5 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gesaa CU GUNEL OAYA GDOU Dikkat: Zengin ve eğlenceli müsaba- kamıza aid tafsilâtı 3 üncü sayfamızda okuyunuz. Her işi kolay sananlar bir sürü ,çetinlikler ve güçlüklerle karşılaşırlar. Lao Tsze aşmuharriri: MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE H nt ZAYLU ı Şerh ve sahi Tinci sahifededir) Ebııuıyı zade Velid 'Telg. Tasviriefkâr İstanbul x İTALYA TEHDİDLER SAVURUYUR Müttefiklerin harekâtı / Üt Italyada intikam hisleri.| ! / 4iğ n 1 FY W g—o uyandırıyormuş Birsa ü AM İtalya zorla harbe mi Sürükleniyor ? İki gün evvel yine bu sütunlarda Htalyanın vaziyetini tetkik ederken / | Müttefik kıtaları Norveçten ayrılırken Narvik Mü ttefıkler Tarafından Kuşatıldı ——m_—'—'——ı Almanya ve Rusya, Isveçin Bitaraflığına Hürmet Etmıye Karar Verdıler Lon lıı 4 (Hüsusi (italya şimdilik bir şey yapmaz!) ün- gekkebi bEe kurumudan —0i yüveyladır koptu: | Dünkü gazetelere göz g olanlar, garp cephesi harbinin birden | bire merkezi sıkletini değiştirerek şi- malden cenuba sıçramak üzere oldu- gua dair intişar eden heyecanlı ha berler karşısında şüphesiz az çok dü- şünceye varmışlardır. Nitekim ayni hal bizde bile vüki| oldu. Bir gün evvel hiç yok gibi ikeu ertesi gün yağmağa başlıyan haber- lerin fenevvülü ve kısmen de tena zu karsısında, vaziyeti kavrayıp bir| hüküm vermekte mütereddit kaldık. Bu haberlerin en mühimi İtaly #ilosunun süratle Oniki adaya Bine ve İngiliz - Fransız filosunı İskenderiye timanı yolunu tuttuğ düir olanlardır. Bir Kerre biz kendi hesahımıza &e- | raiti hâzıra içinda İlalyanım Akde- nizde kendisi için âkıbeti h Mechul bir maceraya atılacağına hâ l ııı.ııı SAD VOrUZ. * , 1 Bo uu ae Tilos Almanlarn h ta ârina ait binalar Tünferit Ne dU Üçüncü de-hisgal, mi: Mmüsademe-| gühla T Z li “ | înyilîerü-“m"" Aldnn Bulgar Münasebatı Ni IVHM'».' ç İ T Nüşküri 3a N (| / ticaret anlaşması Öramüzükle tt | Meşhur Dr. Clodiusi içinde imzalanacak -Kral Boris Kabul Etti « Şerefine verilen bir ziyafette sdn ö batsen e hükümet ricali hazır bulundu Belgrad. 4 (Hususi) — "Ncari * alyan — Ücareti bahriy iyük bir tazyik vardır. Bu taz Şik bir aralık o kadar şiddet bulmuş- / tur, ki Avadolü ajansının tetliğ et TİBİ bazı telgrafnamelerde, — İtalyan atbuatınm, «Artık Akdenizde mah kalamayız, bize karşı tatbik edi- Dluka tedbirleri, gaddarane almıstıra gibi çok kuvvetii ye bi İtalyadan adalara kadar o'a 1 mesafeyi gösteren harita Roma, 4 (A A) — Akdenizdeki | maktadır. Bu gazeteler, bu t ita'yadan örden haber aldığımız: tkerelerde bulunmak ve Al İz ablukası Halyan sey | uî Maarıf Vekalet] ; k manyayı do AM Mmümkünse 6 kadar l 9 Ve ti Ka zi etmektedir. Amerikada boııle bir ihtimalden ımtıhan günlerini .: : K zamuanlarda —mü rettep Surette maktar makcam ht okar. — bahsediliyor, Holandada yeni | tesbıt ettı ; " Etye tayinine ee tezıkıfat Japıldı İ AREnae SİYa Asetinin de Akdeniz. Orla bir harp çıkarmak SUNa İhtimal vermiyo- göre | & yılı haziran devre in imtihan günleri tesbit olunmuş |© . tur. Ortaokullarda Ha demek Can Akdeniz Vaziyetinin | Hânihaye müphem ve Müsevves bir gekilde kalmasına ve her bir de tehditler edilmeğe | Başvekil Ankaraya eet d ndükten sonra iktiza eder. İki Üc uyda imtihanl; Ankarada bir kadın gayrimeşru sAİ ünü lana k n::ı.â:..:;::_:n_:"_»_;"_y_";;:_;'; Beşiride meydana çıkan petrol aŞ ı ea tahitemi ,,Wa[—"e. j DNSN kazdığı toprağa gömdü İngili Şördüğü tazyikatlar cok Hat İıakkında bir teblıg neşredılecek ; "”'_"_"“"_S_f"_""a müaktadır. Diğer taraftan lııı_m.q min de mütemadiyen tehdide Maruz ; in Vekillerle te: &ten sonra şark seyahati ve pe' Ankara, 4 (Hususl Muhabirimiz he eh z ada DUi eai a L eee ) ae eti bere- Hâdise çabuk duyuldu ve nevzat Büleamüyüen ) ft Ankaraya dönmüş bul HMA VAS K ç gü ofya çi l T : n a B alir Ki -| ölmeden kurtarıldı 3 üncüde

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler