18 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

18 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cundhuri 18 Mart Teve C #ehir höerleri ) (BNT ,—J l —— Vilâyette Adliyede KDA Umumi Vilâyet | Kadriye Hanım g İİSR e ü deta duraya gelaei |— Meclisinde tahkikatı ada İKi hatta geçti zaman halindeki acemilik becerik- Dün 929 bütçesi ikmet B. bugün maz- Morgan, parise gelir gelmez, | Sizlik — gözünün —önüme geldi; | okunarak encümene nunların istiçvapına ; İN A zrk | e zamen bu mühleşem. sarayın tap yazmış, fakat ondan halâ bir | İçinde efendilik tavrunu masıl a- OA AŞi SAD almamışüi. Günler Eeçllkçe | Kınacağını, bu rolü masil oymiyar | — Vilayecümumi leclisi dün ikinci İ Kadriye İL mevelesinim çahkika; : Haa izükmiye başladı, kenç dok- | Cağım bir türiü kestiremez, adeta | veis Haci AĞIL Beyin tiyserinde | P ul oli Hikmet B.bu “teran hali, tavr değişti ona | herkesten çekinirken Şimdi ne | içimü ermiştir. İstanbulda bir fidan- | n Adliyeve gelerek şimdiye kadar bütün dünyaşı penbe gösteren | kadar değişmiş, bu hayatı ne ça- | lık gesisi için 920 bütçesinde | pit cüller tahıkikat ferlekesini Gaklcey'esin yerine şimdi bir can | buk benlmeemişti.. Artık, milyom- | vivk: vazına dair İktisar Vekile TERLE T aa aa Çara ae aa aa aa ae ea | tinDİT “ tehrim alammuğ. ziran Hşebün tüyiyaa aeti Miç bir'yerde, hiç bir şeyle egle- | Yakışırın döktor Morgan da büme | ÜD Vai b » #stiçvabina başlıyacaktır. Hin Jzden geçirecek ve / maznünlü. memez oldu.. Jarm biç birini yapmaktan geri e havale olunmmustu İediye Kadar tamik edileri tah Bu üzündü, bu sabırsızlık gün- | Kalmiyordu. Förek akamererialyerae katla. ipice tonevvür cttiğinden Go güne artl; nihayet doğrudan |— Yokluk İçinde geçen eski hayatr | Hasılacının tezyidi için 989 bütçe. İ Hiçyabutm üzün ” sürmiyece İÖG0Te Venelbe Şiziye, Tet | a0t Sir yaaamış gü pek uzül- | sine cabsisar vazive Hlarp malik | evclenin bir kaç güne Kadar |— 77 — Goalata ile İstanbal | 79 — Bu sıada Haliş aur Tardar kalmış, asutulmuştu. Önünde | lerine iderci bususiye bütçesinden | şicdleneceği ümit edilmektedir. | arasmda kalan Rum gemileri | larındaki Rum muhafizlerin bir uzanıp giden nihayetsiz yapılmakta olan meevercün deva. | bukat Migâr H tahiii editeck | kötü — vaziyete —düşmüşlerdi. | vahşeti görüldü. Rumlar kale Bal yeni Hint Prensini bin törlü | vt hakkında Farp melülleri cemi. | İlk kadın avukarlarımızdan Nigür | Topkapt tarafını mubafaza eden | mazgallarına tam iki yüzaltmış yetl teskeresi akumasak bikçe er | 1 ayakatlık rühsrmamesi. ait | (Citani Cüstayan) Kuk semi, | Türk esirin kellelerini asmışlar- tine mümenat | İçrinim muveğfakiyeklerine mani ih işte banu gürünce olmak için Halice indi. Kendi | d Fatih işte ji gemilerinden biri ile diğer üç | fevkalâde gazaplandı. Rum ve Birlüigüne kadar yola çıkmak Aiçia hazırlıklara başladı. Fakat o tem pek kaymedli | Cümenine gönderilmiştir. görünüyor, hom de cerarengiz bir N n tehlike gibi korkutuyordu. kere hdliye V Beyoğlu kazasımın zhevali viraive Si hakkımdüki sapor akunm ; Te ge | “Vekiler Nigir Hammin vübsat | a ae aa D n Banları | Ceneviz bülün metkaldeki ge- etleri için mektap geliamiş.. —— | remiyarık rek be rapor gereke İsembulen | amesini gündermiştir. Nigir HL | Kasmpaşa selamıda, Bulünan | milerin batınlınasını irade elti. Diye haber verdi. canhı gibi imünasip yerinde bir asma fidenliei | sarın Boroda tahlil edilecek ve | törk gemilerinin karşısna tesa- | Galata tepelerine Havan topları Mocgan zarli. açarken, geden | uzun baktı. enunla beraber geçen | tosisi haklında İktisar Vekiletinin | ©men avukudlğu başlıyacaktır. — | düf edem mahalle yerleştirdi. | yerleşti. Rica, minnet dinlemedi. “aldugama, kendisinin de anlıyamas | günleri '_'":_':::' ge ercen uyandı, | TERKETESİ Yirair encümenine hevale B memur arasındaki hakaret | Bu gemiler en büyük gemilerdi. | Koca taş gülleler atıldıkça ge- Oda hizmetçilerinden birisi, Eraçe | Sdilmiştir v avaş | Tatih derhal mukabil. tedkir | miler çatırdayıp batıyordu . : Yoze geldr DEM | Üğeyoğlu üü malkana at | | Delü Mülyen ae siyas baş |. aldi. Toplarım gece vakti salile | (oaaıeten. büyüük parçelaeıli t T Z Sremeez Senretleri havelir | kadasıro Tarlmların kdinine | Hanmaammden Aye beS b | yeritindi. Ük ateşle Gösdlüşe- | v A L DN D a Küsümar memurlarından Mazbar ( nim örebee yemek için elerdiii — dakr kadastro müdiriycünden çelen İ B aramda müzelabilen ikame edi: Haa Tei aa ga b | ven küllar gemilerini bırakıp kaleye girdi.) Diye Haber verdi. teskere de . Mülkiye — encümcnine |yen hukaret düvasına - dün birinci Genş döktör ta eskiden deniler | Pevzle edilmişti. ceza mahkemesinde devam edi- ieealaama menln bekle | — n sücrdip Viliyein 920 | CER. memek için aceleye geldiği zaman- | Dütçesi kıraat edilmiş ve bütçe Forakı dav göre Mazhar B. | dardamberi kemen Biç b kadar | encümcne bavdle olmmuştur. — | gü lar heşdbinl döNdüğünü, çabuk giyindiğini bitmiyordu. Maliye müsteşarı HL ANR B Ziya Bey de Mazhar Beyin kendi- süne hakaretle bulurduğumu iddiz Dön şehit olarak mu: Graçyoza, öne düştü. Morgan | — Şehrimizde bulunan Moliye müs- Burasını şimdiye kadar Hiçgörme | vaşını Ali Riza Bey dün Maliye n aai iara tadinde | Tütenişlerini siyaceı etmişir melardl üaü ea a Güngenleyü Kaklrdz sonm kandisi Şehir işleri Şit Ümik düm v B e Gariel | . Tünüüe nmaürir a vatikiler Açin Pobin meü. k e M aasman ; gel Mzzete a Ley ve | G n yazlııma karer eai GÜŞi dlalasına odasına ( C arimda sivetilnek raücedelesi' için: Tni dN G | Y onmy: Yüye Siniye | İNÜbDadele, . Göşemcsiş gesiş bir salomslu. Ortudu n ü eiş bi a KİK D v anel ve iskân z Zait W yanme, | den Bediğe kadar oln mesilede | — Gavri mühadillerin içümei | 76 — Rumlar içie yapılacak iler ir Şey va e hücumu | yordu. Ellinci günü yaklaşıyor- kazırlanmıştı. Ardıma keatdür açık | yrisinck m Gayti mübadiller cemiyeti idare | bir Şey vardı. Bir gece bi SA nnti ve gemiden kö Yai Semaktan başka çareleri | Tei idi. Fatihin koca topları, likli Jak isminde | sarsılmaz metin kuleleri berbat biri yanına kırk fedai aldı. Bun- | Emşt. Düört kule kâmilen ye adelesi yapacağından kadar Gaki küçük bir sedirin üzerinde e micedeleye - bi Hara atarayordu. Brzla bu sabedili bazkliklarır | Teakyak geç mübelllerin, yapır | n a ziye Bindiler. | kalarak - hakiyeksan olmuşin. A ae | Ka Tanel Ka ee alan Bd | B ae Mi İamek A vi göğlmişü. Başını penoe öti Memarsia devminümen bisseder edilmesi hak | Yaklasılar: Rumateşi ile höcum | çılmıştı. Sur önünde su iledolu Tanca a çara slğur | ea Valdeçeşmesi ve Teşvi- | kada yakı ol mürcadları | ceği gemileri yakacaklardı. Bir- | hendekler yıkilan kulelerm ça a D GTRRREİ || aati a v e | e DT e GA A A gaa aa adün Siğçei adati tandim. ermişlerlir. Ru |— Bu A Pa stralr e e DA tih Sultan Mehmet artık İstan- mazbata üç. nüslm alup biri Şehse | müzyonu Türk heşisti mürahhasam | e ka « B Buna mukabil bir Türk gemisi | Kan, fethedecek Bir vaziyete arinine'üri Nati Vekületine, dige- | Hifmetinden beldenen cevap mese. — Üine ği Dör Türe eeit "eti vi vi de, yeti Ceniyeti Detdiyeye | İA Tezle aa vezea bak cöreküre boyaınız | Selön lmakin arckze Salaşılmaz bir bakışla saz. süzdü. — | ccek, Mazbata çu ihi madde | , İğtimm iştimek cden gay mübe- stkârın bo: a Güeh İ aç ülka, Kaylaraan slmayiz. _J'*mık w'-““'“ Gülerden ekseridi vevziac işleriyle | urmalarım emretti. Hüküm in- | kıyordu. Onun kendisine doğrü nzattağı eli |— TSA Sdmişe ğ emlük meselesinin henüz balledii. | faz alımda » ammat var görmemesliğe geldi; sedirin astüne, — 1 — Maçka tamvayları 15 6 | o yamsinden şiklyetle gaç müba- Naranın tam yanma oturduz sonra — kıkada bir işlediği için ihtiyaca | ginecin manüz kaldıkları: vaziyer geaç kadını kemdine değra çekti. | kilyer czmemektedir. Halk yayen | çç mağkllan izah eylemişlendir. — | dadaklarından Optu. geç | ürümektedir Cai mübadliller Cemiyeti he Nara, kaçmadı; Tekat kendisini | — © — Yeni yapıacak MaçkaBe- Düsbükün de- Köyvermedi. Sonra " aa ei Pazarresi, 18 MArt 1929- -Bugünkü çt umumiyesi 37 Nar Çanambı | elit ve harici haberlerin Mulâsası şiki hata - Taşlıktar — değil ea | Sünü saat 14 de Türk ocagında geei şaetniğEem nn B ük oeyçinde | : T N ae | aeti yan das Bülüeçeçae | Taçlmacakür | Tcayeram bi aleyle e senle: | e şeçirimelidir Maarifte tasında toplanacaktır. ; ölemdü . | | Seinrema sarese ö nn & Miccal Uni Viliyet dün E I YUAD LA AMAİA KMNT a Hüt j?m:ğ d Hükümez mahlle hey'eri ihriya- toplanmış, '/;f":'î v K Yonl tefrikalarımız B . 0zM S RİL | geee ü ei vr nnn a Kai menlere bavale etmiştir. : e miller mehteplerine devam c || P9RRİY n « T gelen aikdem aşımgne Konzer | ĞX Tet mekylesine d c (| 7ğRRİYE | « $ Müstantik Hikmet B. bugün ç Yatavarın evvelor . Şeburdebaşmza MA Galün SÖĞN | D aa Kadriye H. ve rüfekasının is - ealebetmiştir Yüksek tedrisat umumi müdürü Avrupudan geldi yapılması Ömükarrerdi . — Tialbuki ticvabına başlıyacaktır. - Bunların yerine intihap ettiğimiz yeni eserler, © Vüke Gdit ve Zirest “ Roman içinde roman , tefrikalarımız birbirini takiben ğ imizin tevkalâde memnuniyel ve alakalarını coi- ki, matbustumızda, şimdiye B | incikeci akierni / kayben Hedacektir. "ldâla 'eti a. maeusumuzda.” Minarif Nektleti yüksek eet or Mü. Unumileri dün Avrupadan . ve kudrette “şaheserler Gi arada İ yomerrusuyann Beyoğunda yapı | müdül ümamis Tni aA avdet elmişlerdir. Olarak İntişar simemiştir B ntmünesip görümeleredir. Teksim | puda ieraorigi terik seyaliğinden $ Ticaret müsteşan telgeafla Gazeteciler | Şimmamummanmununz Cihan impara- inin Karşasmdda Emlk Şirke- | dür evdet cinüşür. Rüzcü Dey M a Sagae NK AA İ e e ÇN ada manan Di | eeei mütehasmdir iğeriyle meç |— M od baknde tamalı dar a gaa he n A Üzanmisi gül olar Fesidun Beyle görüştükten İi vrferi $ Diş tabipleri hey'eti umu- Hörsti Ömer ; Attilâ —| sün bimicai vaan Perilan oe geei aşilem Poriten şebrimize ge / e Z üti Sima BÖN l B | Etekteikte işaret varilaceki | *SMR darifünunda içtima halinde miştir. akşam Ankataya |a ei aha Dünyanın eni —— — Türklük için & TormmNna “rştama. | Dalasan “ümi sülaklar merkez | gidecektir. Müzakerata b güne | ÖS dmet ea D “Emahmut Yesari, İ son zamam - H sasü raliyeye çe amezen | YRAYONDN KD ei De, | İçele Barlnmesi belemmeile | l sakailatımı yeni kaşi: K min yeni yazdığı | Jarmen —Z Yemalamn yenne dektiae aa | aa y aa Taa a Y e e ea aa a lnen | £ Mdesi Kahirede yapılmıştır. güzel romanız <| verilmesi için tahkikar yapmaktadır. | Eyye zürüşmü z SO Li Kazanan numaralar son haber- hayatı anmatmanmuaumzmükim eseri Karsköyde bir işarer külesi ya. n Dahi ler kısmımızdadar. n e Poliste| | | çilmikisdir. Veti akliyerin Ü eg merkedlerinde eee — gL TTSN Alman hüküme: | — $ Tüna melindn budlar çö- Dünyanin en esrarengiz adamı Garmesı. veya yürümesi içle reniti |— ÇORE Merkelennae baanı | İVlçine, verdiği teminatta Aİ- | zülmiye baştanıştır. Milyoner Zaharat içüredler verilecektir. Bu işmetler: | yimaına girmeleri menedilmiş ça | Tanyada — Siyasetle katliyyen | — $ Meriç mebri taşmış, Filibe Ayrıca meşhur mülyoner Vasli Zaharofun hayatma ait mühim | den yoldan — geçenlerde - istifade — O S n D y e e | mneşgül olmiyacağını bildirmiş- “ yehri sular altıda *bir eseri detclrika etmeğe başlıyacağız. Bu eserin en birinci sahnesi Şi |edeceküir. Manmatih Avrupa ve Ame- | e DN CERş glunmuşn | tir. Henüz Alman - hükümeti i (1000) ev su altındadır. Halk İstanbnl ve balsann ” Taterladır. Zaharof Mabiada Goemmiş ve | rikanm çok katıbalik ve medeni |T a b el bir karar vermemiştir. Trocki | yüksek yerlere iltica etmiştir. şökee' B ÜŞ Bir iki gündenberi polis merker- ...,..,_ İ Hiğant gasidün aa aeğame Üİ mezazlr zi eöküşelen | Kemile sermekadiriz. Gestaeler | best bulunmaktadır. Güzellerin “#esimle- İ “ünderlere, petrel Kuyularma, Bankalara, ve İ | cektikle işaret vermek üsulünü | bası günler pek mühim vukusn | — $ Amerikah seyyahılara türk | ini ve bu HUĞN TÜ br BamArmr yüde müyonerdir. Bİ| birde'de Tatbik edilemiyeceği açi | Dü yönden bir iki gün tahbürle | Balosu diye münasebetsiz bir || ga _:"""""ı Hayalı bir çok müzlim noktelar, cararlarla doludur. Vei telrika. B çaç Tüveriri Tnanet içinez İ almekmclir. D huusta sllkadar | balo: yapan seyahat acentesinin. | vasatamdam blme e ümer el Sarane S at | sekamen n sümeni ahati a AAA Na ilerden rica ederiz | yar YONKUNDLLULANLA KOKG İA | koya bi $ İstanbul mıntakası senelik

Bu sayıdan diğer sayfalar: