18 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

18 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ç a ç $ ş Ha GÜNÜNSNEMASI C .wıuı © Ve Bır_Şesırıı;ım |Matbaacılara ilân Zonguldak Yüksek maden mü- hendisi mektebi ders-kitaplarının tabiyesi 29 tarihinden —iti baren ün müddetle mün saya konulmuştur. Şeraitini anla- mak İsteyenli Istanbulda Şehr emaneti civarında maden mun takası mühendisliğine ve Zongul dakta mektep müdüriyetine racaat eylemeleri ve teklil Ti2lralık dej kapah — zarflar — ile Marttan evel mec! tine vasıl olmasının olunur. İstanbol icra da köyünde şirke sokağında Zeki bey köş Baref Sultanof efendi: Milli iktisat Barika asliye ikinci t bin yediyüz yetmişiki | sendört kurüşun kefaleti mütesi ile 10 mayıs 1927 den itibaren faiz ve şehti | kor verilen telefon - tellerinin furuhtiyle esmanı - baligasının marhıkümbihden ictayı mahsubuna ve yüz İira ücreti vekâlerin 13625 kuruş masarılı mu- hakemesivle tahsiline Menba sulatrı şirketi müdürü — Fusr Vesbi beyle sizin aleyhinize İstibsal — eyie diği 6 teşrini evel 1928 — tarih a İ (28-2103 numaralı ilâm berayi İnlax Seyyahin cemiyeti idare hey'eti dün Tokatliyan otelinde bir içtima akdetti ve bilhassa Dün karnavalın sonu idi:gene bir çok mas Ş:'r'j:;_ ,'.:::mî“f;::"::;’:'_'.:; mahüt balo meselesini ğ karalar Beyoğlu caddelerinae dolaştılar. meçhuliyeri hasebiyle tebliğ edile- mediğinden ilânen tebligat İer: kazar — vetilmiştir. Taribi U4 Hibaren nihayet bir. mah zarfında dairel Jeraya 920-1585 numaraşiyle olduğu —takdirde dermeyan eylemediğiniz surette icraya devam eğdileceği — malümunuz — olmak Ve birinci ihbarnamenin - tebl, maka- mına kaim olmak üzre ilânen olunur. — üdimememmm Hayvan meraklılarına Macaristandan bir ay © etiril- Miş olup ve zirsata fevkalide elv Nuniyus cins beşer yaşında an Martın S0 nci Çarşamba Ü AF b satılacaktır. iyeti idare hey'eti dün toplandı ve kongrada konu- | lurknıyı.“ıs_l).ın“lı:ışı W sulacak esasları tespit etti. | mumi müdürlüğünden: - Türkiye iş Bankasının - İzi besi, binasının —inşası —mün: vazedilimiştir. Münaka etmek isteyenler, şarınamç, Mönarne suüreti ve am seri Bankamızın Ankaradaki ; umuml 7ai dürlüyüne mürecanla 20 Kirı muka, bilinde alabilirler "Teklifnameler, mutebet kadan alınacık 20000 Türk bir kefalet mektübuylar beraber önü ki 20 Mart 1090 Çörşamba günü öyleden evel Umuml M lüğümüze tevdi İmâ Umami Müdürlüğüm Hiat kaydı gözetmeksizin dilediği mü- teahhide ihalede i rözet hasılatı | — Ayvalıkta da açılmış olan millet mekteplerinin birinci devre ted Sinop Vilâyet satı bitmiş ve müdavimlere şehadetnameler verilmiştir. Hastahanes için müktezi 84 kalem mualece 18-3- 029 Pazartesi günü ihale edilmek üzre yirmi gün müddedle münakasa- ya konulmuştur. Tüliplerin Ve ti mat almak isteyenlerin Vilüyet daimi encümenine müracadıları ilân olunur. Gaip broş Hömt elmasından bir braş 138 Üğde ötomobilden 8 nun diyetrö Yöcasına geçilirken kaybolmuştur. T DA B Romatizmadan mustarip bötün hastalar için sükünet ve şila! # Spirosal,, mahlülü Gilte nüluz, ağrıları teskin va güzel bi- sicaklik veren yegüne GREZE ekerik — makineleriyle —b gukluğü idrar darlığı, “Prosisi a0 mülkridar, — ve —belge e cilt ile ” firengiyi ağası: 'der. Kariköyde Börekçi- fın DAT B A BAYER ) “yaçlır a Gayri mübadillerle cemiyeti idare hey'eti dü nmühim bir”ictima akdetmiştir. 27 Mart da kongra toplanacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: