18 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 ransa ittifakı Dreden, 5 Mart, 1929 Nitti, çok güzel yazılmış eseri ile bügünkü Avrupaya, yerinde, bir at vermiş eldu:...
 Filibe şehri sular içinde Meriç taşmış, şehri su basmıştır. Binlerce ev sular altındadır Berlin 16 (A.A| — Sofyadan...
 Bu suallere cevap isteriz Mes'ul yplı mudur? Bir hafta evvel Ankara treni Doğançay civarında dagdan düşen bir kaya parçasile
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ba müknvelenin Müahedelere yanaşmamaza Tek Almanyaya kaşı çek ağır. bür Kallanan devletler için Üiremtüscete- Jari “azaltmak için toplanan kon; karlarmak İstiyenlerin, Mugün sul Kargı zertin dalile gitmediklerini zö: alarak uyandırdığı heyecanı anintma BEŞİNCİ SENE — N 1745 PAZAR'esi 18 Mart 1929 SAT ERP . a ÂBONE ŞER3İT UNUS B ü g 3 ö DY B Di İ tÜDDET | (Türkte için Ulı yüyunuumumiye SĞ meliği | 1400 Kı Kr. karşısında dairel mahsusa aylığı | 750 Kr. | 1450 K | ; B aa 0i kr Nüshası her Frasız sefiri dün geldi Evrakı naktiye Hudut müzakeratına | sui _ıstıma!ı ğMemlekelle lŞSİZ"ğİ K yeniden başlanıyor | Gartdik A Enasıl gidertebiliriz ? Tmdyederin Yallini karran. her 3 EAlbdan Kağlle, Gevcimizin ddi manasını ihraç edilen miktardan Sefir yeni talimatı hamilen gelmiştir. Bu ak- daha azdır. İ etmek olmalıdır. Gümrük taril hatırlatmaza kâfidir. Öyle » aa aa man çoprapın ge |Şam Ankaraya gidecektir. Hudüt müzakeratı| —- X, Kküye Ş — temin edecek esasları İhtiva etmelidir. Z Yeni gümrük” taritosi Kitti, çok güzel yazılmış eseri ile kucünkü Avrupaya, rerinde, bir at bu günlerde başlıyacaktır idümen. İeilülesi ça ehlikeli uncutlar Küti toprağın - dünde hakim olacak kadar kudretli S D el gimize geldiğini yazdıpımız PZ meclisten geçerken, Miva | v At ND ea na malfcilişlerinden İE elmesi tazım gelen c a a d üamdar madarı gkate | tisgelen kafif gümeik Kormabı M ee Breteri » tetkikatina Ealkında 'nazarı” Glkaale Yü S D çram almekledir M ae a ai mektalar'da şunlardı Bretri dün bir ahai gi a ğ 1 — Türkiyede sanayle tah: mize, tetkikatının bitam bulma- |Z yi edeceğimiz mevaddı iplldai- |Y z mmatin diğım, — bitamında — raporunu V yeyi haf resme, imal edimiş | müesücelerimizin Mevaddi lat, Düyunu umumiye meclisi ida - |£ olanları yüzde yüz resme fabi | gaiyesini Geştai etmek . kain gesine vereceğini ve bu hususta | tutm: kariçten getirdişimiz mevadı bir şey söylemek kabil olmadı 2 — Türkiyetdle imal edilmek- | iptidaiyeden hiç bir resim almaz ğmnı Söylemiştir. Şimdiye kadar İ £ le beraber ayren hariçten itiai | malıdır. elde edilen neticeye göre teb- |Z Söllecek Müks ahşap mumulü AAT SKİ di bir vesikayı neşrediyor. Bu, Bel öskeri bir. mükavelenin metnidir. Şeşredilen metin n dereceye kadar doğradar? “Tireht gazetesi - bunun Hnkıkında şüpheyi artadan kaldıracak, ge bir desadür neticesinde gazetenin Gine geşmiştir. Gazete, Yesikanın Sahizetini umun uradıya. araştırdık. dam sonra, 'meşre karar vermiştir. Gazetenin çok açık bir sürette İma Sliği gibi, mes'ul Hollanda makam- ümasili ağır. resme - Kabi l]llMJılllkllll Kna öü be mednden . salümatı e çdilen eee göre deb- VZ Kai Si At ua | gesalan d TT » Terliyene ae Tei GMANele ESon derecede Çdi tt bazine hesabına bir kâr teşkil Güzellik Müsabakamız Kaslır, müdüeü bitüklen senra, her İki taraf başka bir arzu çöslermene | Fransız sefirinin Sirkeci garında İstikbaline li bir intiba aham Kömuyan | | Bir müddettenberi - Pariste | baber verilmektedir. Sefir ce- etmektedir. M. de Breteri lü- " zum gördüğü takdirde evrakı naktiyeyi yenlden saydıracaktır. Kuponları saklayınız, Türkiye bailecetükta - ulan Frami - sefiri || mapları düm Bödlüyle giküşen güzelini siz seçeceksiniz - K en ea mmean O G Şenkön ee akçanli | L mearlemiz Saye mer |Bu sunllera cevapl) pa günremi Tapılmaz, Yünci Mndde, ekspresle şehrimize gelmiş ve | “elesi hakkında beyanatta, steriz abdredüğimiz a a mae anekar e | iştayonda " sefaret mürteşen | Tunmak ilememiş yakık bu | Meş'ül yok mudür? | bum bar An, Gdi der banşi buduta ol | M. Brüyer, attaşe militer ko- | akşamki trenle Ankaraya gide- les'ul yok mudur Alrun, bu maddenin (maddeii) hük- | mandan Saru, sefarethane ve | ceğini söylemiştir. Yakında N'bülün crlet sianlra Mi vardır. konsoloshane erkânı tarafından | Hariciye Vekili Tevfik Rüştü || poğançay civarında dağgdan dü- Dtrehi Çazetesi, askeri mükavele- | karşılanımıştır. M. dö Şambrönün | Beyle M. dö Şambrön arasın- Nir e aa SYi H almr Smasana aa Grsde | Suriye mes'clesi” hakkında | da yeniden müzakereye baş | ea çi dimüş 1 bişi de yama yeni " talimati hamil olduğu Tanınişti. Vak'udan sonra tahkika — giden tamirat reksi bey Tecinda Kati kakaüntiol gürmemekie v& bu kanaatlar 12 mart tarihi İ b Ünelclerie derkayan ciraektncir || ai ü kişinin olümünü, 11 kişinin ya- || sabakamızın e- çalanzlasak e 30:'10'kin Bralik | “akalürine've geri Zarari mücip olan böyle bir mür İ Jarar — aysen him kazada kimsenin mes'iyeti || geşrederek Oz görümemesi - dikkate çayandır. | Satüayeti gü. Binaenaleyl şimdilik şanları sörüe | Söneüarde a. Yoruz: e T — Facla mahatindeki şivter || -sabakaya iştira> SAA garmadaki kayaların l ka dayet ve dela İplerle çıkılarak koniroi yaz || Çti etmiştir pilmiş olması, bu mahallin tehli: S Miyet verilmiyeceklir. Bir samanlar Belçikanın bitaraflığını Meriye süre- mestliyet — yüzleten it bugün, Hollandanın karşı. gelkeigi gekinmiyor. Milletler Cemiyetini şim: Giye kadar siyasi bir maske olarak inin meşreltiği vesikalar çerefsiz bir Hadicedir. Silântan vaz geçmek, silah- Snalle Tz SAT : kal eti keli olduğunun kaza vukuundan || münasebetle haks | B d arami de l G e gee e| G gileri knmedi Tazım gelmez Mi | P L a dolayı Tiyerar 4i7 böyle bir şeye teşehbüs cdil. Virelii Gazelesinin neştiyatına karsı Tiş miğir g YS teşekkür ederiz. 10 — Sermin Hanım teküplerin yağması, çerikanın hakli 2 — Şivler ve yarmalardaki | — “Müddeti temdlt ediyorüz — | rüz. Onun için 25 marita hitama kayaların trenlerin sarsıntısı e mi | — Müsabakamızın bidayetinde bir | erecek olan müddeti temdide ka- ŞA KA değildir. Muntelir memleket” 4 şahsiyetleri neşr vesikaların doğralağuna zerre düşmesi, yöksa daha evvel mi || çok hanım kızlar müsabakaya gir- | rar verdik. düşrtülmesi lazımdır ? İlekte " nazlamyorlardı. - Hatbaki | L İstanbul için 8Nisana, İstanbul Şimdi her gü 8-İ0 resim aa ae ERLüer ça d o bana İuniz gibi, resimlerini yeni çıkârı. Tıklarım, bildiren, binmenaleyh resim | Kadar resim kabul 'deceğiz kabulü müddetinin temdidini istiyen — — Güzetleri | resieterinizi - ona mütendait mektuplar da mliyer | göre gönn Tei 16 Martı unutmac “,Fa- kat meşhedı unutluk' | Makine, motor ve elektrik mek- fan sonra Belçika erkani baryeinın tebi için bir bina yeni bir plân hazırlaması mecburldir. lâzımerr Galatada Arapyan hanına bi- Belçika-Pramsa İtlâfnin yalnız | tişik (Kotu) hanında memleke- Almanyaya karsı olmadığını Sehelde | tin nadir yetiştirdiği. meslek faztataştığı için 7 aZ gelmeğe başlamı diyor. İdare mühendissiz mühendis aramış ve bule mdir ? 4 — Gazetelerle arandığı halde Türk mühendisi bi kabul cisek bile Avr hendis cetbetmek döktorlüktarı y Şimendifer — şube 'mühendislikle- Öğdlder mes'elesi ah eder, Sehelde, eeeti ge e alamlarının. fasliyetine Sahne |— Büyük bir torağatla çalışan || Yinde . Katünmak ı Tazım elesi, aşağı yukarı, bir aardan Teri | Slan bir mektep vardır. müessiseler gelirdi G meme vre M v Back DÇ B HSA eee yi bir poletika mevsau simastar. Belçika” | mektel | mühim 'olun şühe mühendisler aa MAĞA kananı Benelde - 1be şehri de İstihtamları caiz midi Bu mektepte buhar makine- | Şube mühendisleri mevi gg B ğ ea deri, bilümum motorlar, makinc sular içinde || büyük “mesaliyetleri' “yüklenen Almanya yeni bir Ren kaalı yapma” | Tesimciliği, elektrik ve telsiz n ha A nerde , ün mecburdar. Bu kanal yapılınca | telgraf gibi en mühim fen Meriç taşmış, şehril| durlur? — 3 Eöbeldenin ehemizcti bir Kat” aaka | derdleri okutulmaktadır. su basmıştır. Binlerce | .genierden'bir ikisi giptomalı bir Tt Bden beri aaşünülmüş bir Jer; | , Ticaret ve sanayi odasının mühendise tabidir) deniliyor. Şi: Tt Güeden beri aöşündümş bi y aa aanaenda saamal | ©v Sular altındadır — möhçidise labidiri genilyor. gi ületler cemiyeti yaktine göre ya- | Gers vasıtaları çoğaltılarak ders- | — Berlin 16 (A Aİ — Sofyadan | sar midir? bir. şubeyi diger bir ler halen daha fazla amelileş - irildiğine göre () şabe kontrel edebilir miz Her şube B tileş - | bildirildiğine göre Meriç nehel (| Yyaş ücrecede salaniyet ve kude B l ansızın taşarak Filibe şehrinin | vöte Geçimidir? " Du ” tdda mülessislerini fikren | büyük bir kısmını Istilâ etmiş- || vaki ise. bazı şubeleri idi fir. birkaç binev, temamile ( Sden , çlelemsi mükesik sular altında kalmış ve bun | Ç üdrer vererek müben Tardan ellisi yıkılmıştır. Büyük İ| yaptrmışlardır ? Böyte bir tahalkak eylenee, mekdap oyat DRE L #'ma n l kit yerli ve sabik makineleri ve | Dir. korku içinde kalan balk U köcnu kabor görebiir 7 Tor K Mületler cemiyetine bildiri. jen mükayeleler. berbalde ” yalaız bundan ibaret değiidir. Bu semiyctin | rikidir. Sahiplerini bu emelleri pelilika dünyasında - büküm - süren zihniyele ne kadar garip bir fiksiyon Tei ettiğini söylemek Tuzumsuzdar. füksek yer lere ilica etmiştir. || z lik esredilen çi venkalar bürünkü | mütenevvi dern vasıtaları Ie da- | ükSek yer lere iltica etmişti 4 yarmmarma " otaly Tmdmaci Sa aa de 1 ha fazla tekemmül etmiş bulu | ikmal eden talebelerin imtihan- | Şoken trenlerin — tanriki “doğru 3a nacaktır . | ları yapılmış ve mektep hey'eti, || mudür ? Tamiratı mütemadiyenin (| — 16 Mart facıasının cereyan | çirkin bir harabe görürlür. İşte GÜZELiK || , Mektebin ders heyfeti büyük | imtihana mömur vesmi müma Y ai gaa a ae aa aa | öras, evvelki gün mezarlarında merasim yapılan 16 Mart Şehit- n bir, ferağatle " çalışmaktadır - | yizlerin takdirlerine mazhar ol (| ve barı vatangaşlafın sokallım || c0 Şeheade kaşından geçene | B D Kaslartk dö S MUSABAKASİ| Halen mektebin muktelif ut —) tere mensup 50 den fazla'taler | mezun olmuş ve bunları 4 'hcr ade bi || ler Letafet apartmanımın yanında e 5 N l a Deraei ” | kank'ur Ç Feam D el Üi we C) İ vzci kanan ayında Ü Dizel | yalarının tevzi tekarrör etmiştir. | y BU Suallere cevap Is- İİ ikiye ayrlan sokakların arkar | çet cttiğim bu harabe, İst 4 ve deniz şeförleri” şubelerini Ttabali $e 4 SA tiyoruz? İ vi tel örgülerle çevrilmiş, Taktali Sea Sabis ) e. ea L

Bu sayıdan diğer sayfalar: