13 Ekim 1941 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 4

13 Ekim 1941 tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahilfe : & veve TASVİRİ EFKÂR 13 Birinciteşrin —— Asipirol Necatı Ağrı, sızıların, nezle, grip, romatizmanın ılâcıdır. Bahçekapı; Salih Necati — BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZA Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser İcabında günde 3 kaşa alanabilir. — Her yerde pullu kutulanı srarla İsleyimiz. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 1941 yılının 15inci Teşrinden ye: günler için ilk ve son hareketleri gösterir kışlık evkat ta: Şişli Tünel Tünel Şışli Harbiye Harbiye —Aksaray ilâna kadar Pazardan bııkı lNe. F 18/6 Taks Si m—Reyazıt Royazıt— Taksim Kurtuluş— Beyazıt W w | Beyasıt— Kurtuluş 2 | | Şişli Şebeke —K urtulaş urtuluş— K mmdat ZN Bebek— Eminönü Kinmonu-- Bebek *Bebek — Beşiktaş Beşiktaş— Patih Fatih— Beşiktaş “Çünün Eulmacası _E z S 5do | 34 5 6 Seldan sağa 1 — Paşalık Baya, $ — Bir balık Mayâ — Rüzcür ne yapar? govap. $ — Otoda Kürmt menbar — Tetssüf, € — Raci — Tersi tok de- #ildir. 7— Balık — Diritmekten &- Mmir. 8 — Sonunu (A gelirse kış ye. Miişlerinden biri olur—Rayrağı. © Tersi heceliyerek okuma, 10 — Ba Şina (K) gelirse matbu eserdir. — Barheşun nldası, Yi İnsan. 4 idan aşağı Aserb - Kütüphanenin g k . mütsallik kü. gük manzume. 7 Kimyevi bir mad — Tavuğun üstünde bahse gi. kemiği — Hint beyi. 9 — Çerirgenler, 10 — Hangi tt — Kur. dnın Ük süresi, Geçen bülmacanın balledilmiş şekli 28 45.6 78 910 ŞEHİR TİYATROSU Tetiklki caddesi Komedi kısımı Bu göce sast 2030 da KİBARLIK BUDALASI Wertyosi: Dr. AlI Süha Delilbaşı aa ——— ——— ——— * (İTİZaR — <Kan Darrinsı> zabıta Şamanaana, — yazımızın çokluğundan kenamadi. Örür dileriz, Biy atmak — | Sirkeci— Topkağı Yedikule—Sirkeel Aksaray Sebekesi Beşiktaş Şebekesi! Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü İlânları 13 Birinciteşrinden 20 Birinciteşrine kadar muhtelif hatlara kalkacak va- purların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. İKaradeniz hattına — Pazartesi 17 de (Tarı), perşembe 17 de (Ka alata rıhtımından. 18 de (Anafartay, Sirkeci rihtimin. İş'arı âhre kadar haftada bir posta yapr- lacaktır. İneboluya kadar gidecek olan bu pasta gidiş ve dönüşle Akçal akıtıyacaktır.) İzmit battına Perşembe 8 de (Bartın), a ! (Not : İşarı âhire kadar bi pilacaktır.) e. nrx). İBartın hattına — — Cuma rihtımından. a bir posta yü. İMudanya battına — gah, perşembe ve cumartesi 10 da (Çanakkale). pazar 8 de (Trak), postalar Galata rihtiminiten kalkarlar. (Not: Yukarıda yazılı günlerde Yalm birer va. Pur kalkacaktır İlâve postalar. yapılmıyacaktır)i Pazartesi, ça ve Güma 8 de (Traki, t9- rihtiminden y Şamaba — ve cümürtesi 20 de(Konya) Tophanatıhtımindan. Balı ve cuma 19 da (Soyyar), Tophane dan Pszar 9 da (Ba Tophane rıktımından — Çarşamba 12 de (Ülgen). cumartesi 12 de (Mer. sin) Sirkeet rihtimindan söürat— Pazar 16 da (Tırhan), Galata rıhtımından, sürat — Porşembe 13 te (Kadeş).Galata rıltımından, Randırıma hatima Karabiza hattına rihtimin. lmroz hattına Ayvalık ha ina lzmir birinci İlzmir ikin NOL ber namaralatı y ader Galata Baş Acenteliği — Ünlata Modürltar Vapur seferleri hakkında ber türlü malümat aşağıda telefon özrenilebilir. htan azılı acenteler e Galata liğ altında. Birkeri Şube Acenteliği— Birkeci, Yolcu salonu Gaflta Şube Acenteliği: (9120) Aşkale Malmüdürlüğünden : Yeniden inı ettirilmiş olan Aşkal ğının (17852) lira 24 kuruş bedeli keşifli ikmali inşaatı kapalı zarf üsülile eksilteniye çıkanılmıştır. | 1 — Eksiltme 24/10/941 Cuma günü sast onda Aşkale maliye dairesinde toplanacak olan komisyontarafından yapılacaktır | 1 keşif evı silsilej fit cetveli, ve şartname- ler Erzurum Nafia Müdürlüğünden ve Aşkale Malmüdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 3 — Muvakkat teminat (1338) lira 93 kuruştur. 4 — Taliplerin 7/5/937 tarih ve 3297 sayılı Resmi Gaze- te ile neşredilen talimainameye göre vesikalarını hazırlayıp — ibraz etmeleri've tayin edilen müddet zarfında teklif mektuplarınm — ko- misyon riyasetine vermeleri lâzımdır. — (8927) Öğretmenlere mahsus - Pratik Talebe Not ve Müşahede defterleri. İkokulların her anıfına çöre basılmnıştır. Gayet güzel ve nefis. İstanbul Maarif Kitaphanesi, ;ıııek üzere açılmış olan _::—-_— Z. SAATMAN Bultanhamam,Camcıbaşı hası BAYILANLAR.CARPINTIWSİNİR BUHRANI ÇEKENLER NEVROL CEMAL e r a LT LZULE L T DLILDLUL Üniversite 'Rektö lugunden : Yabancı dil öğretmeni Fyetı.tml- ransızca, gilizce ve Almanca kurslarına lebe bir yıl Üniversi tedeki yabancı dil kur edecekler ve siyasi vaziyet normaile güiği takdirde tahalilerin mek Üzere, bir y da dilini öğrendik leri memlekete — gönderileceklerdi Her birtne burada ayda 30 lira veri lecektir. *Seçme sınavları 27 ve 28 birinciteşrin 1841 pazartesi pılacaktır. Sinava girmi Türk olm öğrelmen okulundan mexu ak şart değildir» lerin 21/10/1941 de Ünlve raitede muayeneleri yapılacaktır. . Hler alınamaz. Sınavda muvaffak olanlar tahsi leti emirinde çalışacaklarını taahhüt iğle Meşgul olmaması şarttır. Talip olanların 20/10/1943 akşam ma kadar rektörlüğe tahall vesikala. t nüfus hüviyet varakaları ve 6 a det fotoğraf ile mürscaal etmele ri. <8 Alınacak rıha devam i veya yaban ci bir kollej vaya Haeden vayahut bir olmak ik cımdır. müddetlerinin Iki mlsli Maarif Vekli. edeceklerdir. Kura talebesinin hiçbir SİZİN DE TAKDİR ETTİĞİNİZ ÜZERE AsTIMIZ modası nim zarafet ve inceliğine İnzimam e- dem üstad tertilerin maharet:, kadına da gençliğe matuf şayanı hayret bi beden tenasübü arseder Fakat yöz ve onun hututu gevezedirler, Eğer bu noktaya İâzım iweten ibtimam gösterilmeme, seneler bu batları başkalarıma pek çabuk farkettirirler. Bu, sixiı bir Sarrinzdır Ka ufak bir dikkatsizlik veya ihmal ne- ticesi rakibelerinizin dikkat nazarından uzak kalamaz. İyte senelerin (blhassa nazik ve bassas çiltlere musal- at olan © tahiipkâr senelerin) elidinize çizmekte oldu- Ku on binlerce (Didayetle gayri mahsta) ince çizgile-” ve ihmalkâr kalma yınız. Zamanla cildinizi solduracak olan ve #isi pek çok defa vakitsiz harap eden bu ârızaları nkşam ve sabah KREM PERTEV'le ya- pacağınız ufak bir a refediniz. KREM PERTEV'in bu mucizesine yüs binlerce hemcinsiniz gibi siz de hayret ve mem- nuniyetle şahit olacaksının. Göreceksiniz ki #İmamız, ebedi genç- liğâni berkese mağruramı KREM PERTEV'İn terkibindeki fahl anasır en derin çizei heri bile izalede gecikmiyocekti | Bugünden itikaren kla de bir tüp RTEV' tavalet masanızda bulundurunuz. Ö, aynı za- n sert Tüzgürların ve küvvetli güneşin en iyi muhafızadır, 5y liyecektir. 1 — Kapali sarf üsülile 8 Anşa- ettirilecektir. ? — Muhammen bedeli (17.088.68) lira olup muvakkat e 128166 liradır. 9 — Ekslltme $1/10/041 dunim günü aat 10.10 da Kabalaşta besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. K € — Şartaame sörü gı İzmir ve Ankara Başmüdü lerinden 88 kuruş mükahilinde alına bilir. 5 Mmek İstiyenler 10000 lira, bu kabil İnşaatı muvaffaki yetle yapmiş oldüklürına dair vesika ibraz ederek ihale gününden 3 gün evveline kadar Umum Müdürlük İngaat şubesinden —ayrıca işürak vesikası almaları Jâzımdır. 6 — Eksiltmeye girereklerin m ühürlü vesika Kili vuzlasında 9 adet muhaf, sım çen şübe den teklif mektuplarını, kanunl ihtiya edecek olan kapalı ne kadar hdi geç Azımdır. arını ve münakasayı iştirük vesikasın: ihale. âağtinden Bir saat evve abillı zarflarını miyasetine makbur n kamisyon mul (BOT F. Belsoğukluğu - İdrar zorluğu '— kazası hükümet kona. ve Böbrek hastalıklarına karşı BELSAMiTOL « Bel ve kana rının tedüvlel nelenden arayınız, dŞ deposu: Sami ncılar sokak No, &. am'tol. idrar yollarını temizliyörek — bastalığın ile arışmamaına mâni olur. Bilâmmm idrar yolları ha de tesiri kat'i ve emsalsir. bir. müstahzardır. Kh Akaa, — Bahçekapı İş Bankası #rkamnoda Hayvan Sağlık memurları ve Nalbant Mektebı Mudurlüğünden— İlk T Tutarı Mektebin B1 mali yi ekmek Ih yükarida. Yamı açık eksültmeye konmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda İstanbul Yü tepler mubasebeciliği binasında toplanan kemiryonda yapılacaktır tekliler şartnameyi Selimiyedeki mektep mühawbesinde gürürler. V lerin belli gürde teminat makbuslarile ve diğer aranılan — vesik Komusyona gelmeleri, gBazI) takviye et || ü günleri İstanbuj Üniversilesinde ya. eksiltmeye :I Emniyet Sandığı İlanlan Taksitli Emlâk Satışı s-kiz senede yüzde 5 faizle ödenir Semti Cinel Mühammen | keymeti | Si e |Bayoğlu Karabaşınustafaağa Hacüni — EY w0 nt mahalleri Karabaş cüriderinde ee Ki 58 mü, Sü, yeni &; İBoyoktunda “Müse; İde Süslüsakası aokağında İyeni 14, 16 No ve içine akan M masura 9ü |Süleymaniye Hocayiyaseddin mahalı — Ev de Tavanlımaslak soku ki $? yezi 10 No, li 10151 16 ya kadar deva; pazartest günü yapılâcak ve yükrek tarihim « düşen Ünale arttırma sönünda en Atttırma edeceklir. badel ven ? — Arttırmaya girmek için m de pey akçesi yatırmak Tâzımdir, m dörtte bi r) peyin, geri kalanı sekia arnede ee itler $ & falze tâbidir. adar gayrimenkul Sandığa birinc İ | | | ahamemen Kiymetin © 15 gi nisbetin. * — Takalı derece. de ipotekli kalır. 5. — Binaların fotogafları Band ık. dabilindeki satın salonunda teşhir unmaktadır. Fazla tafsilât almak için kalena müracaat edilir. ( Emlâk almak ve satmak istiyenlere İstanbulun Her semtinde her çeşit emlâk almak ve satmak için en kıza yol satış salodumun arettir 'a konan emlâk mükabilinde ne miktar berç z va bildirllir. Bunan için tkt Hira Ge- Tatenlidiği takdirde satıl serileceği tayin edilerek allkarl ret alınır, | — Meşhir üeteti: dan aşağı Öi on İi kuyak kün Ne satici Ünü, yemaz. (X000) ak Gzere GÇ ay için bin lira. ne de alıcıdan başka bir Ücret Türkiye Cumhuriyeti ZIRAAT BANKASI Kuruluş tarihi 1888 — Sermayeni: 100,000,000 "Türk liram Şube ve Ajana adodi: 260 TİCARİ HER N EVİ BANKA NUAMELELERİ, Tırast Bankarında kumbaralı ve Kumbaramı Lasarruf hesap- iarında <n az GÜ lirası Balıma lara senede 4 defa çekilmek kur'a e aşağıdaki plüna göre İkramiye dağıtılacaktırı 4 adet 14007 Tiralık- 4000 lira 100 adet 50 Iiralık 5,000 Tira 4 > 300 » 2000 » 120 3> 40 » 4500 » 4 » 260 > — 400 » îım»ını:uw. 40 > — 100 2 4000 » DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde S0 liradan aşağı düşmiyenlere İkramiye çıktağı takdirde W 20 fazlasile verile çektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylöl, | Birincikânun, 1 Mart) ve 1 Haziran tarihlerinde sektir. Ümveuıte Rektörluğnııden $ Türk İnkilâbi Tarihi (kmâl imti hanlı 27 nei pazarlmal günü saat © da konferans salonunda yapı lacaktır. Alâkadarların hazır bulün li ENLETİ BORSA | BUĞÜNKÜ PROGRAM 11 -10 » SME müamel vi 5.30 Müzik Londra — 1 Sterlli »20 Haberler Nevyork - 100 Dolar * Zenevre 100 lav 45 Serbent saat || yentnr ” 100 Pen 19.55 Müzik Yekoha. 100 Ve hS Radyo gea — || Stokhe . — M0 lsveç kr 140 Program | 798 Müzik 745 Haberler 5.00 Müzik Evin saati * Program Müzik izab Haberler 5.00 Müzlk 20 Müzik * 800 P KOLM Pa M aa L a Si | Kiralık hoş oda aranıyor asaray, Taksim ve ci vnda güneş görür boş bir oda aranıyor. İdaremizde M. M. tü- muzuna mektupla bildirilmesi, 1230 İkramiyeli yüzde $ 1918 — IS.iS Yürde $ ,, 1938 ErganlA.B.C. —— » JÜM Sıvas-Ürmaruml —— "e YN KA w 7,5 918 Türk beres | — madoli Demiryolu 3 | Şark' değirmenleri (Borsa harici altın fiyatı | Reşadiye M Lira 90 K Kaha Beşlbirii — Y16 ç — Külçe aitia gea G DOKTOR Sedad Kumbaracılar ÜROLOG - OPBRATÖR. İdrar yale sü! hastalk- dar, yentehasının Ademi iktidar ve belgevşekliği, İseyen çocukların tedavlai, Cad. Semih apaktımanı, (Tan Nat baasi karşun) Sirkeci, A Ltf | Or. Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütenassısı Diyanyolu 104 : Sahibi : Z, 7, EBÜZZİYA 3 Fatar harlt | Nesriyat MGdürü : C. HÂHAN Basıldığı yer; Metbasi ERÜZZİYA

Bu sayıdan diğer sayfalar: