20 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dikkat: Müsabakamıza iştirak etmek istedikleri halde ilk nüshalarımızı tedarik edememiş olan karilerimiz kendilerinde bulunmı Yan nüzhaları (5) kuruş — mukabilinde idarehanemizden tedarik edebilirler. Başmuharriri: MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE GI. Weygand Baş (CHURCHİLL ÇOK MÜHİM BiR NUTUK SÖYLEDİ | & Allahın istedigi olacaktır, biz zaferi behemehal kazanacağız!,, Yeni Başkumandan General Weygand İ Sonradan değil Önceden tedbir Almağı bilmek lâzım Kraz uzunca olan ıu—mınnrıniıı kasaca (Hâdisata takaddüm *tmek) ibaresile de ifade olunabilir. Hüdisata takaddüm etmek hassa-| Si, hayatın, her safhasında, herkes İçin muvaffakiyet temin eden en bü- | Yük âmilerdi dir- Siyasi ve as- İ sahada ise, devlet adamlarının ©ü ziyade muhtaç oldukları — hasleti, wm;iııılw—h. hâdisatın gelişini hi 't görebilmek ve ona göre tedbir Nlâk hassası teşkil eder. ev- Bu mülühazatı, Fransada bazı es- kumandanların bu defa Parise cel- Münasebetile serdediyoruz. Fram- | u hükümet reisi M. Reynaud Mare- | :ll_ (Pötain) 1 Ispanyadan, general Weygand) : da Suriyeden aörle Pu- * getirimiştir. ; Bu iki eski ve ihtiyar asker, Harbi Mumide çok yararlık Sok temayüz eylemiş değerli kuman- lardandır. Mareşal (Pötain) bil- assa (Verdun) taarruzunda büyük hizmet etmiş ve aylarca hazırlıklar- sonra Verdun'a yüklenmiş olan östermiş ve ları durdurmağa muvaffak ol- Ttş bir askerdir. Ayni zamanda o Mihte Fransız askeri arasında baş Böstermiş olan gevşeklik ve inzibat- Sülik hareketlerini de yine bu ku- dan, zecri ve şiddetli tedbirlere İfacaat etmeksizin, yani yakıp yık- Maksızın izale etmek çaresini de bul- Muştur, ki asıl şöhreti de bundan ile- Ti gelmektedir. Harbi Umumide böy- hizmet etmiş ve büyük tecrübe sa- Übi olmuş bulanan Mareşal Pötain Simdi 84 yaşındadır. | General Weygand'a gelince o da| m bütün harp esnasında (Foch) a erkâmharbiye reisi idi, harpten S0nra da Lehistana gönderikli, o ta- Tihte Lehistan üzerine yıldırım gibi| İherek (Varşova) kapılarına kadar Rötmiş olan Bolşevik ordularını, yap- | müahirane tek bir manevra ile Mağlüp ve ricate mecbur — etti. Önun da Fransız - ordusunda - bü-| Yük göhreti vardır. ve general| Gamelin'den — evvel de — seneler - İ& erkâmharbiyei umumi — reisliğinde du, o da şimdi 73 yaşındadır: İşte Fraosiz hükümet reisinin ale- Parise ce'bettiği bu iki kuman- 'dan böyle değerli adamlardır ve bun- 1 böyle vahim anda, merkezi hü- kümette bulundurarak, tecrübel den, bilgilerinden istifadeyi Mekte de tabli isabet vardır, Yalmz bu münasebetle bazı müta- | t serdetmek isteriz. | Demokrut devletler tedbir almak- fa biraz geç davranıyorlar ve hemen Üsima hâdisatın — zuburundan evvel | Cü sonra harekete geçebiliyorlar. Meselâ şu son bir, bir. buçuk ay Zarfında yıldırım sürati ve kasırga -i Ebüzziya zade Velid Meydan Muharebesi Laon'un Şimalinde Hâlâ Bütün Şiddetile Devam Ediyor Son gelen tebliğlere nazaran garp cephesindeki harp vazjyetini göelerir.. harita —. —a aaaasc — Dunkü Vaziyetin Hülâsası -———T" Meydan muharebeleri bütün ciddiyetile devam etmek- tedir. Almanlar Fransızların cep dedikleri kısmın garbinde biraz daha ilerlemişler ve Laon'un şimaline kadar geldiklerini iddia etmişlerdir. Mühim İngiliz kuvvetleri Fransaya getirilmiş bulunmaktadır. Gameliz nin yerine Veygandın seçilmiş olması umumi bir Tiz-reftar — olanın payine damen dolaşır maksuduna aheste $ giden Laedri (Bilmiyorum ) (Şerhi 7 wi saytamırdadır) Oldu Erişir menzili Telefont 20520 'Telg. Tasviriefkâr İstanbul © kumandan Hun çok mühim bir nutuk söyle e1 İngiliz Başvekili Churehil! Çörçilin Nutku lin D îMaarifVekili Hasan Âli nn y e) v Yücelin dünkü hitabesi vekil Churehili, bugün radyo - da mühim bir nutuk irad et - miştir. Nutkun mühim kısım - larını bildiriyorum: 'Babalarınız analarınız gibi millet «Bir müddettenbeti, garp I K Ü, sinde tarihin en büyük > . * Ğ çephesinde Grilin ea bbük've İstiklâl uğurunda dövüşmeyi, Düşmanlarımız muhtelif yer lerde ilerleme bareketleri kay-| dettiler. Bugün her muha- rip taraf tehlikeli vaziyette bu| lunmaktadır. Eğer — Fransa, kendine hâs o dahiyane plân - larile bir mukâbil taarruz ya -< pabilirse vaziyet lehimize dö -| p necektir. Vaziyetin vahametini gizlememek lâzım. Kahraman Fransız ve İngiliz ordularına 5 Yürdlmüz BiF dümadım — var.| ç Düşmanlarimız muvafiakiyet - lerile mütenasip olmıyan ağır ölmeyi şimdiden göze almalısınız ğ ni 1L|;|A')y:l:ı:f,ı Ke. » Vatan ve İs « ) Hepimizi yürekten coşturup sar san bu kelimelerin arkasındaki sal hatıralar, bugün, yine gönül mizde bütün tazeliğile canlanmış bu- lunüyor, Yıllar önceye ait bu aziz ha- yaller, milli hakikatlerin tâ k dir. Hürikalar dolu tarihin h hiçbir satırı hafızasından yen Türk milleti, hele ke lik edenleri, hizmetinde fedakârlıktan Mi tadirumlü kömatebili ,gekinmiyenleri bir an bile unutma - Tayyare kuvvetlerimiz, Ankara, 19 (ALA.) — Maarif Ve- Mıştır. Unutmaz, ve unutmıyacaktır. bin başında biraz müşkülât|kili Hasan Âli Yücel, bugün 19 Ma-| — 19 Mayıs.. Samsun. Mi çekmiş olmakla beraber, şim-|yıs stadında söylediği aşağıdaki nut- mal., Milli Mücadele, di büyük muvolfakiyetler gös'ku ile Gençlik ve Spor bayramını aç- tiklâl... Tet eri- Hasan Âli Yücel memnuniyet uyandırmıştır. Almanlar Holandanın işgalini tamamlamışlardır. Belçikadaki müttefik kuv- | | vetler evvelce derpiş edilen stratejik plân mucibince munlazam bir suretle geriye dogru çekilmektedirler. Çörçilin verdiği son nutuk fevkalâde manidardır. Ve yakında müttefiklerin şiddetli ve mukabil bir. taar- beklenmektedi Londra, 19 (Hususi) — Reisicümhur Albert | Lebrun Başvekil Paul Reynaud ve Başvekil muavini | Petiain ile uzun bir görüşmeden sonra General | Weygand'ı Fransız orduları Başkumandanlığına Erkânı Harbiye Reisliğine tayin etmiştir. General Gamelinin hangi vazifeye tayin edi- leceği henüz malüm değildir. . * * Harbin inkişaf tarzları çekilmek mec- Paris, 19 (AA) — Havas ajansı inkişafı hakkındı buriye! Bir kaç gündenberi, Alman taars sİ i harekâtın askeri harek: halinde iler| 15 te bildiriyor! v0 ni kaydetmek Guise ile Landrecies arasında $ 1 kaydetme bre - Oise kanalının Sambre'da bi ki, düşmanın bu ileri : ede büyük bir Sıçrama darbeleri kendisi için gittik- leştiği ormanlık bölgi müuharebe cereyan etmektedir. bir çok tanklarla v are ve topçu kuvvetle- € elim bir şekil almak- derhal yapılan mları üzerine| çe müşkül e ta, buna m Fransız mukabi tankların W..Hlm.'ık'. 4 Şurasını da — bilhassa - kaydetmek icap eder ki, Alman ordusunun şim- diki İlerle; Belcikada ve Fran- sız Arder leri zarfını arasında hiçbir benze) e Harp Laonun şimali garbisine intikal etti Almanlar, kuvvetli tayy rile hücum etmektedirler. Bu bölgede, dün bütün gün devam ederek akşam geç vükte kadar Uza -| yan muharebe, bu sabah şafakla be| Taber ayni şiddetle tekrar başlamış- tır. Alman tabiye büyük t mak ve bu gedikle kuvvetleri mekten ibal tabi dalma aynidir. Bu tabiyesi daima aynidi yoktür. 19 MAYIS GENÇLİK (Milli Şet Ankaradaki Merasime termektedirler. Hava muhare-'mıştır: İT Milyon insanı be beleri lehimize inkisaf etmek -| Büyük Türk milleti ve onun yüce|larile, suları damarlarım tedir. Tayyarelerimiz düşma - milli Şefi, |kanlar gibi bizim o! 1940 yılının 19 Mayıs - Gençlik ve|ferlerinin gölgesi YIS GENÇLİK BAYRAMI Dün Bütün Memlekette Büyük" îezahüratla Kutlandı, Kadıköyünde, Şeref Stadında Ve Bakırköyünde İdman Şenlikleri Yapıldı Şeref Verdij #Devamı 3 üncü sahifemizde) —— Tanklar, yelpaze şeklinde ilerliyes| — Parls, 19 (MA:) « Harbiye Nuza- rek Fransız kıtalarıın cenahinda ve|retinin beyanat vermeğe memur bir hatkâ gerisinde gözükmek Suretile mümessili cephenin en mühim kıs- (Devamı 5 inci saydamızda) Ebüzziya Zode VELİD, İkıtaatı da düşmün kıskacından kursi ği çalışır, Fransız|minın Laon'dan denize kadar uza - gediği geniğletmeğe çalışır, 'ansı; z Z Ka z Kadıköydeki merasimde Vali Lütfi I Yazısı ve merasime Kiçlar nusak irad ederi'en &it resimler 7 nci sahii mizde

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler