23 Ağustos 1939 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

 x_——_—__—__—__——_——m 23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 1939 GÜNDELI%_M_—MıiE_E__#’&TEO_BLİI__ ella Kayseritayare USİOS umlupl- Milli Şef Istanbula — £ ğxsritayare âgrAi%tifaiine Hdic nişletiliyor. - |! ör Bi — Da A T Ş güinizala l ha v ai nt avdet buyurdular.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yıllığı — : 800 Altı Aylığı: 400 Sayısı: 3 Kuruştur FÜRKDİLİ 23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 1939 Milli Şef Istanbula avdet buyurdular. Ordumuzun büyük geçit resmi 30 ağustosta yapılacak. I"önünüı'ı Mareşala mesajı: Yüksek sevk ve idarenizin bu me- '_ut neticesi için sizi ve mümtaz vazife hissinden ve kıyme- tinden dolayı Cumhuriyet ordusunu hararetle tebrik ederim- Ankara, 22 (A.A.) — Bir Altadır devam eden büyük takya manevraları — dün V0na ermiştir 24 Ağustosta kıritik, 25 Vüustosta da — büyük bir Ütçit resmi — yapılacaktır. Milii Şef İsakip İst müteveci- 'a Edirneden ayrılı "e2315 de li ! buyurmuşlardır. ..“llll Şef ile beraber dö '& Başvekil ve Vekiller trenle dönmüşlerdir. ılı abul; 22 (Hususi) ralarının sona | ebetile Cum elelmiz Milli Şef İsmet Baş Fa kmağa bir me $ göndermişlerdir. Milli *f bu mesajlarında orduyu t 'Bevralarda gösterdiği | Çüzam ve muvaffakiyetten Şîl_:z_ı_ı.bnlı etmişlerdir hi İhönü Genel Kurmay h..l W | yük manavrala:; İsmet İnönü dün gece 23.15 Milli Şefimiz Filoryada kal mışlar, refakatlerinde bulu nan Başvekil ile Vekiller Sir kecide trenden lıııd.'ııdlr. de İstanbula gelmişlerdir. İstanbul, 22 (AMA ) — Altı günden beri Trakyadaki bü bulunan rala H Milli Şef İnönü ma rin netlcelenmesi münaseb etile Genelkurmay Başkanı Mareşal F Çakmaka | ağıdaki mesajı göndermi - şlerdir: Doğantepe - Menek şe sırtları 21-8 939 Sayın Mareşal Fevzi Çakmak | Genelkurmay Başkanı Altı gönden beri devam eden büyük manpevraları ar- #2i Üzerinde ve kıtaat İçin de yakıl takip — ettim. | Ordu manevranın tabiatın dan bulunan zorlukların biç azaltılmamış — olan şartları içinde kumandablar. uygun ve isabetli tedbirleri ile ve kıtalar anlayışlı iazibatlı ve yorulmaz faaliyetleri ile te mayüz etmişlerdir. Talim ve terbiyenin feyizli devri ve mühim meselelerin tet kik sahası olarak 1939 ma- nevrası hakiki bir muvaffa- kiyetle hitam — bulmuştur. Yüksek sevk ve idareni. zia bu mesud neticesi için sizl ve mümtaz vazife hlis sinden ve kıymetinden do layı Cumhuriyet ordusunu hararetle tebrik ederim Milletimiz emniyet ve iti- İksinın mesnedi olan büyük ordumnun anlarına itimad ve iftihar duyguları ile sa- ralmar bir vurette bağlıdır Retstcumhur İSMET İNÖNÜ kum, subay ve erlerine ALMAN HARICIYE NAZIRI MOSKOVAYA GİDİYOR. Sovyetler Birliği ile A | P ademi tecavüz muahedesi imzalanacak. A İ manya arasında vrupa mühim kararlar alınmak arifesinde bulunuyor. .L"“ıı. 22(AA) — Al İstihbarat bürosu Al- lı;“ ile Sövyetler Birli- h bir ademi tecavüz pak- Ü ÜzAla ağa karar | NÇTSE ve Alman Harlciye w? — Ribentrobün — 23 K _""ı Moskoveya g'de- Ti bildirmektedir “mektedir ÇÖÇ Abul, 22 (Hususi) x'_':hıı Avrupadan şeh M len yolcuların an- bi 4 göre: t:l'—hıl hi haberi Ar ağüslor ve ey- ha öket ayları addedi K? Batün merkezi Av- b h"ı korkusu içindedir. ““'" gerek — Almanya ü'ı Macaristandan ge bötün — halkı t törmüş'erdir. Bulgar İk bu günlerde — sen x': korku içinde bulun ü ve her an harp çık V bekledikleri söyleni ve kenvamıiyenel Alman Harlelye Nazırı Fon Ribentrop trenleri bu sabah iki eat |ı:llıl||ırd|ıu Bu teahhure ezi Avrupadı kiyat dolayısiyle meşgül buluaması sebej; kerl sev Denizyolları yeni vapurlar ısmarlıyor. İstanbul, 22 (Hususl) Denizyolları idaresi — vapur larına buz dolapları kon masını kararlaştırmıştır İagiltereye 1smarlanıcak o0 bir vapurun şartnamesi basılmış ve firmalara veril miştir. Almanyada yapıl- makta olan 5300 tonluk Sa vaş ve Egeren adlarındaki üözeredir aammaran Manisalıların üzüm sergisiı. Manisa, 22 (Radye) a güzel bir #züm serglel açılmıştır Merasimde İzmir Valisi Etem Aykut da hazır bulunmuştur GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Kayseritayare 30 AğustOS Dumlupı- fabrikamız ge- nişletiliyor. İstanbul, 22 (Hususi) Kayseri tayare Fabrikamız daha ziyade genişletilecek- tir. İeap eden iptidal mal zeme mek hariçten suretile bu vede yapılan tayare inşaatı arttırılacaktır getiril mücse- Antrepoloji kon gresi için ha- zırlıklar. İstanbul, 22 (Hususi) — 18 nci beylenmilel antrepo Toji ve prelstorik arkeoloji kongresi 18 eylülde Yıldız sarayında toplanacaktır Kongre hazırlıkları tama mlanmak üzeredir. Kongreye iştirak edecek «ecnebi me mleketler delegeleri — eylül başından itibaren şehrimize gelmeğe bi acaklardır. Ressam Âbi - din Dino vilâ- yetimizde ted- kikler yapıyor. D Grubu ressamlarından Âbidin Dino, Parti Genel Sekreterliği tarafından bir Balıkesir ha valisinde halk sanat işleri — üzer nde etüdler yapmak üzereşeh r mize gönderilmiştir Ressam Âbidin Dino ilk olarak Edremide, Biğadıca Pamukçuya Kepsüde gitmiştir. Yakında civar ka za ve köylera de giderek tedkiklerine devam edecek ve bu müddet zarfında ha zırliıyacığı tablolarla şehri- mizde bir de sergi açıcak ve Hir l_Tıfiya z Sahibi: Balıkesir Mebusu Hazredin Karan n f/n'—,’Y'eŞf',VE[ Müdürü Fuat Bilal —_'-—r'"_ zartesi ünlerinden Başka Her Gün Adres: Türkdili Balıkesir Çıkar. _—L/_ ____'/____—___-——— ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4263 nar ihtifaline hazırlık. İhtüfala viiyalimiz ada bir hoyat ve wi kiyafat bir söveri Balıkesir Parli Başkan! Pertev Etcloğlu Her yıl 30 Ağestetla Ç duğü gibi bu yıl da YÜTLA muhtelif "ıl.ııı'l'ı'“' heyetler Dumlup! 'ı;ıılığı ziyarı _ı“,ılır Rerlindeki e Berlindek . miz Almanyada YA hayır gelmiyes” Tatanbul, 22 Harel) ” Bu sabahki Avrapt KOrUA, siyonel trenile A "':. çt 8 kiştlik bir Türk taİ* ubu gelmiştir ldığımız maldm Almanlar demir V€ £ brikalarında çalışm? tahsile ıbndııılın[_ro': belerimize kıvı!" aanra Ç mi bir tatil Maarif Vekâletinin orta tedrisat müesseselerinin dere [ snatleri üzerinde bazı değiş- meler yapltığını ve orta ted- | risat müssseselerinin sabah.- | ları öğleye kadar ders yep- ma prensibini kabul ettiğini yazmıştık. Talim heyeti buna sid e üzere orta tedris lüğüne havale etmiştir. Yeni karara göre — yeni şekil tedrisat bu yıl yalmız orta okullarda tatbik edile cektir. Liseler ve ilk okullar bu şekil çalışmalardan müs bet metice alındığı takdirde gelecek sene tatbik edebile ceklerdir. sabah saat 8 den r 48 dakika ol | mak üzere devam edecektir Teneffâr araları 10 dakikn lz) anlaşmasınd Orta tedrisatta | yeni ders şekli. Sene ortasında 25 günlükumu- kararlaştı- dır. Okullar bu şekille dere lere 25 eylülde klar ve 25 mayltâ devam ndıcıklııl r. a ders yılı tedrisat bir. eylül den itibaren başlıyacaktır Yıl ortasında 25 günlük bir umuml tatil verilecektir. ——T İzmirliler Ebadi Şefin an- nesine güzel bir mezar yaptılar. İzmir, 22 (Hur a Ilıbıo fimmiz Atatürküm va! :ı..ısıaı':ın Zübeydenin Kar- ıyakada Soğukkuyuda vü- :ulı ıellrllıı park içindeki makberesi çok güzel hazır lanmıştir Makberenin tonluk bir grablt par' üzerine # kon- muştür Bu kayanın üzerinde başlıyaca- | kodar Gelecek | mükezesi - iştirak edecek. Bu ihtifale şehrimizden Parti Başkanı Pertev Etci | oğlu, Avukat Niyazi Akyü- İlek ve tüccardan Ahmet Necati Uğur 'ılıcıklııdıı Ayncı, yilâyet namına milli kıya fetlerle otuz süvari müfre- gesi de İştirak edecektir 30 Ağustos hazırlıkları. 30 Ağustos Zafer bayra- mat hazırlıklarına şehrimizde şimdiden buşlanmıştır Millikuvvetler - caddesine Kolordu. tarafından bir tak yaptırılacak ve Halkevi de me bir. temsil yerecek, a görlerecek- tir. Temsil halka ç gece tek> rar edilecektir talebeleri- dönüyorlar. —-—jacak tahsilden artık cek gibi görülüyor. soğuk ve kaba muameleler | yapmakla kalınıyarak — bu | gençleri fabrikalarına da sok- mamağa başlamışlardır. Bu yaziyette tatbikatsız tahsile devamda hiç bir fayda kal- madığından artık bu taleb - elerin Almanyaya gönderi İmesinden sarfı ar edilm- esl çok muhtemeldir Evvelce talebemizimn AL manyada satınaldıkları rad- yoların dışarıya çıkarılma: veriliyordu. Son zamanlarda bu müsaade Reglster mark ile — tediye meselesi ileri sürülerek kal dırılmış ve muhtelif baha:- nelerle talebim'z. İzeç edil- miştir. Hattâ bazı Alman ük memurları işi huk- kadar çıka- gömri aret derecesine raaışlardır Bir kısım pabilyoncu A manlar evlerinde — oturan Türk talebeye — mi fir 1 dünyanın her tara ilemes! mutad o'an temamiyle berta- bir takım haka- kullanmağa karpı re! başla Talebelerimiz Berlin elçı- | liğimize müracanta mecbur W kal rdır. Elçilikte talebe | topi “| hüdiseye meydan vermema- leri bildirilmiştir. | ! şu satırlar okunmaktadır: «Ebedi Şef Atatürkün an ncıl Bayan Zübeyde burada yatıyor.» Âbide elvarının tanzim ve imar İşleri yakında — biti- rilecektir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler