27 Şubat 1942 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1942 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA 27 ŞUBAT 1942 TAN EVİ İSTANBULı Ankara caddesi Ne, 102 TELGRAF: TELEFON: 2431 0, TAN, İSTANBUL 24318, 24319 YEDİNCİ YIL — No. 2343 GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETESİ Milli Şef inönü Yeni Londra Büyük Elçimizi Kabul Etti RAUF ORBAY Vazifesine Başlamak Üzere Bugün ma ri tondcaya Hareket Ediyor İngilterede Neler Oluyor? €hurbill kabinesi, artık kuru taz- yikinden ve Münihci unsurlardan kurtulmaş, harbi sonuna kadar en büyük gayretle idare etmiye karar yermiş bulunan unsurlarla i kadaf istihsal. e görülen lıkların ortadan kaldırılması ve istihsali azami had dine çıkarmak İçin tedbirler alin nası kararlaştırılmıştır. Bu saret- le İngiliz hükömeti harp prog. gz ve harp siyaseti bakımından ha- kikaten yeni bir devreye girmekte dir, M. Zekeriya SERTEL ngiliz radyosu; İngilterede İngiliz harp tarihinin dönüm hekitasım teşkik eden mühim hâ. Gişeler cereyan ettiğini haber ve- tiyor. Ajansların kâfi derecede aydın atamadığı bu mühim hâdiseler belerdir? Beş on gün evvel Mister Chur. ehill'in harp kabinesinde yaptığı değişiklik; onu kabine âzasından daha birçoklarının nazırlıktan çı- karılmaları hâdisesinin takip et - imes, pezartesindenberi Avam), Kamarasında cereyan eden müza- kereler ve saire... Normal zamanlarda belki de bü Yük bir ehemmiyeti haiz değil gi. bi gelip geçteek olen bu hâdise - İler, şimdi bütün İngiltereyi meş. gul eden ve hakikaten İngiliz harp tarihinde bir dönüm Poktası teşkil edecek olan mühim olay - lardır. Harp kabinesinde yapılan tâdi. Bit münasebetiyle birkaç gün ev- vel yazdığım bir yazıda, Mister Churehilli böyle bir karara sev. keden âmilleri anlatmıya çalış - mıştım. Faket bu tâdilâttan son. Fa, şimdiye kadar Münihçi (Yani Chamberlain'in Münih anlaşma biyasetine taraftar olan) diye ad #akılan Chamberlain taraftarları- nın kabineden çıkarılması, daha da kabinede bir takım temizlik ler yapılacağının #ân edilmesi, bü hâdisenin çok daha geniş mü- hesı olduğunu göstermektedir. Bu hâdisenin ehemmiyetini an. lamak için, İngersol'un son neş - retmiş olduğumuz röportajların. dön İngiltereye ait olan şu par gayı okumamız lâzımdır: “İngiliz hükümelini harekete, faa- Miyete sevkeden, ondan mutlaka bir İarafta bir zater kazanmasını veya hiç wyetlere kuvvetle yardım kimlerdir? Bu İetinin bugünkü ruhi haletini ânl mak demektir, Ben daha mütevan bincağım ve sunli şöyle soracağım Hükümete karşı bu derece sabırsızlık Büsterenler kimlerdir? Bu suretle Külacak suale verilecek cevap şudı du, donanma zabi İ İMory partisinin hataları yüzünd İngiliz ordularmın hezimetten hezi- Kisi uğramanm ve Dünkergue'de, İkdeniz sahillerinde ve Narvik'de birakan İngiliz ölülerinin en ziyade Betsmı duyanlar onlardır, Çünkü bu Zabitlere göre orduya, detiket bas- Mak üzere olduğu zaman silâh ver- Miyenler Tory partisidir. İngiliz za- bitleriyle harpten bahsettiğini za“ Man, fik sözleri derhsl Baldwin ve tun siyasetine devam eden Cham- berlain'e hücum oluyor, Mister Chur thilin, Münih konferansı esmasmda 5 kadar şidârtle ve o Muvaftakıyefle cum ettiği kabine Âzasını hâlâ ken. (Gİ kabinesinde bulundurmak suretiy- Je gösterdiği müsamı l , Bunlarm ettik de Harbiye Ni Me Kingsley Wood bu dcta ikisini de kabineden çıkar- Baştar,) “Churehlll hükümetine #uhalefet grup Labaur partidir. Bu ti Bryan gikdele dir, Me Di zabit şte çrdi İlel iğ ir müşterek Soğ? Sa: 2; Si: 4 Rauf Orbay Ankara, 26 (TAN) — Reisicüm hur İsmet İnönü, bugün saat 16 da, yeni Londra büyük elçisi Ra- u? Örbayı kabul buyurmuşlardır. Bu kabulde Başvekil Dr. Refik Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Hariciye Umumi Kâ. tibi Numan Menemencioğlu da n Rauf Orbay, ya! de Ankaradan ha reket edecek olan Toros ekspre » siyle Adanaya gidecektir. larını tamamlamıştır. Rauf Or » Londraya TATE Filipinlerde | Amerikan Hücumları Bataanda Amerikalılar Bazı Japön Mevzilerini İşgal Etti Cava'da Sür'atle Takviye Bekleniyor | Avustralya müdafaa nazırı M. Ford Batavla, 26 (A.A) Resmi iğ: sar Holanda tayyareleri Palem - bang civarında hava alanlarım muvaffakıyetle o bombalamışlar ve petrol sahalarında tesisleri a- teşe vermişlerdir. Düşman Cava adasındaki limanlara ve hava â- lanlarıma bazı akınler yapmıştır. Prionk - Tandjong limanına karşı yapılan taarruz esnasında iki pet Tol deposu tutuşmuştur. Japon tayyareleri ayni zaman| da Surabaya lımanına da taarruz etmişlerdir. Bir miktar hasar ol muş ve birkaç kişi ölmüştür. Batı Borneoda Japonlar Sin. kang'ı almışlar, Banka & batı Sumatrada Benkoelen me kiini ve Sumatra cenubunda Tan- jang - Carang'i işgal etmişlerdir. Japon resmi tebliği Tokyo, 26 (A.A.) — İmparator luk umumi karargâhı bildiriyor: Japon hava kuvvetleri, Cavadaki düşman hava kuvvetleri bük: sini yok etmek kasdiyle hareki İlmen'in Cenubunda Mücadele Berline Göre, Burada Sovyetler Yalnız 14 Bin Ölü Verdi Almanlar, Sovyet İddiasını Yalanlıyor Berlin, 26 (A.A) — Alman teb liği: Doğuda düşmanın büyük miktarda hafif kuvvetlerle yap - tığı baskın püskürtülmüştür. Ağır topç sislerini mi na almıştır. Uzak şimalde savaş tayyarele - rinden mürekkep kuvvetler Dur. mansk demiryolunun birçok kı - sımlkırını tesirli bomba ateşi altı 'na alnuşlar ve Kandalakçe ile Lu- hi İstasyon tesislerini tam isabet ler kaydetmişlerdir. e Bombardı. manlar gündüz ve gece yapılmış. ssir surette atış altı tar, 15 « 24 şubat arasında Sovyet kuvvetleri 403 tayyare kaydet - niştir. Ayni müddet zarfında do ğu cephesinde 28 Alman tayyare si kaybedilmiştir. Sovyet resmi tebliği Moskova, 26 (A.A) — Sovyet teb- liği: 25 Şubatta, kıtalarımız, ilerleme. ye devam etmişler ve birçok meskün mahalli işgal eylemişlerdir. Alman fa- şist kıtaları, teçhizat ve bilhassa in- ca ağır kayıplar vermektedir. inde 20 Bi- 24 Şubatta, hava maharebel Alman tayyaresi düşürülmüştür, sim kayıplarımız beş teyyaredir, Berlin tekzip ediyor Berlin, 26 (A.A) — Ne General Busch'un ordumu yok edilmiştir, ne de Ar Sonu; Su: 2; Sü: 8 lerine muvaffakıyetle devam et - wyetlere | mektedir. Ar Sonu; Sa: 3; Sü: 3 Leningrat askeri te-| Bir İngiliz Denizaltısı Prinz Eugen ZırhlısınıTorpil İle Yaraladı Manşı Geçen Diğer İki Zırhlı da Tamir?! Görüyor Bahriye Nazırı Yeni İzahat Verdi İngiltere Anavatan filosu başko- mutanı Amiral John Tovery Londra, 26 (A.A,) — İngiliz 8 kr svaffabıyetli bir taa ramiştır. Taarruz 23 şubatta Nor- açığında yapılmıştır. Düşman kruvazörüne bir torpil isabet etmiştir. Biraz sonra yapi lan bir hava keşfinde bu geminin yedekte olarak Tröndheim'de bu. İunduğu ve baş tarafından yarak olduğu görülmi Kruvazör ve refaket eden torpi lerinden birinin de bir torpil isabeti almış olmasi müm- dö muh kündür. Diğer 2 Alınan zırhlısı Londra, 26 (A.A) — bildirildiğine göre, Seharnhorst ve Gneisenau muharebe kruvazör uğramışlardır. Bunlardan birincisi Kiel'de kuru hava havuzda Vilhelmshaven tez leri ağır hasara Halkevleri Fotograf ve Resim Sergisi Derece Kazananlara Mükâfat Verildi Ankara, 26 (A.A) — Halkevleri- nin onuncu yıl gürü açılmış olan Hal resim ve fo- erlerin seçimi kevleri tiçüncü armatö; toğraf sergisindeki bugün on beşte Sergievinde yapılmış tır. Derece kazananları bildiriyoruz: Resimden “A” sin Birinci M. Halkevinden Sal ikinci © Kayseti kevinden Hakkı Karsgidi, Nazilli Halkevinden Sud: Na ere va İİİ seen v0 seansa ana aeme re, Resmen Halkevinden Yıldırım Güven, üçüncü Tekirdağ Hal- dördüncü | oğlu. Halkevinden Hasan Ka- ethö 1 Evrakı İle Bazı İhbar Ankara, 26 (TAN) — Bu sabah seat 10 da ağır ceza mahkemesi, gen hakkınaakı dava- muştur. Konya, Adi gene sit davaya geçilmiştir çen celsede Zeki Ulgenin, - meline para geçirmediği yolunda ki iddiası uzerine Maarif Cemi yetıne yazılan tezkereye gelen ce vap okunmuş ve bu ta, Zi Ülgenin inlebeden aldığı parala, yanlış fasıllara kaydetuği, ailesi- ne göndermek üzere kasadan çek tiği 600 liraya mukabil kendisi- nin alacaklı bulunmadığı bildiril miştir. Bundan başka mahkeme reisli ğine Urfadan gelen bir ihbar mektubu okunmuştur. Bu mek. tupta Zeki Ülgenin evvelce ih lâstan mahküm olduğu bildirili- yoğdu. Zeki Ülgen, verdiği cevap ia 1957 den 1939 senesine kadar Urfa inhisarlar idaresinde dör « düncü şube müdürlüğünü yaptı » İğanı, ihtilâs yapan bir memur yü zünden muvakkaten işten el çek tirilerek mahkemeye verildiğini ve fakat beract ederek inhi umum müdürlüğünden 2,200 lıra tazminat aldığını bildirmiştir Bu izahtan sonrs, iddia maka » mını işgal eden Kemal Bora, Re- fet Ülgenin henüz masuniyeti Sonu; Sa: 2; 478 HİNT - ÇİN İŞBİRLİĞİ KURULUYOR Yakında Elçiler Tayin Edilecek 26 (A, A.) — Hindistan ndaki tebliği neşretmiş. tir: Hindistan hükümeti, Kalkü. ta'da Çinle bir irtibat memürlu- ğu ihdasına kasar vermiştir. İr- tibat o memurluğunun vazifesi, Hindistan ve Bengal hükümetle- rinin Çinle olan müşterek harp gayretlerine ve Kalkütada kuru. lan Çin teşkilâtiyle işbirliği y. parak Çine malzeme gönderilme si işlerine alt bütün işleri tanzim etmektir. Mareşal Çang.Kay-Şek'in Hin distanı ziyaretinin ilk neticesi ol- mak üzere Yeni Delhi'ye ve Çun. «İking'e karşılıklı. birer elçi tayin edildiğinin yakında bildirilmesi beklenilmektedir. Bu suretle Va- şington, Çunking ve Yeni Delhi arasında en sıkı irtibatı temin e. decek ve pek büyük ehemmiyeti olacaktır. Şark cephesinden resimler: İleri hatlarda faaliyet Mektupları Okundu! | su Refet Ülgenle yeğe | DÜNYANIN EN VACH CONsST YÜSEK SAATİ ERON Et ANTİN Cenevre Türkive Mümessili Z Saatmar Sultanhamam Yeni Gine sahili açıklarında bir dığı iddia edilen 19,000 tonluk Okyanuslar Üzerindeki Mücadele Berlin, Yeniden Yedi Geminin Atlantikte Batırıldığını Bildirdi Vaşington'da İlk Alârm Verildi Vazifesinden ayrılacağı hakkım. daki şayinlar tekzip edilen Hull Vaşington, 26 (A.A) li ton saat 1,32 de verilen hava tehlikesi işareti 13 dakika sürmüş tür, Deniz tezgâblarının bulun - duğu (Virginie) Hampton Raas'da â tehlike işareti verilmiştir. Bu hususta resmi izahat verilmemiş tir, Los Angelos üzerinde Vaşington 26 (A.A.) — Bahriye Nazırı Albay Knox, dün gece Los Angelos bölgesinde düşman tay. yareleri göründüğüne dair olarak kendisine verilen haberin beyhu. İde telâşı mucip yanlış bir haber olduğunu bugünkü basın toplan- tısında söylemiş ve demiştir ki: de tayyare uçmamıştır. Daha doğ rusu biz bu kanaatteyiz. Çok ge. niş bir keşif yapıldığı halde hiç. bir tayyare görülmemiştir... ür Sonu sa 2 sü: 1 Hazırlandı Ankara, 26 (TAN) — Salâhi - yetli makamlardan öğrendiğimize göre, 1942 mali yılı bütçe hazırlık ları amamlanmış ve devlet daire lerine ait bütçeler Maliye Vekâ - letinden Başvekâlete sevkedil - miştir. Haber verildiğine göre, ye ni sene bütçesi Vekiller Heyetin. Maarif Cemiyeti Yolsuzluğu Dâvası Ankara Müddeiumumisinin de Şahit Olarak Dinlenmesine Karar Verildi Dünkü Ce i Ceksede | hava hücumu neticesinde batırıl- Vorklown” tayyare gemisi | Japonların Neşrettiği Tebliğe Göre Bir Amerikan Tayyare Gemisi Yakıldı ve Belki de Batırıldı Pilotlar Hedefe İBombalarla Atıldılar Tokyo, 26 (A-A.) — İmparator Juk umumi karargâhının tebliği: 21 şubatta Yeni Ginenin şimal do ğusuna birkaç yüz mil mesafeden geçen ve kuvvetli bir filo refaka, tinde bulunan “bir düşman yare gemisine Japon deniz tayya- relerinden mürekkep birlikler bombalariyle birlikte geminin ü zerine düşerek tahmin edidiğir göre bu gemiyi batırmışlardır. A7r Sonu Sx > Sİ Gnl. Wavell Yaralandı SingapurdanHareketı Sırasında Bir Tayyare Kazası Geçirdi Generu Wavell Vaşington, 26 (A.A.) — Harbi. ye Nâzırı Stimson, Singapur düş meden 36 saat evvel General Wa. vell'in adada bulunduğunu ifşa et miştir. Wavell, hareket ettiği Za“ İman bir tayyare kazası neticesin İde kaburga kemiklerinden biri krulmıştı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: