6 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

6 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/mııziiuciseu. Sayı: 4361 — 5 | Dikkat: Zengin ve eğlenceli müsaba- kamıza âaid tafsilâtı 7 inci sayfamızda okuyunuz. Alın teri ile aslanmışyol, in- ıa:ılnn selâmet ve saadete götüren yolların en kısasıdır! “Süzme Sözlerden , asviri Efkâr Başmuharriri: * Ebüzziya zade Velid Telefon: 20520 MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telg. Tasviriefkâr İstanbul - TRAKYADA TAHŞİDAT YAPTIĞIMIZIN Acı Bir Facia Şerhi 7 nel sahifededir) ASLIYOK, BİLÂKİS VAKTİ GELEN EFRAD ü köyünde bir kına gevesinde MUNTAZAMAN TERHİS EDİLİYOR Günün yazısı Norveç macerası Harbin istikametini hattâ Nasibini değiştirebilir ! İngiliz Kıtalarının Norveçin muay- yen noktalarından - çekilerek — harı mübhim koyları terketmek meoburl yetinde kalmış olmaları, efkârı umn miyede az çok sultesir etmiş gibi gö- Tünüyor. Halbuki bu çekiliş h öyle bidayeten zannedildizi gilizlerin Norveç harbinden - vakti de Çanakkalede olduğu gibi - vazgı çerek Almanların o kıtada rahât va bat yerleşip kalmalarına —müsaade edecekleri mânasını - çıkarmak bizce ekil - Çemberlaynım (Trondhjem) ve oralarda artık miharbiyesi de, büyük fedakârtıl asker | çıkarmaktan maksadı aslisinin, AL manların iddin ettikleri — (yıldırım baskınına ) müâni — olmaktan — ibaret bulunduğunu ve bu maksadın da - İs tihsal edildiğini ve binaenaleyh da- im ziyade asker kırdırmağa — artık | Ymahal kalmadığını söylemektedir. Filhakika Almj#şn b defa, Nortee hurbin: ndıkları ve Le- histanda yaptıkları yıldırım har tatbik edemedikleri aşikârdır. Çün- kü Lehistanın otuz milyon nüfusunu nisbeten $ müyon nüfusa bile malik olmuyan Norvece, üç hafta geçtiği halde, el'an tamamile hâkim oluma- Norveç Mışlardır. Almanların bu süretle ga- yelerine erişememiş olmalarında da, İngillizlerin - gerek deniz, gerek kara Ve gerek hava küvyetlerinin göster- dikleri faaliyotin büyük tesiri bulun- düğüna hiç süphe edilemez, Almanların bu süretle Noörveçe bir tilrlü tam mânaslle yerşleşememeleri (se, yazımızın başında — söylediğimliz Özere, bugünkü garp harbinin istika- Zetini, hattâ nasibini bile değiştire. bilir. Çünkü Almanların, Norveç ma- SETARMA atılırken (bir hırsız tutlum, * Belmiyor, öyle ise bırak, o be- ni birakmıyor) tekerlemes'nin hük: müne manız kalacaklarını hiç hesa ba katmadıkları muhakkak gibi gü TÜBÜYOr. Malbtki bu. yeni maceraya | gır.hirlıeu bilhassa bu ciheti düş MA'eri İktiza ederdi. Çünkü Alman ı ların 'x""'VlP Şerleşerek onun - sa BÜÜeCiâ tam münadlle hâklm olma- | Jarı 'k'n:rlı, İngiltereyi pek yakın: ve hâtlâ tan evinden tehdit demektir. tasflizlerin 1se ada'arın p, Yakın teh'ike ve tehditler | kalmasına avdü | axlâ tah 1 edemediklerini tarih pek başıdlnmll | misal ile göstermektedir, Bıı::ıı::.':'[ yvel Napolyon da İngiltereyi, meselil Aspanyayı zaptederek (C'Mluıza»' gık) a hükim olmak eylemek istediği — vakir e dür aaeial n'nıı..:..,..ı,"'a::: sinde İspanyaya derhal asker ketmişler ve bu asker dört vene uğ. çaşa uğraşa Fransız ordülarını — 14 | (Devamı 5 inci ühı!cm—lde] | Ebüzziya Zade VELİD Amerikada fellkelı;deleri için nasıl na datan: Rober Kolej Müdürü| e 'rı'ı“ Erzincan g Alman Ajansının uydurması ;; Havas Ajansının uydurması Sofya, 5 (A.A.) — Hav Yunan hududunda Türkler tarafından pılmakta olan mühim tahsidat,

met merkezinde bazı endişeler uyandırmıştı Sofya siyasi mahfelleri, Türk Solya, 5 (AA.) — D. N . B. ajansı bildi- !! diriyor : Yunan hududunda Türkler tarafından ya- pılmakta olan mühim tahşidat, Bulgar hükü met merkezinde şiddetli bir endişe uyandır- (Devamı 3 üncü sahifemizde) ti z n - . .- Bakırköyde Sayım — Beş senede kazanın nüfusu 4046 mikdarında artmış Bakırköyde sayım işi çok temiz, çok güzel ve çök muval- fakiyetli yapılmıştır. Buna tam mânâsile Av rupal bir iş diye- biliriz. Bu muvaffakiyetten dolayı İstanbul Valisini," Bakırköy Kaymakamını ve bütün büyük ve küçük memurları tebriki bir vazife nılılı—ı_lı:ı_ğg__ Ve T4 vİh Bir evde memur sayımı yapıyer Tecrübe nüfus sayımı dün Bakır-'tinde ol öyde yapılmışlır. Teşrinlevvel içe di tür ni nüfus sayımına hazırlık a yurdda yapılacak (Devami T de) Akdeniz Vaziyeti İtalyaya gîdecekl—blan Vaşington vapuru yolundan alıkonuldu Roma, 5 (AA.) İtalvan matb Popolo. d'İta iz harp l Akdeniz nev e bu manevranım hedefi bir (De nüünü ikki etmektedir mı 3 üncü Narvik Harbi hilen 'Rörosu Almanlar işgal ettiler, Norveç Hariciye NazırıLondrada “Amsterdam, 5$ (A.A) — Almanlar| 3 Mayıs tayyare ve şileplerle Norveçe külli-|da kâin Ha yetli miktarda asker sevketmekte -/nükliye vapuru dirler. açığında £-" mürekke (Deva Ve umÜem aa v N malendNE NN Siniremami ea e memn a'ya nazaran bu ma-| körkutamıyacaktır, Göteborg civarın- infilâk oldu, 5 kişi öldü, 12 ağır yaralı ve 6 yaralı var Bulgar hüki baştan aşağı İnfilâkın * ktedir. İ (Yazısı 1 dey ——— üeü eren — ga aS İstanbul - Ankara — Kısa Demiryolunur l ... lMuamele vergisi tâdil edilecek Ankara, 5 (Husu > e & W G 8 | & ee a Kd © S Ş © Nİ $ | Başvekil Ankaraya | p cavdet'etli h Ankara, 5 (AA.) — Başvekil dok- tor Refik Saydam refakatindeki ve vat ile birlikte bu sabah saat 10 dâ Ankaraya aydet buyurmuşğlardıı Ankara, 5 (Hususi) yin Başvekilimiz istasyonda büyük|tanbul Şolunu Millet Meclisi reisi Abdülhalik Ren dü ile Heyeti Vekile âzaları, Cümhu|” — S0* ııı",ııı Hıınî Partisi umumi kâtibi dak-| VYi -*jPî'“k İŞİN. verilen tor Fikri Tüzer, Parti erkânı ve bir|?etine Nafıa Vekâleti faaliy İŞök mebuslar Riyaseticümhur umu-İmiştir. Teşkil câllen t (Devamı $ de) İAnkaradan Boluya ea ira aai a 'Dünkü Milli Küme Maçları Yeni güzergâht gösterir kroki — Ankara. kısalt dan Düzctye dağet başlamışlardır. Muta- a n manialı kısmı Eİ- Ka ge| İ_..d_._ Düzceye kadar olan tasım? © Gençlerbirliği - Altınordu 5.00 Muhafızgücü - Altay2.2 | Hün karşılaşan Demiraper « Şiğli takımlarının macından birintiba — (Maçların tabilli alancı sahilemizdedir, |— Bi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler