18 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

le milli ser- | i bir şeker fabrikasi nie <a: ve şimdiye © kadar Senesi gi €sef ümit üç eri tahakkuk etti Mekten, çok uzaktır, Uşak ah z alisi en küçi öylere Naki kadar EN ii “eni scrmay: © etmişti; Sanayi ve Medin Bankamız bu mak- Varıncıya esine tecrübe | i geçtiği halde maal- | fabrikanın vaziyeti ilk | /Kim uydurdu? | Hüseyin Suat B. ıslaha memue edilmemiştir ŞEHREMİNİ Sada her 8 büyük bir fedakârlık | enebilecek, şekilde paralar Vermiş ni en, 5 bükümet ise yeni fab, “den milli şeker geç lirinin bimayesi içi vr hazine | hisabına bü- İcdakörlik olan tetbir- 7 almıştı; Men tikaş Verin bütün bunlara Uşak şeker fab- ndan beklenen ümit tehakkuk © etmemiş bir gg teşebbislerin tam ola tisas. bilgisini haiz malarıdır, şeker kurmağa başla- evvel bunu işlet- çin lâzım olan suyun hay, inde Mnad, Mazdan, al bulunup bu- ğı düşünülmemiştir; ka fabrikayı besliyecek ç,, Pancarın o'havalide Gi inilip yetiştirilmiyeceği tetkik “© edilmemiştir. daki fabrikası birçok fe- te, larla tesis edildik. *onra bir taraftan kâfi di *de su bulamamak, 1 pa, raftan kâfi miktarda craj Yetiştirememek ne- olarak müşkül bir Yet ka ğin. Miştı, rşısında kalın. hai fabrika o buğünkü tep, © birakılırsa buraya üğ, “* Olarak yilan hepsi havaya ği onun için alâ- Yeli e dilen “Germö: İka, | tarmak gayretile ülen kir yorsa yeni feda- | Ya ğa ka A kler yapmağa karar aba pi Yaşa: Dİ şeker fabrikasını ağa müsait olmıyan sing, Fabrikanın idame- Tadya ae ederek yeniden Yeni, rUklar ihtiyar edecek © bu fabrikayı. iklimi deraiti e Müyl.” tarafa nakletmek in değil midir ? Bil- il, * Çniliyor ki, Kirmasti ği bey 5 ara ) civarında Lu fabrikası ör, “Yüz eli ) Vardır, * Sula Saatin, bulu Ve dize müsait olan arasın « kli bin dönüm İçinde yaz ve r akan ve Pancar Haş fevkalâde istidadı u arazi tamamen ait olduğundan > buraya naklinde ; müşkülât yoktür; Pe m k i Vel a bük gi Sümiete ri an, Mean buraya Ön Ee hatirimiza rik ol Si mahzurlar olursa diğer bir yer anlaşılmaktadır. | Muhittin B. Sengünlerde Darülbedayi € rafında yeniden dediködu- işidilmi Bu Darilibedayiin evvelce lar ıldı, arada bulurmuş meelisi - idaresinde olan zevattan eyin Suat B. müe yıslaha mulıtaç olduğu, Darülbedayiin başına eskiden olduğu gibi müşterek bir idari heyet hakkında müteaddit makaleler | hatta ine taraftar olduğu heyetin getirilmesi yazısında isinili bir kadrosunu bile meşi- eti, Bu kişilik olması yazıda heyetin beş lüzumu yazılıyor ve dörl isim zikrediliyordu. Beşinci. işim keten al Bu neşriyatı müteakip şeh- remini beyin Istanbulda bulun- madığı bir sırada bütün gaze- | ıslahı telerde ( Darülbedayiin için o şelremâne Suat Beyin riya: m teşkil edildiği komisyon Darülbedayiin ıslahı için neler düşündüğü yazıldı. Bu haberi gazetecilere şeli- renianetinde : vazifeten emanet ma pek yakın bulunan, halta ema sında istihbarat işlerinde olan bir zattan hakında evvelce; -intişar. edeti sözlerine n bu tarzda bir ıslahı komisye teşkilini garip bir dün Ankarad. vular ahiren Muhittin beyanatım rüz: &lildiği o hakkındaki şaylaların “hiç birisinden; ba- berdar. değilim. Bu haberle rin hepsinin ya l resmen elkânı umümiyeye ilân ederim. benzer bulunabilir; her halde mev- zuu bahâs olar şeker fabri- kasını kurtarmak için yeni fedakârlıklar yaparken çok BEYİN BEYANATI hareket “etmek, evvelce yapılmış hisaplı olan ha- taları örtmek. için faidesiz yere yeni zararlara mey- dan vermemek lâzimdir. Mehmet Asım MUHİTTİN hiç bir şey asli yalimden ge £ yan zetelere Hüseyin Suat stakbe bu husustaki misyonun m a tu lince: Ortada melen tatmin eden ! tiyatromuz Binaenalı mes'ele ün vardır, Şehremini bu hi etmeğe etrafında aya İştirak lüzum g bundan nefsini meseder.., Bu takdirde ortaya pek garip bir mesele çıkmaktadır. Bazı hususi arzuları ifade eden bu haberi tafsilâtlı, mullü ve vaki bir hadise şek- şü linde gösteren resmilmemurlar bu salâhiyeti kendilerinde nasıl bulmuşlardır? jp” yy yy Yeni romanımız « Etrafına bakındı. Bu yeri hiç (an- # mıyordu. Arkasın- da bir ipekli pijama olduğunu hayretle gördü. “Şişman bir adam yavaşça oda- ya girmiş, gümüş tepsi icinde kahve- altı getirmişti. Acaba bulunduğu bu yabancı âleni neresi. idi? . köhne elbiseleri, bakır cep saati, son servetini eşkil eden on lira- sı ne olmuştu?» Bunu öğrenmek isterseniz perşembe günü Vakıtla baş- cak olan: efrikasını takip e diye kadar görmediği roman okuya- eksiniz. 1g 3 Ay 5 Fransız Sefiri 'Talimaf alan sefir geldi brön dün akşamki. ekspresle şelirimize gelmiş ve Sirksci rında Er <fareti erkânı İ ile şelirimizdeki Fraiisız kolo Sefir cenapları Sirkeci garında İ nisine mensüp zevat tarafin - dan karşılanmıştır. M. Dö şambrğn,' Suriye hududu meselesi hakkındaki müzakerat hükümetle temas etmiye gitmişti. Dün bu seyahatı etrafında kendisile gö mensup olduğu hükümetten talimatla alınması muktezi döndüğünü, o seyallatından memhun' olduğunu 'ye yarın doğruca Ankaraya gideceğini söylemiştir. M, Dö şambrön bu gürkü ekspresle hareket edeğektir, Meksika Harbe hazirlanıyor Londra,l6 (A.A) 7 Meksika <hüküme tinin - — #nüitehidel Amerikaya büyük muktarda harp mal > zemesi sipârg ettiğimi röytre ajansı Wahingtondan haber. alıyor, Kelloğ misakı İsveç ve İran da tastik ettiler Tabrün, İZ ÇALAN A Bürde menlo Pari misakırı tastik eimiştir. Stsekhalm; 16 (A-Â)' Meb oan meclisi « BrtandKellog » mi. bilakiye ve » şant” İşrak İ edilenesini kabul etmiştir. sakına ve Almanyada bir hadise Beray 16 ( AA İ: 1 Zeki baza siyasi vesaikin ; söhlekdrlikle tabrifi meslesinde imethaldar 8 Rus mühacirini tevkil etmiştir. i —— IN Kadin — Kârıma bir şapka lâzım... Kanma güzel Bir şapka alâcağim... Karıdun ihtiyacı olduğuna kaniim. şapkâ şapka... şapka —Fionnz karikatirğ — bugün ir gidiyor) Fransız sefiri M..Dö Şam işen “bir muhartirimize, | Rüştü B. Yüksek tedrisat müdürü Avrupadan döndü ada tetkik seyahatinde bulunan m Bir müddettenberi arif vekâleti yüksek tedrisat umum müdürü Rüştü bey şeh- rimize * gelmiştir. Rüştü bey Avrupada bulunduğu müddetçe bazı tetkikat ya bulunan talebemizin vaziyetlerile olmuştur. Rüştü “bey dün Darülfünun enini D” Neşet Ömer beyi ederek bir Bu gün makamında ziyaret müddet görüşmüştür , Ankaraya gidecektir. Mecliste Bugün neler mü- zakere edilecek Ankara, 17 (Yakı). B etile içtima bir müddet talik eden mec Viş yarınki “Bögünkü, içti- manda berri, bahri, havai ve ram münasel hasın eylerine İ barikzedelere verilen bu ev - borçlanma © kanununa tapo verilmesi hak- kanun i mandıra ve ağıllar kanununu müzakere edecektir Halk bile; Kongre bu gün açılıyor Ankara, 17(Vakıt) — Halk bilgisi derneği umumi kon- gresı yarın (bugün) maarif vekili Vasıf Bey tarafından için açılacaktır. Kongre | İstanbuldan o konservetuvar müdürü Yusuf Ziya Bey riyasetindeki heyet geldi ve Dernek reisi İshak Rafet B. ve arkadaşları tarafından kârşılandı, Meriç gene taşlı Filibe sular altında Filibe şehrinden” bir ma Berlin, 16 (A.A) dan bildiril şehrinin büyük. bir. kısmı istilâ etmiştir, Birkaç bin ev tamamile sular alında kalınış ve bunlardan ellisi yıkılmıştır. Büyük bir korku içinde kalan halk yüksek yerlere ilica etmiştir. Yunan mâarif meclisi nelere karar, verdi? Atna, 17 (AA). Maarif meclisi âlisi sülh ve kar. deşlik fikrini takviye edecek kitaplar tekmil mekteplere gönderme- ğe ve milletler atasında ayr ık fikrihi veren: cümleleri muhtevi kitapları kaldırmağa karar vermiştir. Bü maksada müekteplerde sıksık Könlerans- hir veaileçektir. hususi neşrederek ş ve tahsilde | İngiliz mamulâtını terviç ederek idhalatı tahdit ve bu suretle milk muhafaza için İngilterede yeni ve büyük: bir hareket başlamıştır. Bu saünasebetle nazarı dikaati celbeden bir olmuştur. - Büyük ticaret ve san'at yurtları serveti hadise en meşhur İngiliz edip ve muharrirlerinden © istifade etmek, imzalarile ilân neş- retmek üzre onlara müra- caat etmişlerdir. Bü yanda mübim bir İngiliz ticarethanesi bütün dünyada muazzam bir şöhret sahibi olan Mister Vels, Mister Bemar Şov, ve Misler Ar- nolt Bennete birer tezkere yazmış kudretli kalemlerini ilâncılık vadisinde kullana- rak efkârı umumiyeyi milli ve İngiliz olan her şeye teş- | vik etmelerini rica eylemiş fakat cevabı ret almıştır. Bu Ediplerden hiç birisi bu teklifi kabul etmemiş- tir. Niçin kabul etmedikle- rinide birer (mektup ile anlatmışlardır. o Mektupları alan müesseseler obuuları neşretmiş ve azim istifadeler temin etmişlerdir, me malarında limanındakt binanın Fen Maarif karar getirilmesine © ve fakültesine te Vekâletine vermişti. haber aldığımıza göre, Maarif vekâleti muvafık bulmuştur. Fen fakültesi relsi Hamit sözleri söylemiştir : — (Hayvanat tetkik istasyo - salık imi. için muracaala bu müracaatı Hüsnü bu hususla şu bey nunda o münhasıran ve diğer deniz hayvanlarının tetki- kile memleket balıkçılığı içinde çok faydalı olacaktır. Burada balıkçılar için husus dersler olunacak, denizlerimizde yaşıyan balıkların nerelerde bulundukları, av zamanları ve balık sanayii o hakkında çok ameli malümat verilecektir. Aynda “balık » mev'ttn. ielâhe e de ugraşılacaktırı, uğraşılacaktır . o Müessese ve konferanslar cinsleri , T ürkiyede çocuk haftasıdı? Himayei Etfal cemiyetine yardım ediniz Bernar Şov tertip | im Muharrirpeygamber demektir! İLÂNCILIK YAPAMAZ Meşhur İngiliz edibleri kendilerine yapılan teklife bu cevabı verdiler. Arnolt Benet Mister. ( Vels ) cevapla diyor ki: “Bir mnharrir, yalnız bir sa'nat sahibi demek değildir. Muharrir kendini daha fazla: mürebbiler, vas izler ve Peygamberler ara- sında sayar. Bizim fikir ve okanaatimize göre , biz (o ücretimizi ancak kariden alırız. Biz karile- rimizin rağbet gösterdiği eserlerle geçinir ve başka bir para almayız. , Arnolt Benet diyor ki: “ Şüphe etmiyorum ki atide muharrirler bu vadide çalışacaklardır. Fakat ben bu vadiye giren ilk muhar- rir olmak istemem, Onun için teklifinizi redeediyorum. 4 Bernar Şov verdiği ce vapta şu sözleri söylüyor: “ Sizin teklifinizi kabul etmek edebiyatı tereddiye sevketmek — olur, Bir mu- harrir ihraz etiği şöhreti ancak efkârı ammeye hiz- mete hasredebilir. Bu vazi- yette bulunan ve bu itibar ile bir mubarrir olduğu kadar bir Peygamber olan yazıcı, başka bir yerden para alamaz. , verdiği —— —ğ—am e e zam — Hayvanat tetkik istta yonu Balıkçılığımız için çok faydalı bir müe a açılıyor Darüllünün divanı geçen içti- Balta damat Feridin otuduğu yalının hayvannt tetkik istasyonu haline Darülfünun fen fakültesi reisi Hüsnü Hamit B. kadrosu Fen mütahssılar tara- müessisenin fakültesindeki fından teşkil olunacaktır? Belçikada Askeri casusluk teşki- lâtı kaldırılıyor Londra, 16 (A.A): Düly Mala Brinelei* dn: 'bildisikliğine göre örkün hasbiyeve merbut ba isihe barat kalemi | ağvödilniç; v6 İs hidemiat maddel bir şekikle em niyeti unsumiyeye ühak olanmuşiarı Belçika hükümeti casusluk kanununa tadil etmek. miibasip olup, alutalğı hakkında — bukukşinaılarn — reyime mğrücani) eylemdir. Belçika aruzini töertede sekin etnebileri nezaretine ait polis salâhiyet ve vezaifini tevsi hakkında! bir kann yihası hazir Tamaktadış.

Bu sayıdan diğer sayfalar: