21 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

21 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ae Tiyatrom H' Sığınak mı ? B elki «Ne münasebet! Dünya- XD a böyle haşru neşir olmak Arifesinde bulunduğu gümlerde, tiyat- Todan başka bahsedilecek mevzu yok Muydu?» diyenler bulunur. Eğer tiyatro işini durup dururken Ortaya atan biz olsaydık, belki böyle kârane hlarda bulunacakla- Ta hak verili Hakikati halde ise İstanbulda bu- Künlerde müstacelen bir tiyatro inşa- * işile meşgul olmak dirayetini gös- teren İstanbul belediyesidir. Nitekim iki üç gün evvelki gazete- ler, İstanbul valisi Bay Lütfi Kırda- Tm, M. Prostla yeni yapılacak üyat-| * Tonun yerini kesifle uğraştığını xüs- terir bir resmini neşrettiler. Neye itiraf etmiyelim, bu resim bi- Zim üzerimizde hiç te iyi bir tesir bı- Takmadı- Hattâ yalnız bizim üzerimiz Ü EĞİ, zesmi gören karilerin yüzde .l"ı’:*anıııın da bizim gibi nâhaş tesir Hda kalmış olacağında hiç şüphe- Yoktur. tanbulda, sehrimizin kıymeti ve Ya Mniyeti ile mütenasip bir tiyatro ilmasın mı, demek istiyoruz? Ta- ü Ve bir iddia ne bizim aklımız- A_K".". ne de İstanbul halkının Tiyetinin höyle düşünmesinin ih-| Mali vardır. Yülüz mesele İhtiyâğ Ve zaman Ü desidir. Bunu nazarı itibara aldı- ’tiı_' tükdirde ise, bugün İstanbulun n İhtiyacları içinde tiyatro İnşası- Ön safta geldiğini kimse iddia e- z ,,_'“'liı için İstanbul halkının huzur haj Pati, emniyeti ve selâmeti nok- iz mdan yapılacak pek çok iş- Yardır ve ba işlerin başında da n ykkak sığınak inşası gelmekte - " İstanbul belediyesi vakıa sığınak © uğraşmıyor, değil, fakat bu aatAşmalarının kendisinin bizzat fa- Te *te geçerek ühdesine düşen vazi- keç ? Yapmaktan ziyade, halka bol Nisüz tavsiyelerde bulunmağa in- titiğini görüyorur. Man elt İstanbulda, bir tehilke za- i_.'ıdu bütün halkı barındıracak sı. dağ' Yapmanım imkân haricinde ol- Malümdur. Bunu İstanbulan za- bir , Pelediyesi deği, hattâ — gökter ün Mütehassıs indirsek yine yapma: Sâresi bulunamaz. Fakat umum | Bdi için sığınak yapmak kabil — de- :ı.h:ı" meselâ hastahanelerimiz | n şimdiye kadar — sığınaklar Yapmalı değit mi Idi? hdan iki üç ay evvel, belediyenin :_"'":hwl-rdı sığınak — inşası için bia Yaptırdığını ve her sığınağın 14 e ç) AYa çıkacağını yine gazeteler- okumuştuk. İstanbulda resmi has- dört beş de akadliyetler Ruy Tini ilâve edersek mec- Bunpl Yeya ön iki hastahane eder. g_k""- hepsine birden sığınak yap- #lsa gidecek masraf da yüz el- M Tayet yüz seksen bin hiradan iba- Y"hı-ı lâzımgeliyor. Tağa 77 Bastahane sığınağı işi, gerek tip o;'-ıtı ve kabiliyeti, gerek u- b._';—iı masraf itibarile, hiç de Yü 'Eüln yapamıyacağı ve başa - acağı beş altıyı geçmez zannede- | « Tasvir mharriri: Ebüzziya zade Velid Almanlar Laonu Aldı MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE l Efkâr Telefont 20520 Telg. Tasviriefkâr İstanbul klarını Bild Sal 21 Mayıs 1940 Kı:tnbı Para vermiye kıymıyan bir millet canına kıyar! * ** (Şerki 7 wcl saytamızdadır) iriyorlar Diğer Bütün Cephelerde De Ilerlediklerini Söylüyorlar 1940 BÜTÇEMİZ İ 268 Milyon Olarak Meclı'se_ Verildi Bazı Vekâletlerin tahsisatlarına zam yapıldı, Encümen meclisten yeni temennilerde bulunuyor Ankara, 20 (Hususi) — 940 mali yılına ait bütçe kanununun, | bütçe encümeninde yapılan tetkik ve müzakeresi bitmiş ve lâyiha al- dığı son şeklile bugün mebuslarımıza dağıtılmıştır Encümen bütçede ler yapmış ve masraf faslını 6,170,000 lira fazlalaştıra- liraya çıkarmıstır.Varidat mecmuu da — bu miktarda tibarile biribirine te-| üzünden, ihtiyaç mek üzi tümende —müzcakeres rce nazer tahakkuku edilmek üzere lâyihaya temeyni sek linde 10 maddelik bir ek yapılmıstır. Temenniler şudur: Kırlasiye masraf- | | | tel larımn a ltmsı, milli emlâkin ve #daliye Vekilimiz Fuat Ağratı (Devamı 3 üncü sahifemizde) | aa Rer B Kİ geee b DeŞEE L İ rni ö A nrre a RR ği GARP CEPHESİNDEN GELEN Mareşal Badogliyoyu | Duçe dün kabul etti | Cianonun nutlvnır Vı"ırzrerirırırerrr;inlerce insan “ Korsika, Tunus, Cibuti ,, diye bağırdılar iyi haber alan mnin artık harbin lemeden harbe giri mektedirler. | Yunanistanda ihtiyati eşal Badoğliyı areşal, Duçeye garp cephesli teftişlerine dair raporunu vermiştir Tunus, Korsika, Cibuti Moskova, 20 (Hususi) — talya -| dan bildirildiğine göre Çianonun Mi ingilizce Ş -|Daily zetesinin — verdiği söylediği son nutkunun aka ç "f“âdı SÖYielerce kişi bir ağızdan bir habere göre Yunanistan, uyır: 16 Bd aa Ö ati, Tunusu isteriz: di- ci günü gece yarısından - itibaren, | (Korakâ, Cat hudüdündaki — kitaatını öırmağa başlamışlar ve mütte-| 4 ye bağırmağa başlamışlar -| fikler aleyhine yeniden nümayişlerde | bulunmuşlardır. Amerikada Harp Lehinde J" ezahürat -- vyork Amerika Hariciye Nasırının Nutku - ;a..*vı?(ılıveımNbî?mıı-’ Nevyork, 20 (Hususi) — Hariciye eti teşkili maksa? |nazırı Cordell Hull “dış Licaret Kafts- ileri &1 münasebetile Ruzve'tin bir. mesa- İft okuduktan sonra söylediği nut- ku şu sözlerle bitirmiştir nıştır. Haber alındı- Nevyork, 20 Times gıute.ıı,kA H koalisyoli hükümı dile kâbineye nafiz cümhuriyetçileri 'de sokmak tasayvüründe - olduğunu istanbul belediyesi isterse İhşantı hiçbir mütehassıs getiri- » kendi öz mimarlarımız, öz (Devamı 5 inci sayfamızda) Ebüzziya Zade VELİD e işlerden değildir. ha ille ö do » el yazıyor. — 036 seçiminde Te reisicümhur muavinli ini koymuş olan B ! ;î—m;nuv) Kaox'a da bahriye nezaret. bilecet lerinin teklif edikliği bildiril Bugünkü — zorluklar, Amerikanın Ş <rluğa . ve de relsicümkurluğ lan mücer- ine namzetlik-| dünyanın diğer kısımlı Landona bahri ret kalarak vefahini muhafaza ede- gini iddia ödenlere kat'i suretb cumları Yavaşladı 1500 Alman Tayyaresi Düşürüldü BN a Belçikada iş; edilen yerlkş? Çası | ? Fnır_înd:ı.ıâunl D Sien Erler Teo.iği resmilere ve gece radyo ile son daxikada alınan haberlere nazaran DÜNKÜ SON HARP VAZİYETİ Tebliğlerde izmi geçen bütün mevkiler, şehirler, nehirler ve kanal haritada gösterilmiştir. Dün akşam geç vakit alı- nan tebliği resmilere, rad- yonun son dakikaya kadar verdiği haberlere nazaran Fransız cephesinde vaziyet şöyle hülâsa edilebilir : — Dünkü Almanlar Şarkta Lük- | semburg hududundan Maji- no hattının yanındaki (Mon- medi ) den Garpta Sen- Kanten ve Kambre ve (Va- | lansiyenje kadar uzanan cephenin her tarafında az veya çok ilerlemekte de- vam etmektedirler. Şarkta takriben 250 kilometrelik | (Majino) hattının (Monme- dijde hitam bulan kısmın- da bir iki istihkâm alın- mış, merkezde ve cenupla (Laon) dan gelen bir Fran- bil taarruzu pü: sız muki Bir kararname Hazırlanıyor Ankara, 20 (Hususi) rarname — projesi (Devamı 3 üncü sahifemizde) İhtikâra Karşı Mülli Korunma kanunu hükümleri dai. resinde eşya fiyatlarının müraka- besini temin edecek olan - bir ka - hazırlanmıştır. lmektedir. bir cevap teşkül eder. (Devamı 3 ÜĞE) ŞA L — K CK kumanda heyeti, bugün neşrel Vaziyetin Hülâsası - — | kürtüldükten sonra(Laon) alınmış ve (Aisme) nehrile | (Oise) - arasındaki kanala | | kadar Alman müfrezeleri | tayanmıştır. Daha garpla Alınanlar (Peron), (Kamb- re) ve (Valansiyen) hattına vasıl olduklarını iddia edi- yorlar. Daha şimalde Bel- Çikada da Alman müfre- zeleri Belçika ve İngiliz kıtalarını ric'ala mecbur ederek yukarı ( Escaut) nehrine vasıl olmuşlardır. Bu haberlere nazaran Almanlar cephenin muh- telif aksamı arasında irti- batı muhafaza ederek hem şarkta, hem garpta ve hem Böylı ü T de cenupta Parise doğru Kap l FF a bir. yayılma ve - ilerleme |Ti Te K AA G Iplîm tatbik ediyor gibi | mek katiyen doğru olmaz. [ Müstevliler Bu Taarruzlarında Beş OZirhlı Firka Kullanmışlar Radyo Fransız hükümet merkezinin Paristen Bordeaux'ya nakil edileceğini haber veriyor Berlin, ?9 (Hususi) — Alman.yük-İtiği son tebliğinde, Taar Alman (Deramı 7 inci sayfanızda) | gö;ünüyurlar. Fransızlara gelince onları p cakları henüz"m:;hn?as:— Şilse de, Baskumnndanlığı eline yeni almış olan (Wey- gand)ın bu Alman yayıl- ması karşısında mukabil bir plân hazırlayacağı ve bir az fazla ihtiyatsızca yapılmakta olan uzun Al- man cephesin Zi nokladu:h bir dearlş: —ı:_:'ı( Peceği şüphesiz gibidi darbeyi ’.f,..ı;,,;.’.-’ı,,lğ"ıî";î,". Fransız ordusu, belki 1914 de olduğu gibi daha ce- nuba doğru — ric'at hare- ketinde devam edebilir. Namur Sukut m Z;I_I S aat Zarfında Alman ü

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler