7 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O İ - Otuz ikinci sene. Sayı: 4362 — 6 CN , Dikkat: —— TasviriEFEfkaâar kamıza aid tafsilâtı 7 nci Zerduz palan vursan eşek yine eşektir Ziya Paşa 4 Şerhi için 3 Ü ü sahifemizdeki (Gö- : Telefon: 20520 Tüşler ve düşünüşler) Sütununa — müracaat. sayfamızda okuyunuz. Başmuharriri: MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telg. Tasviricfkâr İstanbal - Ebüzziya zade Velid KA Günün yazısı me aa İtalyadan vaziyetinin tasrihi istenecek Açık bir konuşma aa .. Siz de, biz de Cihan harbi felâke- ı tini, kanımız - ve canımız - pahasına, hayat ve istiklâlimizi tehlikeye düşü- ŞoT nn İN | .Su işlerimiz * -— —— da, Enver Paşa isminde bir genç var- <-2-2—0 dı, bu genç vükıa çok cesur, kalıra- 9 man, temiz ve iyi yüzekli ödi, fakat O gerek bir başkumandan için Hâzım İ olan küdret ve malümattan, görek hir devlet adamının muhtaç — bulun-| düğü siyasi terbiyeden — tamamile Zai e a ü s a Ş ük işler yapıla- mahrum olduğu için Türkiyeyi, kim- w k i i üt ssa İzmit, Adapazarı ha- seye danışmadan yaptığı bir ittifak- ltaı a Arna Vutlukta As erl D z BiT 4 la, bir gün ateşe atar gibi harbe sü y N lave b c » Ku lama, kur rükledi. b e atmnz — Hazırlık Yaptığını Bildirdi — |: Yeniden alınacak 50 milyonluk tahsisatla bilhassa İzmit, Adapazarı havalisi su işleri yapılacak, Meriçin taşmasının önüne geçilecektir Ankara, 6 (Hu ahabirimi: Mericin taşmas çilecek, Çarşamba ve Bafra bataklıkları kurutulacak- tır. ve Alman hanedanile karâbeti olan bir hükümdar bulunuyordu. © da, S ırkdaşlığın ve karâbetin icap ettir. diği sebeplerle Bulgar milletini bir * gün ayni ateşin içine attı. ** Siz de, biz de Harbi Umumiden ha çok ağır sartları havi olan (Sevr) ve (Neuilliy) muahedelerile ellerimi- :îîî.."'â."â—f'“".'.“:&jîf.“.,î ' ge : < — PetİOI Sahasında Fi, ayakdarımızı bağlamak istediler. Biz irkildik. Arkamızda altı asırlık, tarlidere Siğmiyan bir mazi vardı. Bizi böyle aeze ve gaflete düstüğü- | müz bir andan bilistifade yok etmek- isteyen — milletlesre kaç defa er ! meydanlarında kazşılaşmıs, kaç defa yine tarihe sığmıyan, tarihin seyrini İj değiştiren zaferler kazanmış, kaç de- fa Balkanları da, bütüm Avrupayı da, yalnız ismimizin - zikrile ür tür titretmiştik. Böyle bir milleti, on beş | Faaliyet hararetle devam ediyor karşılıyacak petrol çıkaracağız | Ankara, 6 (Hususi Mul € | rol sahasında sondaj amel Maden Arama Enst vardır. Bunların ancak gelirilerek sondaj am Bu güne kadar Beşi birimizden Telefonla) — Be: elerine devam edilmektedir. n elinde 4 tane sondaj makinesi Diğerleri de he sahay ne hız verilecektir. iride ye Sİri pet- | Bir buçuk yılsonra ihtiyacımızı — » sekiz sondaj yapılmış ve buns — | dan pek ümid verici neticeler elde edilmiştir. Petrol fıslarmış © Yİtmi satırlık bir küğıt parçasile esir | olan kuyunun aa Gi lmüştür. Bu kuyunut J haline — koymak mümkün miydi? | hemen 100 metre yakınında ikinci bir kuyu açılmağa başlan - —| (Sevr) muahedesini yırtmak — şöyle| Vamuştır. en, j -| dürsun, elimize alıp okumağa bile te-| Bu kuyulardan tam müânâsile edebilmek için lüzam « gelen tesisatm ikmali bir buçuk senelik bi Mesalye Mütevakkıf. tar. Yapılan tahminlere göre 1,5 sene sonra bu kuyular memle- — | fişeğimiz hiç kalmarmmıy- | ketin bütün ihtiyacını karsılıya r. İ ti. Karşımıza Umumi harpten arta ar -"_""—-ı-ı—__ ğ Kkalan son sistem - silâhlarla —mü-| B j cehhez bir düşman çıkardılar. Onun- n l mar a sea Navrik Harbi ; z beş yaşlı ç bi i ş Ka —;f;;:î»ı':ın:îlvîm— ı: .ı,lı.:r.ı..:ı: PP aa - D Erzeni EEE a ——— ©Ö ğ k ordüsile bu düş tarpedad . . ; 'İimi . " İ bopa Ve ladla Birüçen t aei Kral ile Mussolini arasında | Hitler Osloya gitmiş, Narvik- ; Tatillelm en sayılı alerlerinden biri Fal ıle ea de muharebe devam ediyor —— tandı. Bu zaferle 6 genç kuman- |— w oo dan, ayni zamanda Türk milletinin - Yi ktl ı so enlyor ş ( a j Son birkaç asırdır. devam eden «Ma- l ıila çl g L ie eee Saaamer Norveçleki bârp vaziyde 3 KMi 4e vanğrün gi TELlE S KERERİ t zdiği bir habe £ yakından tetkik etmiştir Tevkalâdelik göstermişti. d y a A np A he an 4 gün evvel bi d (Devamı 7 de) Teri günü, tarihin Seyrini değistiren | "Ishı u un MAT GA NU eRbEYEN yan, ae S adai ve yeni bir devre mebde olan bir gün- | İ dür — (bunu ayrı bir yazımızda şerk enız e B————————_—.______' M' Mecııs__ı_n__d. e f —h&*ğizı_ L 5 Size, gelince (Neulliy) muahedesi- rakat bu fleri! ğ HL el Neuilly a közi tedbirler almıştır. Fakat bu İleri a e 0 e an SA pE """'“"“:" bezgaderek. SÜD < O Goerl eh T İtalaplari A, DAĞ VeT SÜRRENS L L ıgıbı Bülkan statükosunu r ı r ı ruleslnın $ , ay rınıza pranda züncl-| , | ğ * Bdt ada ) K Ç“_.'.*:.'_".'_“:" T kabimi baği İ navutlukta , (Devamı 7 İnci sayfamn !____ | -rı i sa " ." I yar larda kımıldanamıyacak SÜ Z erBSİ un yap I j ::nîı:—ıl:ııın. Bulgar milleti de çok BR | < N » Cök Vatanperver — bir mUIrIIir.ı k l B t * v a ğ dantan a giğlrle yüdederiz, ze DAŞVEKilLliN eyanatı Bulgar ajansının| - Kanunun mühim kısımlarını —— ü manın da hakiki dere- | * etsini Dülmemek v eu iakâye kal 7 ae NB tekzibi ki l j keşmk, ya cehalet neticesi veya bas-| i i te :0 uyucu arımlza ” lnı':::m hesabina hiyanet eseridir. DOkİOY Rehk Saydam meclıs di Sofyada Alman tahri- Iı eĞ Söeii Dislan gü Düyü bic| , : 1 kâtına ehemmiyet | Ankara, 6 (Husust) K keri Meegi | son seyahati hakkında izahat verr | y aK PN kantma l w 6(AA) — Bulgar ajan-İ, Süun Mük- Na Ketirdi. Bi değerli adamlar sayesinde yaya, yavaş kendinizi topladınız, canlılığı.| min göstermeğe ve Mevendiyetimlei | Halkan manzumesi içinde hissettir. meğe başladınız. Bu, hakkınız idi, $- vânle aramızda ne kadar Reçtimiz ol- sa gerek milli kuvvetinizi, gerek her millet gibi yaşamak ve — yükselmek hakkımızı tanımamak bir an bile biz. farırda) Başvekilimizin Kayseride alınmış san resimlerinden biri Ebüsriya Zade - | — Anllari/ G (AA) — B. M. Me&i riyasetinde toplanarak celsenin av'—V'i Bi *i bugün doktor Mazhar — Germen'in, KBELER S TRRR Milli Piyango 19 Mayısta büyük bir keşide yapıl Ankara, 6 (A A) (Devamı 5 £ okaçunuz! t Kandemirin İzmirden volladığı İkinci yazısını yarın —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler