7 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

7 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S l Şehirde tabii h CBlitmel srkafadan mabar 1 T şabr G ai islerinde N y gea ti cihetle- cümlesinin birden ae nt siper tarmında yollar açılmıştır. KadıröyaIe tahribat —e tinde olduğu gibi Üsküdar ve Kadıköyünde de- bazı - tahribat| / yapmıştır. Kuşdili çayırına- toplâ-| Z— v n Z aZAR B Kadıköy belediyesi " Kadıkö- yünden Ercaköyüne, Kızıltaprak, Sibetine münakalâtı temin etmek | üzere tanzifat amelesi çıkarmı: Muhittin Beyin tettişi —|X Şehremini” Mühütin B. dün refakatinde Höyleti fensiye mür 'Bey olduğu halde yor İardaki Temisliği teftiş etmişti Erenköy Givarında: mah - Tükat aıkıntısı Cirar Kağkandamı Erenlüy - ve Güztepe havalisimer odamr ve kör Siz gölmediğindemorlarda mal Takaf mlanlım baş göstermiştir. Kayışdağı ve civarı yolları aa caddesi Fence e e Brakayüm la < Marmarac Slduğu “halde işler de yapmış aa makletmiş, amele vapurları: selâmette olup bilâ ha> dar bir. cadde kardan dağcıklarla kapalı bir| gön de Selimiyeden saderilen Mülârim Hamit Sezai in kumandasındaki i, Merdivenköyüne tathir ctmiş ve| iyede Merdivcaköyüne un serketmek kabil olmuştur. Eyup- sırtlarında vaziyet Eyup sırtlarında yağcılar mas ballesi yollarını kar kapamı ler kar altında kalınış, bu mahalle, sekenesi açlık : tehlikesine marız kalmıştır. Emanetçe gönderilen kususi bir imdat post kasmatı açanış. / mahalli edlametiz. Un ve mahrukat mes'elesi Emanet İltisat müdürü Bey, gçlrimizde iki aya| Odun ve kömür Fifatları da) kız v vasleden caddeyi f z MT civarınpa avlanırken, oğta Kuf Çobar Hocr koyun zamanda koyun- ları dar denmaşti ei Tsesinden. bir. asker saki olan. ihtarı dinlemiyerek yala çıkmış ve yolda donmuştur. Ramiden şehre: indirilen 300 koyundan kısma azamı da Metris civanada donmuştur. Şişliye Kurl indi. Dün akşam sanı 6 ü'ü'__ Şişli- Ez—m Iıiıııııı'rınısı Kae|| inmiş ve çocuklara | galdemstr. " Kurdam öldürülmesi için Beyo; imandanı bir jandarma” müfrezesi ” sevket, Haliçte, Moda ve Kadıköyün de bir çok yaban öıdeklcnyd.,. ördek avı yapanlar az değildir. Emanetfukaraya 10,000 Jita: daka verdi Cemiyeti “ Umumiyel / Beleciyel a dakirlere teva bin Tiralık tahısısur Cemiyeti Betediyeden 10 Bin liralık tahsisat daka almış ve Dün Cemiyeti Belediyeden bi 10 bin Tiralık tahısısatın tasdiki talep Makamı - Emanetin - Bu; aaekereni” ezeriee stadün e S D yamdma mzlzeem G4 Aallin vura Panüm Yeelerci 2e yi ira. Kabi catmesini SKi ctmiştir. Terkere Bürçe Kacümenine havalc Ganel v elame Trm ee mlraeee| Gece Yeşiköye bir ven tahri|bir motörle şebri reye Keçerak 20 bi liralık tahsısatı İkine — çalışlıyordu. — Ekspres. ve kabul Cimiştr. — Mazbata hey'eti|konvansiyenellere gelince: Üç Kon-| Mmumiyeye. geldizi zaman: bir. Çok / yansiyonel ve üç eküpresi Çerkes-i aa Faai B. demiştir Ki köyünde, bir ekapres Alpulluda| K L lan glda, ark laçam voktur Faz” beklemektedirler.. Bu. trenlerdeki Avni Bey “Hiç olmazsa hııhıın-î'dî:h"" ieşesi — için baradan gaa BZ SAA Şi demiz” yolları tayyare e Sak “göndemek” zzi de ni l aei Ü De n SuRi ömel velce vezilmiğik 10 bin lirast aa bul çulerın. İatçleri, mahailerinde te- TraMYY şirketinden: | — Çerkce köyünden yol açarak e e K0 l K İçümada Iaait ” Sıtkı, — Reşte| kabakçaya yaklaşmış, fakat yolda| Beylörin taratmana Tragmvay şirce |lekomotifin - suyu kalmadığından 'üne teşekkür edilmesi hakkındakı Çerkes köyüne avdetle su aldık- lli Okunmuştr. Bünan üze-tan / sonra - tekrar. kabakçaya) Tz uzan müzakarl Gere ut ctmiği harekct olmiştir Kaaaaların bit kemı Sikcüayair Limanda vesaiti nakliye Söylemişlerdir. Bir Ka ae Şire | iyi işlediler in Vazitesinden fazla iş yaptığını | — Firtma ve tipi olmadığından beyan' sümişlerdir. Azadan biri 'dee İmandaki vesalti makliyenin se - ğ Ferleri, - eski intizamını / almıştır.| Z Şirket yalları temizledi, se-i İŞTİCTİ, | « derleri ee balişn amelenlisin ge| Seyrisefsin — sevahili - mütecavire | Taama Verdi, Yunlardam maada bir vapurları muntazam. işlemişlerdir.| Haliç. ve Şirketihayriye vapur -| tarifelerini tatbik etmiş -| zime'di D aerakmar a Klint Sormuştur. Aval a : “Teşkki | Tn veykesilitayin. edelm. Çünü - Açık denizdeki vapurlar 'bu hey'etin teşekkürü de laneti'de| — Açık denizde kaza vukuuna| kiymeltardır., demiştir. dair. Liman - idaresine - malümat itcakllen “Reka Sadetilü B gelivemiğtin Söşyinelinik Ak ve| variyeri Şüyle Tmlâsa etmiştir. n a Şirket vazifesinden başka; Kara - denizlerde, Marmarada ki| çalıştırmış. Bugünkümemnuniyetimiz dise seferlerine devam etmekte - Yartaki tenkadimizla yolunukapamaz.. dirler. İzmir / vapuru. İzmirden Nericede hey'elin memnuniyet” Cumamsiyet ayat avdet ediyor | 10 Şişli-tünel Tatavla - tünel Şişli şebekesi 24 Ortaköy 33 Yedikule -Sirkeci Aksaray şebekesi B.taş şebekesi gea aydeti Sazaşlin. K -| — İstanbul Tramvay Şirketi evkat tarifesi 1929 senesi şubatın 11 inci gününden itibasen RAMİİZAN SERVİSİ İ Bilei — öame Hlarekat nni Ve saelar iiklini Tünde — NK ga Te « Tei * Tz kk |o zmm » B0 mn Tineller Tanmlaşa. Hn 5n LA Hutiyedin Fuhe — SAÇE SN — XK Harbiye-Fatih | — Üniü'leker * Ö Tu R öee c Takeimden, Si S0 zAN oS Taksim-Sirkeci | — Sükas'memi 07 Sas 2030 Biaçkadır Beyamin r d Tn aSi 16 Maçka-Beyazıt |— kekmamMişimı — 6 e ZaT — z0 18 Taksim-Fatih |o Tözmse Ğ iapr Bökeer isler ielir |9 Tatavlaebeyazıt. ) | eee smim — Ya ZL ae nn &ö Bi Salila bit MA T a A » &0 ae 22 Bebek-Eminönü Eainönünden Bebeğa 16 egi — seğr Behekten - Karakü Karaköyeen, "e Bebekren — Beşiktaşa a£ ü köy. d Aksetiye vt 23 Ortaköy-Aksaray) —— Sökiün öndere — M 6a mz ; kalirden Keke “e a Fatih İ — Süker öt » S Vi ğ krama Bul z as 34. beşiktaş - Fatih | — Kikii”bali Ce c ati are e 32 Topkapı - Sirkeci Şüzemladen Böyzn — 8 ae — lle B Şieslene ae n Tarkapla “Aksaye A S Aksaraşdan — Yeşliküleye — 6 < sdakı — Yedilileden - Sirkeciye — 100 Göğ 2650 n Yedilmleye —3T OTAB — 130 imatyadan Beyazde & so5r — vak Beyazlaan — Samatçaya Sero — gee Yelikuleden “Aksarıya — sar TRİNEZ Tapıa” geçirimeni KNi Geniz vaparı, düm akşam Kara” Şuhir fukarasına yardıma — |deniz buğazından içeri girmiştir. başlandı Karaya oturan Rus. vapuru kuür-. Şehremaneti aratındım şebir fokarasına |tarılarak limanımıza gelmiştir. zi edilmek izere Hilükakimere cebere| | Limanımza: gelen İngil Üa St letr öi tde ae (drah — Ledi kalelle » vapurunum ü enie Te Nikdlayef / Tmanımdan " ikarleni Cimiyeti belediyenin fukaraya tevzi| buz. itlelerine çarparak - Biraz| edilmek üzere 10,000 lira - daha- tahsis| hasaza uğradığı anlaşılmıştır. Haşar Si N aa Tp a| — Köradenizder ardet ada dindan: Hilatiahmere bildirilmiştir. ısıluhx.ıjovıpunıık Iîwlnâ I;İlııu opkapı ah kaptak 30 senelik kaptan'ol TOR aa raraın nni ser. balde " Karadenizde ” bu. defaki) fından dün 300 muacaç aüeye 15 er okrMA| kadar müthiş dalgalara ve tipiye| Kümiz, v b n N tezadüf elmediğini söylemektdir. kazı erbah hayır Barafından fekucaya | Zongulduktarı: ee eet edlmek üzere tehermas yaki simak Telgral Kara saplanan katar geçi . Jün Zönguldaktan deniz işleri) kazalmin, ez karlrlam Toşün yam Sttği Bldnimier Tramvay ve olümobiller |— Demiri koparak - Bir semti Dün tramvaylar evelki günden meçbule- sürüklenen nihayet 16 daba iyi işlemiş, şirket ve nezare | Boti fennye amelesi: sabahleyim erkenden hattın mühtekit kısm- den 2 mil açıkta tutunabilen Kara' Ha ete eee tarafından. kurtarılmış. ve dün, ipili günlerde ortadan kay- Büyükdere önüne getirilmiştir. . Bolan otomobillerin; çoğu dâ dün 'Fener dubasının bu, vaziyeti. üze-) Anadosu Hu açı ** Ahacel: hattında'dün akşama etmiştir. kadar devameden kartemizeme — Tahlisiye müdürünün taalıyetmuraffakiyetle netcelca- izahatı.. Muşi: Ankararİstanbul. yolu tamas | — Necmettin B. bir muharrimize|| —e" eu açılmıştır. Dün gece mütat|şu izahatı vermiştir. sanita. Ankara postası: Haydarpas| — — “ Fırtınıdan demizi koj yedan Ve İstaabul postusı üs|Fener dubasında hulmanlar, v “Dakaradan hareket elmişierdir. cut orzak ile iaşelerini. temin| İkakaşel rden vonra dilemya aha amüşledin. — hattın kapalı kısımları da bu güa| — Dubada bulunan eski kaptan-| laçılacaktır. Dün Kaydarpaşa-rcu- Jarımızdan Eyüp Ef. müddeti öm-) dale- arasında da yolcu ü cuücn ,İründe bu kadar şiddetli. fırtına iki tokometitle cerrediümek sure- görmediğini şöylemektedir. 326da kiyle dözli tarafındakı — sattan ci işlemişlercer. Diğer hat Heuüz Fakat bu sefer eğer demir kop- açılamamıştır. İmnsaymış dubanın olduğu yerde- Büaci, -Maltepe arasında ve|kaynayacağı muhakkaktı. henöz açımamış olan hat üzerin-, — Dubayı yarın “ bügün yerine) de sekianıp” kalan “ katar bâlâ (inde edeceğiz. —— karlar içinde durmaktadır. Semperparatosun bir Banliyö hattında seferlerin cs- cemilesi BAA Ça SA (f Çat ea a a açılmasına bağlıdır. İlen demiştir kü: İnönünde kara saplanan tren, * “Semperparatos , — fener yol açılarak kurtarılmıştır. dübasını tahlis etti, Büyükdereye Anlie ” yelmelanmaı; İxmitte İgetirdii. yerine de: Hillinedn bekliyon irenlere yetiştrmek ü |Bunluru mukabil ücret almayaca”| haara. Şeyriyelsir idaresi; dücr de ğıne; bu: Haleksilü ökmek yür Marmara vapuranu. İzmite tahrık| gikleri için hükümete git olün bu, bldirmiçlir Ba vaptr İatanbula go” hizmeti maalmestsuniye faliriyen Tecek Anadolu ve Ankara yolcu. yaptığım bildirdi. Bunu teşekkür- Tarım da İzmitlen şebrimlan gatir. Te kaydetmek isterim. miştir. Tomp vapurundaki Şark demir yollarında | — yaralılar şehrimizde vaziyet İrvada karaya oturan Soviyet Şark haltinda son vaziyet te'bandralı Tomp> vapurumun- vazi- şudur: yeti- tehlikelidir. Dün - sabali: Sirkeci-Yedikule — Tahlisiye ULM. Bey, vüpurun a bir kaç.yolcu treni işle- çok derin oturmuş olduğunu söy- miştir. Öğleden sonra: Bakarköyü- lemiştir. Bu- vapurdaki 2000 ton 'ne kadar yol trenler için temin' $eker tahliye edilerek şehrimize yedilmiştir. Balırköyüne kadar de- gefirilmiştir niz fazalındaki hattan gidip gele /— Bundan başka vapurun, kaşar mektedirler. 'dan raketler. ualarak- kurtanla - Yeşilköyde, yarmada kalan bilen 22 mürettebatı meyanında İkatar, dün gece kurtarılmakta idi. bulunan 12 yaralı da, dün aksam ize getirilmiş| 5 Koram Çek klsvak. .. a müdüriyetine gelen: Bir telgrafas | pon YA TT ae ada mede, orada yıldir poyrazımder| 'e iliyecekir Fener dubasıtüyükderede |. n l b eei İi kadar. gitükten sonra yadek |Herinettecmnmtum| 'demirini atarak Anadolu sahilin- : Deniz boğazı: haricindeki fener'| 'ç tramvay seferleri oldukça mun- dubası Semperparato: tahlisiyesi İndr dir Türe ee el İhesin bir Tüccrüm Pıyasaya tekrar çıkmışl.rdi. —— İrine Kavağa / giden Tablisiye Pu li (D M Necmettin Bi düm avdet||Yanirertir. Tüne vi / Düyena mavancdie 24 4 uei gemir yokar. ü 'a bir defa daha kopmuştu.| İstanbul Hayvan Borsası ve haslabaneye yatırılmıştır. Mec- ruhlar kâmilen, vapur müretteba> tından ve Rus olüp |dördü ağır yaralıdır. Bunlar kzısmen| aza esnasında göğertede kayarak düşmüşler ve bazıları ambarlara ederek — yaralanınışlardır. İçlerinde birinin de beyni dışan | * içlerinden Aslan vapuru karaya mı | * Aslan , var) purunun Novyresiskide karaya, düşe tükü. çayidir. Bü. yayıa” oradan gelen bir İngilir Vapuru süvari- İsinden menkuldür. Şehremaneti ilânları Şehremanetinden: Cemiyeci Umü- İmiye Encümen odusını — pazarlıkla eamekânlı dolep yapurılacağından ta- liplerin (0 Şubat 920 Pazar günü saat on beşa kadar levazım müdün. lüğüne gelmeleri, Konferans serileri Yüksek Mühendle Mokteği müdi: layetinden: Profesör Doktor. Kerim B 80 şubat 920 tarihine müsadik. çarçard Zümünden: itibare her on. beş. günde| bir çarşımba. günleri sant 15,5 t 17 ye kadtr. ceman 8 konferams| veretektir. 8 inci vesonumca konte- İans 20 Mayes 999 çarşamba gününel müsadif olacaktır. Hu könlerans serir İzinin. mevaaa- Kerim: B. tarafındani önümüzdeki Teşrinievelden. ilibaren| Finstcin aazariyesine git konfermsi serisine methal olmak üzerer Fizik matematik mebhadisidir İşbu. konferans. serileri C GELİBOLU ) vapuru 6 Şi imartesi 16 da İdare li İından harcketle Gölibolu Lüps yerilecektir. Arat edenler bu konte. ransları: sakipedekilirler. Umumt depo: ve acentaliğı İsran- bul Balık Pazar yağer sokak No 4| Parinkeyaidik Biraderler TT İst- 2081 İngiliz Hacı Hüseyimn Haftalık izmir postası Hüseyniye Dann FOYESR | &57 Perşembe İstanbal paket gümrüğü Ginasının |— Çönk akşamı Tü'dei Siekesi mhumındın — İçinko — sakafinın — pazarlık - süretiyle ;harekedle ÇGelibolu Çanıkkak, Edeemit HL MA Tni Şutiatan- 111 e' Haai gl | AAA AMAĞ DÖN AĞ İüne talik edilmiştir. Mezkör günde Pöaaz 1390 ta müracase edilmesi ilânı| Türeek Teldon Taanhul W7 Ha l Linenda Zirde muharreremlak. yirmi gün. sâat o beşe - Kadar İstanbul UEvkaf imüdiriyerinde” Pertevniyat - idüresine e ncümene müracart etmeleri, Sişlide İezet — Pai — sokağında parmanının 9. numaralı dai) Küprü, başında — Valide - Hanı İçahtında 28" numacalı” piyazcı düke) kümı Köprü”. başında » Nalide - Hanall z tahtında 2 namaralı dükkân - ve 2İİ cutn B İmumaralı od ves mezkör han dahi-| î:;u..v- ünde 19>E7 mumaruli ma ği | b

Bu sayıdan diğer sayfalar: