18 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

18 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET iş macunlarının en m Yazı makinalarının en mükemmeli olan Türkiye Dalton Vilâya'ta — müsait e>Bü | Beyoğlu Tramvay caddesi S : Diş fırçaları noktal / nazarılalı 4 mükem- er yerde 45 kuruş Hiatia satılır. : Okzijen sayesinde istihzar olunan BIOKS diş macununu da kullanınız. e | mukabilinde Ankar, 1 hayret güzelliğin ancak ile idame ve ğ KREM PERTEV kabildir. [ı;u gGÖM Büyük £ tayyare piyankosuğ 5 Keşideler her ayın t1.ndedir 3. ci keşide 11 Nisan 1929 Büyük ikramiye: 40000 liradır Ayrıca : 20000 15.000- 12000 10.000 liralık ikramiyeler ve 10000 Ilralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an: 3.900 numara kazanacak SAA AAA taa> Doktor Artin Horhoroni«mm ll Bel ygukluğu, idrar darlığı, portast, hastalıkları, bel gevi- kliğlile usul ve ağınsız şırıngalatla kat'i cde Beyoğlu — Tokatlıyan — öteli yanında — mektep ş!i:ş ikak No 35. Telefon Beyoğlu 9152 <aTT Harar çiltliği toptan ve pe- rakende satılıyor: Gaziayıntap defterdarlıgğından: Gaziaymtıp vilâyetinin ülbaşar nahiyesinde ve Sacur irmağıbo yunda vaki rubu muski ve üç rubu gayri muski 283 kıtada tapa kuydınca 2738 ve hakikatta öre bin b ten fazla arazi ve bir bap müstekil ve diger nısıf hiz değirmi dedi müreceviz çiltlik binalarını havi ve seksen bin Hihe kiymeti muhammineli Harar çifliği 6-3-990 terihinden - itibaren eyyamı müsadif pazar Künü saat lle toptan ve ayni günde dilmiştir . Talip olanların frenğiyi en son cana olmak Üzere 31-3-920 dar 21 gün müdderle kapılı xarf 'de süretile alenen #gevküi müzayedeye gi 'e şerakti anlamak isteyenlerin hec gür vilâyet emlâki milliye, dairesine ve yevmi mezkürde defterdarlık dairesinde müteşekkil satş - komlsyonunu mü: TACANt eylemeleri ilân olunur . > SERİ YOLCULUK « Aero-Ekspres İtatyan anonim şirketltnin Ti Haftada iki defk hareket eden posta - tay b lar n & İstanbuldan Atinaya $ sastıc ve Adnadan Hcendiziye 4 levki tayin ve koli postal mektup nakli lîl-uıdn’:,- "":'m otlunda Calatasaray ile Mumhanedeki yolcu idarehanelerine müracı KX e e İçtimai muavenet vekâletinden: rsu açanı Güraba Hastanesinde Eribba için bir firengi hastalığı — tebikat S zmanı bilâhare - bildirilecek Olan bu kuts üç ay devam eden Etibba imtihan olungcaktır, İmci- lira ücretle vekâletin firengi mücadele mıntaka- . Kursa kabul olunacak Etibba adedi — mahdut n falipler arasında — bakteryoloji ve Teburatavara aX Çok — vukufü ile İsranbila yeğilecektir. İotihap olunacak Eübba aşda 80 İlea ücreti maktua Hitida vaeyçü lıdıı üzimet harcırahları da — verilocektir. Talip olacak Kubba Müsvenet ! müsbitelerile mart 020 nehayetine kadar sıhhat — ve içtimal CN vekilerine müracaat edeceklerdir. a. Başlama çe Ve nehaye Uvaflak olanlar ©: 'atında istihder aklüğünden nlğie gavledendir olanlar toj ve umum Acenas KH K Moroe ve Odhner En Mükemmel ve şeritle —acentalık i mbulda Sirkecide Tram müsteciri Hesap En enlerin İstandulda umümi acı caddesin ÖMER LÜTFÜ Bey tarı mobilyek Metin leri muci FAZARTESİ 18 GA edded Hesap ROUBALKIAN ““ Makineleri D ntal lan emsalin eh — telriş v Devlet demir yolları velimanları | umumi müdirliğinden: Samson, Sivas — hattı üzerinde — küln n Müsaköy olar Kalın istasyonuna kadar olan takriben 80 ki tesi münakasaya yolln yazı işleri gönüne k TİYATRO VE SİNEMALAR tüyattösönda 1O mart | L 2130,da yalsiz | elere mahsu | 3 Perde piyesi Satılık köşk Göztepe istasyonunda önünde iki dükkânı bulunan ve üç buçuk dönüm acazisi olan sekiz odalı bir. köşk satılıktır. Denize nazareti ve bamam, havuz, iki kuyu kumpanya suyu ardır. Talip olan piyanka ünde — Şerefleddin - beye etmelidir ———————— ©0. Üsküdarnda Hace Haa hatun mabsllesinde Servilik caddesinde G1 mükime — iken 6 Halit / Fahrinin manzum müdiriye müracın: numaralı / hanede Şubat 929 tanrihinde Kmine Huriye Hantn aziyet edilen em Mart 920 cuma günü saar 10 da mezkür hanede bilmüzayede satılacağı ve yevmi bulmadığı tak ünü samt 10 d vefat — eden mabkemece olunaca olanlarla veraset iddiasında bulunanların da 3 mah zarlında Üsküdar ikinci hukuk mahkemesine — müracast — eylemeleri ilân ol Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara Banka Kommerçiyale İtalyana Sormayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 540,000,000 Liret) Travellers (Seyyahin çekleri) satar Lirt, frank, İngiliz lirası yoya doları frank . olarake satılan bu ler sayesind nereye gilseniz. paranızı ke- mali amniyetle daşıw ve her he zamını İsterseniz dünyanınll| her tarafında, şehirde, otell- erde, vapurları trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için nakit makamında kola- lıkla istimal odebilirsi 'yavollers, çekleri — hakiki binden kimsenin willaanmayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. — ?) Manisa Vilâyetinden: Sart Ödemiş yolunun 041000 ilâ 5-1000.inci kilometresine kadar bet kilometelik tesviyei türabiye ile bu kilometreler arasında on metre açık- lığında bir beton açme köbrü mühtelif db'atta önsekiz beson men dez ve (19E) ametre mikap becon İstinat devarı İnşaatı (69055) lira (37) guruş bedeli keşli üzerinder saat o0 buçuğa Kadar müddctle ve kapalı zarf üsülile mi 3-3-009 ünakasaya çıka- nlmişur. Mufassal malümat istiyenle- rin vilâyet baş mühendisliğine mürse caatları. vezedilmiştir ce kabul edilecektir. Bu mi v Müs Itnbl mıntakası Maadin mühendisliğinden: Balıkesir Vilâyerinin Su Sığırlık kazasının DemirKapu karyesinde a1 LIT-3IB Larihli fermanla ihale kılınmış olan "Hayrettin beylere ait (28) sehim edilmeme Türkiye Sermayesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır Umumi Müdürlük Ankara Şubeleri: Ankara Ktanbul Bursa İzmi Sam minde Sadettin v r sun ait muamel Talipler mezkür - gü rtname ve İş Ada Trabzo Balikesir Gireson Edret ybima tacallarından ne mebni Hük olunan maden €n yük kapalı zarfla Martıı Maden müdüriyetinc Lira 0500 Ayrı sakef alında £ oda 1 mutbah - bahçe - samıc * kuya. İale bedelinin nısfi peşin ve nıslı digeri ihale tarihinden dabanan bir sene sonra nakden istifa Olunmak şartıyle balâda muharcer banenlia tülkiyet | 0-3-929 tarihinden içbaren bir ay müddetl Kuru, M NELCE b k bedel ven Dinci Pazar a Heşbelisi Taksldat Ve müştemelatı; Bitinci kat- 1 salon - Iki oda ât, ku eylemeleri ilân olanur. MART 1920 .B 4 t t sokağı tera m Beyoğlu 1561 ünyanın En Meşhur Makineleridir ığena müracest eylemleri e minküllil vücüh falk bit surette e tezyin e h G G l Sivas battı ile mültekası 9 tarihine müsadıl. pazar: an dört buçuğa kadar devlet demir saireyi arzu edenler yüz lira bedol sinden tedarik edebilirler. Bkiışı Ayvalık Zonguldak Kayseri Mersin na n mit ımbaralar, kasalar müddeti kanunisi zarfında tasliye sfiyesi iktiza eylemis olmağla zikr en talibe satılacağından taliplerin | gününe kadar İktisart Vekületi | Hane döşemeli uluk sola - halk - haaricen 4 oda - bir söla üzeti ve cıralı kapalı daraca, oda 4 ulak sofa 1 halâ - | balkon p gundan — taliplerin müracantları Delterdarlık dwiresinde mevcut iskambil dairesinde — satlığa - çıkarılmıştır . olunması, müzayode T lira depozito yatırmaları Hzıt KIRALIK DÜKKÂN, Tüphanede kışla alı üzerinde salonu vardır. N. 361, kirası 300 İica, mücayede İ7 nisan 1020 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 175 Deniz mübayaat komisyonundan: Rekompoze kömür. : » — Laxamarin kömür. M M V. Detiz kuy kapalı zarfla 18 Mart 929 tarihine müsadif Paçartesi günü saat 14 te talihi alesi icra kılınacağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün v vermek isteyenlerin muzvven gün ve saatta Kaşımpaşada (Tenir mühayaat ühtesine hiliye 1350 500 7-4.09 ton gümrüğünden nisan 920 20 parar günü * * undır. 209 * » vetleri ihtiyacı $721 m- maralı 1(8Şubat tarihli otuz İira- hık depozito makbuzu zayi etti: fimden hükmü olmadı- gi ilânsederim. Galata Arapyan Han mükerrer 13numarada Bebh- çet Hefzı Hanla salilet. için Taahinde İcra olunacektır. üzayedeye vaROİERMUZ oldı saat 14 te Adalar malmüdürlüp * h Küadları — Serakti —mukarreresi Tdarlığa müracast lalipilerin 60 * » gin Tüzemü görülen kömuclerin han İstanbul “Pramyay Şirkedi 1918 senesinde ihraç edilmiş yüzde beş | faizli eramyay tahvilti hamillerine vadesi | nisan 1999 tarihinde hulül eden 22 aumaralı kupon bedelinin, işba tarihten itibaren (smanlı Bani marifetiyle, bu benkamın gişelerinde tediyesine mübaşeret edileceğini ilân e kesbi şeref eyler. ükem | | | nevakısı ikma h KİMYAKER «GERMERE Dr. Cevat Tahsin TAHLİLHANESİ Mide, barsak, karaciğer, böbrek mesane, idrar üremi, akamcı, atizma, zaillik, Solucan, cenya, Cil, sinir ve sair hastalıkların - tamamile teşhis ve tedavileri için -İDRAR KAN ve sağrenin TAHLİLÂTI yapdır. D VAN YOLU , ÇKİ YURNU altında. e İĞE ÖRYENİ BANK « Tesis tarihi; 1906 Mücssisleri; Dresdner B A Şafhayzenşer Bank, Nasyonal Bank Far Di İdar eri: Berlin h stanbul, İzeni: Hamburg Galata/ kısım telefon numrasu; Beyoğlu; — 247, 248, 984. 9685. İstanbul kasını telefon nummn aç İstanbuk 2842, 2843. Deposu, — İstanbuldu gümrüğü, telefon nurmrosu Kstanbel 3227. banka — musmclatı Kasalar * Fraya tütün Bilemin rica — ve husasi olunur içar HÂ Eskişehir Çifçi ban- kasından: Esas nize maddesi — mucibince (arihine müşadif Pazar günü saat 1âte bankamız hissodaran hey'eti umumi- yesinin ÇEskişehirde taşbaşında küin merkezinde ale'ade toplanması mukaı rer olduğundan —« daakal elli hiss içtime güm senetlerini leten; vekâleren hissodaranın hafta cvel hisse bankamıza mü- eye mali den bir hamilen a Ve ruzmamci müzake veçbizir ilan olunur. — Ruzname — Meclüsidare Mürakıp. raporu. 2 —028 senesi Va layihası we .ı çoşunan Kü " goarakıpliği: bülile meclisildare - ve ühabile Tetinla # — Meclisidarenin banka ibrası ç K » »znww:;>“" ğ Hatktyap tetihah tayini genemeleye Mczaniyetleri 6 — Temeuuatm sureti tevzil ile kendine (raş olmak zevk. Fakat ter ve taze kalınak İskambilli için — meşhur POKER TRAŞ BİÇAĞI ile traş olmalıdır. Taklirlerinden adedi atmiç kunaş” deposu — İstanbulda 0 M -0 VE ŞERİKİ 18 çenc teminstla dakika şaşmaz SİNGER santlerini Rallanınız | r nevii | gözlüklerin he Fenni gözlüklerin her Bevi, . Gtanbul Köprü L Istanbul ziraat bankasından: Şubemiz münhalâtı için memur | ulmacakur. Talip olanların şeraiti | anlamak tüzre 23 Mart 990 tarihi. ne kadar muhaberaf amirliğine müracatları BN e. zam SÜÜÜĞ lll melidir dcım dürlüğe Hasan Ecza duiresinden: Ü halle arda Çakırcı Hissan paşa a vde daire bahı İ verilmek için açık mi konan tur, 8-4-920 taribinde İhe-| lesi ol 4 caktır. taliplerin k için her gün, müza mek için mezkür tatihte me yedeye dürlüğünc gelmeleri $95 lira 39 kuraştan ibaret tamiri zarfla münskasaya — konn 1 tmame almak ve görmek - için her madurlüğüne liplerin keşif evrakını gün levazım meleri, Ve teklif mektuplarım Bgünü - olan 94-0: sant gel h günü ale on beşe kadar vermeleri. vw, Fatih dairesinden le sivrikoz mahallesinin Küçük Mu> Tapaşa — sokağında — Emanct mali Ynumaralı arsa ile Haraççi Kara İlesinin kayık iske- ka allinin nci Pazar x aat (5 te icara raptı mukarrer bulundu- n talip Cibaliç Tesindeki Nisanın ü dlanların yevm ve mezkürda daire encümenine müracaatları ilân olunur. anbdul altmcı hukuk mahke- sinden Behiye hanım taralır, dan Şehremininde & meydan mukim Muzafter içük saray alı hancde ndi aleyhine ikame eylediği nafaka duvasınıll 11-3-920 tarihli ccisesnde İ bulunmadığından bilealepilrkuk usulü muhakemeleri Btün 308 inci madderi - kararı iztihaz v& * 294920 Pai dörte mua! İyevmi ve tt hazır bulunması kdirde gıyaben tahkikata cret olunacağı webliğ ma- amına kaim olmak üzme ildir olunur. Zayl: İstanbul ihracat güms rüğünden —aldığım 2432 mümc- rolüu makbuzu zayi ettim. Hük- mü yoktur. Mehmet Sait. Zayi: Süleymaniye askerlik şubesinden aldığım torhik te-ke remle nufus kağpıdımı Sayi etti Yenileri alınacağından hükümleri yöoktur. 319 tevefiiiii Tneholulu ol Saliln titn istanbul mühakütüden Calag dlkTÜ Beyöğlu beynlre yöba> Türk Ad0nim Şirketi, 1017 Senesinde İMAÇ edilmiş vüzde beş faizli TwNEİ Tahvilati hamillerine, Üsman yadesi KNN 1929 tarihinde bulöl eles 8f Hümarah kupon - bedelini içl tüfİkten itibarca, Osmanlı ban- Kam MGArİlEtİle bu - bankanın - gişel ginde tediyesinc Mmübaşerct edilece - gi ilün Ü- kesbi şenef eyler —— İlân [;:t—'î Aponim Ülektrik şirkeu , 1919 senesinde - ihraç Olunan yil bef beizli Elekvik Sahvilitinin 20 n vedesi T nit tarihiade hulâl eylediğinden mazkârdan — itibaren — alatada, Osmanlı ” Bankaşı Kişelerinde tediye cdileceğini martiz. zikir tahvilii bemillerine arzeder. Darüttalim salonunda ORTA OYUNU 19 Mart Salı akşamı ahedl'arz. demir — yük Emperyal Oteli açıldı! « ls-'_—'—îg İngiliz Sefarethanesi ittisalindedir: )SMANİYE oöteli müsteciri bulunan ve İzmindeki ASKERİ oöteli ve kırsathanesi sabık esi kirejs edeyeİç İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: