19 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 022 İğci ylaanyı 4( Salı 19 ai /1929| lin slhiyelri Vilâyetlerin rsi hak- aki “mi tadili için €clisi encümenle- : rinde tetkik edilmekte ol en lerin salâhiyetleri Sinin münakaşasına Sçmıştır; esasen son anlarda! Fransa ve İlal- gibi mühtelif Avrupa eketlerinde vilâyetlerin idaresi hususunda valilerin alâyiyetleri tezyit ve tak- <dilmekte bulunmasını dikkate alanlar biz- ii vaziyetin muhtaç olduğu, yani in hali hazırda ki Myetleri derecesi kâfi Bl fikrini ileriye orlar. Hakikati halde - RT zaman için valilerin lerdeki vasifesi vilâyet- Mühtelif idarei umu- Şubeleri - arasında sıfatile bir ahenk © temin etmeklir; İtibar ile vali mevkiinde ii zevat vilâyetlerde Si derecedeki memur- müşterek amirleridir; Mazim, ei i dahilinde olmak valiler | tarafından İmer görülen bir tarzı ie ikinci derecedeki ın derhal ittiba #releri lâzım gelir. m, , Sünkü fili. vaziyet men maküs bir ir: zira hemen umu- < vilâyetlerdeki şua- idare memurları vali- ir ve içtihatları ne olsun her hususta i hükümetteki mer- en emir almağa göslermektedir ; neticesi olarak va- | ih üzerinde ke aideli tesirleri görü- Bu edir, Doktai nazardan vali- salâhiyetlerini takviye üzumlu bir tetbiri olabilir: ancak va- Sadece kanuni tet- yi ila 5 ma er a EİT, Mİ Iı na Zelej, mak suretile dü- de bileceğini zannetmek Sihg On çünkü gene tetkiklerden hasıl ie «tü aza kanaate göre 'erimiz sarih ka- nn haiz > ahvalde bile ti karar alarak bunu tereddüt etmek. w da — ırdaki imz Vilâyetlerin ade- artırmıştır; her Ve şeraiti cami miktarı ise o nis- vilg Zildir; onun için vali inti- hükümet müşkü- kalmaktadır. surette © naza 5: b mevcut m y edini azaltma ia bir idari esi ie <aresaz olmak ltin hal; idarci hususiye. diy i mevcu- in ir edilmediği hakkında maa Meydana dün sebebi açık» idare | “Garbi Trakyadaki Türkler ( Skapa Flovda müşkül İ |Kadriye H. meselesinde Osma'ı Vasıf ve: Ferdi Beylerin rolleri var mi? Üzerinde şüpheli evrak bulunan Mz. Lili kimdir? Romanyada geçen bir tevkif hadisesi Hanım. meselesi Kadriye tahkikat yapıldığını ve bun- ardan Osman V serbest bırakılmış, her in de Kadriye H. alâkaları olmadı; mese an- Ferdi B. malümatımıza “Mütem emmim. öre bu e .şn şekilde Bir cinayet yan etmiştir. Osman Vast ve Ferdi Bir mürettip bir akte-, veyler sekiz “ şeyi ala EN , Yaya gitme risle annelerini vurdu ler; Kalesi İkisi derhal öldü Kiel as, Oteline Dür akşam Beyoğlunda bir a işlerdir. cinayet olmuş ve Server Nazif mi isminde bir mürettip bir aşk İlaba X ve alâka meselesinden Viktorya isminde. bir akteris ile annesi gelen ve ü- Ağavniyi,' büyük annesi Verji- rimdetsazi Gi el ei Şüpheli ey Verjini ile Ağavni derhal öl ! rak bulun - duğu zann- müşler, Viktorya ise Fransız hastanesine kaldırılmıştır. Vik, | Osman Vasf B. olunan Lili torya annelerile beraber Kal- Kostantinopolo isminde bir yoncü kollüğunda Çakmak 90- | bar arüstini takip etmekte aynı şehirden ilan iki arka- bir kadın ta- kağında 12 numara evde otur. | olduğundan makta ve Panğalıda komik Şevki beyin tiyatrosunda oyna- maktadır. OEvelce Nazifle bir müddet beraber yaşamışlar ve anlaş geldikleri daşa bu is tanımadıklarını ar. Osman Vasıf ve F r tanımadıklarını nıyıp nedense kavga ederek ayrık SOY nnarumystnnunnrmman | dürlüğüne gelerek bazı husu muşlardır. İ Y ; salla meşgul olmuştur. Cuimar- Bu. hadiseden pişman olan : eni tesi günü Ankaraya gidecek ve Nazif dün barışmak için eve i i İmer hakkında raporunu gelmiş ve cinayet hadiveside > : m m iş we bu esnada olmuştur. Viktoryanın | bulda iken. senelerce eyvel iro anımız N gre AK m iii z vi, 2 . manyada evyi barışmaktan © istinkâli ve işe | tanıdıkları Cili)yi görmüşler (3 «Birafına bakındı. bahböteni “tul VE ikieini annelerin: menfi bir - müdahale. | kon Ki Mşlaranişmm Her Bu yeri big” lani- 7 | tarelirmin tetkiki, Je meşgul sini müteakıp cinayetin tehevvü- | ikisi de bu sırada Zabı i iğ A olmuştur. Bir kısımı muallim (Lili)yi tanımadıkları ceva bında bulunduklarını hatırla» | Alitarahı 5 inci sayilamızdadır | ren vukuna ihtimal veriliyor. Vakaya müddeiumumilik vaiyet ölmiş ve katil derdest olumuştur. YAZ HAZIRLIĞI — Vay canma, bu sabah gene ayaz var, bel Büdelalı bende' oldu, "yal Ne 'diye paltonu satardı hânr şapka “alirim; 9 mızm hakiki ihtiyaçlarla | diğer bazı vilâyetlerin faa- f i ? : Uy yy yg Tamiri hitam bularak havuzdan çıkan Gülcemal vapuru 15 gündür Haliçteki fabrika önünde bulunmaktadır. Vapurun harici telvinalı da bitmek özredir. Çarşamba veya perşembe günü Haliç- ten çikarak Marmaraça bir tecrübe seferi yapacak ve önümüzdeki hafta içinde seferine başlayacaktır. Gülcemal taninmıyacak kadar güzel bir vapur olmuştur. | Resmimiz geminin 'yeniden tadil dilen mütalâa salununu gösler- mektedir Tehiz ve TN Suni i gübre Dün B, M. Heclsindö kabul İNaki B. Alm Al edien kanun Ankara, 13(Vakı)— B.M. Meclisinin bu günkü içtimamda Aluş vilâyeti teşkili ve tapu idarelerine alt #uâmelâr harç- ları hakkındaki kanun lâyihası maliye, adliye ve - bütçe encümenlerine - verilmiş . ve mubadil ve #ğari mubadil kanunlarına teviiken” tahsis olunan. gayri megkyli emvalin tapiyassaptna -dğit kanuna müzeşyel olarak berveçhizir kanun lâyihasi il€ tefsir kabul manyada mühim tetkikalta bulundu olunmuştur: — Mar 929 tarihli kanunun neşrinden evel ha- rikzede ve mülteci sıfatile kanuni istihkaklanna binaen mübadeleye - tabi © eşhasın metruk evelere resmen isk” nı yapılmiş olanlardan bü- kümetçe “30: mayıs 928 ta- TAhtarafı “5 int. sayılamızdadır| Naki B. Dünkü nüshamızda Alman yada -tetkikatta “bulunan ziraat umumi wüdürü Naki Be- yin &vdet etliğini yazmıştık. Mumaileyhi dün ziraat başmü- mıyordu. Arkasın- a bir ipekli pijama olduğunu hayretle gördü. * Şişman bir dam yavaşça oda- ya girmiş, gümüş tepsi içinde kahve- alti getirmişti. Acabüsbulunduğu bu o yabandı.. Alem neresi idi? Köhüc elbiseleri, baki eöp Saati, son : servetini teşkil eden on Jira- sı ne olmuştu?» olan bu gençlerimiz orada ma- ruf poolesörlerin yarında çalış» waktadırlar. Tahsilleri bitince ziraat enstilğlerimizde şel ve asistan olarak tavzif edilecekler- dir. Almanyada; . Avusi ve Mücaristanda, bir ikisi de Fran. sadâ bulunan bu İalebetnizin (dö) sv ziraaiçi, (13)0 baytar, bir, kısımı da ormancıdır ki bunlardan bazıları yakında ge- leceklerdir. Ziraat enstitülerimiz şimdilik muvakkat laboratuvarlarda tesis edilmişlir, yakında, yapımakta olah “binalarma hakledilecekler- dir. Niki B. Bundari Mac; Su Tg yg yg yy gg gübre fabrikaları #evkalâde'ir- | kişaf - etmiştir. Berlindeki fab- rikanin sermayesi (300) milyon liradir. Günde sarfettiği su miktarı ( 23 ). bin tona baliğ oluyor. Zürra için çok müğt Ge as İki silmibmdan v0 mütenasip olmamasının bir | İiyeti. sektedar © olmakta, 3 ölün bu fabrikalarda, havadan neticesidir; zira hususi ida- | diğer taraftan idarci husu- |? 5k lara ALİ, relerin; vilâyetler adedi nis: | siye. msraflarının ; ağırlağı | 2 Zeffkasnı takip elimize 3 Jedilmekte ve zürün az bir ücretle betinde inkısama uğraması | ması neticesine varmak. | 5 Simdiye kadar görmediğiniz i talmakidır. Du İbrialrdan bir taraftan bağı vilâyet. | tadır. heyscahlı bir roman okuya : memleketimizde ufak mikyasta lerin” “ ademi" ise ile | Mehmet Asım") sek zevklere mm k Ölsekkır BAM SA 2 ame LANA İvekâleti tediye emrini vemiştir) Yunanlılar Türk emlâkini Nü j Umumiye mukavelename: | sebebiyet Bir meb'us teklif ediyor V ezneciler caddesi genişliyor biz. fabrika; tesisi çak mülit İsonra;: Fen fakültei binasının önündeki, harabiler kaldırılarak Alman donanması Kendi kendisini nasıl batırdı? 21 mari perşembe günü Vakıt sütunlarında vaziyettedir (Kuponlar itilâfi “Garbi Trak- yada Türkler Tediye emi müşkül vazi- dün eril yetfedir..,, İtilâfnamenir amillee tara- İM. Holştat komisyonda okuduğu raporda fından tasdıkına mütallık bö l P mektup gelmiş ve maliye öyle diyor etmişler tazminat vermemişler, A.A) Resmi yapılacak istimlâki umiye ha: lerinin düyun yapmamışlardır milleri müni tasdikine müteallik mektobu bugün Maliye © Vek Kezalik bi kuponun ve bazi n tediyesine vürut etmiştir. ilk meblagın düyunu umu meclisi emrine tevdii için i n bankalara Ma- nce emir veri ; Tebligi resmi, kupon ların tediyesi kususunda bir varmak için cereyan eden o müzakerat esnasinda M. Holşlat olduğu Kadar Afnamenii z ' er Memenin. | Muhtelik mubadele ko: imzasından sonra'da Türkiye la. ipi “ iz yönu dünde iki hükümetinin teahhüdatını ifa | * i ç aynlan bir heyeti umümiye etmekten istinkâf cylemekte bulunduğu ve her fırsattan istifade ederek yeni ihtilâflara verdiği hakkında bir kısım ecnebi matbuat te rafından yapılmış olân neşri- yaun hâkikata tetabuk et mekten ne kadar uzak kaldı. nı sarih bir surette göster içtima akdetmiştir. Öğled. evvel aktedilen biriuci cel& İ Alitarahı 3 inci sayıfamızdadır 7 yaşta bulunan bekâr erkek- ler kazanç, arazi o musak- kalat ve yol vergilerinin bir mislini bekârlık verğisi olarak vereceklerdir, Ka- dınlardan yirmiden otuzbeş yaşına kadar plup da resmi daireden maaş ve ücret alanlar e erkekler - gibi be- kârlık vegisi vereceklerdir. Bu kanundaki yaşlarda olup da dul bulunan kadın ve örkekler "çocuk “ sahibi değillerse: bakârlık vergisi ile mükellef tutülacaklardır. Malüller - vergiden muaf ©- lacaklar, tahsilde bulunan kadın ve erkekler de tahsil leri müddetince vermiye- ceklerdir. hüdatı ifada hiç bir zaman taallğl göstermemiş olduğunu ilk kuponların tediyesi mese lesinin bn gün bir gün me şikline gelmiş olması enjkaci bir de Bekâr vergisi Bekârlar bir misli fazla vergi versinler Ankara, 18 (Vakıt) — Yozgat meb'usu Süleyman Yozgat meb'usü bü su- retle toplanacak paradn yüz“ de “yirmisinin beşten fazla Sim B. meclis riyasetine | çocuk sahibi babalara ik- “Bekârlık vergisi, namile | ramiye olarak verilmesini de bir kanun teklif etmiştir. | teklif etmiştir, Sırı beyin: teklif ettiği Riyaset bu teklifi bütçe ve maliye encümenlerine havale etmiştir. kanuna göre, yirmi beşlen yukarı ve kırkbeşten aşağı Caddenin hedmedilmekte olan kısmı Emanet Veznecilerde Fen fakültesi binasını bir meydan Ortüs çıkarmak için binayı kapatan ev ve dükkâkları istimlâk ederek hedmetmektedir. Buratla heniz lüzumu kadar istimlâk yapılmamıştır. “Yeni sene büt sinin tasarrulundan burası bir meydân “haline kalbebilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: