18 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

18 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pazartesi 18 Mart 920 Tstanbul, Telgraf adresi: İstanbul, Milliyet İdarehane: Ankara caddesi, # Telefon sumaraları İstanbul, 8911 — 8912 — 8018 Genele ve marbacya Git hazuslar için müdüriyele #üracaat edilmelidir Tüddeti ç eçennarkaler 10 Nushmsı B HKuruştur y fi ae TO SEVİYE MESELESİ Geçenlerde memleketimizdeki fikir seviyesinin düşkün'üğünden hahsetmiştik. Bunun- sebeplerinin en başında; şüphesiz ki, okumak şevkinin geçirmekte olduğu büh- ranı bulurüz; herbangi bir koca- Mman' cildi bir hamlede yutmak için kör mumun başında sabahi.eden münevver genç tipin- den hayli uzaktayız. Bu gün, iyi- kötü, -ortatahsilini — birirmiş - bir delikanli, — kafasını her şey- için kâfi derece mücehhez: sanıyar. Hemen hayata atılmak — tehalü- güsteriyor; ve işin en ga bir künü gibi. hayatta seçiği Hül sahası da ekseriya likri bir saha oluyor. Harbiumumiden sonra Avru- panin -her tatafında benzer bir buhrandan şikâyet edi fakat oralardaki seviye d ki büsbürün tevlit © başkadır. Cil üğünü mütcakip Avrupayı bir pragma- tizim - Gyani” Bir — Amerikalılik) buna göre yeni yeti kün olduğu ka şamak - Ve çabuk ak olmak perensibini ken hareket düstürü ittihaz et muvaffa dilerine , Nazariyeci- dasiyonu, sözün kisası atlarını şöyle bir tılar. Fakat bu hir buh randı, gelip geçti; tango “ve çar hıston modaları ile betaber.. Bu gün Fransada kitap satışı her za- mandan ziyadedir; hatta, matbaz- alık sınaatının en büyük başla rından biri olan- Grasset bunu haddi aşan bir sefahet diye tav sil ediyor. Esasen milletlerin kendi bün- zaları şelerine harbinmu miy mek de bir mada gibi Bgelip geçti. O devrin Terinin en genet muharip bügün kırkını geçmiş adamlardır; meydan bu büyük badireyi - bir lena rüya Kibi batnlayan yepyemni, ter ve taze insanların kalabalığı le doldu: bu kafile vücudu kadar Kalası da Bağlam yeni bir- ufkun fına doğru yürüyor Bizde Bu neslin yaş & olanlar — onlarla başka arkadaşlık edebilmekten ne kadar tzaktır! Avrupalılardan bizi ayıran seviye farkı gittikçe bir uçurum gibi “açılıp derinleşiyor. Başımız da bülüman inkılâp ricalinin bü- tün gaycet ve himmetlerine rağ- mön bu çukurun mütemadiyen deşinip durmasının yegâne suçu bugünkü nesla ait kime airtir? Hangi devir gençli Bin inkişaf ve tekâmülüne bu an- dan nüsait olmuştur? Bizim aydınlı- d de en evelki nesillerin yoluna dikilen bin bir türlü engelden han- Bi biri kaldı? İşte, bütün yollar açıl. da, işte meydan şizindir, ne duru. Yorsunuz, ne bekliyorsunuz?Bun dan daha büyük bir fırsat mı Umuyorsunuz, bundan daha - iyi Künler mi gelecek sanıyorsunuz? Heyhat, bü yer yüzünde,eşrefsa- At bir defa çalar; eğer bu saatin Sesinin sizi neye çağırdığını he- DüZ anlayıp bilmedi İseniz, ey- ;::lıı olsun size, eyvahlar olsun 4 Yakup Kadri TOPANE ANBARLARI Açıktakilere ikra-” miye var idara Hatlan — Topane ambarları &ü dün Ticaret Oda mııu.—ı.,ul."'"'“" Bu içtimad. murların .v':uwku Ve Ğ eti de müzakere l;'rı!îıim:.klıuııım ikramiye — verik Te îîmr Etmiştir. İkramiye ndığ :ıı €N €vel ambarların va- EsDİt edilecek, hasıl olan ânn hepsi Verilecektir. açıkta — kalacaklara sında YAS'AN. Crlen evrek geri verilmez. GAYRİMÜBADİLLERİN VAZİYETİNEOLACAK Gayri mübadiller dün içtima ettiler. Resmimiz idare hey'etinin içtimamnı — göstermektedir Gayri mübadillere tevziat Paraların tevzii günü henüz kararlaştırılmadı. Çarşamba günkü içtimaında bir karar verilmesi muhtemeldir Yunan emlâkine vaz'ı yet muamelesine de- vam ediliyor - Yeni vaz'ıyetler sayesinde aylık kira tahsilâtı 20,000 lirayı bulacaktır.| Tevziat günü henüz kararlaştırılmadı Gıyr| mübadillere Yunan emlâkinin kirala- rından toplanan paraların hangi gün tevzi edileceği henüz tekarrür etmemiştir. Un resmi Resmin tenzili gümrüğe - teb- liğ edildi Bu tenzilâttân sonra ekmek ucuzlaya- cak mı? B. M. Meclisinin un resmini tenzile karar verdiğini yazmış- tık. Bu hüsusa dair olan kanun süreti ahifen gümrlük dairesine tebliğ edilmiş, gümrükçe de alâkadar şubelere tamim edil- | mişti,. - Mezkür kanun henüz müzakert-halinde iken bazı tüc carlar küllüyetli miktarda un sipariş etmişlerdi. Bu unlardan bir kısmıbgeldiği için sahipleri tarafından gümrüklerden çıka- rılmaktadir. Uz resminli bu şekilde tenzili üzerine ucuzlayıp ağı ve ucuzliya- ne miktarda ucuzlıyabi- tahmin edilmemektedir. m resminin tenzili dolayısile buğday Ubalâtı azalmıstır. Mahut balo —eeseee— Dün hararetli müna- kaşalar oldu —.. Seyyahin cemiyetinin| diiı'ılıü içtimat Türk seyyahin cemiyeti idare ._Y,ı.gy*cıı dün içtima etmiştir. Bu Tevziat köomlsyonu gayri mübadillerden her  lnplıîııulyı birine birer tezkere yazarak kendilerini key- fiyetten haberdar edaderek ve hisselerine düşen mikdarı bildirecektir. Takdiri kiymet komisyonu faaliyette — | Tıvılaı komisyonundan başka Takdiri kıy- | met komisyonu da bu iş için mütemadiyen | çalışmaktadır. Komisyon şimdiye kadar 50 küsur zatın emlâkine kıymet takdir etmiştir. Yunan emlâkinin müzayedeye çıkarılması istenecek. Geçen sene çıkan - bir kanun ile | Yunan emlâki müzayedeye çıkarılacaktı. Halbukl bu | kanun henüz tatbik edilmemiştir. Kongra 27 martta toplanıyor Gıyrl mübadiller martın 27sinde toplanacak olan gayri mübadiller kongrasında bu kanunut bir an evel tatbiki için hükümete müracaat edilmesi mevzuu bahsolacaktır. Vaz'ıyet muamelesi devam ediyor. Vekmerıu Idare olunan Yunan emlâkine vaz'ıyet mua- melesine devam edilmektedir. Beyoğlunda kâlin Ha- copulo pasajındaki bütün dükkân ve magazalar da dahil olduğu halde 28 parça emlâke vaz'ıyet edilerek gayrl mübadiller komisyonunun emrine verilmistir. Ayda 20,000 lira toplanacak Yeııldeııvııl'ye' edilecek Yunan emlâkinin kiraları eski- lerile birlikte mahiye 20,000 1lirayı bulacaktır. Bu paralar muntazaman gayri mübadillerimize tevzi edilerek mümkün mertebe terfihlerine medar olacaktır. Gayri mübadiller Cemiyeti dün de toplandı ün gayri mübadiller cemiyeti heyeti Idaresı İstanbul meb'usu Kavalalı Hüseyin beyin riyasetinde bir içtima akdederek tevziata dair, müzakerata devam etmişlerdir. Cemiyet 27 martta toplanacak olan kongra Için hazırlıklar yapmaktadır. Kongrada tetkik ve müzakere edilmek üzre bir rapor da ihzar edilmiştir. Çarşamba günü tekrar bir Içtima akdolunacaktır. İlk listeye dahil olanlar Fik listeye 105 kişi dahildir. Müterakim kira paraların tevzline başlanır başlanmaz bunlar hisselerine isabet | eden paraları derhal alacaklardır. İkinci listeye dahil ze- | yatın para alması lik listedeki eshabı - istihkaka — tevziat Ikmal edildekten ve vaz'ıyetleri tespit edildikten sonra kabil olacaktır. Herhalde tevzlat gününün Çarşamba içtimaında bir karara raptedilmesi ve para tevzlatına baslanması pek muhtemeldir. Kocaeli meb'- usu Reşit Saf- Tet bey riya- set etmiştir. İlk evel geçen senenin - blân- Çosu okunmuş, kabul edilmiş- tir. — Gelecek sene İçin ce miyete varidat temini için de zi tikirler münakaşa e- Reşit Saffet Bey “Üldikten sonra polis müdürlüğünden gelen bir tezkere okunmuştür. - Buü tez- kerede geçen sene — zarfında Istanbula 13065 öeyyah geldiği bildiriliyordu. Bundan sonra beynelmilel seyyahin cemiyeti - tarafından her sene akdolunan kongranmı gelecek sene .stanbulda toplan- masını — temin — İçin — Reşit Saifat bey tarafından bu seneki kongrada teşebbüsatta bulun- masına karar verilmiştir. İçtiman on hararctli safha- sını bilhassa mahüt balo hadi- sesi teşkil etmiştir. Emanet ma- avini Hamit Bey bir hafta ka- dar evci Beyoğlunda bir lokan- tada verildiği söylenen bu gayri türk balo etrafında tahkikat yapıldığını, henüz neticenin alın- madığını, mamafih —matbuatın Ti dutları ÖSt hadise Jaki titiz nesriya- tının Jkazkâr bir tesir hasıl et- tiğini şöylemistir. Aldığımız ma- lümata göre Hamit B. tahkikatı bizzat Idare etmekte ve İstiçva- batı yapmaktadır. Dün de acente ve lokantanın adamlarından üç kişi dinlemniştii İlk taksit Tediye emri henüz Ankarâdan gelmedi Sahibi salâhiyet bir zatın ver- diği —malümata Düyunu umumiyenin ilk taksitinin tesvi- İ için henüz emir gelmemiştir. Emir gelir gelmez İstanbul güm- rüklerile Maliye şuabatının bir varidatı tediyeye — tahsis lecektir. Mezkür emrin bugün: lerde gelmesi küvvetle mühtemel- dir. Arlığı Yeni sözler İlmi is;i;ıiılar- dan “Â,, harfi |Darülfünun komis- | yonu dün toplandı İlk. parti öz türkçe ıstılahlar dil encüme- nine gönderiliy İlmi ve Yenei istılahların kat'l şekillerini tespit için - te, kil edilmiş olan Darülfünundak! merkez komisyonu dün toplan- | mıştır. Bu İçtiman Güzel san' atlar akademisi müdürü Namık İsmali ve Baytar mektebi rek- törü Halit Beyler de Iştirak et- mişlerdir. İçtimaa riyaset eden Darlil- fünun emini Neş'et Ömer Bey, “A, harfine alt fişlerin karşı- hıkları olan sözlerin komisyon tarafından tetkik edilerek küçük bazı tadilâtla Dil encümeaine gönderilmesine karar verildiğini, encümenden gelmiş olan “B., *C, ve “D, barflerine alt fişle- rin karşılıklarının da yakında hazırlanacağını söylemiştir. Neşet Ömer Bey Merkez komlsyonu, (1,000) 1 mütecaviz. olan “A, harfine müteallik söz ve ıstılahlar, mub- telif Takülteler tarafından tespit edilip yekdiğerile mümasebeti olan astılahlar te'lif ve tevhit edilmi — ve Ankaradaki hukuk mektebi fından — hazirla- nanlar da mazarı dikkate arz olunmuştur. Istilkların mümkün mertebe öz Türkçe olmasına ehemmiyet | verilmiş , bu suretle mukabili bulunmuyan istılahlar için şim- diye kadar kullanılan ve mu- nisleşmiş bulunan eski şekiller ve buna imkâa olmiyan - kısım- da ise beynelmilel mahiyette olan Latince ıstılahlar kabul edilmiştir. — Tali 1 komisyonlar bügün — toplanarak — istılahları tespite devam edecektir. Müşür Fevzi Paşa Geçenlerde şehrimize gel- | miş olan Erkâmı harbiyel | umumiye relsi Müşür Fevzi P: Hazretleri çarşamba | günü Ankaraya avdz; Çge. ceklerdir. ,4 aB eee — Umumi ziraat müdürü Almanyaya gitmiş olan İktizat Vekâleti umumi ziraat müdürı Nakittin bey Berlinden, şeh- rimize gelmiştir. Nakittin b Almanya,Maca- ristan ve Âvud- bnlunan - ziraat talebesini -teftiş etmiştir. -Bura- larda 100 talebe vardır. Nakittin. Bey Nakittin bey, memleketimiz Para hırsız de tesis edilmekte olan enstitü- ler için de tetkikatta bulunmuş- tur.yakında Ankaraya gidecektir. Tü Wye ©00 ha 150 w0 « ü masn b Bir talep İnd <e « Knı:uştut Maçka tram- vayı çoğal- tılmalı Hattın Valde çeşme- sinden Beşiktaşa in- dirilmesi deisteniyor Teşvikiyede — Valde çeş- mesi ve Maçka ahalisi bir mazbata hazırlamaktadırlar. Üç müshadan ibaret olan bu mazbatanın birini Nafla Vekâletine, birini şehremini Muhittin Beye, — Stekini de | yeni cemiyeti belediyeye takdim edeceklerdir. Maz- batada Iki şey İstenmiştir. ı Mackadan 15 dakt- kada bir kalkan Tramvay arabaları ihtiyaca gayri kâ- İldir. Biz bu yüzden ya Be- şiktaşa İnmeğe, veya Har- biyeye —kadar — yürümeğe mecbur oluyoruz. Bu hatta İşleyen — arabaların - tezyidi lâzımdır. 2 — Maçkadan Beşiktaşa indirilecek hattın Taşlıktan indirilmesi takarrür etmiş. Halbuki nüfus kesafeti Val de çeşmesi — civarındadır. Hattın buradan indirilmesi mercudar, lığı Yahkikat için bir Fransız müfettiş geldi Düyunu umumiyede yapılan sul isemal hakkındaki tahkikata devam olunmaktadır. Hükümeti: mizin Müracaatı üzerine Pariste bulunan Düyunu umumiye mec Hdi İdaresi 'de bu mesele ile alâ- kadar olmuş, Fransa milli banka müfettişi M. Billettrü meclisi ida- Te namıma şehrimize gelmiştir. Maliye — müfettişleri tahkıkatı haylı ilerletmiş olup M. Billettrü de Düyunu umumiyeye giderek | müfetüşlerle temas etmiştir. FRANSIZ SEFİRİ Ko. de Chambron dün şehrimize geldi Suriye hudut müzakera- Hı ne olacak? Pransız sefiri kont dö Şam- bron dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. Fransız sefiri yakında / :llknrmn giderek hudut müz4. Keratına devam olur : 5; tahberdir . ÖS v Molümdür ki Ankarada mü- 1akere cereyan ederken Frantsız sefiri hastalanmış — ve - bunün üzerine müzakeratta kalmıstı. ©O vakıt şayi olduğuna göre Fransız sefiri gerek hastalığını tedavi ettirmek ve gerek yeni talimat almak üzere Parise git- meğe lüzum görmüştür. Filvaki sefir Kont Dö Şamb- ronun yeni talimatı hamilen ge- idiği tahınla edilmektedir. CIĞGARA MAKİNASI Atılan para ile istenen cıgara alınacak Tütün Inhisar Idaresi şehrimi- ze otomatik cıgara makinalari getirtecektir. Bu makinalar kalabalık yerlere kol ve 20, 40 ve 100 paralik olmak üzre üç nevi GiRüra bulundurulacaktır. BU su. retle perakende CIZÂTa sa- tışı yapılmış olacak ve ma- kinaya atılan parâYa muka- bil bir çıgara alMacaktır. S :lı;l:s lü_uîrıı Şerif Br)î Yeni tayinler İkideistifa var |Müdür- ve 8 üncü şube muavinlerinin istifa ettikleri şayi oldu | « Poliste yeni tayinler Poliş müdürü Şerif bey ra- hatsız olduğu için iki gündenberi makamına gelememektedir . Müdür muavini Hüsnü bey de iki gündür. makamına — gelme- mekte elup mümaileyhin istifa eylediği söylenmektedir. İktaci şube müdür vekâletinde Dulanan Ata bey de hasta olup birkaç gündenberi gelememek- tedir. Poliste son yapılan tebeddül- lerden başka bazı tebeddülat daha mevzuu bahistir. İkinci şube müdürüyetine tayin olu» san Dördüncü şube ;müdürü Şükrü bey ikinci şubeye mahsus olan odayı tanzim ettirmekte olup bir Iki güne kadar yeni vazitesine başlayacaktır. —— Dördüncü şube müdür mua- vintiğinden —üçünci — $tbe mu. avinliğine gaklolunan — Osman beyin istila ettiri söylenmekte- gir BU süretle — biriaci " ve $ üncü şube müdür muavinlikleri münhal bulunmaktadır . Birinci şube muavinliğine İkinci şube muavin vekâletinde bulunan Mahmut, üçüncü şube muavinliğine de mezkür şuk, baş memurlarından . $e0 ç bey- lerin tayinleri mr. * çemel bulu; maktadır. 2 vuş Geç vakıt aldığımız. mali- mata göre polis müdür Wü- avini Hüsnü Beyin #tlfa ettiği fakat bilahara ##tfasını gerl aldığı anlaşılmAKta dır. BUG 2inci sahitemirde : t— Aziaa et | Yunanlılar ateş 2— Son $- Tariki "rikamızı Temirlenk g üncü Sühifemizde: y— Fit yer meclisinin dünkü içtimar iklüğe hakarer — eden Rum ruhakeresi Aüncü Saklfemizde 1— Baya raporu 2— Felekk 3— Askerl bahisler Hikiye, roman, karikatür 5 inci sahifemizde: 1— Burhanettin beyin olimpiyat lar mağlubiyetinin iç yüzüne ait olan hat re ilşaatının devataı. 6lncı sahifemizde: 1— Halka mahiai yazılar 2—S0aca ışık

Bu sayıdan diğer sayfalar: