10 Nisan 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

10 Nisan 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN Beşiktaş Ya pagı içi n Avrupa İle Cinayeti Tren ve Posta Davası Başladı Azami Fiat iMünakalâtı al a Yazan: ULUNAY : eirika No. o 37 JBir Suçlu Müsahede| Tesbit Edildi Sevkiyat Romanya gc gü e m 7 Ücretinizi verdi erdim Madam.| sulünü tutmuştur i r Altına Alındı ki e çemen ünl Yolu İle Yapılıyor İesseteyi sevgi ve takdirle karşı meşgul kundağını elinden İlamak, yapılması unutulamı uşağım yatacaktır. | şartiyle dalma kaçar; bu süretle ği Blikusanide Bâsktaz | Milli Sunay İhtiyaçlarının Tatmininden! Son Bslkan harbi dolayisiylelcak bir vazife ikstımız ancak para mesele-| de korktuğu hadiselerin hiç biri | 3 N İposta münak; in -İ 68 sene icinde, binlerce yoksul i olduğu için bunun gerek size mamıst k ol ) yaşmda değ : i Ğ1 | muştur ristan, Y star | yavruyu, kaldırımlarda bakımsız ve grek bence bir ehemmiyet akla genmek/tirl Se İZİ Sonra İhracata Tahsis Olunabilecek Yapağı i a din İİ birer $idan gibi ktân kur yoktur!.. meseledir. Cünk sd Janarak öld e edir. Mas İF|taran, ve cemiyete kazandırar Paşanın meşhur bir kumarha.| kada katedilecek bir mesafeyi bin| çek bu aka si o Miktarı e Tayin Olunacaktır (kaç güne ir yol buluna-| Darüssafaka bann daima, fırtına nede yaptığı hareket te sayılı| türlü ihtiyat de mi İs 8 İn bir deniz de toplu vakalardan maduttur. uzattığı olu: inde bir ia) z ari Ticar e | pak istihsal k s-)| D Balkon ve Avrupa mem| yan fedakâr bi siye gemisi. Ciki tablo sber yürüdüğü adamı eti akalanarak | Kâletinden tebliğ olurmu azami ua ilerine Romanya yoliyle mü-| ni hatırlatır. bakara) da » sağında bulunur, sol k liyeye verilmişle 7 a fıkrada sta tes- | reselât yapılmaktadır. Fakat şim) Anadan, babadan ve her çeşit Ne koyârsanız koyunuz! refikinin sağ kolun Dün ikinci ağır ceza mahkeme. | at iy dil s an| dilik bu müraselât haftada bir g ede, h yavrular abul ediyorum! | suretle onu kırşıldamıyaerk bir > ların © duruşmasında > en, Istanbulda fabrika veya tir: ne ini it < oldukları kurta ve , paşa bir kâ.| vaziyette bulundurur. or a. olarak sorruys si) fisi deposuna ki İ k “ Avrupa hattı alma etrafına bakarak, sokak | cekiler Ls eket r işlerme: raflarını zili suretiy-| Uzunküprüye kadar tren | sira inde rmı büyük bir kavis cevir si ve ke: ç ; m bulunur. İri yapılabilmekte, Uzunküprü hi nuvaffak oldukları uretiyle dönerek sözüne ve 1 da bilmediğin vsimi - devamır 4 — Kendi fabrikalarına muk-| d n gitmemektedir eder: fi i yapakların © teda ç z sebebi anki n Ren savci sakfında vet , paşanın pusu-| — Eyet, Zaten ben bu me: iç a idenii ğ eçhile tesbit ol ş van teşkilâtı ls ren hattının Yi tün o binanın. dive sair İsm asını da Yüz bin İngiliz| yi düşündüm, kendisine â- | karsısın ddia makamının tale ğ a Istanbulda ç Ni İy vi e ; arazi, » Yunan ara-! Safanm yüreğini dolduran Mirası, - | zım gelen şeyleri söyledim. -Ht-| biyle İlhami mahkemeden çika-| valsız ve kilo kuruş o) t ofisine devretmek! zisinin de b muntakası | mi minneti duymuslardı. İngiliz şaşırmış: İ rafına bakma, hü ürü! De ve diğer suclu Cevdetir | yapağı esas fiyatları şuni ukarıdaki fiyat esasları n dirney Ne yazık hi. ferdi biz #sek ; , — Bu kadar mühir nel : z iyet bi sorgusuna geçilmiştir, Cevdet ha-| BURSADA: dah linde kendisine arzedilen|de tren gi büsle kurulmuş olan Darüseafa. dü de emişti . devam edemez... Muk: ir | diseyi söy ; Merinos kirli 170,— yarımkan ar alacaktır. Balkanlara ihracat ka, memleketimizde ( benzerleri seri: 1 edecek -yav k Ihamiy ve Merinos kuzu muhtelif memleketlere | bulunmıyan kifayetsiz bir nümu. rsanız “koyunuz. | vasla, acele etme...- b cat olmuştur.!ne halin n içindir ki Hepain kabul ediyorum,, dedi. a başka tü dün Dı hiz. Kazanmış olsaydınız redde i İ karsısında dur ie decek miydiniz girebilecek men.) Yin olunacaktır 2 vii baş harp yü-| bugün Darüssafak elerden Bursa, Bandırma, Bül- > Baginöl Bizaya göre Bire | zünden memleketlerine | sina girmesi önünde duydu Kubat,“ İkeikipasii ; *İği betler dur | ız memnuniyet k Samimi, | Darüşşafaka insan bir kere sefs deki kahvenin önünden 4 ım deme , Gönen, Biga| Bis ica e veril * Teye ve Macaristana | ve derindi. mem, Pasa bana müshade etsin. | olursa bir daha kendine £ s srey ço - 7 Izmir | mes rrur ettiğinde g Y yolu ile mal g: Darüleytamların o kapanması, İngiltereye yi Bazı emiâ.| Memo ile beraber yürüyen a ydınlı 73,-— Anadolu ince! 942 mevsimi imtidadı. | p olamadığı İçin Ro-| Darüşsafakayı allmiş sekiz sene. kimi, nakte tahvil edeyim... m bu kumandalara harfi h Jı cık Anadolu kaba 68. — Şark) talebinde bulunulmaması için,İmanya yolundan istifade edil! eri üzerinde yürüdüğü çe » Paşa çeki ngilizin a İ t i d Şark kaba 68,— Er-| keyfiyet 2-13477 sayıl kararnı-| mektedir. “— : yırlı yolda hemen hı sl yüzde 10 beyazlı tatbikine dair talimatna — - İmen yapyalnız bırakmıştır. E Erzurum kızıl be-| çüncü ma PİYASADA: rüşsafaka çatısı, maalesef, onun idi göknekçi | Yazı “Kaköse dahil, 73,— Karar|ne tevfikan al ra tebliğ himayesine ve şefkatine sığın » arya bönekci | yakn ve koç 60.— kuruştur. De-! olunmuştur. i i mak ihtiyacını duyan bütün yav. e. ii t ei Marian mek | x atla sit olduğu cinsin) 7 z ü Tuhafiyecilerden ruları istiap edebilmekten | çok k z Y eğrdeen İNCE Kİ yüzde ıoksaniyle, mevaddı | muci b cak fiyat hi . .. İuzaktır. Ve ferdi hamiyet » ve kazanacağına İngiliz e Bak m $ olduğu ve ölü ediyo alerimlllan Vi ? bi saree) Bir Kısmı Bugün | kurtarıcı sefkat ocağının dile olsaydı, vakadan kimse İcek ölsa, evvelâ şoförü lunduğu yerde şarap şişeleri v it miktarları ve özürlü mal| £ teminine gider İğimiz vüsate kavusturulabilmesi- e HAYR e - kadehler görüldüğü anlaşılmak.) | yatları le göre ve| hakkında, milli korunma kanu- Dinlenecek İne maalesef kâfi değildir. Bu iti. ie e Dai binlerce Hraya e i : : di y a5 ra nu hükümlerine tevfikan ceza - barla, Darüşşafakanım 68 yaşına at li a landırılmak üzere könüni teki-l Fiyatları mürakabe komisyonu| basmasını alkışlamak gibi bir va. m z ii Küğütlar ine ka 1 bütün y “bat ta bulunulacağı bildirilir. (bugünkü toplantısında, Beyoğ -| xileyi başarırken, ona İy zi i mily lira — Küğutla ayın Ğ urla tuhafiye mağazalarının sa-| ictimal kültür müessesele: hn A alınması lerini © dinliyecektir, Bahçe-| çoğalmasını temenni etmemek lüzumsuz | zu t i e iz iy ek, | elimden gelmiyo: i Ücretli Pasolar IHavagazi | kapıdaki tuhafiyeciler, gömlek, | elimden gelmiyor. 7 ması İâzımdı madı Elinin körü! m MAARİ) boyunbağı gibi eşyaya fiyat ko ertlerin başaramıyacağı içti- ması lâzım: — Elinin kö » MAARİFTE: — nulmamasını ileri sümüşlerdi.| mai hizmetleri başarmak maksa, Vakıf me ir sürü en Fransızca bir; | hdi e Rağbet Şirketlerinde İ Bugün de Beyoğlu tuhafiyecile-| diyle, büyük gelir kaynaklarını jenere) yı ayy , ği .. | Resmi ul Tale i | . rinin fikirleri sorulacaktır, fi-| inhisarı altında bulunduran, bu. vedak temin etm ML a İni > ir ci e giderler lebes Bulmadı Tetkikat yatları mürakabe bürosunu vİ şünkü devlet bizi birçok Dartişşa rdar ir li Je alay ederler ve : -i İnaatine göre, bu gibi eşyaya yal- fakalara kavuşturursa, Dariley. ay bankadan iki yüz İngiliz lir. ona uyesi cevaplar vererek bah Mekteplerinde üferl irketlerin Zam Talebi pz köz hadleri tayin eğilecektir tamlardan mahrum kalşımızn sı, yani frank azla kopa küdefa Tüne eferleri Şirket erin Zam İalebi| yicarET OFİSİNİN TETKİK! acısından da kurtulunuş olacağız. LERİ — Ticaret ofisi umum mü-| Şimdi 68 inci yaşının bayramını şısında yir bu şartlar d r olma.| Burada kimleri tanırsın? bin frank alır. Bu vara ancak mi bindiği arabaların -soföre çaktır-| yın sekizine kadar dayanabilir İmtihan Olacak madan- numaralarını alır Sayet birisi yyense biraz he-| ta bir tanıdığı varsa hemen Orta okul müdürleri dün Istan- Yeniden Tatil Edildi | Muvafık Görülmedi üğü, dünden itil Pp irâke hazırlanan o Darüşşafaka aa yançar szs sada tetkiklere başlamış rşısında bunları düşünürken,

Tramvay idâresinin yaptığı teb. o Belediye makine şubesi müdür: | piyasanın muhtaç olduğu madde-| gönülden dileyorum ki, gelecek a lar ve devlet orta okul İmti- e göre 4 nisandan itibaren | lüğü havagazı şirketlerinin tesi-|ler hakkında ithalât tacirlerinin! yıllarda bu kıymetli müessesemi ADLİ Ve e maretleri 1 yeli. edilmekte olan aktarma bi-| satını kontrole karar vermiş ve| fikirlerini sormaktadır. Siz malla yüşc Mail Me - yapılacağını görüşmüşlerdir.| ederinden günde vasati olarak| dün ilk olarak Yedikule havaga-| Dün O's umum müdür müa-| yıca da hayli büyüyüp serpilmiş Mahkü > aarif V. in son gönderdi- | birinci mevkilerde 1200, ikinc | zı şirketinde tetkiklere başlamış-| vinliğine tayin edilen Muzaffer) görelim, ahküm Olan Mine çeneni mevkilerde 1500 adet satı ür Bilhassa gazın tazyiki ile ha-| de işe başlamıştır. yemis Ta okul talebesir tiki eretli aylik pa klener | rareti ve kullanılan mahrukatİ ÇAY VE KAHVE — Çay ve Yalancı Şahitler ( (vr kord mekteplerinde ya rağbeti görmemişti maddelerinin evsafı üzerinde du- birliği 60 bin Ingiliz ira. | HUSUSİ Mübaisbe n $ı kararlaştırılmışlır. Ecnebi ve ©- rulmakta, mukavele hükümle ) m e kaplı n. | Maçkeda bakkallık yapan Zi. kalliyet mektepleri talebesinin .. li vin- | KÖZ“ irilmektedir. Dün Va gir. Ay la piyi Kanununda Tadilât a gördüğü tabak N ya kaşar peynirini! hangi resmi mektepte imtihana| jirdan henüz kat'i bir etic! miktarda da kahve gelecektir & ri iyatla naktan » adli-|tâ edilmiş-İ 7 imizdeki w-| mi akır gi ir Fiyatları mürakabe bürosu okantı laşıkçısı Bo: ve vel 5 dilmiş: m Gümrüklerimizdeki u-| i iy a y bir lokanta bulaşıkçı boz MN Ziya tergâh-| tir Bugün lise müdürleri de top)» uş bandajlar idâre tarafın e İmemurler, dün “Taksimde bir Yapılıyor Eba kan il r erime L yı yalancı | anacak ve imtihan komisyonle-İ dan alınacak olursa, otobüs ihti-| sele, ava gazında fade bakkalın dükkânmda (100 ki'ol Ankara 9 Muharibin- bir apartımana yerleştirir, 6 e ii rını teşkil klerdir. Oğren-İ yacıma kısmen tekabül edecek| Sdedi i görülmüstür. kadar gizli çekirdek kahve bul-| go, ii ) i — Dahiliye inden en nda d > > sefere r taraftan belediye hukuk şlardır. Bakkal adliye; N Karay sonra o şehirden bıkar, kadı bei bi diği z O-| tramvay arabaları yeniden sefer ar ir ee uk |muşlardır. Bakkal adliyeye mebel bön rada bırakır, kalkar Nise gelir; bu Asliye iki reza mahkemiş |” © i öğret çıkarılacaktır. ? ikahe bürosu. | nünların bazı maddı sefer de bir sokak fâhişesine tU"İ gi pakkal Ziyayı 25 lira para ce, | uhte'if imtihan komisyon! Tünel seferleri sirketlerin | x © yatları mürakebi Dürosi"İ hi hakkında yeni bir kanım proje tulur, onu kendine hayat arkö-| zanna mahküm etmiş ve dük. girebilecekler ve taleb ç ri in İnun semurları, , SONİ si hazırlamıştır. Lâyiha esasları A a ailen) ş olan okullarda her jü| Tramvay ve bünel işletmesi u-| vaki olan : günlerde zari bar içinde) #hezre desi yep Sabir balıkçı karıya) Kazının bir hafta kapatlmasna|gyıtnanları için iki ayrı komle.) mum müdürlüğü tânel seferleri:| hükümleri dığı ve karışık çaylar satıldığını görmüş- esi ey e. hir. Balli ”4İ karar vermiştir. Be de Mr DİSİ ni ihtiyaca göre tahdide karar) sebepler vü alebin | erdir. Bu çay paketlerini pera- âşık olun ag|lancı şahit tedarik vermiş ve geçen pazartesi günüp-| makal olr rülmüstür. Ms | kendecilere $ hakkında ka Feng pa göz biçin hakikate yi rai ii den itibaren tünel sabahları yal-| amafih pelediye hukuk ileri el | tahkikat yapılmaktadır. etres ndiyse, muti ” ette bulunan Yan a) X t B ile 10 arasında, öğle) kiklerini derinleştirmektedir. - — bir çocuğu olurdu... Cocuğu €vVE-| da birer buçuk ay hapse mahküm) imtihan komisyonu kurulmuya -| miz santi ik kle g gal lâ babası inkâr eder, onunla kat-| Cg; mibeike az ay | Bir dersin sözlü fmtha, | üzeri de 12 den 1320 vi had ea ime Ginsk'ın Eebei Hava Kurumu Gençleri mesken bedeli, iyyen maddi ve mabevi bir alâ-| “SARK “SIMENDIFERLERİ ei: talebe güyısı, imti -| güme manda yapmiş. ÖRMAr Ziyaret Edildi İ Âhideye Çelenk Koydu B — Hususi idare kası olmadığını ilân eder. Buna| DAVASI — Şark n bir günde yapılamıyacak ka:| tesi ve pazar günlerinin humus-| © Büyük “rk mimarı. Sinan), Kara CA) RMA O ae ade bie n bir gül , 20 n Türk mimarı Sinanın açi layoğamif e bi rağmen çoçuklar babalarına © kö-| mermur ve müst ahdemleri dar gok ise bu bilebe gruplara) yeti gözönünde tutularak veni ölümünün 383 üncü yıl dönüm a a yn | Da İŞ a is al © halinde al et a- | ayrılacak ve her grup ayr v MESA DE mü kurumu gedi isma yuva , ocuklara baba 8“) yeyhine geçtikleri ezin inle hmikama ale een vam rare yaşi iyle bir çok mimarlar) ikinci devre gençleri bugün,| C — Arazi vergisinden tefrik memnu olmâsa| icin birinci ticaret mahkemesi| benin imtihan kapılarında ee 10'n kadar çakşacak, fer) ve #l dün merhumun | önlerinde bando muzika olduğu | edilmekte olan yüzde altı nisbe herhangi bir mahkeme bu biçare! sayinini istemişti. Dün ehli vukuf! kaybetmesinin ö iç İk i ki mezarımı ziYa-| halde Ulus meydanma eme b İ tayin i bet D ilecek -| kat öğle üzerleri diğer günlerden| yet ex 1 il sl irpider c masumların Memo'ya ait olduğu-| tayini istemişti. Dün ahli vukuf k nde imtihana! bir saat fazla olmak üzere 12.20 nlar | smfer âbidetine çelenk kayamam — Ye akar i na derhal hüküm verir. İ sdatiyle tüccar Suat Kara Osanın e e o asli taleh İSİ den 1420 ye kadar ve akşamları | “ra | | lard Bu merasim et yüzde on beş Nafia h Ferah ferah gecinecek bir vari-| adliyeye golerek tahkikata başlar | Girl da 1730 dan saat 21 © kadar ça-| ferleri yalnız sast 1730 dan 21 e| gençlere halk tar: Ck e m puştır. İ ışacaktır. Pazar günleri tünel se-| kadar çalışacak. İbir sevgi tezahürü gösterilmiştir. mecnun İ saz dl da bile rahat ve huzur denilen s6 mi pi 7 dan yü — - . yin ne olduğunu tatmamıştır. kerleğini tamire lizum görmemis. ve ©| makta olan beden terbiyesi tak Cinnetinin şekli doktorların Tahta ve Taht... kocaman topu, sırtına vurduğu gib sisatı yüzde bire indirilmekte ve doll de persecusslon) — dedikleri| m Ee ağ ret olunan zirveye götürmüş. ziya vergisi kanununa nevidir, İn arp z yüzde on iki olarak tesbit edil , nürken Kralları hatırlamaz E e Vâkıa, Golç Paşa, o gün, Mehmetçi- | Yüzde on e Orak e sbetlerir ya diz Her ân ber da | mek mü? p m bi a a E ğin harikulâde kudreti karşında derin| 7 İde hazı değiziklikler Ya kika bir sui kasda maruzdur. Bu) © Bu patırdıda, tacın, tahtını kay ğ A bir hayret duymuş, Fakat hiç şöpbe Yek) maktadır mubayyel yon her >. olen ilk Kral, Haile Selâse idi. Ne j ki Syn nz e a - â takip eder. Fakat bu düşman kim| haftır ki, şimdi tacına tahtına yeniden in şaşırmasının sebehi, A e Ni dir? Niçin Memo'ya düşman OL| kavuşan ilk Kral da yine o oluyor. Gö (Şimdi Selâse,, nin tahima ye. © Taştı Bilirsiniz ki, bu zat, vaktiyle, O. kâli derecede tanımaması idi. Meh - Bir Römorkör Battı muştur, Aralarında ne geçmiştir? ali Kralları, Eih alda m pa ha etçik rlında sadece bir top ta- 4 nan a Al " n kav nasi, her biri bir tarafa sw manl ordusunun talim ve terbiyesiyle (o metçik o gün su a Şi . — Bunun esbabını kimse tahlil ede “tahta, ya oturuyorlar. gınmış bulunan Krallardan çoğuna taze © meşgul olmuş Alman kumandanların - & şiş, Ve bir demir yığın, onun sırt | Ve İki Kişi Boğuldu mediği gibi kendisi de bilmez > röle ” VE ; pey aşama eye Vika "taht, a oturmakla, "tahta, ya © Yeniler Veresek dan birisidir. çin, hayli hafif bir yüktür, lele ismez; yalnız ha oturmak arasındaki fark “tahi,, ve “tah. O; Fakst ben onların boşuna ümitlen- O sıralarda bir gün, Mehmetçiğin bu- Çünkü Mehmetçik, bütlün bir tarih bo| nünde bağlı Kartal ram s le bahsederken gözü | ta,, kelimeleri arasındaki fark kadar kü. diklerine kaniim; Çünkü, tahtaya otur- ş Golç © yunca, sırtında, yeryüzünün en şercli| evvelki gece yavaş yavaş sular a pencerede yahut kapıdadır.! eük değildir. Fakat içinde bulunduğu. mehi e ekin. za Ma 3 Paşa, mevcut toplerdan birisinin bİr şnilletinin ağır mes'uliyetini taşıdı. Ve| gömülmüş ve batmıştı. Römor Eli dalma ceketinin cebinde ta-| muz hâdiseler bazı Kralları o kadarmüş Çrmaktan vazgeçmektir. Halbuki ç © tekerleğini söktürmüş Ve ne yapacak” gartındaki bu ağır yükle o, Golç Paşavın körde bulunan ik a dai bancasımı tutar. Şayet ani bir| kül vaziyette bıraktı ki, onlar, “taht, a (UFMeXCN YETLeŞMEKiR. MASUR O yaymı anlamak istediği Mehmetçikler - pafıf topunu yerleştirdiği zirveden çok | ku esnasında rombrkörün bi urna maruz kalacak olursa O| değil, “tahta, ya oturabilmeyi bile hir £ Krsllardan çoğunun “oturmak, tan bağ © den, bu topu tamir etmelerini İstemiş. Çi ORDU ve e kseldi. Bunu Uğuu duyamamışlar ve onlar de mevhum düşman onu hiç bir Zs-İ yimet saydılar, Onlara sorarsanız, siz, | Ka hiç bir marifeti yok: Görmüyor mu i ve) daha üstün irtifalara yükeelii KANİ yoğulmuşlardır. Dün kazanın se man gafil avlıyamıya Bu İ-İ verecekleri cevap şu olacaktır: sunuz? Altlarındaki tabtları bile yü- Mehmetçiklerden birisi, o topun ta bilenler için, bir demir yığını, Mehmet. yi... besni için dalmç indi tibarla Memo'nun her gördüğü- : rüttüler: Fakat Krallar hâlâ. oturu. O mir olunduktan sonra nereye götürüle çiğin taşıyabileceği sikletin ölçüsü sayı | miş ve tax ENİ nü düsman zennederek tabanca iü ye “e ir ek da Kr yorlar? ge Golç Pasa, ise eee lamâz: Çünkü Mehmetçik yer yüzün *| tafanın cesedi çıkarılmıştır. ya sarılacağını farzetmek doğru| tzerine oturacak bir şey buldum. Taht, bulundukları dağın zirvesini işaret cde- den sa z gil, isine yan | bibi” adil Enver Karan cesedin kendisini tam manasivle cüeden | bile oturmadan kaçanlar yok mu? > — # iağikrileciki yayma tayfanın cesetli henüz bulunamar &ıkaracak vakalar karsısında Me. Görülüyor ki, Krallardan çoğunun 0- yn isimleri mevzuubuhs '— Oraya yerleştirilecek Naci Sadullah | ür no hemen ortadan kaybolmak u-| lanca hülyası, oturmaktan ibaretöir. olanlar arasma Gole Paşa da ka Bu cevabı alan Mehmetçik, topun te- i saplı olmasını tavsive ederse, O 1 ona verir bul kız lisesinde bir toplantı yap- | zaman Memo gözlerini açarak: (Arkası var) İle müesseselere ayrılmakta olen hisselerden, verilmekte Olan —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler