7 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

7 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 ESNAF | CEMiYETLERi ktisadi noktai mazardan, Es  naf Cemiyetlerinin mahiyeti emleketimizde layıkile anlaşılmauştır. Halbu ki,
 Ankara yolu açıldı | Cemiyeti Belediye ; fikaraya 10,000 lira | daha verd | Şehremanetinin Isabetli kararı veçhile herkes dün
 Yıldızsarayında tedbiri ihtiyati “Maryosera,, nın Şehremaneti ve Şehremanetinin Maryosera aleyhinde açılan davalar ruye...
 En güzel Türk kadını kimdir? Beynelmilel güzeller arsında Türkiye niçin temsil edilmesin? Bütün dünya güzellik kraliçelerinin
 B Anadolu Ajans: . EDDE A mümessilliği Anadolu Ajansı Meclisi İdare âzasından olup İstanbul mümessilliğini de ifa eden Ethem
 Adliyede haylı tebeddülât var yeni tayin emirleri Ağırceza Rels sabri Beyin Temyize nakli emri de dün gelmiştir İklnci hukuk
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ karşısında dalrei mahsusa Telğraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N" 246 eegir; 2366 Telefom: Tikar'midüri 3236 leare masura z9B8, Ki kasm Z ) ESNAF CEMiYETLERi İkişedi “okisi nazardan, F nnt “Cemiyetlerimin " mahiyeti memleketimizde "Tayıkile anlaşılmar Muşur. Halbu ki, diğer bütün memle. kellerde olduğu gibi birde de Esne Gömiyetleri yani, T Mesleki Cemiys professlonelle kisine - medar| olmak “ve muaveneti mütekabile esar Sina müstenit teşebblslerde . bulun. Mak, üzre teşekkül etmiştir. Esnar| Cemiyetleri talimatnamcsinden ay- Ben İktibas ettigimiz bu fıkı Avrupadaki mesleki - Cemiyeslerin kanan ve nizamnamelerine Tevafik etmekle bernber enas ve sarahat übarle aeksanlıklar - göstermekle- dır. Meselü, talimatnamede cemiyet- derin “maksadı — teşekkülü — tasrın edilmemiş ve muaveheti mütekabile esası hem takyit edilmiş ve hem de Müyari 'bir vaziyete sokulmuşnu Mesleki cemiyetlerin Ayrupada makısadı teşekkülü ise : #Simal, üccürt ve zirai me ain Çımlldalan ) ve tetkikidi Bi “menitallerinin mt strafındadır ki, alâkadar olanlar top: Tanmaktadırtar. Diğer cihetten, bu hakkı müda-| sehbest olarak bah. olmadıkça- İltisadi - bir talde ildir. Bunun içindir. yanunda (i m 1884 ) bu. süretle teşekkii eden ce- Giyellerin hç bir Tüsande istihsa Olarak teşekkül ederler. Bu adeta, Tafmndaştiğın bahçeriği bir haklr, 'Cemiyetin yegâne mecburiyeti, teşekki ettiği “vakik, belediye de resine İdare “Azalarının isim ve nd- #eslerini ve cemiyetin nizamname-| 'e mesleğin en Düyük'teminsiz Mesiek haridadeki imselerin mesleğe karışıp onu ber Bat öimemesigişie Yara Buşerlir. almda teşekkür'etmiş mealekt? cemiyetlerin; Sunal, Ucari, Te zirar menlestlerinin 'müdama (e Azakıkandan iki iklisadi metice hus le gelir T — Meslekf cemiyetler doğrudan goğraya “mesleklerinin “itast “için |erimeğe başlamıştır. 'Bu yüzden Jâzım gelen alat ve edevatı tekemmüli ederler. ve Bu tekemmülü, “itir Tehvik ve himaye ederler, Avrupada, ihöiraai bundan golayı mebzaldir Bunun da'en mühim tlerken Hayat pahı Mücadele ederler. Memleketimizde mesleki Cemi yellerin en Siyade - dlkkat. ve ilima Timelerinin Vörza. ceigimiz ” vazile iphesiz budur. 2 — Meslekt Cemiyetler, smat, (ç dlcari — Ve diral — menicatlerinin Müdala “Ye “tedkiki “meyanmda Cemiyet mensuplarına (müaveneti Balekaleyi) P temin ederler , etlerin teşekkülünde bu mahim Söillaa, S SNtAnde. hat 'Görürüz ki, bizde de cenaf matnamesi bi iki- vazilenin l amirdir. Tilaret Müdür Tiğelerine vasi bir nezarel ve hai mürakabi verikmii Ş halder " Cahaf cemiyetlerinin terakki " ve gakişafmdn dölayimle Hayat pahlın Sinde n birinci amllin ge Ticaret| Müdüriyetieri Siması Tazın gel Tn BlRle “daret ” madnederine Terilem B hek “üç bir menlekenc| bu derece vün'a vefşmmnlle mevcn Gegildir G katar'ı bizde Ticeret tnal ” Gemiyetierinin batta “akarreratlanma bile müder Hale ederler Bü mücekslti Talima aei Ü7 madesler maühinee Hakarrernn Teklla kadar çidebilir. Ö sarete Ki csnal cemiyeeni a Yüzden İstikbal ve terakkileri ve İnkişalları Ve bütün meveudişrdri Siadüriyetlerine Dapia, i mesleki cemiğdilerin “ğdi Meşekkur olduğuna a: Ön yabın ve mürabakaşı Bir ŞEkte sokmak icab eli Huldsa, cenal cemiyellerinin'ner Yöyden. eyci “iküsadi birer teşekkii Tidağuna've onları iktisar xahamtar| Taatevlkan tekemale sevkederek Halkın Tefahile beraber muhübbetini deşin cemiyenere Olduğunu unatmamatı eee arle Hakak BEŞİNCİ SENE — N” 1708 Mdarehanesi ; Düyunuumumiye | PERŞEMBE 7 ŞUBAT 1929 ŞFA——— F Wîn | $ 'üfkle için Harıç İçin | Ş Seneliği / 1400 K zi K | aylığı — Ts0 li | aso Ka | aylıı | 400 Ke | B00.kr.| | * 1 Nushası NER, GÜN SABAHLARI 5 KURU! Şehirde tahii hayat vdet edıyor | En güzel Türk kadım kimdir? Cemıyetı Belediye | fikaraya 10,000 lira daha verdi | P YTENEER iıîfi?ıı'î'âğ arsında Türkiye niçin temsil edilmesin? Bütün dünya güzellik kı İlerinin. ” iştirakiyle — Amerikada 4 |yapılan beynelmilel müsabakada| Türk güzeli niçin bulunmasın? Türk — güzezelinin — Avrupa - ve| Amerika — kadmlarına — nazarea| 'ne noksanı vardır? Bilâkis. Türk () İgüzeli, dünya / güzellerine ber İstanbul Müftüiginden drrile YERLAENEN DN Şubatın önbirinci pazartosi | dünya memleketlerinde milli biri günü ramazanı şerifin Iptidası | G adcdilem ve e süretle | Slduğu ilân olunur. — intbep edlerek beynekmilel mü:| Anadolu Ajans: gzir SrER ei mümessilliği 'Zî."î,';'î.if.'ğîı“î'.”'.îıı';"'îfiâl'îî.' BK ebir hama 'addedilmek lazımdır. adan çiupı İatan: KA Tei bal münessiniğini | 'nazardandır ki, “Türkiyenin en Ye'ita Gca'Eelem Hözei kadınmın' Amerikada yapı Hidayet B. Anke beynelmilel ıııluıbıkıyıı; Taya, vazlici nei. İrakini / temin için lâzım Şehremanelinin tanbatii kı hile herkes di Bişür. A d | Küğesra z "'"'ı',’l'ı'"" remanelinin isabatli kararı voçhile horkes mişür. Alansın İ5- |ÜN ietermeye karar vermiş bulunu İnla ve ya dükkânının Ününü temizlemeğe haşlamığlıe |(büabul miimessinipi Na N Türkiyenin en güzül kadını | “Rasatanenin — verdiği müjde umarunu tedvire , Fakat Türkiyenin en Ünmirr $ gHT D B ti sannişlil hendını kimdir ? Güzellik milli hı;e;;n!: çdinleye "'ligü: Sonra gittkçe kırılmış, kar yağına-| K olacak ilk Türk kac 'nin en güzel kadınmı intihap' güttkçe karılmış, kar y lacak ilk Ti yapacağımız müsabaka isabetil mış, güneş açmıştır, Bu hal dün tamme ile Ajansbaş « Cumburiyet », din de baber| akşama kadar devam etmiş, gü H yenmı m_.î...., İ (16) dan (25)|bir netice verir, Kim iddia eder- 'neş herkeste neş'e uyandırmıştır. a Kazü B. memur edimiş ve mar| VELASiNi. Secik ÇÖ GEL DENL Türkiyenin güzellik Kraliçesi, LAİ bağak, mühin ve üi bi a P n vi yalaeen İ sra Kemaleddin Beyin uhtesindedir.|baka yapmaya karar vermiş bu-| güzellik k inei. BDMdayet. Bayla ” elanme ianeyar. ":...îk öğer memlekat-(miyecektir?. — | latmabul sülmestiniğinden. evmime, İlerde de güzellik krahçelerişin in-| . ündan —müteyellit " teesanrümüzt |Hhabi umumiyetle Hen| — Biz gimdi Hi kamdledan'Kümı B gb L Dit Te eli Kralçekar. Tatbap d larda gazetelerin bu teşebbüsle lirken yapıdan müsabakalara ait içjrine belediyeler, şebremanetleri) Ğ"m tedkik etmekteyiz. Bu ted- 've hükümet fevkalâde müzaheret kikatımız neticesinde, şu bir iki Simektedir. Birim burada da ayni gün zarfında, ciddi bir müsahaka Ba neş'eyi biraz karan gene ra: Salane aldu. Filhakika rasatane 'dün zevalde verdiği ilk tebliğinde SE | dün geee için yeniden kar yağa- Fak |cağan Fakar aa “eyaz G olmayacağını, rüzgârın hafif ve mutavassıt cseceğini bildirdi. valamafi, ve de olsa arlık ge - çirdiğimiz çok şiddetli soğukdarın avdet edeceğine dair, hamdolsun bir emare yoktur. Daren Anadolu Ajansı müzahereti göreceğimize hiç şüp-|İÇin icap edön gersik tanzım ede. Dün şehrin, bir kaç gün feleb hanbanik gg Dapak a ereandir e ekbek İrek ilâm edeceğla. oğnyan hayatı umumiyesi : tekrar! buldaki yeni işinde de mın Tarkiyenin beyekilei müsa-| — Sizde ey griz kariler , hatır- Canlanmış; — memurlar. vazifeleri tini temenni ederiz. bakaya e İâyik en kaymetli fikirlerinizi " srmeeyer. #ilgüne d Şarayburnu parlande kartarın| atımarımandumunanunumununauy, İgüzel ka!nı ı.....ax3 Bize fildirmek xm bulu: z izarinda Tetoğrai rükatırımü bize bile Ş ee .Zin tesadü ettiği bir manzara Dehşetl Haai " 'sokaklarda kaymadan yürümek her tarafı; Di —— ECT A KG Müşkülleşmiştir. —— ” Rasataneden — P*uk dalgas çevirar” (| Yıldızsarayında| Adliyede haylı iEvlerin saçaklarındaki aldığımız Moskova STALA) — RsE| tedbiri ihtiyatt | tebeddülât var buzlar 5İ e ei bedai Ü Evlerin saçaklarından azamctı | —— malümat —— Hunalnde kalmş, Moskovanl| — Karşılıklı davalar | yeni tayin emirleri buzlar sarkıyordu. Bıılhı.u.ı Karal SiR Şehremaneti| Ağırceza Eeis satri Beyin İlmdnı yalk Hakana ninin Maryosera | Temyize makil emri de dün uzunlukta 'buz kstleleri sarkımakta İş Bd e Paşa Te İ Butehlike karşınında oradan |Y letanba Apm- İgeçmek muvakkaten mencdilmiş- | 9 ceza Reisi Sabrl Beyin temyiz âza- ür ModgolkarAR g7 Moskova 6 (AA) — Emsi ine ancak kutuplarda tesadüfzl Kahtane deresi kismen - ©: Bu gün Hararet düşüktür . dondu. teressübatı ma) v el Etedir. Mongelistanda dağunu yazımıştık. ça “derecinin ai maballe ., Gesatise . bunu | grzamı Un « denizlerinde 'buzlarz| Setanın Şehre emri dün gelmiş- leri de donmuştur. maneti aleybine| ir Dundan beğ — | Ka gelem tayin a car smizesiye ea adat ada ai Tei gataa Te aa ASA | aa S üzerine şehirde umumi bir temiz- lik te başlamıştır. Herkes dün evinin ve dükkâ- sunın önünü temizlemeğe ve be-| lediye amelesi de caddelerdel karları araba ve kamyonlarla kaldırmağa başlamışlardır. İdonmuştur. 30 mil genişligindeğ | rü'yetine dün bir angiz çinin bu sahili ile herglleden sonra türlü münakalat icrasına maniz| ymaktadır. Buzün kalınlığı o derecededirE| BKi en küvvelli büzkiranlar. bi ğı, geçit açmağa muüvaffak ol ci Mükuk reisi Ra- gp Bey Samsun * AĞIT ceza riyar — Si Bi setine, Samsun Ağırceza reisi Hamit Bey İstanbul İkinci Hukak reistiğin Sultanahmet Sulh ceza/ hakimlci vam olunmuştur. Şehremaneti / vekilleri, yıldır Geş“Gaman Titami “Bey, Sinop anar . GeŞ e ie Bğl. ea B RERL YU z G ll İyapığından bahisle “tedbirl bti (ÖLKT MAK'KA Saeeeila n yati,, itlihazını talep etmişlerdi. | dei umumülgine, Osman Fevzi Bey mamıştır. aat , Mahkeme bir ehlivukuf teşkil| Çanakkale müddel unmumt mua- letmiş, Saraylarda, koruda ve Sintiğine, Kayeekiz astiye relsi Mehz Salt Bey İstanbı Bta Tzi meni tırmıştır. Alnan raporda sarayın|Takir bey Bozkır milddei umumili- zalonlarıın galerleriin, Korlder)| Bi ada Cerde “boyânız ame e müştemilit duvar, tavan, DeĞiEL ae B Kan aa lirtelerinin baenü mu ” Yentiehir mögdelumaineine,Hakkt bafaza ohundağı Blek Yaeka . mazanardaık HL L A dlranaı B Çerles lalani lğinc Lice hakimi müstafa Hüseyla olduğu, Çırağan sarayında bazı| Müseü B.> Abana Suin ükimliine — , buruların eksikliği tayin olunmuşlardı yapılan tetkikata na: 'Burta azasından Mubittin Beyle Muddei umum müzvislerinden Aval daha evelden aladığınm anlaşıldığı. Beylerin becayişleri Tera olnmaştmc. sikredilmiştir. Bu izahata ilâveten| " * Tearet Atesndan Bmin Beş e eksik görülem oşyaların bir delverilen. İssandul Hakuk kzstğina i Tlaterlı Si saa Jieyiasaimiştir. yığınlar yapıyor, diğer taraftan tulumbalor buzları eritiyordu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: