3 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

3 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Btuz ikinci sene. Sayı: 4358 — Z Harp vaziyetini tahlil eden parasız ilâvemizi müvezzilerden isteyiniz Gönün yazısı İtalya ne yapacak ? u saale, dilimizin ucunda do- laşan ve bizi söylemeğe icbar eden cevabı veriyoruz: «İtalya, bu- gün için bir şey y Mamafih şurasını da Ve edelim ki © maz'a , gerek multe- Mösyö| istihfaf etmek hatırımız- dan bile geçmemektedir. Bilâkis İtalya Habeşistanı, bül dünya matbuatı askeri muharrr nin kanaatler da i isbat ettiği gibi, Mösyö de, demokrasi aleyhtar'ı- cit edeceği- vatanperver- ti için şahsi fedakârl Bi ve İtalyayı yükseltme! etli bir aâ idare- nüfusu kırk beş mülyonu usunun Bilhassa maki- ernmmel hükymün elince onu izah odelim. harb zul tüği vakit ngiltere, gerek Fransa kâfl tede hazırlanmamışlardı. Fran - Kühin'tayyare imâli ve tayyareci yö-İ İŞlirmek hususundaki gayretleri he- uP iki senedir, deniz kuvvetlerini arttırmak yolundaki ça- lışmaları henü p neticeyi ha- edememişti. Ki İtalya b günlerde Almanlar- lereken harbe girmiş olsa; idi, İngilzlerle Fransızların çok müş: kül mevkide kalmış olacakları mu- hakkak idi Fakat esasen harbe girmek hiye ginde bulunmadığı n 'vetlerini ea münasip fırsat zamanı- a kadar sapsağlam muhafaza etmek olduğu — &nlaşılan â dra, 2 (AA,) — Reuter bildi saat n:hın yalnız bırakmağı tercih ey O Bünlerleki A“diliz ve — Pransız ,%Wıu dİYalını muntazaman takip etmiş olanlar iki memleket 15447 do Başvek: hatırlarlar, ki i in de gazeteleri İtal- aya karşı - gayet mümaşstkâr ve mtkâr bir lisan kullanmışlardı dan da müksadın, harpten zaten letenip gibi öörünen İtalyayı müm mertebe korumaktan ve bir şa- Saka YapMAsına — mâni olmaktan et bulunduğu aşikârdı Halbuki dâha yakın zamana ka- buatının her türlü Ankara 2 (A.A.) — İstanbulda Yu- nan Kralinın döğüm bayramı müna- sebetile yapılmak-istenen dini üy ne mahalli memurlarca muvafakat edil- Memesi D, N, B. tarafından mütema- Ve İngiliz matbuatı, son Kita :n Hsanlarını — değiştirmişler, Ütt Fansız gazetelerinden bir iki- ağa Yaya kır_şı açıkça meydan oku- işlardı. Bundan başka İtalyar ilizler, harbin bidayetin- Zaf “deniz nakliyatına — karşı ŞOK Semilökür, bir siyaset — takip ni S inci sayfamızda) Ebüzziya Zade VELİD ne getirilmiştir. Bu neşriyata karşı| Müsabaka Başmuharriri: Ebüzziya zade Velid D.N. B. Ajansınm Saçma neşriyatı Hariciye Vekilimiz Anadolu Ajansında tezvirata müskit bir cevap verdi vâk; olan müracaatimize Harictye Ve- kilimiz, «Yunan ve Türk milletleri| “tekâmil İher saadet ve felâketi aralarında pay- diyen istismar edilen bir mevzu hali-|Per vesile ile tekrar etmekte fayda MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Chamberlain Dün Avam Kamarasında Norveç Vaziyetini İzah Etti adükkski, hamberlain, Avam Kamarasında| yanatına başlamıştır. B. Chamberlain demiştir ki: | — Gözetemizir dün fevkinde khaların hepsi tü rimiz'n gösterdik t vectühten dolayı samiın | lerimizi bildi Löyik avreti rken, bu tevec gayretlerimizi Tarak kendileri: Mazi da b şmağa içarar vermişlerdir. Ve bunlu / Gapamanr aa aa odır.» cevabidı vermişle Tafsilâtı | (3 üncü sayfacadır) galip geldik Z (ALA) il - K 'Telg. Tasviriefkâr İstanban MÜTTEFİKLER TRONDH JEMDE HARBETMEKTEN VAZGEÇTİLER Avaım Kamarası âzasından sabırlı olmalarını rica ederim. Zira, henüz, (Devamı 7 inci sayfamızda ) Karilerimize teşekkür nüs Rizürm- rağbet gör- leden evvel meveut n S aa z AM eee y Mısır güreşlerinde Dün akşam hire üzda) Ehli butlanın sözün tervic eden âdem midir? hasm olsun bü- tün âlem sana ! Muallim Naci (Şeth ve izahı $ inci sahilededir) Âdem ol isterse Telefon: 20520 MUSSOLİNİ — Harbe Girmiyecek Amerikanın Habe; ilhakını tanınması mukabilinde bu teminatta bulun Filips'in | eti esnasında İtal andaki haberler et Vaşingtan, 2 T(AA) Müssolini'yi yanın vaziy fında görüşüldüğ Haber verildi ziy tenmektedir. Mussalini Bir- Mıntaka Valilikleri ihdası için pro je Müsteşarlardan mürekkep b komisyonda tetkik edil Ankara, liye Vekâ p a bir iyor Üüstesarlar komisyon i n yomu teşkil e- Bu n lıı_ısu.xı muhasebelerin bugünkü mali vaziyetlerini ıslah ve varidatlarını atttırmmı imkânla kik etmektedir. Tetk a mıntaka valilikderi hik a alilik kındaki kanun projesi yel hususi rt ayrı kalması mı, yoksa muhaso liliklerine bağlanması mı muvafık klerden sonr Demiryolunu Bitlise “oKadar uzatıYorüz Bunun için Mecliste n 50 mi liralık -tahsisat milyon istenecek Ankara, 2 (Husüst - muhâbirimiz-'İstasyon Kkor y den) — 1937 senesiride Diyarbakırdan ; ) v başlay'arak İrak ve İran hudutlarına müntehi olmak üzere Mmsasına nan demiryolunun 159 uncu kiloj bi redeki Kurt - Alan islasyonuma ka- dar ölaân kismi bi: Buda hâdiselerin lâtife tarafı “Otomobil Saltanatı,, Hikây_esi . Süzetelerin ekmeğine Yağ süren' yeni bir tâbir.. ilomet- na uzanacak ö 'Bâhının değiştiril nei sayfamızda) nin. güzer; (Devamı 7 Acata (otomabil. saltanatı) mücerret mefhümanu resimle temsil | ve tespit lâzım gelse.... | Ortaya böyle bir tertip mi çıkar dersiniz ? a Gevher ah, darup du-|Hoş, bü iabirden dolayı — size böyle tomobil saltanatı) tabi.|serzenişe benzer sual iradına kalkığı nereden bulüp cıkardınız?| (Devamı 7 inci sayfamızda) - İti da müntehihatı #

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler