve zarureteri izah eylemiştir. Bu İzahatı müte. akıp diğer maddelerin müzakere. sine geçilmiş ve kanun heyeti u. ikinci müzakeresi mumiyesinin İmıştır. yap Bundan sonra Devlet Demir. yollari istim kanununa mü. #eyyel kanuna bir madde eklen mesine sit Tâyihanın Ikinci mü- zakeresi ılmış ve eelseye ni. hayet verilmiştir. Tütün Zürrama Verilen Kredilere gi ii es Dair Bir Tebliğ Ankara, 26 (A.A) — Ticaret Vekâletinden bildirilmiştir: Memleketimizin. toprak. mah“: sulleri istibsalini arttınnak ve zürraa yardım olmak üzere icap eden krediler Ziraat Bânkası ta. rafından temin edilmekredir. Son zamanlarda bazı tütün mıntakalarında şimdiye kadar ve rilen kredilerin şube ve ajanlar tarafından eksiltildiği haber alın. mıştır. Banka İle yapılan temas. ta bunun, bir kısım şube ve & janlara banka umum müdürlüğü tarafından son zamanlarda veri. len emirlerin yanlış anlaşılmasın. don ileri geldiği meydana çık- ibiştir. Bilümum istihsal kredilerinin evvelce tesbit edilen normal saslar dairesinde devamı Ziraat Batıkası şübe, ajanlarile kredi ko. operatiflerine tebliğ edilmiştir. o Veteriner Talebesi Tetkik Gezisinden Döndü Ankara, 26 (A.A) — Memle. | ket İçindeki haralarla bakteriyo. loji Jâboratuvarlarında tet ta bulunmak Üzere seyahate çık- mış olan veteriner fakültesine| mensup talebe grupu bugün An- karaya dönmüşlerdir. ye Altın Fiyatları Altın 2220 0 ku Ara nda alınıp satılmaktadır. İngi. liz lirası, Liret ve Frank üzerinde yeni bir febeddül olmamıştır. Yaliz dolar 150 den 14$ kuruşa ve bir Bulgar levası 2 kuruştan altmış paraya düşmüştür. Selâ. nik ve Osmanlı Bankaları Ano. nim Türk Şirketi oldukları için merkezleri de İstanbuldadır. Her ki banka normal şartlar dahilin. de faaliyetlerine devâm etmekte. dirler, © ate erdarlığından Darı hükümleri karşımda tered. yanlış bir telâkki (le hareket edilerek ilerde kanin bir ie karşısında kalmamak için alikadarlarm, Galata Balıkparı, Ş Muamele ve İstihlik Vergileri rdarlık Binasında ihdas edilmiş malâmet ve izahatı almaları Müdürlüğüne veyahut İstanbulda olan Büroya müracaat ederek ikti, lüzamu rica olumur. o (5395) Otomobil Kazaları Şutör Yaşarın idare ettiği 1925 nuruzralı otomobil Arpacılar cad- desinden geçerken Fatihte Altsy cağdesinde 25 numaralı evde 0. turan Cemale çarparak başdan ağır yaralamıştı İ Faruğun idaresindeki 1231 numaralı taksi, Balıkpazarından geçerken Beyoğlunda Hs'ralbaşt | caddesinde oturun Leonidaya çar pârak yaralamıştır. İki Kişi Boğuldu Kınılcahamamın Pazar nahiye #ihin Başören köyünden on iki yaşlarında çobanirk etmekte olan Dur Ali oğlu Muhiddin o civarda yağmurlardan suy mış olduğunun fa makta olan gulmustur. arâ kaptırarak bo. Dün saat 14.50 de Büyükada. da İskele civarındaki Balıkçılar caddesinde bir yangın çıkmış, 14 evle 9 dükkân tamamen yanmı tar, Ateşin nereden çıktığı henüz malüm olmamakla beraber çok * Muratlmm İnanlı köyünde | kuvvetli bir ihtimele göre, yan. | oturan Bulgaristan göçmenlerin- | gının ayni caddede aşçılık eden den Süleyman oğlu 831 doğumlu | İlyanın lokantasından çıktığına Osman Onur, Ergene suyunda yı. İhtimal verilmektedir. Bu cadde- kanırken suların sereyanına ka-'de manavlık yapan Hüseyinin göre, ilk alev aşçı! | ahval dolayısile getirilmesine im pılmış, boğulmu söylediği: Dün Romanya Ticaret Mümessille ri Geldiler Amerika İle Trenle ve İspanya Yolu İle Ticaret Yapmak İmkânı Elde Ediliyor İhracat durgunluğu devam etmektedir. Yalnız Amerikaya on sekiz bin beş yüz liralık sansar derisi, lüle taşı ve fındık satıl- muştir. Bu mallar trenle İtalyaya rikaya gönderilecektir. cektir, İSTANBUL Ankara Arasında Elektrikli Tren Münakalât Vekili Dün İzmire Geldi İzmir, 26 (TAN) — Münakalât Vekili Ali, Çetinkaya bugün A; dından geldi ve karşılandı. Vilâ. yeti, pirtiyi, kumandanlık ve Le- İediyeyi ziyaret etti. Yarm vekâ- » ait müesseselerde tetkikler yapacak, öbürgün Ankaraya gi decektir. Vekil beyanatında 80 sene ev. vel yapılan ve büyük vagonların geçmesine imkân vermiyen bü- yük ve küçük Aziziy tamamlandığım, bu İşlere 1 ill. yon 400 bin Hira sârfedildiğini ve demiryollarımızın bu suretle mühim bir ârızadan kurtulduğu. Du, 24 hazirandan itibaren Ay- dın yoluyla Ankaradan İzmire, yataklı ve yemekli vagoalar işle. miye başladığmı, Ankara, İstan. bul arasında ren İnsa- sının düsün İngiliz fir | masile yeni vapur siparişinde fi. | Yat, teslim müddeti hususlerm. da anlaşmıya varılamadığmı, Al #hanyadaki üç vapurumuzun da kün görülemediğini söylemiştir. ———— Metresini Vurdu Fatihte Gülbahçe sokağında o. turan Mükerremle dostu Hason arasında geçimsizlik yüzünden çikan bir kavgada Hasan, Müker- remi bıçakla muhtelif yerlerin. den ağir yaralamıştır. Vakayı mü teak'p fiyrr etmek istiyen carih, koşarken bir bostan kuyusuna düşmüş ise de itfaiye tarafından kurtarılmıştır. i e tünelinin |* ve oradan İspanya yoluyla Ame. Amerikadan da bu tarik İle mal getirile- Dün Bulgaristan Ihracat tacir. lerinin bir mümessili şehrimize gelmiştir. Bu tüccar plyasamızla temaslarda bulunacaktır. Holandada bulunan ve harp

dolsytsiyle gelememiş olan $ ret heyetimizin bugün gelmesi beklenmektedir. Bir aya yakın zamandanberi Bükreşte bulunan Diş Ticaret U- mum Müdürü Servet Berkin riya setindeki heyetimiz yarın vapur. la buraya gelecektir. Son yapılan anlaşma mucibin. ce buradan Romanyaya İhraç 0. lunacak tiftik ve yapakları mua. yene ve tesellüm edecek Rumen heyetinin de yarın gelmesi bek. leniyor. Romanya ile senede sekiz mil yon liralık iş yapılacağı anlaşıl. maktadır. Romanya devlet dokuma fab. kaları mümessili Marsal dün şehrimize gelmiştir. Marsal Bük reş müzakerelerinde de bulun. muş olduğu için şehrimizdeki! te- maslarina ehemmiyet verilmek. tedir. Rumenlerin daha fazla ya. pak almak istedikleri anlaşılıyor. Marsal, Rümenlerin Türkiyeden fazla miklarda mal alacaklarını ve muayenelerini piyasamızda yaptırmak gibi kolaylıklar gös. terdiklerini tüccarlarımıza söy. lemiştir. Rumen eksperi İstem Marsal ile birlikte slmscsk mal. ların mukavelelörini yapâcaklar- dır. Bugün gelecek olan heyet te miktar ve kalitesi hehüz karâr. laştırılmamış ve fakat mühim miktarda pamuk almak İçin pa. muk birliği ile temaslar yapacak. tar, amaa Kurşun Patladı Kantaretlarda Alinin dükkâ, nında kurşun eriten Mehmet is minde biri kurşunun patlaması neticesinde muhtelif yerlerinden yanmış, hastahaneye kaldırılmış. tır. Büyükadada Iskele Civarında Dün 11 Evle Dokuz Dükkân Yandı Yilyanm dükkünmin bâcasmdan İ yükselmiş ve hava zok rüzgârli olduğundan süratle büyümüştür. Yabgın ihbarından 4 daxika sonra Balıkçılar caddesine yeti. şen Büyükada itfaiyesi ateşin da- büyümek ve bütün bir ip süpürmek istidadında olduğunü görünce, telefonla defa Heybeliada, daha sonra da İstinye deniz itfaiyesini haberdar ederek yardım talebinde bulun. muştur, Yangının yirmi beşinci dakik; sında Heybeliada, 1 saat 18 da- kika sonra da İstinye grupu Bü. yükadaya gelmişler ve canla bas. la'çalışmıya başlamışlardır... Bu esnade' Yangı avni eââde ü rinde Hiristoya alt 56 nümaralı kahveye sirayet etmiş, meden sağlı sollu iki gola ayrıla. rak rüzgârın yardımı ile ye başlamıştır. Adanın bu ilk Bundan ateşin büyümesine mâni olunamamış, 11 evle 9 dükkân ve kismen de eşyaları ile bera. ber tamamen yandıktan sonra teş bastırılmıştır. Bu esnada Bü. yüksda itfaiye grupundan 282 nu maral İsmail çıktığı bir duvar dan dilşerek başından ve baca. ğından ağırca yaralanmıştır. Ay. ni gruptan 122 numaralı şoför Yaşar da nrazözün radyatöründe kaynıyan suların kapağı atıp fiş. | kırması neticesinde muht: j lerinden haşlanmıştır. Yaralılar, Akdenizdeki Şileplerimiz Geliyorlar Yransa hesabına nakliyat yapmak üzere Fransa İle mu. kavele yapmış olan ve Akde. nizde bulunan şileplerimiz ya- kında limanımıza avdet ede. ceklerdir. Birkaç gin evvel bir şayla çıkmış, Fransanın şi. leplerimizi Şimali Afrikaya yapılacak nakliyatta kulla cağı hakkında endişe verici bir haber dolaşmıştı. Bu ha. ber tahakkuk etmiş değildir. Fransada bulunan Şale, Mete, İnal, Demir ve Tan silepleri. nin Cezairde Oran limanına iltica ettikleri ve elyevm sa limen bu llmanda bulunduk. ları, İlmanımıza avdet imkâ. nini aradıkları haber alınmış tir ! Nevşehirde Dolunun Zararları Nevşehir, (TAN) — Son gün. lerde yağan dolu mühim tahribat yapmıştır. Aliefendi ve Beylidağ mevkilerinde bağlar hasara uğ- ramıştır. Bir markep, doludan husule gelen sele kapılmış, boğul muştur. Üçhisar, o Averlar, Suvermez köylerindeki mahsulât ta cok 7n. rar görmüştür. 21.6. M0 Yemişte i Bir Cesef | - Bulundu Ölünün Hüviyeti Anlaşılamıyor Dün sabah Yemiş sahillerinde denizde bir erkek cesedi bulun. muştur, Biraz sonra sahile çıka nlar cesedin cepleri aranmış 4. İse de hüviyetini isbata medar 0. İlacak hiçbir vesika bulunamamış» J tar. can kurtaran romorkörü ile Be- yoğlu hastahanesine kaldırılmış. lardır. Yangın akşam saat 1030 da tamamen sönmüş, Ada ilfaiyesin. İden başka diğer gruplar yerleri. ne avdet etmişlerdir. BEYAZITTA BİR YANGIN Bundan başka dün sabah Be Cumhuriyet Davası Nakzen Görülüyor Törahim Hakkı Konyalı tara. fından Cumhuriyet gazetesi neş- rİyat müdürü Hikmet Münif a. leyhine açılan meşren hakaret davasına dün asliye altıncı ceza mahkemesinde devam edilmiştir. İli defa söz alan suçlu vekili avukat İrfan Emin birinci ve be. şinei bozma maddelerine uyul masını istemiştir. Bundan sonra hâkim davaciya kastı hakaretle neşriyat yapıldığını ne ile isbat edeceğini sormuş, İbrahim Hakkı Konyalı da buna dair evinde ve. sıkaları olduğunu söylemiştir. Ne ticede muhakeme, İbrahim Hakkı Konyalının cevabi mektubu ile mahut vesikaların gazeteye hangi puntolarla konulmuş olduğunt İyazıtta kız talebe yurdunun ya- takhenesinde de bir yangın baş- langıcı olmuş ise de ateş büyü. jmeden söndürülmüştür. mişti tetkik etmek üzere Son Po 76tesi neşriyat müdürü Sel gip Emeci ehli vükuf tayin da cv ve dükkünler ahşap oldu-| Muallim Ye Maarif Vekâleti, orta tedrisat iyatım karşılamak üzere bu sene Bunun için isteklilerin 30 Tem- muz Salı akşamına kadar, lüzu İmu olan vesikalarla beraber, ya maarif dairesine, yahut doğru doi | Direktörlüğüne leri lâzımdır, Enstitüye parasız olarak girmeleri tedrisat muallim mektepleri me. #unlarından bulunmak, lise ol. gunluk diplomasını, haiz ve a8. vazifesini yapmış o yahut ta tam ehliyetnameyi haiz olmak şarttır. Şubelere girecek- ler için azami yaş haddi 25 oldu- Hu halde pedagoji şubesine gire- cekler için bu had 30 dur. Enstitüye, Teylilerden başka nehari talebe de almacaktır. Talebe Kampları Maarif idaresi, her sene oldü- ğu gibi bu sene de ilkmektep ço. cukları için, şehrin muhtelif semtlerinde kamplar tesis etmiye karar vermiştir. Bu seneki kamp lar, Kızıltoprak, Erenköy; Gözte. pe, ve Pendikte açılacaktır. Çadır tedarik edilemediği İçin bu sene Bakırköy ve Yeşilköyde kamp a. çılmıyacaktır. Kamplar için şim. diye kadar 400 kişi müracaat et İmiştir. m eemizn Tüccarların Müracaati Bar tüccarların ithalât birlik. leri kurulmadan evvel sipariş ve, rerek getirttikleri malları güm. “Orta Mektepler ürkçe, edebiyat, tarih ve coğrafya, İçin tiştirilecek Dört Yerde Açılacak Kamplar İçin 400 İlkmektep Talebesi Kaydedildi mekteplerindeki muall! Gari — Terbiye © Ens pedagoji, tabilye, riyaziye, resim, İş, beden terbiyesi ve müzik şubesine, leyli ve nehüri olmak İüzere geniş ölçüde talebe kabul etmiye karar vermiştir. Bugünkü Program : 12.39 Program 11238 Ajans haberleri 12.50 10.10 1330 18.00 18.05 19.0 1910 19.45 20.00 2020 2045 2110 2125 2120 2145 2230 2150 DARE SI ALAZ ÖLÜM HABERLERİ ON GR) ÖLÜM Esbak eebinitmaytın başkâtibi a9- tevedfa İbrahim Beyin küçük kerime- si ve İstanbul asliye birinci hukuk mahicemesi hâkimi Muhittin Taylanın hemairesi Bayan Hatice Bâise müpte- Mi olduğu hastalıktan kurtulamayarak uş olduğun- Alatarka müzik Hulk türküleri, kaşık Kayaları Ajans haberleri Alaturka müzük Konuşma Fasıl heyeti Sıhhat saati Serbest saat Radyo güretesi sdyo orkestran Ajans haberleri Carbant (PL) sahmeti rahmana kavuş dan cenazesinin bugün 278040 snat on birde Şişlide Aliku apartımanın- n (5) muraralı dairesinden kaldırı” Gökedaki makberesine defne- iletektir. Allah Fahmet eylesin rükten çikartamadıkları anlaşıl. mıştır. Bu tüccarlar birliğe dahil olmadıklarından - birlik bunların beyannamelerini tasdik etmemek tedir. Bu vaziyet küçük tüccarla- rı Vekâlete müracante sevket. miştir, TEŞEKKÜR — Annemiz Misrlloğ- lu Şekip Bey haremi Bayan Reğikas| nın vefatı dolayısiyle gereği gerk telgraf ve gerek ira iştirek suretile bizleri #den akraba ve dostlarımıza glanen teşekkür ederie, Bedia Von Ştatzer, Fungf Misirliodlu ÖLÜM “ekli albay Kmin ve Hürea Sıh- hiye müdürü Al Kemalin. ağavepisi va Kabile Haver, Veteriner Nurettin, Öğretmen Fahriyenin babası İzmir mektepler muhasebecisi İbrahim Ke- sedaroğlunun kain babası Emekli Su- bay Ahmet Fuat Sargun rakmeti rah- mana kuvusmuştur. Cenazesi bugün Çüpsdaki evinden saat on birde kal- ik Kocamustafapaşıdaki Söm- p di eamlinde namem kılınıp Mevlevihane kapısındaki ebedi mrd- e tevdi edilecektir. Allah fâh> i evliye,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler