2 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Parasız ısteyınılv"' ne. Sayı: 4357 -4 — kü ilâvemi eZZıİerden Rüsyanm " Tasvi Tasviri Efkârı yeniden nesir imkâ- man bunı bulduğumuz bugün de, Bir keri mek, 1r Filhakika giyasi ve memleketlerde intişar edebilir. Herli hangi bir ç olâl (9 hima; lovakyada, bi tulkâr ve nüvaz rKada mi bulunan Danimt — h B k ü hakkında man idarel askeriyesinin €7 ukre, ı onlata | “ andesi YOYA armn wu : (A * çinde bit tek Satir. yazabi tek ga? mııiır » Bu yu altina — girmek badtaahiliğina K İMeş zetenin FÜyetlerde Çikm, ıı:;k,ım bul vbu,; b Dostluğ Ebüzziıya — Me “Bu resim, Ebüzziya merhumun vefatından dört ay evvel * t ETROL SAHASİNDA e âr olarak bıraktığı 101 tasviridir », çektirip oğluna yadi. Cbürziya ve f Müstakil Gazete | Müstakil Memlekette | Olur || e m mil > olan| Gdövletin himayesi veya nü- n bir memlekette Cu7 veya çi bir gazele qıkıbıuwıı] iilebilir mi? vanın lütufkâr olan Çekos- yesine getetin MÜRarınA ir Ytolya ”:; :..»“. Üa yasgafb Veya B al ador cm('“eıu.l h'“"hı“y p bir BAZELE Gikabi, Na ska büğüke'lir mi? ei Yi Efkâr Neşir Vazifesine Yeniden Başlarken ... İEdılen bir tebliğ Bombar dlman Ediıdi i l hava seferleri Başmuh, ı Telefont 205 ! 0 Ehuııl;'uı ı:dr:usxel.d YEVİİ GAZETE ’l'elı Tasviriefkâr İstan! Almanya ıle Alman Ha u Bozuluyor —| —.. Tekrar Şiddetle ı Moskovada neşir ğ 3 Ber!ımie lıagrıt ve hiddetle ğ ek4 karşılandı , I£ ( Hususi ) — Buradâ ü Tesenl meşriyata: gö-i- Hn00ra 1 K List, yareleri bugü — İngiliz ""l Norveçteki X!r—ı:ıvıı üslerine dört defa şiddetli hü- ,mışlardır. de, 1 ı—bın!d*'" şahalarda mühim vıııı hes> Alman kitaları.. İngilir , Norve Kİribat yapılmıştır Di Ş ktalari. ” yeyn ve harbel Bu hücullara garr gee başlâamış — J.rwmîı*ı yi | ( faşdlalarla bu bombakdı- l ir.» den in bu deklarasyo - man sa! ha Kadar devam ıuıu—ıır | » olarak. neşretmiZir. | Sa)ııllll'm kullanılmaz bir hale ;r ehafilinde hasıl olan kana-) tırildiği id ediliyor. e neştiyat 'buradaki Alman| — yaeng Narvik tayyare b * uyandır-| — - çpevamı 3 üncü sa; en | | “ Almanların şimal ve | arının bir- ı " Stavang |barüz ettirilmiş ne şekilde ink İyetler Birliği ke e g Elçiliğinde derii mıştır. Almafilar da Ruslgrdan (nıemnun değil Berlib, $ (Husüsi) —/Son zaman- Cenup kıtal YA A “:»Juşuğı tahakkuk ediyor | Norveçte harp vaziyeti biraz ta -th etmiş gibi görünüyor. Geçen taya kadar bu et oldukça ıuuH hem ve karışıktı, iki taraf harekâtının ( mahiyeti pek anlaşılamıyordu. Hattâ | (Devamı 3 Ünecü sayfamızda) ( R rhum (Devamı 3 Üncü sa (.mır».ıa» İa B aşwekı lin Telgro; fi | Sondajın bu gunku vaziyeti bir petrol mıntakasının tezahürüdür | Ş e' iyetini, Alman . kıtalarının General A a âbis j YÜTi öit 'Vt ae Böi | Trondhjem'i nasıl bvrlııhrdıhlm ve daha cenupta Osla jl es- de Raman dağı pîhî Bergen arasındaki ı...,.&.u. ,m.ııı harita öade 4 ZT orumMstad Tüleranı (De l İ ea Akdemzdekl Vazıye YARIN ı' «Raman dağında - yapılmakta olan| İ ondajın bugünkü vaz mütehas Türk Edebiyek D (a Ka lae raratıdar. a| Maısırda askeri / hazırlıklar yapılıyor , Ve ÜGU takanın kkülünün müsaid gan , Sofya Mektubu Temanmas a Gözahlre - hasısi bir ordusuna yeni kuvvetler iltihak etti ; Tusu uhabirimizden) — İ|Etymet vermektedir. Bunun hudu -| 1ondra, 1 (AA) — İyl haber a-| dunu ve verimini tesbit için daha A kaymetlerimizi bilelim ! ! . söğdallara ihtiye lan mahfellerde beyan edildiğine gü hyaç. yardır. T Çai yokilde akdensen e- Millt sanatimiz için telâfisi mümkün meleri âzımgelen İngiliz ticaret ge- ibirleri almaları, olmıyan büyük bir zıya tarafından veri-| Ordu aki me Askeri Makale dilecek p n " |milerinin veyş yolü yerine takip (Devamı 8 üncü sayfamızda) | ynmae ha | k * İstanbul HĞi a are seferi bugç yaşlamaktadır. gaNN MeLLanıana! îj"_ğğjk'f ürkiye ile Rumanya arasında yeni tıcaret müzakereleri Iıaşlıyıır rimizden hareket edecektir. (ııevuııı $ —il eç Tlmiş “ı:nm inda ye- yden VE günü Ge Bükş,, icari mü zi temsil &- Izmlf Sü Şırkeh — B LA İTİZAR Satın Aılnlyor Nisanda - çıkaracağımı | etmiş bulunduğumuz Tenmiyen bir Meç da kalarak ğ 1e hareket etmek " hareket ĞMPL de Bükreşi K olan posta çarmış ol: 1 (Hususi Muhabirimiz - ? Ankara, P aei tam PiRlir Vekâle n İzmir su tetkik iş ş bu nin mühendiş - t ve W tın kıy - v Vekâlet r, Şirket derhal satın a etti. Karileri-' | intizarda De- ler gmdzur görülmemizi ' Ankaraya ( metin Tağviri Elkâr — vem

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler