18 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz ikinci sene. Sayı : 4373 Dikkat: kamıza aid tafsilâtı 7 sahifemizde okuyunuz. Alma Maubeuge ile Carignan, arasındaki hat yarıldı Bu Haheri Müttefikler Teyid Etmiyorlar Almanlar Bu Muharebede 3500 Hücum Günün Artık bıktık, Usandık ! A kdenizde eskileşmiş, müzmin- leşmiş bir. ttalyan — meselesi yardır. Buna biz de, " er büyük dev- detler de alışmış olduğumuz için sene- lerdenberi vakit vakit nükseden bu meseleye o kadar ehemmiyet vermez olmuştuk. Pakat bu mesele son bir | iki haftadır birdenbire hâd bir şekll. âldı, Şimdi hemen her gün yeni bir talyün düvası veya talebi nmvace - hesinde kiyorür, hemen her gün İtalya şuraya tecavtiz edecekmiş ve- ya filânca tarafla talışidat yapıyor- Muş gibi heyecanlı haberlerle karsı Taşıyoruz. Meselâ dünkü sabah — gazetelerine bir göz gezdirince İtalyanın esraren; giz bir vaziyet alarak Vugoslur'ya hu- mda tahşidat yaptığını ve — Ro- madâ Yügoslavya aleyhinde nümayiş ler başladığını okuyoruz, akşam ga- zetolerini ele alıyoruz. Onların haber- leri daha heyecan ve endişe uyandı- tacak mahiyette, Bu defa da İtalya Yugoslavya hududuna asker gönder- mek değil, Mısıra tecavüz için hazır- hik yapıyormuş, hatlâ bu iş için AL manyadan fırka fırka üsker bile cel- bediyormuş, gibi havadisler — akuya- ruz, Biz bu sütumlarda birkaç dela söy- ledik, yine de tekrarlıyoruz. Kendile- rile iyi münasebat perverde — ettiği- miz devletlerin hiçbirine karşı teca- ullanılmasına taraflar sıra perhizsizlik ederek ale) yazsalar bile hemen mukabele — edil- mesini muvafık bulmuyoruz. l'zııı! Bazetecilik tecrübesi olanlar, M gibi neşriyatın mahiyetini pek iyi bilirler ve büyle şamatalı ve şımarık yarıla- Ta sükütla mukabeleyi daha çok fay- dah bulurlar. Biz bu vsule kendi - yazılarımızda elimizden geldiği kadar riayet etmek le beraber nihayet bazı zamanlar 0- luyor, ki biz de itidali bırakmak moc- buriyetinde kalıyoruz. — Nitekim bu defa ttalyan meselesinde de böyle ol maktadır. Çünkü nmihayet —arasıra | yaptığı bülâpervazlıklara rağmen di- rayet ve zekâsından dalma / takdirle bahsettiğimiz M. Mussolini, son za- manlarda dürendiş bir siyaset —ada- mından beklenilmiyocek surette oy- tak bir yol tutmuştur. Yine dünkü gazetelerin haberlerine İaanmak tâzım gelirse İtalya, bir ta- Taftan Vugoslavya veya Misıra kar- & tecavlize hasırlanırken diğer taraf. ftan da müttefiklerle pazarlığa giri- (Devemı 5 taci sayfamızda) Ebürzziya Zade WELİD Zengin ve eğlenceli müsaba- - İ Ü Cumartesi 18 Mayıs 1940 İtidat hem vücude, h öi kümat “"0: ta, em ruha sıhhat tabit bir reçetedir. Raif Necdet (Şerki 9 ci sayfamızdadır) nci 'Telefont 20520 STAKİL YEVMİ GAZETE Telg. Tasviriefkâr İstanbul uharririt Ebüzziya zade Velid MÜ: ükseli İ nlar Br öf —> Almön Faarrurzu C— Fransız Cephesi ŞİMAL DENİZİ N Arabası Kullanmışlar Fransızların Bu. Har;te 12,000 Er Ve İki Generallerinin Esir Olduğunu Almanlar Söylüyorlar | Almanların Maubeage ite Carıgnan arasında yaptıkların, edde, | ettükleri hücum gösterir harita — “n iddia KAi Bu heritamız * | du YAlman taar- TUZUNUR, Şimal cephesi yarıl « dıktan gönra ala musı mühtemel! elan , istikamet pösterildiği gibi (Majino) — hattı * ve İsviçreye ka | dar olan hudut- ların heyeti u- , amumiyesi göste- vimiştir. Ma « tüm- olduğu ü - zere som günler- de — Almanların İvviçre üzerin « | den de bir taar yuzları ihtima - Tnden bahsoltun muştu, Maamd- F#ik bü Haberler şimdilik bir ri- tayet dereces'n- den öteye geç « memiştir, Payastazengindemir vheri bulundu a ) — Payasıh ngin bir demir madeni| amelinin Emri İlerlemiyen her nefer olduğu yerde ölmelidir ! Bizim için ya zafer, ya ölüm vardır I_Slılgarîs;anda İşkence Anlfara Radyosunu dinliyenler takip edilerek, cezalandırılıyor Sofyaya 30,000 Alman seyyahı geliyor (Yazıs rine şimdilik 5 ton n rılmış olan cevher K Almanlar yüz kilometrelik bir cepheyi yarmışlar sal kabiliyeti arzet inci sayfamızda) dra, 17 (Hususi) — Alman er| Malüm olduğu üzere Belçika - Hhü- | samseslüsmüsaaününmimünmümninüssinisasmmamamemamen ati üN kânıharbiyesinin akşam üzeri neşret kümeti dün Brükseli terkederek Os- ğde, Louvaln ve Brük- tânde'a geçmişti selin düştüğü haber verilmektedir, (Devamı 7 inci sayfamızda) » » Berlinden verilen haberlere göre, Brüksel işgal edilmiş- VAZİYETİN HÜLÂSASI tir. Ayni memba, Namur istihkâmlarından bir kalenin alın- ğ çündenberi devam eden şiddetli meydan muha- îfı:ıe'ri’:ıîeı: sonra Fransız c_epheğııin Mıulıeuge'_dan, S.d'ı- nn cenubu şarkisindeki Carignan'a kadar 100 kilometrelik bir sahada yarıldığını iddia eıııı_elıledlr. B’ı haber, müttefik membalarınca teyid edilmediği için Iııyıl.ı llıl.lyıılı. !,elıkkı etmek Tüzumdır. Diğer taraftan Almanlar, içlerinde iki gene- ] Italya Mısıra Taarruz j İçin Hazırlanıyormuş Maltadaki Bütün Italyanlar Tevkif Edildi, Yugoslavyada Emniyet Tedbirleri - Alınıyor, Italyan Matbuatı Isviçreye Ateş Püskürüyor ral bulunan 12 bin askerin esir alındığını bildirmektedirler. SNT DERF L AA ır ı | Havalardaki faaliyet müttefikler lehinde inkişaf etmiş - Roma, 17 (Hususi) — Maliye na-| Bu münasebetle beyanatta — bulu- |/ ve hariciye bütçesi müzakeresi kabul tir. Almanların geri hatları, nakliye ve tank kolları şiddetle tizarının beyanatından sonra âyan mec nâcağı evvetce bildirileri hariciye na-|edilmiştir. Mochu Teisi, celse sonuns bombardıman edilerek yolların tıkanması temin edilmiştir. Ünisi yeni bütçeyi kabul etmistir. — zwi Könt Cismo bundan vu.scçuişı (Bölun 3 üncü sabilesisiei tiği son tebl

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler