19 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

h z İ Ver | Ticindeki . süratlerine bakıp ta nev- Otuz ikincisene. Sayı: 4374 — (8 Dikkat: Müsabakamıza iştirak etmek istedikleri halde ilk nüshalarımızı tedarik edememiş olan karilerimiz. kendilerinde bulunmu” yan nüshaları (5) kuruş — mukabilinde idarehanemizden tedarik edebilirler. Başmuharriri: Ebüzxziya zade Velid MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon: 20520 Telg. Tasviriefkâr İstanbul Pazar 19 Mayıs 1940 ŞMI ve namusunu koruyan bir insan hayatta ne kadar değerli şeyler kaybetse ehemmiyetsizdir. Çüi v vt seylanmssa) X X üttefikler Alman Cenahlarına Taarruza Başladılar Harbin Akıbeti Bir Kaç Güne Kadar Taayyün Edecek dun Kahramanı Mareşal Petain Kabinede Başvekil Muavini Oldu Günün yazısı Tehlikede ! man resmi tebliğinin verdiği haberler müheyyiç idi. Daha bir gün -— —— Amerika müttefiklere on usmlana dDin tayyare veriyor evvel Alman ordusunun (Möz) neh- Ti sahillerinde durdurulduğunt — ve Fransızların ikinci bir (Marne) har- bi bârikasını yapacaklarını zan ve ü- mit ederken, birdenbire Fransız - Bol çika hududu üzerinde yüz kilometre- Kik bir cephenin yarıldığı ve (Brük- sel) in sukutu haberlerini aldık. Bu yöni kanlı boğuşma münasebetile, ge- gen Cihan Harbinin tarihçelerini ma- saları üzerinde bulunduranlar, hâ- disatı mukayese edip bir mâna çıka- rabilmek için o tarihçeleri şöyle bir karıştırımca 1914 te — Almanların (Brüksel) i, ancak 17 gün zarfında zaptedebildiklerini öğrenmiş oluyor lar, halbuki bu dela- ammcn bir de (Holanda) zapt ve İstilâsı macerası bulungıasına rağmen (Brüksel), harp başladıktan topu yedi gün sonra su- kut etmiş bulunuyor. İşte bundan da-| layıdır, ki dünkü haberleri okuduk - tan ve bu mukayeseyi de yaptıktan sonra endişeye düşmemek kabil de- Bildir. Bu münasebetle de — şimdiki Fransız askeri — muharrirler — içinde fikirlerini en serbest yazan general —— (Duval) in aylardanberi tekrartadı- | 4 ği sözleri hatırladık. Bu değerli mü- nekkit hemen haftada bir «Muharebe | nin başındanberi devam eden sükü-| nete sakm aldanmayın, Alman ordu- sımun fevkalüde hazırlıklar — yaptığı muhakkaktır ve er geç üzerimize sal dıracakt ancak -| — Garp cephesinde hunhurane cereyan etmekte olan müthiş harp rertrelyeei Hlikır: “haska| —ünasebetile bütün cihanın nazarlarını üzerine çeken ve (Marn) da e a General (Joffre)'in yaptığı harika gibi yeni bir herika yepması medeniyetin selâmeti muktazası bulunan Geners' “-melin türlü düşünüp hareket etmesine im- kâm )'olmrl:luııiştl Onun dedikleri bugün hemen aynen zuhur ediyor. AL manlar tahmin hilâfında vesaitle ve yine tahmin haricinde süratle Holan- dayı istilâ ve Belçikayı kısmen işgal eylediler ve hattâ Framsız cephesin-| de - kendi iddialarına göre - büyük| bir. gedik bile açtılar. 5 Hâdisatın böyle kasırka süratile tekabulü ve hasıl olan neticeler, yukü rıda da dediğimiz gibi xx çok !ı_fh.r» Yİ mucip olmamak — kabil - değildir Maamafih barbin bu ük safhalarma ve Almanların - velev ki tahmin ha Mit olmakta da kat'â müna yoktur. Biz 1914 harbinin de buna yakm| heyecanlı safhalarını görmüştük. O| vakit te Almanların meşhur (sağ ce-| nah) ları, (Von Kiuek) un idaresi al-| tında on gün zarfında tâ Paris ::ıîı'ııL ne gelmiş ve hattâ Paristen reisicüm- Fti h":"h';kümnmkmumw'ı rransızların Harbi Umumi Büyük Kumandanları olmuşlrdı. Fakat Atmanların tam böy aliste toplanıyor Fran- * 'bi Umumide Mareşal Foşun Erklar le çevirme hareketini itmam ve F .-ıın'[ Harbi UÜmümide Verdun'ü ":..u;'ı-ı-ı F üzaselelin ddit Sız ordusunu imha edeceklerini zan-| kurtâran meşhur General Weygand Rettikleri sırada (Maumaury) İHmin- Mareşal Peten 72 yanında de tek gözlü bir Fransız gene ü $4 yaşında Va Hishe ::uk bir. küyvetle, — yıldırım ar-|bulunduğunu bildirmiştir. Ayni zat lman ! , 18 (Hususi) — Fransız hi T : ibi inen Alman ihata ordusuna v "İb,;,n:îumıı Odana söz söylemeğe| başkumandanlığın, kararlarına ta Yarat darbe | Ş çanat | mami im olduğunu ve neticenin ftan hir tok indirdi ve K alâiyetlar bf vak, verdiği beyanat|r |l'e İ;:l:m olduğu :ttığım ö (Devamı 3 üncü sahifemizde ta vaziyetin çok vahim olduğunu, fa-|itimatla beklenmesi icap ; Ehimv;'nz"“ kat bir felâket mahiyeti taşımamakta flemektedir, (Devamı T de) VELİ Mareşal Çakmak Beruta gitti Ankara, 18 (A. A.) Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, maiyeti erkânı ile birlik- te, bu akşam hususi tren- le Beruta hareket et- miştir. İ <sin kaker | 4 | lere göre harp | sahası A * Maubi eui..:.. Almanların Fransız toprağında elde edebildikleri yer - Aven Verven * Retel - Sedandan geçen bir müsellesrten ibarettir. Harita Bu mıntaka ile Alman hücumuna kahramanca mukavemet eden şehirleri göstermektedir. ae arNNAzmUDANNIyarNANAn a BLaNmN DKabameNuNumaNi ea yaNAIALENAiYNEN NnN ALMAN HARİCİYESİNİN YAYDIĞI HABER İtalyanın Harbe Girmesi Bir Belçika Kralrı;ıı"/ır rçocukları Napoliye Prens i Kaç Gün Meselesi İmiş ! de Pemont'un nezdine gönderildiler İtalya acaba nerede bazkın yapacak, Yugoslavyada mı, Alp dağlarında mı, Korsikada mı, Tunusta mı, Mısırda mi, İsviçrede mi? İkalyanın tasavvurları, günüln en mühim ve endişeli meselesi sıramma geçti. Bu milletin hergün blr başka yere saldıracağı, bir başka memlekete tocavüiz edeceği ırarla söylenip duruyor. Biz-berşeye rağesca İtalyanın henür harel keta geçeceği zaman gelmediği fikrinde isek te zamamımızın hep siyasi ve askeri (baskın) zamanı - olduğu #işünülür ve (ateş olmayınca duman olmaz) misali de hatıra getirilirse, İtalyanların an! surette herhangi bir sakarlık yapmaları Ihtimalini de görönünde tutmak lâzımdır. Öna binnendir; ki yukarıdaki harlta ; İtalyanların son günlerde tecavüz edecekleri tahmin ve rivayet edilen yerleri gösterir bu haritayı karilerimize takdim ediyoruz. Roma, 18 (Hususi) — Yarı ves- derilnilş olan mesajın büyük bir alâ-|kik edilmiş bulunan mesaj hakkında |mi mahafil, Amerika cümhurreisi ka ile ka rşılandığını beyan etmekte-|sıkı bir ketumiyet muhafaza etmeleş 'Ruzvelt taafından Muasoliniye gön- | dirler. Ayni mahfeller, ihtimamla tet. 'tedirler. (Devamı 3 de); İ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler