22 Ekim 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 7

22 Ekim 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

to ği SAYFA: 7 YENİ NEŞRİYAT ESMERİ görünebile: Hati DELİLİ Pudracılıkta © şöyai (14) den (17) ye kadar Evimiz Bürosu. na müracaatları, "ye ak Zoraki 3 yemli W çin daş - A ÖAEO) onsu a zünözün bi Kipaçe sayesinde e ber hangi bi kö; ECZANELERDEN RARLA İSTEYİNİZ eN Vu Bu akşamdan e yeni repârtuvarlarına memleketimizin ÜRLÜC ÖNÇAN İLE KIYMETLİ SAZ ARKADAŞLARI akşam 16: m olmuştur| E z saat itibaren ÜmemicKisiz AİLE MATİNESİ er 21 MODERN RENKLERLE, TAVŞAN Kadın.Şapkaları için KASTOR (Fötr) Beyoğlu KARLMAN PASAJINDA Adedi 560 İle 600 Kuruşa Bulacaksınız. beli. m » Amirliğinden Yelin 7 Harici Zveri Kıtaetı İlânları ; Aşağıda yazılı mev adın pazarlıkla eksiltmelefi hizalarında yazılı gün, saa ve ağa e askeri satın sine komisyonlarında ii Talip. lerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlara mürecaatla şartna. leri çor ında görülür, tutarı Teminatı © İhale gün, saat ve mahalli Ma (o Lira 150375 27/1,Teş/944 11 Çilingirköy 1215 20 1, 'Teş, 944 15 Kemerburgaz 12964 > 1, Teşrin 944 10 Antep - 1 2/2, Teş/944 16 Kayseri 16,000 k » e 944 15 ven 103 94 ” Şe bat 363 — 14707) lıkla 150 adet bakır kazan imal ettirilecek! safi ei e komisyonda lebilir, Muhammen bedeli (13500) ie onla 1026) — marin 25.10,944 Çarşamba günü şaat 16,30 da yapı pir Vw arile eyy Harbiyede 77 Nojlu, satın »i «özek (139914844) kla beş bin ton tel balyalı suru ot satın alınacaktır. Daha az teklif. ştur, isteklilerin kati teminatla atları dan Nolu Satın ine m. müracaa USTA ALINACAK idi 45 den fazla Türk olmak, ınlük ücretle bir gemi inşaat ustasına komisyonu erlikle alâkası mamak ve #mthanla ehliyetine li 4) ba ire gül Bid vardır, Taliplerin Se askeri satın alma caatları 136414694) Sahibi: Hüseyin Cahid YAJ.ÇIN — Neşriyat Bi Nimet Üyken — "“zildiği yer: TAN Matbaası — Basıldığı ye : TANİN Matbaası Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser Günde 3 Kaşe Alınabilir. Taklitlerinden sakınınız. Her yerde ısrarla NE VROZİN İsteviniz. <5 ADEMİ İKTİDAR VE KARŞI > FORTOBİN | HER ECZANEDE an die Mi Küs 200 atın ını Toprak Mahsulleri Ofsi Umum aş abaagsil : lar, muhammen bedi e satın ni ia Umum Müdürlük. muza lüzumlu aşağıdı emismek ann mana —...— ——ş— Marsilya Tipi Kiremit ve Mahya. el ve muvakkat te. malzem. e İzmir ederi ve Zekişehirde ambar e İNŞAATİLANI Türkiye Zırai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden : e seg ik hangar İnşaatı vahit fiyat esası üzerinden vuşt ur iz (698835.80) altı yüz doksan ;er evrak (85) lira bedel len tedarik olunabilir. ek için Dr. usulü dairesinde (31708, ark üç kuruşluk muvakkat teminat ver- in olduiklerina ke iğ ağ Um — Eksiltmeye girebilmı 3) Ofuz bir bin iz üç lira kı elti ve bu pabilecek durumd isteklilerin eksittme tarihinden en az Çati vir ve ile Umum müdürlüğe müracaat etmeleri e benzer 940 takvim yılın dan evvel ei ve iş işi yal ka b relerden alınmış vesaik raptetmel 4 muta) — İsteklilerin teklif maine eksiltme günü olan Mi Sah e kadar makbuz mul evdi et. ikabilinde Umum Mü: gecikmeler kabul edilm. — İdare eee yapıp oan tamarnen. serbesttir, (14507) gz SŞÜMERBAN K mame YERLİ MALLAR PAZARLARI Müessesesi Müdürlüğünden : TEZGAHTAR ALINACAK: Pamuklu tevzi işinde müsaid yevmiye ile çalışmak üzere t sinan aranmaktadır, Manifatura mağaza gezmmi ini ine dair vesikası olan ve şahsi veya nakdi kefslet vermeğe mukt im ayın 28 ine va Müessese Zat esi servisine müracaat etmeleri, usulü Brasil kapalı olara 16 ya vw Anki ys etmeleri ilân olunur. z Cinsi M, Bedel ni semi SİN im — Salı malze! ürlüğüne (w M, Teminat 6310 9871 kiremit 4134.23 1316,16 365,801 5,484 o mahya 8545039 # Gas e LİLİ OY ZTİİTA ir e ha, bine mek a teminat mektuplarını da iliştirmek yete sil günü tevdi 14528), Devlet Orman ww. “SE Revir mi aciz ali bo bi ei ünün muhammen bedeli doksan liradır, 3 — Arttırma 27,10,044 tarihine rastlıyan cuma günü saat onbeşde revir namına yapimi tr, irvakkat teminat bindört yüz eli liradır. talya, Alanya, Mersin | revir İzmir SR müdürlüğünde görülür, ke İstanbul, İsteki ren gün ve saatte revir merkezinde komisyona mü. s0) Wlerin muayyı ika Devlet Orman İşletmesi Alanya Revir nirliğinden : SATILIK 1 ŞAM KERESTESİ imize bağlı Alanya kazasının Dimala cami subaşi Yakiyiğında istifte mera vo ie muadili 157 mert 498 desimetre sarılmış Ziraat Bankasında Kusbarahı ve inbarsız tesszrof kenar ran, 41 Evi! ve JI Birinçikânun keşide eleri S0 liradan az olma $ bo mik. mede 4 Sci çekilecek dağıtılacal 4000 ire sös38 Hesaplarımdaki paralar biç sene içimde. hymen? Anemi, Venlere “bramive mrb Maytarin — Artırma 13,10,944 tarihine raslıyan Salı iü saat 15 de revir bina- Ea za 4— srmn öze 1039 lira 49 kuruştur, — müdür! sağda m Bozantı, Mersin, Gülnar Manavgat, geriye yeğin emeyi çevinge müdürlü- günde görülebilir, & — İsteklilerin muayyen gün ve saatte revir merkezinde komisyona mii. racaatları, (14818) 5 : * Devlet Orman İşletmesi Araç; Revir Âmirliğinden : 1 — Revirimizin Göller bölgesinin Devedamı “ormanında kalm damdan tomruğun len ölcülere göre tomruklama kabuktan soyma ve Hatıp köprüsü son e mak ve e me gi kuruştan açık eksiltmeye e mü 4 16 da Arat revir e binasında revir âmisi riyasetinde teşekkül edecek komisyonda, oluni Ri teminatı yüzde 7,5 hesabiyle 1650 Mradır. 3 apn ee ve Daday bölge gefliğin, “lr ikinci maddede bir em gün ve santte muvakiat e Amirliklerine müracaat SEYHAN VALİLİĞİNDEN : — Adana 37--000—48 4600 kilometreleri (atasında Pe ve menfez inşaat a 1 tin med pre a atlide sapmak üzere m da zari ususile eksiltmeye çıkarılmıştır, 3— Eee 415 lira 30 kuruştur, Muvakkat teminat 5120 lies 76 kuruğtu ie ii teminat Mi — İstekliler bu iş için Kesi ve şrtnameyi her gün Nafia Müdürlüğün. de liz 14518 Tashih: 18, 20 1, ei Tegrin 944 tarihli gazetemizde wkan yukardaki ilâmın ihale tarihi 911,944 araba olacağı yetde 10,11.94# Pes us çıkmıştır, Düzeltiriz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: