18 Aralık 1943 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 8

18 Aralık 1943 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MM İ Baş, diş, nezle, grip, romatizma) - Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. Devlet Orman İşetmesi Karabük Revir Amir'iğinden 1969 metreküp köknar, çam ve kayın tomruklarının mil ve istif işi açık eksiltmesi dirileceği yer Kayın Bölme Not Urmanın asm 3 dm 9—A © Daren Dere 000 Düren Sorgun ormanı sı pa Daren e veya 2 rr si KEL değen ram 134 600 s8 006 Sİ v0 1 — : Devlet Orman İşlemesi Karabük Revir âmirliğine bağlı ve Bölgesinin Daren dere Sorgun ormu- sml mevoil yukarıda miktarları ak cem'an re i9 metreküp köknar, çam ve kayın ağaçlarının dipten kesi- mi, kabuklarmı soymak, verilecek ölçüye göre tomruk ylarına taksim ve yön hizalarında gösterilen rampalara na- kil istifde teslim ve tamamı 30/8/944 ri kadar sas gerilme k ve tomruk'arın nakli sirasında bu ormanlar. da vapilmasr kan eden süre yolu « mülcabbilline sit olmak ve bunun işin başkaca bir bedel istememek ve mevent 57 metreküp kayın ağoçlarını Re bi göreceği ii Ez sonra kesilmek ve kestirilmediği tıkdirde bir hak ık Da İtmeye çıkarılmı tale vin bulunmamak şartile bu i iş açık ek: : Açık eksiltme 24/12/943 tarıhine rastlıyan Cuma günü saat 4 de Karabük Revir âmirliği binasında topla ace “ela m huzurunda yapılacaktır, : maddede yazılı şartlar dairesinde bu tomrukların beher metremikâbina muhammen bedel (850) sekle yü me ri 4 — : Muvakkat temi sabile 1256 liradır. 5 İşe ait acık kide sinekler ri Ankarada Orman Ümum Müdürlüğü ile Devlet © Orman şletmesi Barün Revir âmii Revirimirde görülebilir. 6 — ; İsteklilerin ete günü muvakkat teminatlarile birlikte Revir âmirliğimize müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur, (12630) İn La, GÜ ve kida Si Lütün Eczanelerde ısrarla Ee Fiyatı 35 Kürüştüri / İ | za İm N 18 Birincikârun 1943 DERHAL ri Cevlet Orman İşletmesi Karabük Revir Âmir.iğin 5000 — beş bin ton odunun vagona tahmil işi açık eksiltmesi; 1 — : Devlet Orman İşletmesi Karabük Gu civarındaki revire ait depoda meye gikarılmış tar, £ buluna; tüpleri EEE , GRİP, ROMATİZM BAŞ, DİŞ, NEZLE, Kırıklık ve Soğuk iğiniiğini Derhal yanl 20 Adetlik her Eczanede 20 kuruştur. faklitlerinden sakınınız, her yerden israrla Tablet BOYER isteyiniz mm ali bulan vaar ii ee kiş öl Belgevşek AŞ e bütü Sihhiye Vel n kafi hai "Ademi iktidar ven liğine karşı HORMOBİN MM YER ECZANEDE BULUNUR P.K 1255 Reçete ile satılır, MENi ELERE BAŞ, Diğ NEZLE GRİP, ROMATİZMA! ı derhal keser, ir, . İcabında günde 3 kaşe alınabil m Romancı (BİR HAKİKAT sm â İNGER Saatlerinde toj rapi Punun İçin; Szat alacağınız zaman tereddölsüz S AN N ve ER saati almanız ve saatin üzerindeki | SİNGİ markasına, müessesemizin - adresine dikk: Kili Salışımız..peşindir. YILBAŞI ğe almadan lütfen bir dola kafile, ziyaret o ediniz. En makbul ve en şık ve 'n güzel hediyelikler »bulursu: v Emsalleri gibi 15 SİNG ER AE ve 11 Pırlantalı 575 liradır. aa nel ADRES: SİNGER SAATLERİ Mağazası — İstanbil —— Eminönü No, $ Ankara acentası; m ve Necib Kardaş. Bankalar 39 P-vlet Crman İsietmsi Karabük Revi” Âmiri ölüden 3964 metreküp köknar, çam ve kayin Comrüklarınm nakil ve istif işi açık eksilim. Cinsi indirileceği yet Köknar Gı Kayın , Bölme No: Ormanın ismi m3 dm m3 dm m 18—A Soğucak Eletek 1854 00 s0 000 1860 Oo 090 Ekiz rampasına, Ormanı, Hepa si ölen Me eyler ai Mengen Bölgesinin. Suğucak Elecek ormanında kanar, çam Yal ağaçlarının dipten kesimi, ka- Gi Ekiz KAMY intizamı sayesinde Diamond T ONLARI sayısı altmışı aşan memlekette İşte, i cih edilen DIA| a T kamyonlarından. biri.. Dünya .sulha kavuşuncaya kadar bu: tanınmı; odel İlerle iktifa etmelisiniz. Zafer kazanıldığı vakit .piyasays ış markayı taşıyan eski m siner Zn ve a nakil istifde . teslim ve (ama- /! kle ve tomrukların nakli a ri İl yapılması İktizâ eden sür. £ül volu müteahbidine ait olmak ve bünun Için baska bi 1360 metreküp k: ğaçlarımı Kevir âmirliğinin er ava sonra kesilmek ve kestirilmediği takdirde bir hak talebinde bulunmamak şartile bu çıkarı Açık eksiltme raya yi are ger Cuma günü saat 14 de Karabük Revir âmirliği binasında top- a Sk Komisyon huzurunda yapıacı 3 — : Birinei maddede yazılı şartlar sizde sikdi işbu tomrukların beher melremikâbına muhammen (bedel 950 > Di elli kuruştur, N ğe it teminat #4 7.5 hesabile 2895 liradır, ii iğ e ai sarlasmesi, Ankarada. Orunan Umum Müdürlüğü ile Devlek Orman İşletmesi Barlın ku r a ie ve Rovirimizde görülebilir, man şahit olamadığı bir mül tondan 20 tona Diz ekiilera eksilümde. sütü muvakkat temihatlarile birlikte Revir âmicliğime müracaat © etmeleri lüzumu * (12631) kadar el ve benzin Sil çalışan huse otobüs modelle, OJAMOND 1 MOTOR CAR CO. T iç bir-za- ikemmeliyet arzedeteklerdir. ve her büyüklükte, TANIN i i | | Sahibi: Hüseyin Cahid Yelçin | N Müdürü; Nimet TANİN Maib; 2 Açık Deki dala 943 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Karabük Revir âmirliği binasında top- imac olan Komisy runda yapılacaktır, İşbu — yapana dalin işinin beher fonuna muhammen bede! 450 kuruştur. i ; Teminat akçesi 9, 7,5 hesabile 1687 lira 50 kuruştur, 5 —: Bu işe alt 3 Ksilime me yp aş Mudürlüğü ile Bartın Devlet Orman-İşlek mesi si âmirliğinde görülebilir. ; İsteklilerin eksiltme günü muvakkat teminatlarile birlikte Revir âmirliğimize müracaat © etmeleri Tüzümü ler” (13632) Yiyolesn Düşünceleri Meşm 5600 Kr. 3000 » 1600 » 60 »

Bu sayıdan diğer sayfalar: