17 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Troçkinin şehrimizde ilk beyanatı “Sovyet ricalile ihtilâİfımız şahsi değil, belki büyük prensipler dolayısile çıkmıştır,,
 Çocuk haftasına hazn'lfk Türk Oca ğı bir gün için çocukların emrien verilecek Reis, katibiumumi, muhasebeci hep çocuk!i...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ |lüarehanesi : Düyünuumumiye karşısında dalre mahsusa Telgraf : İstanbul Cu HER GÜN SABAHLARI - lV : ’ ı Mübadele Hey'eti 16 Mart şehitleri ihtifali | tahliye edilmiş olan ve arkadaşlar Vekâletince vak mci- Temyizce devlikan yeniden alınmış 'iz Gağa ve u münasebetle maznan. Jardan bazılarının “tekrar evkil edümiş balundakları malümdur. İ | Bet bazı metayiç vermiş oldngu SCümhüriyet, in verdiği ve - tafsilata sazaran Kadriye Un işi esasında Tarzu baş Tr Sahmin / olanabileceğinden lazle feci ve pek fenu mahsatları cami bir madera imişArık Kaarye Dünkü merasim| * Hamımın Ankarcya seyahatinin mürettep bir maksada ait mesai ve teşebbüslerden bir mühim safla olduğuna hökmetmek Iazım gelir yar. ' Şimdikt halde sui kast şebekesine dahil ciradın her gün Biraz dal fırtan bir vuzulile taayyün etmekte olduğu görülüyür.Kadriye lim.baş- hca kahıraman olarak elde bir tabir. Güdan haçka — mevküf bulunan Kadriye Hamımın biraderi Nasır kocası Faikin ve madam Foto- n da rollerini anlamağa bil sra gelecek, Bize göre il Gela içra' olunmukta olun zahki- katta Vaziyeti izah edebimek için cide ve nutuklar Yemenin susamış kumlarını kanlariyle sulamış şehitler, Tunanın. sularıni kizarimış Şahltler, bütün Türk şehitleri bu baş nalerin vücudunda vahdetini bulan nehir kollarıdır KA eee S el işgalinde Şehzadebaşında muzi- ka — kışlasında — yataklarında uyurlarken alçakçasma — şehit edilen kahramanlar için dün İp li Eyüpte büyük bir ihtifal yapılı Guğu anlaş muş, bu aziz şehitlerin hatıraları aa taziz olunmuştur. Bu ibtifale iştirak edecekleri Eyube götürecek vapur. Saat 1030 'da haliç ilkçlesinden ha reket Etmiştir. Vapur Eyube İestele öi ya 'sonra Tak edecekler Eyup askerlik gubesinde toplanmışlardır. Me- Tasime iştirak edenler meya- Tin tamamen. inkişai “ve tevezzu. Huna iatizar edebiliriz. bazılarına İşarci etmiştik. Adliye Vekâletinin İtirazları da zaten işle b yoldaki pek Çok noksanlar Glei salide 'Kasü Gaan şehitliğe gelirken Sza Biz Tn Adiyeslade bu ha | onda Firka müfetlişi Hakki | e Enie Pa Gar noksan yapılmış tahkiket' olar | Şinasi Paşa, Merker kumandaz | v Eroin Paşa, MUftü Fehmi E. | gy erdiği u mülâkat şayam bileçetine - o mes'deri sörüceye SERTE DT LA A SA iklml olduğundan hei Ka e n retaeeti | Mübadele komisyonu gidiyor | et sakrtn ea Para gelir gelmez Âtinaya gidilecek, hey'eti! umumiye içtimaları da Gümüilcnede aktedilecektir pi sakta izah olunmuş doğlldi. Bunda ozaman tahıkikatı böyle iora e Böyle intaç etmiş olanların her | bi iyetleri bittabi asl ır geçmez. Mes'elenin dise hakkındı der Mühtelit mü- badele komis: inmakta İleri geldiğine şüphe yoktur. Kad- | Yonu — hey'eti riye İlm-Ankaraya olsa olsa kendi | umumiyesi, dün müşkürâüna kendi a) M. Rivasın riyz li yallarda yürüyerek - çaresaz | Setinde biri &; a olmak İçin ” gümişür denildikten | Şeğnde birl öğ. T sonra tahıkikatın bu basit zihniyete | İcden Cvvel ve di mülabık. bir netlcede karar kılma- | diğeri — akşam Wîfnîaî Sindan dala tabil bir şey olamazdı. olarak KomisvoNu Hikirlere “sdhip / olmaktan düna | Ç ir z ŞA Hatalı harcket Tahkikar, OÜ adi östünde.. bi a vasıl | — Bu içtimalar. Glmak için icra kılımam bir muame: Hakikatı bize an> katla takip olu: Bücak “cereyamı verebllir. Eger Güha birinci tahkikat zamanından da, komisyonun İaki Yunan vmuümiyenin iştirak eylemesi menkuş bulunan maruf Tindiği zaman daima insan kadriye H. — kikatı son safhasına beyanatı im. H “Sovyet ricalile ihtilâ- FBi a WEREYİ fımız şahsi de; y | büyük prensipler do- , belki layısile çıkmıştır,, “Stalin nasyonalisttir hal- buki ben enternasyo- Şehakd” SüRieüE A ça “Törkişe Post e güzetesinin Fon Homayer Ş muharriri mülâkat yapmağa oçkiyle bir muvaffak olmuştur ve bu mü- Jâkatı gazetenin dünkü nüsha - sında neşreylemiştir. Troçkânin 1 naklediyorur. “Mesai ve tesiratına efkâi n dolayı zihnimizde şekli ir zat ilk defa karşı karsıya tahkikatı | Maznunların gazete |okumaları menedildi Kadriye H. mes'elesinin tah- hübaren böyle hareket edümiş | hükümetinintav: — Bavullar hazırlandı, nihayet gidiliyor olsaydi. ne kadı siyesi mevzuw bal » olmuş, hey'-, | gttt mumu'nantunmuny. | mamaktadır. Müstantik Nazım Mti hh Garbi Trak- B. dün Mikmet Beyin evine Sevapla geçilir, 'ne de Nasir beyin | ti murahbasamız Garbi Trak- (£ Yunanlılar yaya nakıl kararının teyidini falep etmiştir Saatlerce devam eden müza- keratı mütealap bu. hususta atıdeki karar verilmiştir. İ — Komisyon hey Aakaraya günderdiği tevkeldae mühim “mektubu o kadar etün körü bırakılırdı. Nasır bey mektubunda bir ta- Kadriye hanımı aklına gelen İ yapmamak için şiddenle edi nota verdiler Vekil ile idüre edilen şehri- Mizde meveut Yunanlı emlakine ketine karışmıyacağını söylemel cektir kudar Defterdarlık bunlardan E| Hi fedir. Mes'ile 'namusa mütcallik bir iş olsu tabit hem kın yapma 28 parça emlaki gayri mübadil E ler tevzlat komisyonu emrine devretmiştir. Cer 2 — Bürolar, evrak ve dos- yeler Gümülcinede münasip yer İhayet, yapsan da bels yokt Denilmezdi. * Ti Yine Bi mektapta milen ” tesellümünü — müteakıp & — Üze gibidir. Birinci tahkikatta « me B levziat komisyonu emrinde, ha- Sabun biç bir tarafı söyletilmemiş, giderek şimdiye kadar. tespit lilen noktaları birlikte tetkik etmişlerdir. Bu mes,elede tespitine çalı- şılan cihet, hadisede cenebi par Mağı olup olmadığıdır. Bu cihet ikında tenevvür - edecektir. liyeye gele- Müstantıklık, — görülen lüzum erine dün sabahtan itibaren mevkufların gazete okumalarını S lger öe ilerien büdir ae | HT Gineti kendi karanlıkları içinde (E len mercut 937 parça Yanan B menedilmin ee sen gelinciye kadar ben burasını | Dakılmıştı. Ele geçmiş mektup yoktur. SST Va tüm osurada Nasır ve Venk ae y ver Beylerin İngiltere için pasaport B Z DA PP Sözü de izah olunahilmek için behemehal üzerinde Çok tevaxkut | Şikarmış, fakat gitmemiş olmala- |3 ge 'ç€n Ve mütareke senelerinde olunmak Jâzım gelen bir sözdü. iğe ge aleyhimizde — çalıştığı — yazılan ni e gel ai e M BT e gel Ka a aei fecek bazı Ip uçları elde tdilmiş olduğuna güre artık bütün bu kar Tanlık noktataların “ açılmasına, Bütün söylemiyen kelimelerin ve Fai 3 Komisyonun dünkü / hey'eti | musasakası|| ömccmsia n z Dineziş Mzaaanı n | ç İ| belae Küt Yalmcn hususla Tesmi malâmat KUPONU —) ei sanyasl Madiğıa, hükümde, merbuya A v ğa Belerolar aat D aen Büları keyliyev slteğini ik Beye gönderdiği muhte- viyat itibariyle mühim mektup- Kd Sebi yazlmidi, fatikikâi aa /hararan ee çmiş mektup yaktur. Sadece İngiliin mes'elede alâkadar olub olmadığı tahkik edilimek- tedir PAZAR 17 Mart 1929 ABONİ gaa ÜnopDer: | Türkie için Hafiç için İSeneligi | 1400 Kr. ( /2700 Kr. ıF aylığı | 760 Ke. (tabü Ke | aylıgı | bir gün için çocukların emrien verilecek Reis, katibiumumi, muhasebeci hep çocuk- 'ardan mürekkep olacak Vali, Polis müdür bunların müracaatlarını yapacaklardır Dün Ocakta toplanan çocuk haftası komleyonu Nisanda yapılacak olan çocuk | serside 6 yaşından 10 yaşına haftası programını hazırlamak | kadaz olan çocuklasın gıda ve üzere Dün Türk, ocağmda bir | melkosatma lt her şey/ bülae içtima aktedilmiştir. Bu içtimada | Bacaldar . Bimeyei Etfal. Cemiyetinden | — Çecak” heftasına ilk günü Lamia Refik, Maşuka Fahir ve | Ocakta bir müsamere verilecek-. Atıfet Nazım, Türk, Nakıye ve Sab 'a Hm. ile Dr. Ali Şökrü, Kenan, Fethi, Hüsa- mettin Hikmet, Saim B. ler iş- | tirak etmişlerdir. İçtimada tes Pit edilen programa göre çocuk haftası-23 Nisandan 29 Nisana, kadar devam. edecektir. Bu müddet zarfında ocak. çersi işi çocuk- lardan mürekkep olacaktır. Bu cihet Vilâyet ve Polise de bil İcap ederse Ocak zeisi - Valiye telefon ederek ö | kendisini tanıtacak ve. muave - Jara alt olacaktır. Ocaktk bir | net talep edeceltir. Çocuklar ocuk sergisi açılacakr. Ba Üitebşül Güzellik Müsabakası Resim kabur © müddeti 15 nisana «ada-dır Bugün, müsa- bakamıza iştirak eden hanımkız- (lardan — Selmi Halil - Hanımın resmini dercedi. yorüz. Lütfen oku - yunuz Cüzellik sabakamız. için bazi resimler a- hyoruz ki, sa - lerl tarafın: değil de | dostları ve ya tanıdıkları tara- fından gönde - riliyor. dan mediğimiz. için bu gibi v ri, tabil dercet- miyoruz. Bina - enaleyh, muhte - rem kari ve ka- rilermizden, başkalarının resim- göndermemelerini . Tabil peder, valide, Selma Halli Hanıim yoktur. Esasen / müsabakanın Türkiye tebaasından olan genç kızlara münhasır olduğunu yaz- lanmı ve ya bemgir H el Feyziye Msasindi Enver Suphi Mamabakünıza işürek cden eç kazların hepsi, teşkilat Ezasiye kanumunun tarifi dal Hekle n Di l n Ai M linde — bulunan - “Türk, lerdir. için 25 martta hitama Sizin yanlış olarak zannettiğiniz | €LeCek olan müddeti temdide ke bi aralarında ecnebi bir dev- | ““istanbul için 8Nisana, İstanbul İet tebaasından biç bir kız ÇMabali 4 $e 3 Sa)

Bu sayıdan diğer sayfalar: