17 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

17 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Otuz ikinci sene. Sayı: 4372 — 16 Cuma 17 Mayıs 1940 Şımartılmış küçükler büyüdükleri zaman hayattan şamar yer! Raif Necdet MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Belefon: 20520 (ğeeki 1 we0i sayfaramdadır) 'Telg. Tasviriefkâr İstanbul İstilâsı Durduruldu Zx — MALYANIN ESRARENCİZ VAZİYETİ — £| IItalyada Yugoslavya Aleyhinde Nümayişler Başladı, Rusya Macaristan Ve Yugoslavyaya Garanti Veriyor. Tunada Alman Tahşidatı Olduğu Söyleniyor ' o çare | İngiliz Tayyareleri Alman Geri Hatlarına hücum | Harbegirmiyo?. ederek bu hatları baştanbasa Tarümar Ettiler İ ' sualin bizce kısa ve sarilı bir Fransızların ikinci bir (Marn)ı olması beklenen (Möz) nehri ile anun iki tarafında cereyan eden korkunç harbin sahnesini gösterir harita B ı Cihanın dehşetle gözlerini dikmiş olduğu saha: cevabi. vardir: - Amerikanın, bu defaki Avrupa hürbine karışmak | () istememesinin başben sebebi, Avru-| pa devletlerinin göcen harpten kalan borçlarını Amerikaya bir türlü .—ı.J meğe yanaşmamış olmalarından ibe- vettir. Dün Çok Mühim Bir Nutuk Veren Reyno Sefirimizle Görüştü * * Bu çok mühim meselenin bugün- lerde gerek Pramsız gazetelerinde, ge- rek İngilir zazeşelerinde mevzuulbabis | edildiğini göremezsiniz. Fakut Avra- pa büyük devletler (Versay) mu ahedesinden sonra yirmi senedir ta- kip ettikleri siyaseti tetkik etmiş ©- kanlar pekâlâ bilirler ki Avrupa ile Amerika arasında. bir türlü hal- Tedümemiş müzmin bir alacak vere- cek davası vardır. Büyük harpte Amerikalılar Avru- pa harbine, yalnız Almanyanın tah telhbahir muharebesinden — müteessir oldukları için değil, biraz da reisicüm hurları M. Vilsonun teşvikine kapıla- tak iştirak etmişlerdi. Bu Vilson bi- raz da cezbeye tutulmuş (Mystigue), mefküreci ve dindar bir adam (idi. Ci- | ? | han Harbinde Almanyanın galebesi ni hem medeniyete, hem de huristi- yanlığa muzır addediyordu. Onun İ- «glü Amerikalıları teşvik ede ede har- be sürükledi, bir iki milyon genç ve dinç Amerikalıyı silâh altına alıp Av- rupaya gönderdi. Ayni zamanda İn- |4 gütere, Fransa, hattâ İtalyaya Ame- rikanın vasi mikyasta nakden yar- dıminı da temin eyledi. Nihayet iti- KAf devletleri kısmen de Amerikanın bu askeri ve mali yardımları sayesin- de harbi kazandılar. Harp davası bit- tikten ve selh muahedeleri imzalan- dıktan sonra Amerika, İngiltere — ve Fransadan milyarlara baliğ olan ala- | | caklarını pok haklı olarak istedi we * bunu isterken “Sizi kurtarmak için kâfi derecede kan döktüm, hiç olmaz- sa alacaklarımı verin> dedi. — Fakat erek İngiltere, gerek Fransa bu borç Iluı'ıııt::g bir santim ödemeğe bile ra- |Ş z olmadılar. BUhassa Pransızlar, çol para sevdikleri ve çok da — muktes Dünkü Vaziyetin Hülâsası Anvers ile Sedan arasında vuku bulan şiddetli Al- man taarruzu, Fransızların zırhlı birlikleri tarafından durdurulmuştur. Meuse vadisindeki meydan muharebesi bir hareket harbi halini almış bulunmaktadır. İngiliz tayyarelerinin, Alman tank kollarını, bindirilmiş — kıt'a- larını, şoseleri ve demiryollarını muvaf fakiyetle bombar- dımanı neticesinde Alman akını kesilmiştir. Belçikalıla- rin Liege ve Namour müstahkem mevkileri mukave- mette devam ediyorlar. Hava harekâtı esnasındaki za- yiat bire üç nisbetle Almanların aleyhine nelı'celeıımı'ş!ı'nr M LA L Ruzvelt Müttefiklere Yardım İçin 1 Milyar Tahsisat İstedi Ameri.kada harp lehinde kuvvetli neşriyat yapılmağa başlandı Vaşington, 16 (Hususi) — C reisi Roosevelt bugün bi grede bir nutuk Roosevel İt evvolâ n b €vvelâ müdafaa bütçesi üncü sahifemizde) —H- — Gazete Sahifeleri Tahdit lîdiliyor Ü — Tiğakmar için Amerikanın alacakları Havadan İngiliz tayyareleri, karadan Fransız askeri a ğ . ğ ö B İstemesi karşısında GL STTCLC| — Alman geri hatlarında şimendifer yollarım hercümerç ederek Kararı Vekiller Heyeti kabul etti | kitki | j :::ıı:u: :r;;“ı Tit Kariğtalk Alman nakliyatını sekteye hattâ felce ıığrıfır en ü ks k f d'k d '[d' için değil, kendi menfaati için girdi, * Alman şimendiferlerinin tayyare hücumu ile felce uğrayacak Y € âasdıka arzedildi bize ikraz ettiği paralar da sırf kon- sarette tahrip edildiğini dün İngiliz Tadyom bildirmiştir. ,, Ankara, 16 (Husuşi) — Gazete/adında ve daha büyük eb'atta bulu- di menfaati için sarfedilmiştir, sim- | —». / l ce L l Yye gündeneruzlarda bulunmakta ve burada çok|barat Nezareti tarafındı :ı—dıınş,w:)'f“knn;u tahdidi hakkında koarım;ll gazeteler 6 , daha küçük "i | - izden bi rın iade- Ka P İsiddetli d reyan etmektedir.İson tebliğ , inasyon heyeti kararı fera Vekille- | eb'alta olan gazeteler 8 sayfadan fa Üi ne yüzle bizden bu paralai beri devam eden-şiddetli muharebe-|şiddetli harpler cereyan etmektedir.İson tebliğde de 2 İti höyelünce kabbi cALMİRU TAAN 'la tüKürdüsöryacaktır. “Ülub 'a n—“,.î Sini istiyorlar» tarzında cidden çok ler hakkında cepheden gelen )—_,,b(-ı—:Athı::.rm bu. taarruzı gayel Z n hütemadi | di smi k - ve â B ŞTİ le vu- - Ü a resmi gazetede neşrolunacak — Ve resm at — ve ilâ 4 haksız ve insafsız neşriyat bil vaziyet|Brükseli almaktır. Namour henüz!| taarru: çi ilâ £ lere nazaran, halihazırdaki aruz kalan Sedanda ' neşri tarihinden itibanen meriyete gi| işgal etliği günlerde 8 sayfa çıkabiles rika efkârında, a ” 3 p kubulmuştu. işte Ame tamazda) |Söyle hülüsa edilmektedir: Belçikalıların elinde bulunmakla be-|vaziyet iyiye doğ; muğtur. |recektir. cektir. Resmi gazeto bu karardan is- (Devamı 5 İnci say: '“z.zdı Namürla Anvers arasındaki cephelraber Almanlar ta n çevril - Burada Meuse nehrini çmiş olan| Bu karara göre 40- 58 santim eb -| tisna edilmiştir. AA üzerinde Almanlar mütemadi taar-|miştir. Diğer taraftan, Pransa İstih- (Devamı 7 inci sayfamızda) —| aa Z VELİD

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler