29 Ekim 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 12

29 Ekim 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 BİRİ!.Cİ TEŞRİN 1 37 : Erl Beleniyemizin Bir Yıl İçindeki Çalışmaları TÜRK DİLİ ( Öst tarafı 3 ncü sayfada ) | gine ve tanzimine ehemmi- irılmıştir. Vasıf Çınar cad- lesindeki küçük parkın dır farları geri çekilerek yeni- yaptırılmış ve buradaki #cuk bahçesi Atatürk par- tna naklettirilmiştir. /Gazi bulvarı methali ge- işletilerek parke döşetilmiş fe sdadyom önündeki par- dJer yeniden tanzim edil- tir. y Te K TOSE Kdi Atatürk parkına Mit — küvvetler “cadde- deki ağaçlar çıkarılarak t&rine yaz, kış yeşilliğini Adfaza eden ağaçlar dik- Miş, Akıncılar caddesine Gen ağaç gars olunmuş h Üüst kısmındaki llğd civar orman- yet — verilmiştir. Yeniden 16,000 metre bir saha tanzim ve baline getirilmiştir. Tenis ve spor sahası için 8 bin metre murabbaı yol tesviyesi. ve 5600 metre murabbar miktarında şosa ve 6000 metre kordon ta- mamlanmıştır. Elektirik di- rekleri tezyit olunmuştur. Gazino ikmal edilmiş ve park ; _-ıf.';f,-_t'_'ğ—_ V: a T KESRA z bir bakış park bu gazino ile bir kat daha süslenmiştir. Parkta yapılacak yüzme havuzunun | | mişlir inşaatı ilerlemektedir. Parkta nadide çiçeklerin muhafazası için bir — (Ser) vücüde getirilmiş ve 2000 saksı alınarak - çiçeklerin muhafazası temin edilmiştir. « â Atatürk parkına doğru uzanan yol N Çetirilen 1100 çam ilâve edilmiştir. Hal- 10-15 bin fidan elde edilmiştir. .üiiğindcki evler ta h istimlâk — edilerek ki bahçe genişletil- Öleketin en büyük sıh- Ö Furu olan Çay deresi “asyonunun 1000 kü- | —:ıik kısmı yaptırıl- K ihale edilmiş ve ği "indeki ahşap köp- Ş Gmir ettirilmiştir. parkının güzelli- Tesis edilen fidanlıktan Şehirde 634 yere lâğım bacası açtırılarak Muhtelif | mahallelerin — 1360 metre tülünde yeniden lâğım yap ttırılmıştır. Ayrıca Yeşilli — caddesi lâğımı da (210) metre ola- rak yeniden yaptırılmıştır. Şehrin umumi helâları islâh ettirilmiş ve biri Atatürk parkında biri İzmirler ma- hallesinde olmak üzere umumi helâ yaptırılmıştır. murabbalık | | edilmiştir | türkün tunçtan yarım ——PDL SAYFA: ll l4 cü Yılda Vilâyet İşleri o yrecaa B gözel işler - Gumhuriyat » idaremizin fayizli birer esari olarak yükselmektedir. Vilâyetimizin kaza, nahi ye ve köylerinde bu yıl içinde yapılan eserleri diğer sahifelerimizde yazdık, Bu güzel işler Cumhuri- yet idaremizin feyizli birer eseri olarak yükselmektedir O sütunlarımızın harjejnde kalan diğer bayındırlık ve kalkınmua ;şlerini buraya ay- rica siralıyorüz Bu işlerin başarılmasında Valimiz B- Ethom Aykutun değerli mesaisini ve diğer idare arkadaşlarının faaliye- | lıni bu vnıııııli ışlıır ı—'ınıinde takditle kurşilarken diğer muhtelif işleri de yazıyoruz: | Bandırmada bir balıkhane ve Parti binası, Ayvalığ n Alibey nahiyesinde bir mez- baha, bir stadyom, bir oku. ma odası, bir spor kulübü binası, 3 meydan, bir cum- huüriyet alanı, bir pork ya - pıilmiş ve yedi kilometreden nahiye morkezine su getiril Edremitte belediye tara- fından iki yol açılmış ağaçlandırılınıştır, Zeytinli köyünde muaz zam bir ilkokul, Havranda bir elektrik — santralı inşa Sındırgıda — bir Cumhuriyet slanp — açılmış, ve buraya dikilen amta Ata - büs. vea tü konmuştur İçme suyunun mecra konul taraflın ve deposu fenni şekle muş, C H. Partisi dan bir Hıılkowı ayrıca bir de 6 binası jn- şa edilmiş, odalı tam teşekküllü jandar- | | ma dajresi ile elektrik san da inşasına Bulyada tıralı binasının başlanmıştır. iki | bir | Cumhuriyet alanı — ve bir anıt yaptırılmıştır. Merkeze bağlı Durak na- hiyesinde 3 köy odasının | inşasına başlanmıştır. |— 197 Köy tarlası açılmış; 4020 fidan dikilmiş, 4580 ağaç aşılanmış, 620 kilomet- re yol ve 6 çeşme, 123 helâ 600 kilometre kaldırım ya - pılmış, 36 ahır evlerden ay- rilmiş ve 14,700 fidan dikil- miştir. Kazaların ve nahiyelerin plânları da yapılıyor. Valimiz B. Ethem Ay- kudun ötemle meşgul bulun duğu işler arasında kazalarla — birlikte bilhaa- | sa, nahiyelerin ve büyük köylerin plânlarının yapıl- musı bulunmaktadır. Bu yıl içinde kazaların pek çoğu- Lun; nahiyelerle köylerden de bir kısmının mahalli plün- ları Ünü- müzdeki yıl bunlar da bite- cektır. Ayvalık ve Edremit plânları yapılmaktadır.Susığır- lık Sındırgı, Dursünbey kaza- larının nahiyelerile birlikte plânların yakın yapılmasına zamanda başlanacaktır. Sa- riköy nühiye — merkezinin plânı müteahhidine — ihale olunmuştur Bandırmanın Edincik, Sığırcı nshiyeleri | pilânları da keza önünüzde- ki bibitirilmiş olacaktır Sındırgıda yapılan yollar Sındırgı Akhisar mun- tazam bir yol ile yekdiğeri- ne bağlanmış yine Sındırgı ve Gölcük kaza merkerzile Duvertepe arasındaki yollar da esaslı şekilde yapılmıştır tamamlanmıştır. | — e —e

Bu sayıdan diğer sayfalar: