12 Mayıs 1941 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 5

12 Mayıs 1941 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

â4 “5-19 HIKAYE MAVİ i i i i i i avi Tilki, son model kürketi rdı, Üzerinde fiyatı Buna rağmen Mis Lt, Dun çek pebah olacağını düşündü ve #et pazarbik zevki için içeri girdi. 300 lira: Kı i, küçük bir gelir sal mayı düşünmek cinneti tl, ei yaşındaydı. Gözlerin © hir inkisarı hayal ifadesiyle dışarı çet Mis Sokakta, bir metre ilerisinde, İyi- 8 eiyinmiş bir adam yürüyordu, Mis ince bir cüzdan dü- onu. aldı Ve sahibinin neşinden yetişti, O, Bini çevirdi, Genç, esmer ve yakışık- ukararak, merasimi — Teşekkür ederim, Size De kadar| r olduğumu anlatamam. Cüz bim bir vesika vardı, Tathı tatlı gülümsedi, — Ya! Ben de kürkçü dükkönm-| Saydım, Term bu sırada dışarı çıki- şa, Allahtan olacak, — Bana öy ivilik ettimiz ki. Küstahlığımı af buyurun, benimle bir Say içer misiniz? Bi dakika sonra, bir pastahane. deydilen, Erkek: — Adım, Tom'dur, diye söze beş- İhdi, Sebastiyan Rom, Size bulduğu büz vesikayı göstereyim, Güzdanmdan bir kâğıt çıkardı. Bu, bir vasiyetnumeydi; buna göre Mr, Mom, mesul bir şahsm nezareti altırı- “a, hayır © cemiyetlerine dağıtılmak Üzere 20090 liralık bir miras yiyordu. — Aman, me iyi, ne sevap! deği Mis Lti, size haset ediyorum, doğru- si! Eğer hoşunuza (gidiyorsa, belki bana siz yardım edebilirsiniz, Memil #obun sıfatiyle,, Sizin için kolay bir 15 “Tahil bir işsdınız falan vardır, Ne- #wâ, şöyle bir 1090 İlrelik depoz”o #*rk,, Paray-bankadan yarın alıyo - v0 s EE pek fakir «Östllim, Yalız bu vasiyetasmede adi “een adamın, siz olduğunuzu mere- | “en bilebilirim? Yani mazur görün| #imma, bu gibi işlerde dikkatli dav- | Turmak Mzim, — Bütün para, bankadan alınır 2 müz, sizin emrinize verilecektir, Tekrar tatlı tatlı gülümsedi: — Size, böyle hayırlı bir işte yar. 8m edebileceğim için, çok bahtiya- rim, Nihayet, ertesi günü, Miz Lt e a Dünyanın Siyasi Manzarası (Baş tarafı 3 üncüde) le, münaklâtı tamamen dur. durmak mümkün olmadığı an- Tasılmaktadır. Hint denizinde, 15 lik toplar- Is ve muayyen düğme tertibatı ile mücehhez : bir Alman yar- dımeı krmvazörünün batırılma- #ı hâdsiesi çok şavanı dikkştör. Kızıl deniz yolu ile İngilterenin Kathleen Hevitften « Çeviren: Ha - Ça yazılı sişkince bir zurf uzattı | TİLKİ im... buluşmaya sözleşerek ayrıldılar, Ht, kendisini mesul şub gekaracak olun 1010 lirayı orada ve. Mir ri odasının, emi inde, Henry Seiiih, yani söz- caları doha bir zarf mübürlüyordu: — Böyle Pir kadına doğrusu büyük Ba zamanda böylesini bulmak, pek kolay değil, Randevusuna — dakikası dakikasına 'emek o odesna buyurun, Mr. İncek Gm bolri deha malak kör huşuruz, Para hazır mı? Mr, Rom hazırladığı mühürlü zarfı çıkardı — Buyurun, Tsm 20000 lira, 'Temi- nat ekcesini lötfeder misiniz? Mis Litl, üzerinde hir banka söresi Zarflar almsp, verildi, Mir. Rom gitmiye ham sarlanıyordu, Tam bu srrada Mis Titi önüne ge-| gereki — Simdi. hakiki paradan komuşa- Im, dedi, “Sizi kapıdan salıvermem için, 380 lira ayak bastı parası İmi- yorum. Mir, Rom, naz diğer Henry Siritb, gözleri fal taşı gibi dışarı uğramız, hayret ve hiddet içinde zarfı açınca içinden bir sürü baş kâğıt düstü, Kapr açıldı, hizmetci: — Pis emirlerinizi bekliyor, Mis Tü, dedi, — Peki, Mert, Pir dakika. Şu zarfı An al, mutfağa sakla El Sebaştiyan Ran sonturlu bir xüfür| savurdu, Mis Lti sükünetle; — Evet, 300 lira demietim, diye tekrar etti, Geri tarafı kolay. Ben polisi başlan savmasmı bilirim, Mister Rom, erki bir cürdandan çi kardığı 350 lirayı Mis Titlin eline saydı: — Sir Hisli savan, Mis 140, acele adımlarla dart cekti We Bir dakla sönme da” Sebastiysn Rom tevkif olundu, * * Mis Lt. kaşla göz arasında - veşvermişti. Yakalanan biz- mpetçi, her şeyi iliraf etti ve bir hafta sonra da Mis Tl, İpoyrumdu mavi ülki bir kürkle yakayı ele verdi, Mis Liti'in de Mister Ror'dan ka- lar yeri yoktu; Kendisi polisin bir yl dr arayıp da bir türlü ele geçire- mediği, Mis Brovn'dan başkası de- mdınız, haydi şimdi po- Fransaya y Yiyecek Sevki İçin Şartlar (Baş tarafı 1 incide) $ — Şimali Afrikadaki Gene- Tal Weygand ordusu mihvere yar- dım etmiyecektir. 6. — Amerikadan gönderile - cek yiyecek maddeleri işgal al - tındaki Fransaya verilmiyecek « tir, Bütün bu şertlar kabul edil diği takdirde Vichy hükümetine Yakın Şark orduları İcin Ame- rikadan harp levazımı gönde - rilmiye haşlanır baslanmaz, Al. Man korsan gemilerinin, hemen hicbir üsse malik olmadıkları bu bölgede — belki bazı Fran- $ız adalarındaki üslerden istifa de ederek — derhal faaliyete geçmeleri, hu denizdeki makli- Yatın da emniyetini tehdit et imkânma malik oldeları- nı göstermesi itibarivle m/him- dir. Anlasılıyor ki, Japonya bar be iştirak ettiği yahut Alman- Yaya harp remileri verdiği tsk- dirde. bu denizde emniyetsizlik ve tehlike daha ziyade artşcak- tır. M. ANTEN (Baş tarafı 1 incide) Londra, 11 (A.A) — Reuler miansının öğrendiğine göre, bir- kac gün evvel Hint denizinde ba- tırla silâhlı Alman o yardımel kruvazörü, 10.000 tonilâteluk ve 19 mil sliratli eskiden “Hansa, — İsmini tasiyan vapurdur. Bu va- Purun 155 milimetrelik 6 topla, müteaddit torpil kovanlariyle ve mayin dökmiye mahsus tertihat- la mücehhez bulunduğu söylen- her ay 15,000 ton buğday veri- lecektir, İleride şeker ve çay da gönderilecektir. Fransanın Amerika büyük el şisi Henry Haye bu esaslar da- bilinde bir anlaşmaya varılabile- ceğini ümit etmektedir. Gece tecavüzlerine karşı Şiddetli tedbirler Vichy 11 (A.A) — Bundan böyle hırsızlık ile aleni veya #iz- Mi silâh taşıyanlarla zorbalık e- denler ceza mahkemelerine de- gil hususi bir mahkemeye tevdi olunacaklardır. dam cezası verebilecek olan bu hususi mah- keme nihai kararını azami 18 gün de tefhim etmeğe mecburdur. Muhakeme 8 gün sürecek ve karar ân bü 8 günü takip ede- cek olan 10 gün içinde verilmiş! olacaktır. Bu hususi mahkeme- nin kararı temyize tâbi olmayıp kat'idir. Karartma nizamatı gece teca - vüzlerini arttırmıştır. Ve teca- yüzleri yapanların ekseriyeti i- sibariyle pek genç oldukları nazarı itibara shnarak ceza ya- mevkiine | kurtarılabilmiştir. şı 16 ya indirilmiştir. Trakya ve Makedonya Demir Yolları mektedir, Bu nevi Alman korsan vapurları büyük bir ibtimamla techiz edilmiş olup zantedecek - leri vanurlara iksme etmek üze“ te de far'a mürettehat tasımak. tadırlar. “Hamsa,, mürettebatının 2ma bii olduğu zannedilmekte- Sofya, 11 (A. A.) — “Afi: Trnkva ve Makedonva demirvol- larının Bulgar şebekesine bağlan ması için yeni bir hat İnsasına Temmuzda başlanacaktır. Mec- buri işe tâbi 50.000 amele ealış. tırılacaktır. Bundan başka 30.000 Elen Harp Filosunun! Zayiatı İ (Baş tarafı 1 incide) deştroyer ateşe devam etmis ve bir düşman tayyaresini düşür ral George "destroyeri Se örlerinde giderken 12 Ni- san gecesi bir Stuka tayyare filo. sunun hücumuna Uğramış ve bir bomba geminin arkasına İsabet e- derek geri kompartımanları tah. rip etmiştir. Destrover tersane çekilmiş, fakat sonradan düşma- nın eline göcmemesi için havuzda balarılmıştır. 'Hidra” destroyeri Selâ- nik körfezinde giderken 23 Nisan da öğleden sonra 20 kadar bomba tayyaresinin hücumuna uğramış- tır. Destroyere 50 bomba atılmiş- tır. Bombalardan biri destroyerin kumanda köprüsüne isabet etmis, süvari ile iki subay ve 20 asker ölmüş ve diğer elli askerle torpi- do filotillasının kumandanı yara- lanmıştır. Destroyer son ana ka- dar hiç ateşi kesmeden süratle mıştır, Ağır surette yaralanan ari kendisini kurtarmak isti- venlere “Bir kumandan in- de kalmalıdır” cevabını vermiş tir. Bombardımanla yaralanan askerler de kendilerine yardım etmek istiyenlere “Top başına ko- şunuz, yaşasm Yunanistan” diye yesim — “Teyi kücük torpidolar da 7 Nisandan 28 Nisana kadar şarki ve garbi Yunanistan sularında nakliye ge- milerine refakat ederken büyük bombardımanlara uğramışlar ve balmışlardır. Bunlardan bazıları- nın bütün mürettebatıda bat” MiŞtIr.. 5 — Eski “Kılkış” zırhlısı ter- sanede bombardıman neticesinde yanarak batınıştır. Bütün Yunan donanmasından yalmz denizaltılar, bir kaç des iroyer ve “Averof” okruvazörü Malâmat noksamından dolayı insanca zayiat hakkında tafsilât ermek imkânsızdır. Her halde zaylatın donanma mürettebatının | yüzde yirmisine baliğ olduğu tah min edilmektedir. Bu kanlı zayiata rağmen Yu- nan donanması vazifesine kahra- manca devam etmekte, gerek iaşe gerek nakliye gemilerine refakat etmek suretiyle muhtelif vazifele- rini İfa eylemektedir. Yunan do- nanması örnek olacak bir nefis fcragati göstermiştir. Bu zayiat Almanlara karşı 0 Jah muharebe devrine aittir. Altı ay süren İtalyan harbinde de Yu- nan donanması Yunan tarihinin en şanlı sayfalarını yazmıştır. Bu şanlı hareketler ynkarki izahta yoktur. İtalyan tebliğine göre Roma, 11 (A. A.) — “Tebliğ”: Ege denizinde Ozea, Syhnos, Sy- ra ve Mieon lalarına da İtalyan müfrezeleri çıkarılmış ve bu su- retle Siklad takım adalarının iş- gali tamamlanmıştır. Tevkif etilen nazırlar Hanya, 11 (A. A.) — Eze ajan- sı bildiriyor: Girit gezeteleri sa- bik hükümet azasının tevkifi hak kında Atina haberini tefsir et- mektedirler, Gazeteler bugünkü Atina hükümetinin bu usulsüz hareketini takbih ederek mezkür kararın Atina kabinesinin müte- caviz Almanyaya körü körüne İ- taat etmekte olduğunu isbat ey- lediğini yazmaktadırlar. Bugün- kü hükümet mütecavizin tetbiş arzularını Yunan milleti üzerinde tatbik etmek için Almanya ile iş- birliği yapmaktadır. Gazeteler, bu tevkiflerin, ecnebi boyunduru- Bu altında inliyen milletin dikka- *ini hakiki mes'üllerin üzerinden başkaları üzerine cekmek için em redildiğini ilâve ediye damlar, vatanlarına his tikten sonra simdi düşmanım hiz- mgetkârlığını yapmaktadırlar. Fa- kat ne müstevlinin zorbalığı ne da | de hiyanet, kahramanca çarpışan ve istiklâli uğrunda kendini feda eden Yunan milletinin kalbini, müttefiklerimizin yanında nihat zafere kadar mücadeleye azmet- mis olanlar için carpmaktan me- nedemiveçektir. İşgal altındaki Yunan topraklarında Nazi dazyiki Hanya, 11 (A, A.) — Ege ajansı bildiriyor: İş nazırı ve Yunanis- ton işcileri milli birliği umumi kâtibi Dimitralos isgal altındaki Yunanistanda bulunan amele hakkında Alman makamları tara. fından alınan tazyik tedbirlerine dair şu beyanatta bulunmuştur: “Alman makamlarının Yuna- nistan halkına ve bilhassa ağır sa. nayi amelesine karsı tatbik etti- ği cebir ve siddet hareketleri be- seriyeti eski barbarlık ve esaret devirlerine irca etmektedir. Yu- nan smelesi 24 saat zarfında Ati- nadaki Alman merkez kumandan tığına müracaate davet edilmistir, TAN Kesif Hava Hücumları (Baş tarafı 1 incide) muharebeyi terketmislerdir. İki düşman avcısının muhakkak su- rette tahrip edildiği öğrenilmiş- tir, Diğer bam düşman tayfarc- lerinin o tehrip edilmis olması muhtemeldir. 7 bombardıman tayyaremiz kayıptır. Sahil servisine mensup tav: relerimiz düsman vük gemil, le La pallice'deki doklara petrol depolarına hücum etmiş- lerdir. Petrol depoları ile bir tag-! fiyehanede yangu.'or cıktığı £ö rülmüştür. Rıhtımı:-'aki bina lar cok hasara uğramıştır. Diğer tavyarelerimiz. Holan- da ve Danimarka sahilleri acık- larında düsman gemilerine hü- cum #tmislerdir. Sahil servisine Mensup tavya- relerimizin hepsi bu harekâtten dönmüstür. Londraya saatlerce süren bir hava hücumu Londra, 11 (A.A.) — “Tebliğ, Bu gece düsman tayvareleri Lon draya hüşum etmişlerdir. Bo ve Alınan malümata göre fazladır. Maddi hasar da büvük- tür. Londradan baska İngiltere- nin diğer yerlerine ve bilhassa Sarki ve Cenubu Sarki İncilte- rede birçok verlere bombalar 8- tılmıstır. Buralarda ölenlerin pek az olduğu ve hasarın hicbir verde fazla olmadığı bildirilmiş tir. Dün aksam sec vakit İngilte- renin Cenubu Garbisinde bir ma- halle birkac bomba | atılmıstır. Birkac ev hasara yöramış ve bir kar kisi yaralanmıştır. Bu gece 33 düsman tavyaresi tahrin edilmistir. Bunların 31 £ ni İneiliz avcıları, 2 sini tavva- Te defi bataryaları düsürmüş - Verdi, Hastahaneye bombalar düştü Londra, 11 (A.A) — Tond da gece cok şiddetli bir va hücumundan sonra “tehlike gecmistir.. isareti şafaktan biraz evvel verilmistir. İlk hâberlere göre, biri cocuk hastanesi olmak üzere 5 hasfa- neve bombalar dülsmüstür. Kili- seler ve diğer âbideler.de hasar- Tarâ wörsmıstır. Alman resmi tebliği Berlin, 11 (A.A) — “Tebtiğ, İngi- liz tayyareleri Alman şehirlerinde ve bithassa Berlindeki meskön mahal» leleti bombardıman etmiştir, Muka- belebilmisil mahiyetinde olmak Üze- re Alman hava kuvvetlerina mensup wühim fileler dün gece Lonâraya bi: hücum yapmışlardır. Bütün gece İn- #iliz payitaht sütevsli dalgalar ha- inde gelen tayyarelerimiz tarnfeı -

dan bombalanmıştır. İyi rüyet şart- ları dahilinde yapılan bu hücumda her çapta bircok infilik bombası ile) on. biilerse yanın bambam arsimeş- | tr, Thames nehrinin inhina teşkil) ettiği noktada, bilhassa Milueali dok | larında ve Waterloo - Bridge doklar ile Victoria dekları arasında biyik yangınlar çıkmış ve buralarda yâpi- İsti tahribat bombardımanın büyük tesirini röstermiştir.. Thames mün- hanisinin şimali garbisinde çıkan yan| gınların vücüde getirdiği bir alev) deryası 100 kilometre mesafeden gö- rülüyordu, Muharebe tayysrelerinden mürek- kep diğer gruplar #danın conubur kâin bir demir fabrikası ile bir 1h fabrikasının en büyük kısımla rmr ve Thames'in mansabındaki İi- man tesleştı ia Piymovth İmanı ve cenubu garbi eshilindeki diğer N — man tesisatını muvaffakiyetle bom - bardıman etmişlerdir. İngiliz toprakları üstünde 2 düş - men İayyaresi düşürülmüştür. Denizaltılarımız Şimali Atlantikte. ki harekât esnasında ceman 20800 ton hacminde düşman tcaret gemisi yatırmışlardır. Bundan başka İngi- Tyler tarafından » denizaltlara karşı yapılan bir hızak tesisatı da atılan bir torpil ile ciddi surette hasara uğ- ramaştar, Düşman dün gece kuvvetli hava teşekkülleri ile bilhassa Hamburg'a hücum etmiştir, Atılan infilâk ve yangın. bombaları neticesinde hemen hemen münhasıran mesin mahalle Jerde birçok yanıtlar çıkmış ve ha- sarlar husule gelmistir. Silân fabri- Kaslarının uğradığı hasar büyük de- ğildir. ” Sivil halk arasmda ölü ve yaralı vardır, Bazı tayrareler Alman payi» tahtınm yakmlarma Kadar sokulmuğ- tr, mm rak belki de vatanlarının hudut- ları dışına gönderilecektir. Bu hareketlerin fütuhaterlarin em- peryalist gavelerine müzaheret 6- denlerin gözlerini açacağını ümit ederim. Kezalik bu hareketler, ta. hakkim altına alınmıs memleket. ler smelesinin pasif mukaveme. tini arttırmaya ve hürrivetle ic. tmal gavelerin zaferine kadar mücadele için hür — milletlerin verdiği kararı takviyeye de he- Ortaşarkta Hazırlıklar il tarafı 1 incide) Filistindeki İngiliz kıtaatı Kudüs, 11 (A. A.) — Resmer bildirildiğine nazaran General Maâitland Wilson Filistindeki İn- i wwelleri kumandanlığını g deruhte etmiştir. General Wilson, | Libya ve Yunanistan muharebele. rinde İngiliz kuvvetlerine kuman da etmiştir. DR İngiliz resmi tebliğine göre Kahire, 11 (A, A.) — Tebliğ: İrakta Habbaniye ve Basra böl gelerinde vaziyet süküneti mu- hsfaza etmektedir. Musuldaki askeri hedefler bombardıman edildi Kahire, 11 (A, A.) — “Tebliğ”: Tayyarelerimiz âsilerin işgali al- tında bulunan hava meydan'ariy- le diğer askeri hedeflere hücum- larına devam ediyorlar, Musulda kıslalarla hava meydanındaki bi- nalara ve nakil vasıtaları parkına 12 den fazla tem isabet kaydedil miştir. Amara, Divaniye, Nasri- ve Kargan'da bütün kıslalara hücum edilmiş ve hasara uğratıl. tar, İrak resmi tebliğine göre Bağdat, 11 (A. A.) — 10 Mayıs tarihli İrak tebliği: Garp cephesinde, Sineldebane- de düşman müşkül vaziyettedir. Bütün düşman hedefleri topçu- muzun gene dahilindedir. Düş- manın hiç bir binası ve deposu kalmamıştır. Cenup cephesinde hiç bir de- Bişiklik yoktur. İrak kuvvetleri 9 Mayısta mem leketin muhtelif mıntakaları üze- rinde keşif uçuşları yapmıstır. Bir teşekkül de bu esnada hükü- t merkezini muhafaza elmiş- tir, 3 İngiliz tayyaresi El Raşit karargâh: üzerine bir kaç bomba atmış, fakat ne basar, ne de in- sanca zayiat olmuşlur. Londra radyosu Rutba'nın İn-| » gilizler tarafından işxa ledildiği- ni bildirmiştir. İngilizler Rutba- yı, haber verdikleri için, aldık» larını zannediyorlar. Taarruz 20 saat sürmüş ve bu esnada İngi- liz topcu ve hava kuvvetleri müş- terek hücumlarda bulunmuşlar» dır. İrak kuvvetleri kahramanca! mukavemet etmişlerdir. Yüzbaşı Abuncik'in kumandası altındaki İngiliz kuvvetleri kıtalarımızın Taukavemeti karşısında gerbe doğ| ru'çekilmişlerdir. Şimdiye kadar: müdafasda kalmış olân kuvvetle. rimiz taarruza geçmiştir. * Londra, 11 (A. A.) — Londraya gelen haberlere göre, Musulda ve| Gayyare petrol mıntakasında bu-| lunan bütün İngiliz tebeası hayat te ve sihhsttedir. Musuldaki İn- giliz konsolosluğuna iltica etmiş olan bu İngilizler mahalli makam ların himayesi altında bulunmak- tadırlar, O havalideki bütün İn- giliz tebeasi kadınların tahliyesi muvaffakıyetle başarılmıştır. İspanyol Gazeteleri İngiltereye Çatıyor Mi (A.A) — "Ofi, > sabahki ol reteleri pa Ken be panyanı el vaziyeti hakkında mühim baş makaleler neşretmişlerdir. Bütün bu baş makalelerde memleketin dış siya- setinin ayni yolda devam ettiği, syni maksat dahilinde sevk ve İ- dare edildiği ve ayni dostluklara Sadık bulunduğu bildirilmekte - dir. Hükümetin nokta nazarını aksettiren bu makaleler hükü - met teşkilâtında yapılmakta olan değişikliklerin efkârı umumiyede tevlit ettiği tefsirler sebebiyle neşredilmiştir. Makalelerde bu! mümasebetle bazı tahrikçilerin or duyu Falanja muhalif gösterme-| ğe ve İspanyanın yeni bir istika- mete doğru yürümeğe başladığını bildi dirilmel Arriba gazetesi, ordu ile Fa - lanj arasındaki tesanüdün her zamandan daha kuvvetli oldu ğunu kaydettikten sonra Ispanya düşmarlafının Falanj tarafından yapılıyormuş gibi ordu aley- hinde yazılar ve ilânlar neşret- ierini bildiriyor ve diyor kiz ğunu İngilterenin yaptığını biliyoruz. Bu müthiş oyuna kar- Ş azimli bir surette dikilmeli- yiz. Artik yetişir.,, Yahudi Meselesi Sulh Sonunda “Nihai Bir Paris.1) Salâhiyettar ii emir altında bulunanF'ransız to) Fiflanndaki Yahudi meselesinin halli etrafında Paris gazeteleri mümessillerine tafsilât vererek Yahudi meslesinin bir beynel - milel mesele olarak telâkki edil. mesinin arzu edildiğine işaret et- mişlerdir. Sulh o aktedilebileceği zaman bu meşle, bütün Avrupa için nihal bir hal suretine bağ- irmeğe tevessül ettikleri bil- tedir. y Akdeniz'de italyan Tayyareleri İngiliz Semilerine Hücum Etmişler ! Roma, 11 (A.A.) — “Tebliğ, Bombardıman (| tayyarelerimiz, mütesddit defalar Garbi Akde - nizde düşmanm bir deniz teşek- külüne hücum etmişlerdir. İki kruvazöre ağır isabetler vâki ol- muştur. Bir düşman fayyaresi düşürülmüştür, Alman hava kuv vetlerine mensup (tayyarelerin Malta üzerine yapmış oldukları akın esnasında düşmanın bir de- niz tayyaresinde yangın çıkarıl- mister. Şimal? Afrikada İtalyan - Ak man cüzütamlarının Sollum msn takâsındaki harekâtı muvaffakı- vetle devâm etmektedir. Şiddetli hava baskınları Kahire, 11 (A.A.) — “Tebliğ. Libyada İngiliz tayyareleri 8/9 Mayıs gecesi Bingazi, Benina ve erne üzerine siddetli skınlar vapmışlardır. Bineazideki kated- ral mendireği siddetle bomba lanmış, Benine'ya yanılan hücü- mun neticesini tesbit etmek mümkün olamamıştır. Avni gece Tobruk'ün sarkın- deki bir yol ile Bardla'nın sima- linde diğer bir yolda borüurdı- man edilmistir. Motörlü nakil vasıtaları tahrip edildiği gibi, yo la da büyük hasar yapılmıstır. İngiliz resmi tebliği Kahire, 11 (A.A) — Libyada: Tobruk ve Solum bölgelerinde devriyelerimiz faaliyetlerine de- vam etmişlerdir. Düşmana ZAYİ- at verdirilmiş, bir miklar esir alınmıştır. Habeşistanda: Simalden ilerli- yen Hint kuvvetleri Ambalaği bölgesinde mühim iki mevzi da- al etmişler ve 150 esir al mışlardır. Bu arada cenuban İ- lerliyen kolumuz veniden mühim bir ilerleyiş kaydederek İtalyan müdafilere ağır zayist verdir - miştir. Daha cenupta bütün böl- gelerde harekât memnuniyeti end bir şekilde devam etmek- ir. AMERİKAN Müdahalesi Çok Yakın Görünüyor Baş tarafı 1 incide) Roosevelt sarih bir vaziyet alacak Nevyork 11 (A.A.) — Nevyork Times gazetesinin Vaşi mu habirinin öğrendiğine güre Roose- velt, çarşamba günü Panameri - kan iftihadı toplantısında söy liyoceği nutukta harp malzeme- si nakleden vapur kafilelerine harp gemilerinin refakat etmesi veya etmemesi lâzım geldiği hak kında sarahaten vaziyet alacak » tır. Muhabir diyor ki: “Kabinenin dört nafiz özası olan Hull, Stimson, Knox ve Wickard müessir birer nutuk söy liyerek Amerikan donanmasının Ingiltereye gönderilen harp mal zemesini himaye etmesi lüzumu- na taraftar oldukların: alenen bil dirdiklerinden o Reisicümhurun çarşamba günü bu mesleden bahsetmemesi müşkül olacaktır.,, Vaşingtonda hâkim olan kana- ate göre, Roosevelt'in* nutku bil hassa Amerfkanın dış siyasetine tasllük edecek ve büyük bir ehemmiyeti haiz bulunacaktır. “İngilterenin ümitsiz bir vaziyete düşmesini mi bekliyeceğiz?,, Nevyork 11 (A.A.) — Nevyork imes gazetesi şunları yazı - Gi “Bugün Amerika milleti için en esaslı mesele İngiltereye gön- derilen malzemenin Amerika fi- Josu tarafından himayesi mesele- idir. Biz, harekete geçmek için, İngilterenin ümütsiz bir vaziyete düşmesini beklemek lâzım gel diği mütaleasında bulunanlarla bemfikir değiliz. o Çünkü bu tarzda hateket mantıksızdır. E- ğer hakikaten İngiltereye yar « dım etmek istiyorsak bunu yap: mak için büyük Britanyanın er- tık mahvolduğu hakkında kat'i bir delil elde edinceye kadar beklememize ne lüzum vardır? Harekete geçmek niyetinde isek batan vapurlara sit rakamların, Vaziyetin cidden ümitsiz bir ha- le geldiğini göstermesini meden ve bizzat maruz kalr>s - Bımız tehlikeleri azaltmak (için şimdiden müdahale etmeliyiz. Kendi emniyetimizle alıştığımız tarzda yaşamağa devam edebil - memiz için İngilterenin bekasına ihtiyacımız vardır. Aklıselim, bek lemeyi değil fakat henüz TM. tere kâfi derecede kuvvetli iken harekete geçmemizi tavsiye edi- inönü Şehitleri İhtifali (Baş tarafı 1 incide) Metris tepeden meydan muhare- besini idare ediyor, içinde mut laka muzaffer olmak azim ve i radesinin ebedi ateşi vanan göz- leri, Savacıbey ve Gündüzbey tepelerinde Türk hamlesinin ya- ratacağı büyük muvaffakıyeti bekliyor. “20 Mart günü semaya yükse- len hücum âvâzeleri, Türk top- çusunun İsrakelerine karısarak bir yıldırım gibi düsman ordu» sunda ve düsman ordusunun saf ları arasında uçurumlar açiyor- du. Bugün Gündürbey tepeleri elden ele geçti. Fırka kuman - danları General Kemalettin Sa- mi Ve İzzettin ilk siperlerde, el- lerinde tabanca, çarpısıvorlardı “Aksam yaklasıyor.. İste Meh. metçiğin çelik ellerinde yükse len Türk bavrağı Gündüzbe- tepesine çekildi. Dalgalanıyor du.., Hatip bundan sopra İnönü'r” sevk ve idaresindeki Türk or” sunun icap ettiği zaman ven mönü zaferleri yaratmıva ve hazır olduğunu söv sözlerini söyle bitirdi; “— Büyük sehitler: hepiniri huzurunda Türk ordusu pamı* hürmet, sükran ve minnetle eği Wir, büyük Türk milletini. orur büyük Şefini saygı ile selâmla- rım, Bundan sonra Ankara namına Mecdi Sayman heyecanlı bir tabe iradetti, kumandan İnönü- nün, dehakâr idaresinde. ordusunun yarattığı ve ya bileceği zaferleri veciz kelim; lerle ifade ederek aziz Türk hitlerini hürmetle andı Prof. Kâzım İsmail Gürkan'ın hitabesi Mecdi Sayman'ı takiben Üni- versite heveti reisi profesör Kâ- am İsmai! Gürkan bir hit#bede bulundu. İnönü Meydan Muha- rebelerinin, onu takin eden bir sıra hamasetin baslandıcı ve #- nası oldüğunu sövliyerek dedi ki: «— İnönü muharebeleri, ayri ca imanın tekniğe, ruhun mad- deye palebesidir. Bu itibarla maseri havatta vatan mefhumu- mun, istilâ hırsına tefevvukunu isbat eden milli ruhun makine- ve İnikiyetini gösterir... Kâzım İsmeil Gürkan, bu mü- harebeler sırasında Ebedi Sef A- tstürkle İsmet İnönü arasında teati edilen telgarfları okuduk- tan sonra sözüne şöyle devam etti: “— Aziz've mübarek ler! “Dağların ardından, denizle rin kıyısından size geldik. Bu yaylanın üstünde doğan fecir cinde temiz ruhunuzun aydınlı &ını daya doya seyrettik. Yattı ğmiz topraklara yüz sürmiye, bavanızı teneffüse geldik. Siz de biliniz ki. bu vatanda yaşıyanlar sizinle doludüurlar. Yarının ima“ nın temiz halıranızdan alıvor- Tar, Siz bize #lmesini öğrettiniz. İcimizde bu İnönü, basımızda o İnönü var, Ve tarih önünde sizi utandırmıyacağız.,. Profesör Gürkanm nutkunu Bursa, Eskişehir, Bilecik, Bozö- yük namına söylenen hitabeler takip etti, Söz alan bütün hatip- Ter. en fena şartlara rağrisn en büvük zufer mucizesini varafan Büyük Şef İnönü'ne ve Mili Or. duya karsı duyulan derin itimat ve bağlılığı tebarüz (ettirdiler. 'Nutuklardan sonra aziz şehit- lerimizin ruha için birer da- kika süküt edildi. Müteakiben bando matem havası çaldı ve bir manga asker havava üç el silâh attı, Bu suretle merasime de mi- hayet verildi. Sırp Komitecileri Hâlâ Faaliyette Nevyork, 11 (A, A) — Nev york Times gazetesinin Budapoş- teden aldığı bir telgrafa göre. Sırp komitecileri, Alman ve İ- talyan kıtalarına karşı mukave- mete devam etmektedir. Bu ko- mileciler, Karadağda, merkezi ve cenubi Sırbistanda ve hattâ Bek grat civarlarında bile mihveri; kuriyelerine ve münferit keşif kollarına karsı bir gece harbi ver mektedir. Yugoslavyada bester fazla Alman ve İtalyan firkasının tahşit edilmiş bulunmasına rağ. men, Sırplar ve o Karadağlılar yanlarında bir çok mühimmat ve hattâ bazı dağ topları olduğu bal de komitecilere iltihak için daj cıkmakta ve mücadeleye deva: eylemektedir. Belgratta, Alman ölü ve yara- hları, her gün fazlalaşmaktadır. Almanlar, öldürülen her Al: askeri için on ve hattâ bazan vir- mi Sırbı asmaktadır. Fakat mu- kavemet, buna rağmen devam et. ive şehit.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler