7 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

7 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yunanlılar | | Karlar #melenin İstanblda etmektedir başka ürk. amele adar büyük bi İM em ? memlekette ine €ktep hizmetini gör Maamafih © ar lir; fa Fort müesse an mükavelenin & İyiliği başka noktadır. Şimdiye af Amerika ile ürkiye“ arasındaki ikti İn be yalnız tdari si Ame- Yap him ; i kiz eder tütün ve boz Bibi bazı m vlâr cel yn zamanda ürk müessesesinin Yede içe, Otomobil montaj kası ye ddül apmasile Ma op ETİ Dun muva ik olduğunu . takım ame Avrupa işa : r bir dmg, © belki mları da ayni Ssinde Türkiy “sesinin İli açtığı çığri diğer Amerika m me ti kip ede Kücesinde p ektir; bunun yi huyu il | huyu ile | den | komşuya kid. rin — Po yrazdanlodosa Kandili rasatamesi “kar yağmıyack, vüzçür ba, basa bela, diyer Teşilkiy rasatanesi © fitirde. eğilir Diyari Sidde etli lodos fırtınası vağ kaldırılıyor ve eriyor. Vapurlar, trenler, tramvayl ar mutat ' seferlerini yapmıya başladılar Dünyanın büyük bir kısmı Kutbu andırıyor!. AA) Moskovada hararet , üç günl gunluktan sonra bütün hayı Avrupa kısmı soğuk dölgaları düşmüştür . Mosk kalım; wa, ö Rusya tekrar © başlamıştır 8 naki r hasebile © fa olması il hararet nakıs 40wr. Soğuk Mongolistanda tahtessifır s1 Moskova, A.A) t bir'se hüküm diyor ve upka en. bir inema $ adam. ançuk - kutuplarda ie hareket eden ö Emsal i 4 olubü! oğul örmektedir. ” Mongolistanda di rat u. Düsenler güle-2 aşağı 57 defcce kaydedilmiştir. : , ve işlerine düşe şTiyençin körfezi buz dinim halinde. nekten mem- : Berlin, 5 (A.A) - Changhai'dan bildirili m ediyorlar. iyençin körlezi tamamen donmuştur. 30 mil genişliğinde bir nun e si a ev a , : bankiz Çinin bu Donan zavallılar... sahili ile her türlü münakabit iğrasına imani c O derecede dir ki geçit açmağa muvaffak sın mucip Ol- $ maktadır. Buzun kalınlığı en kavyetll buzk r ve facialerın h ranlar bile bir olamamışur. Siste iki vapur çarpıştı, ve biri battı galiba .. ve Hami ola: : : : : . : : : : Dün bir rapor, Çatalcadan gelen Londr A.A) — Breme Honston dan hareket sailles,, açıklarında ton f şile meçhul bi niye çarp İzzettin köyü r i tir belik erinin yakınında. ke; gur, timi alimi Ismail Hakla Efendi wrken, . Kötekçe ki A ile, oğlu Milliyeti henüz lan bu geminin rnüredöbariy iş olmasından k : nini taşıyan bir anın da Şesi sürüsüyle beraber donduk- an mada Maltepede | Eminönü i Z se civarda da karlar ak ım ve cesetlerinin bulun. | İ ında da karlar al meydanı” şehrin olmasa rağ Eminönü undan donmuş! bir asker duğu bildirmiştir. çık ışür. Bu aske- yapılan e Bugünkü e Hava e Mas olamıyofe? arma inen bir akta Zincirli Kuyu irk 3 üncü Hoyufanızdadız | Para dağıtılıyor Emanetin fukaraya | #ahsis ettiği? bin lira Bilâliahmer, © Furka mufemetleri we' bele. diye daireleri farafın- dan tevzi edilecektir. iTevziafa bugün ye yarın jandarma e bulutlu olacaktı tanc Ede Yeşilke rdiğ malümata göre miştir. Kar nasıl kaldırılıyor? Şehirde kârların temi bir £ muhtulif cep ün *, şiddetli « bâtıdan fırtınası » olacaktır. Liman idaresi biitün v mest İçin. büy idarelerimi haberdar ct rdır, E he- menla der bu i Körülecektir t Türkiye cenbi iş geldiği göstermekte İtibar ile Fore Türkikyeyi echç. Yesine Ye iş adam. devam edilecektir. lerden hareket rasatanenin gays p neticeler alı matirı arasındaki farkı p e Kandil “Tramvay rından kak dırıl mam edince çe ân yığın 2 buna inizi. alıyor. Höprü ve civarında ünün kafaköy diketin #0 gg e nite mak İstiyenlere-kafşı kuvvetli fi bie tekzip vesikası teşkil edecektir. Mehmet Asım ve ay Taksim meyda: siperleri gibi yollâr açılmıştır. muş komiserefendi? i OLİS MERKEZİNDE | Bugün İ Hilâliahmer ” Gi Bugün 7 şubat, lâliahmer rai 2 Emellerinin küdeiyed | i ile cemali ve hilâli ile | semavi olan bu yük- sek müesseseye, bu ulvi yurduna vazifeleri- er ihmal et- kisımlar vars şefkat karşı olan mizde tiğimiz onları bügün yapa mek icin büyük bir fursatla karşılaşmış bu- lunuyoruz. Bu vazile- | lerin en esaslısı Hilâ- | liâhmere azâ olmaktır. Onu en zenginleştire- cek, en Kuvvetlendi- <recek kısa yol budur. Bu gün şehrin yuk- sek (abakasına men- sup birçok hanım ve beyler ücer kişilik bi- rer heyet halinde ev- leri vapur, sina tiyatoraları dolaşaci ak lar ve azâ kaydede- ceklerdir. Kaydiye mu- kabili 1 liradır. Bun- lardan maada Beyoğ- landa birçok mües- seseler. ; Hilâliahmer pulu. sarf. edecekler, Turkuvazda ve gece İ yarısından (o sonrada maksim de Hilâliah- mer menfeatına birer üsamere verilecektir. | RAMAZAN İstanbul m .n: Şubarın ön birinci Pazartesi günü ra - mazanı şerifin iptidası oldugu ilân olunur. Takibat başlıyor İMillet mekteplerine devam etmiyenler Millet mekteplerine devam etmiyenlerin İisteleri günderi) Bu: müdürlüğüne başlanılmıştır, ara mek derslerde nda tek yıkte vebiigi , gene mezlerse, deri mar Sabıkalı — Ben yabhen beni ielefonda arıyan kimse oldu edin, âza olun! Mubadele Bnmin.— ki Hlâliahmer günüdür Bu şefkat yuvasına yardım a müzakere mühim safhaya girdi: Mukabil teklifler y idi ! Bugünkü içtimaımda neler konuşulacak © İYunanlılar artık bu sefer bütün I | alledileceğini nuallak mesailin tamamen öylemektedir. a Murahhaslar Ankaraya dönüyorlar Mnbadele de ep halinde Mhtelit ck almıştır. Ankaradan hare- ve mecbür İzmitte üç gün ka niye vakkaten tatil inden. yesi ra Postası ismindeki mücadele izredir it filim biçirilmek Ba Tipim Birde rol mızdadır. Viiyeler kanunun Bügün madde madde müzakere edilecek tkik etti. Yafın mad delerin püzakerelirime başlana - caktir, kömetinden a iyen Yunan sefiri | Papa Atinadan mu! mlâk meselesi kında yapılan son teklifata k eli mukabil teklifal nan kükü yapmaktadır. z yeni tali Vekili Yunan sefiri ine Hariciye temas ederek mukabil tetfifaı iştir. Bü bilhasş mistan şehriierindeki Türk rah öncü sayılamadağır | büsün hulâsası Dahilde: Necati B. için da- rülfünun civarında yapılacak olan abi- denin projesi ha- zırlanmaktadır. » Cemiyeti bele- diye fakirlere ya“ pılacak yardımın miktarın dün yir- mi bin Jiraya iblağ etmiştir. Dyazs, 2 x Şehremanetile maryosera arasın- daki davaya dün devem — edilmiş, emanet yıldız gazi nosuna haciz ko- nulmasinı islemiş- tir, Uyazısı 3 üncü sayıfada | Hariçte: spanyada bazı ba- diselerin ettiği, tekzip edilen haberlerden anla- şılmaktadır. * İspanya kralınm annesi öldü. » Hindistanda ko- lomboda tramvay- alarla halk ve po- Es arasında kanlı kavğalar olmüştür. ât 3 üncü sayıfauaj sayfada | cereyan N *İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: