24 Mart 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

24 Mart 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çh SA Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan. Balıkesirde yeniden inşa edilecek bir askeri bina iha- lesi 26 Mart 937 cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. | Keşif bedeli (2271) lira (53) kuruştur. Muvakkat teminatı (170) lira (36) kuruştur. İsteklilerin fenni ve umumi şartoame | plân, keşfini görmek üzere hergün ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbuzları ve bu gibi inşant işlerini muvaffakıyetle başardıklarına dair devairi aidesinden tas dikli vesaik ile Kolordu Satın Alma komisyonu Başkanlı ğına müracaatları Gazete ilân ücreti de müteahhide aittir. 4 ı — 84 Vilâyet Makamından: |“ Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre #a yeni aldığımız âletlerimizle Paşacami civarında Zağ- nos Paşa — caddesinde — açtığımız — atelyemizde e — İertürlü motör, monlaj ve tamiratı, pa- | muk cıkrıkları, yapağı tarakları, hamur ma- kineleri, yağ mengeneleri, sisam silindirleri (l tütün presleri, un ve tahın değirm n takım- || ları yeni olarak yapılır ve her türlü tamirat garantili olarak kabul edilir. Karaoğlan mahallesinden Riza karısı Hatice Kepsütlü oğlu Kasım karısı Emine Memiş oğlu Cemil karısı Ralfe Riza oğlu Yahya Riza kızı Kaptan Hasan karısı Hasene, Acı Payam İnhisarlar Muhakemat memuru Mümtlaz Müs tecaplı oğlu Darbali oğlu Hulüst Defterdarlık. Posta ve Telgraf ve Telefon binası inşa olunmak üze- re istimlâkinde menalii umumiye mevcut olduğuna karar verilmiş olan Balıkesirde kâin olup yukarıda adları yazılı kimselerin müştereken temellüklerinde bulunan Falamut Adres: Paşacami civarı Zağnos Paşa caddesi — No: 90 Kolaylık Atelyesi Riza Hangül, Salih Ersoy J Decai (l eSee Hİ ecce hanı arsasının; hali hazır vaziyetine göre 2! Cemaziye evvel Lü f Ok 1296 tarihli istimlâk kararnamesinin 7 n<i maddesi mucibince t en u y u n uz.. müteşekkil erbabı vukuf tarafından takdir ve mülk sabip I lerinin — itirazı üzerine Belediye meclisince — tetkik Bayanıar Baylar ve tasdik alunan (2418) lira (8) kuruş bedelle posta ve E linizde hötıra olarak saklanacak öyle eski re telgraf idaresi namına alınması takarrür etmiştir. Mülk sahiplerinin tarihi ilândan itibaren 5 gün zarfında mua simler vardır ki bunların iyi bir şekilde tashihini ve- ya büyütülmesinin kabil olamıyacağını zannedersiniz İşte Püluıı bu düşüncelerin aksini iddia ve isbat ök eski ve yıpranmış resimleri büyük Ç biragr ndisman fabrikasında karaka- lem, sepya, pastel ve yağir boya olarak is- z lenilen boyda ve sizi memnun — edecek bir şekilde büyü- olarak yaptırmaklayım. Resimlerinizde istenen her dı—ğıx—ıklık ya- pılabilir. S Bayanlar için yağlı boyalar bilhassa şa- melel feragıyesini yaparak herbirinin hisselerine isabet eden parayı gelip mezkür daireden alarak takrir vermeleri sözü geçen kararnamenin 13 üncü maddasine tevlikan ilânen tebliğ ve ihtar olunur. 1 ı Tapu Sicil Mulıafızlığmdan. Mahallesi: Umurbey Cinsi Mevkiü Hududu Yağhane Mahallede Doğusu: Karaman köylü Mehmet ve Ahmet ve Hulüsi batımı: — Dereköylü Mehmet kızı poyra- zı: Yol, kıiblesi: Gü lüm — oğlu Ahmet veresesi. Yukarıda hudut ve evsafı aniresi yazılı yağhane halen saman damının ecdadından İntikalen Kara — Yakup oğlu Musa karısı Kadriye ve kızları Kâmile ve Minirenin ec- datlarından intikalen malları olup bunlardan Kadriye his sesini 326 secesinde 20 sarı lira — mukabilinde Mecdiye mahallesinden Halil oğlu küçük Mustafaya haricen ve ad iyen satarak Mustafanın da 936 da vefatile karım Zeliha ve evlâtları Halil ve Ahmet ve Mehmet Ali ve Hasan ve Fatma va Rabia nam İTayyibeyi terkederek ö'düğünden halen saman damı. Eğer resimleriniz — güzel olursa netice. ler de pek güzel olarak gelecek ve beğeni- lecektir. Siparişler bir ay sonra İade edilir. Fiatlar pek vcuzdür |* Meselâ: 30 x 40 ebatla kara kalem 275. yağlı boya 350 kuruştur. Nümuneleri hergün mağazamızdı bahisle namlarına tapuya bağlanmasını istediklerinden bu görebılirsınız yerin mahallen tahkiki için 4-4-937 gününde tahkikatı yapılacaktır. İtirazı olanların bu günler içinde yazı ile vi- Saraçlar başındd Cumalı Hasan Oğ u lüyet tapu #sicil muhafızlığına veyahut mahalline gelecek HBDULLHH memura müracaatları lüzumu ilân olumur. B M Z ee SS L TURKDİLİ ST Pazartesinden başka her , FOH gün çıkar. Siyasal gazete.. !f AYSAĞAN Yıllığı: 800 Kuruş Dı:ğ:'î”:;” Altı Aylığı:400 —. Pü';lltllllk(ıuz(wı Sayısı: 4 Günü xeçmiş ııyılıı 25 kuruştur. ADRES: BALIKESIR TORKDILİJ j Dünkü unve zahire fiatları | © UNLAR: Azami Asgari KENEE| için lu_;um/u ğğ yaları 55 Randıman 910 900 6o , 870 860 | aa]an Z]CLZ <7î/ırığ B Ş 830 — 880 80 K ' 7T0 760 | BUĞDAY PİYASASI —| YAGLARIN İ ; z ğ e a| Bı%rada bula biliyoruz ö Af Biz köylülerde Hariç plyıııdın gelen buğday W Pulluk ve Rencber DUâemn " Yumuşak — 7,25 — 6,25 ; Misir 3,75 3,50 H P Burddan H /"_Iğ:__ 3,75 Arpa 4 f%MİMMMWMMMMWMMM'WM AART BTSLESEİSESEĞKİEERLRRER YALNIZ BİR KAŞE "HASKALMIN” Alarak ağrılardan — sızılardan her türlü : iztiraplardan kurtulacaksınız, Başınız, dişiniz ağrıyabilir; soğuk alabi- &i lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma ağrıları size çok izlirap verebilir. Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda şeklini gör- düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMİN kagelerin- A den bir kutu isteyiniz. Ani ve yöksek tesiri sayesinde #i | pek az sonra - ağrılarınızdan kurtulmuş olacaksınız $i UUUT UU HASŞALMIN bayanların muayyen zamanlarındaki // hususi sancılarına karşı da pek tesirlidir. ç DİK KAT DİK'K Af Kutular üzerinde bu gördüğünüz alâmeti farika #i şarttır. o! pul şeklinde bulunması Taklitlerinden sakınınız. HASKALMİN kutulııı ma: vi renktedir. HASKALMIN wıp Brıq uı.,,- Pom“h rma ağrılarını dindirir. Fiatı Her yerde 7,5 kuruştur. İ EARTARANAR MA MA ARRR AA der Tecimenin En Güyük Dileği: Satış Sürümünü Arttırmaktır. FAKAT Satışia Birinci Şart: “REKLÂM,, DIR. Satacağınız Malınız: Herhalde Reklâm Ediniz. | Ve Bu Reklâamlarınızı; (TÜRKDİLİ) ne Veriniz TÜRKDİLİ AĞADAT *A7 SAA Balıkesirin Biricik Gazetesidir Her Yerde Okunur: | Ü TLEUNADTLRÜŞTE SALLALGU ——— Balıkesir saylavı H. KARAN İyesi ve Başyazmanı: Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL

Bu sayıdan diğer sayfalar: