17 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

17 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dot Amenica $e Kak F za Te İaya ÇZ Hait Tnt Sranak elee © Lera Pa 1 ada Flecak 20 Keroa Çek İklarak £ Rayasaazk S Dinar Yage Künyar adın. 1 inette Kareş ae bir TürkimasEra 'Maao birTünk » Liret taanetir Ti aBi _ı bi Tüte nn veso) Nülrer 20 Ley Kurar Hikse ( Rintan szandat Tümvay Serrer "Picaret ve Zahire Barsası Dünkü Zahire, Vasatileri —| İEEEEL “TOLÜ YURL. $ SUNİE Azcabeycan - fükrişaem ğ terriç eden AYLIK MECMUA Başmularriri : MLE, Resul zade Mart ayına mahss ik nüshası çök zengin ve mütenevvi y a çıkmıştır. Adtesilitanbul Yerebatan, Şengül M yerteri: Bi alide “Zaman, Böyazı baycam,. kütünhancleri 000000900800B000İ| İktisidiye - Türk a “Azer- 00000000 0000BAD0000€ Teşebbüsan Anonim. Şirketinden: Senetik — heşleti umümiyesi 31 Mart pazer günü öğleden evvel TT de şirketin Galârada Bahtiyar — banındaki — merkezinde içtima edecekrir İçtiman” iştirak etmek isteyen hissedarlar histe senetlerini. içtima gününden Hakul on gün evvel şirket| merkesine tecli ederek duhüliye yarakalarını almaları zim. gelir Ruznamei müzakerat bervcehi atidi — Meclisi idare ve mürakip raporlarının kıraati &— Senelik pilânço ve kâr ve varar hesabimm- tetkiki - ve temct 3— Miclisi idare — azasının ye- aiden intiktlir ve hakki / buzurla. tayint Müraktbır cayini ve üeret- tinin tegptdi S— Sene zartında - azalığa inti- hap ediler Edip Beyin memuri: yetinin tasdiki ö— Haki mectisi idarenin ibrası TU A Ütün tabı İşleriniz için Cumhuriyet “Matbaası,na Müracaat ediniz emnun ve müstefit olursunuz istanbul Cağaloglu telefon 724 DBDN AMAYAT O LORARANARNAN e e ÜNKEKANAKMANARKAKLAR DD Adapazarı Belediyesinden: istimal Bolediye tanzilat umuruda ve malzemel inşalye- vakliyatındı alunmak üzere bir ay müddetle münakasaya kunuları ve (Benet baskülan) zectibatım vt İKt tonfük” bava lâmiklir çöp: otomobilinc - şatrnamemiz: mücibince talipı zuhür - etmediğinden meskör 1 Mazt 1o0 Zarlında ve şartnamesi düiresinde- pazalık İtasma talip olamların ihaler güü S Belediyi müracant etmeleri stomabil- taribinden idbaren bir mah Süretiyle mubayaa cdilecektir ön beşe: kudar ilâer olunur İ stanbul ithalât gümrüğünden: bizaat verya tahriren Sandik — Kilo 7 — 858 Müstamel kundürr V 8t Vidak kundüra 2 & Vaket lotin GE 1802 Şayak takka & — 128 Diş macunu $ 290 Saç boyası T 83: Gabilipeksipliği 2 226 İpekli pamuklu mensucat 2 — 588 Yünlü mensucat ve pamuklu 1 47 Pamuklir ipekli mensucar 3 Pamuklu İşlemeli mensücat ah Ballde mühatret 11 kalm” eşyanın Tü> 8 920 tarihinde ve müte: akip satış günlerinde İstanbut irhalât gürarüğli satış anbarında bilmüzüyede fürüht edileceği ilân ol Samsun Belediyesinden: ati için lüzümü olan rapt kolyaları; redoksiyonlar muslukları |— Samsun s teş kolye mustukları, düz şekilde emme- ventilleri, sakak: & e bilcümle veferrüatı, darp musluğu anahtar kolu muhafazası ve sokak muhafaza: kabı hollander, kurçan su boruları, börü delme - âletlerinin alımı kapalı zarf üsulile münakasaya konulmuştur. 9— Vönle & nitan 998 uncu pazarcesi sant önbeştedir. Malzemenin miktar ve evsaını mübeyyin liste ve münakasa ve demmi şarmameler İstanbulda Sirkecide- Yelkenci hanında - Yelkenci zadeler yazıhanesine gönderilmiştir. Mezkür malzemeyi - vermeğe talip olanların Samsun betediyesine veya mezkür yazıhaneye müracaatla iza. hati lâzimeyi Alarak ona göre teklifanını doğedan belediyemize yapma- darı ilân olunur. (2 Bursa- böcekçilik ve ipekçilik mektebi müdü Bursa böcekçilir ve ipekçilik mektebi 19-4- 1020 tarihime müsadif” camarlesi günü açılacağından. şimdiden şeraiti adiye deiresinde talebe Kkayt ver kabülüne” başlamışır T— Mektdbe- kaşdolanmak: İstiyen ve ön ait yaşını ikmal vden p erkek ve kadını nihayet. nisasın on, yedinci günü akşamına kadar dağrudat doğruya mektep İdaresine müracast etmeleri lüzımdır. — İstidanamelerine isim, şöhter, . muhalli velâdet Ve ikamet yazık. makla beraber püfüs tekeresi veya süreti musaddakası hüsnü hal vara. kas aç şehadetmamesi, bir mektepten mezun ise şehadetmamesinin ai veya süreti musaddakası veüç adet 446 ebadında- fotograf Tapredilmelidir a— Şahadesname iDraz — edenler bilâ imtiban — kabul — olunur. İbraz edemiyenler hesap ve imlâdan dubul imüifanına tapidir © Kocaeli Sıtma mücadele riyasetinden: | 1-4-920 iptidasından — itibaren Sıtma — mücadelesine Sihhiye memuru yetiştrmek için İzmime bir kors açılAcakır. Kürs mülddesi günde iki saatten dört haftadır. Bu müddet zarlında ilate ve işe tleheye aittir Bu mülddetin hitamında müdavimler arasında müsabaka- yapılacak kuza- 'nanlar derecesi Üzerine mütestep sırasr” takıben münhalata - tayin edile- cektir. Kursa Kati şartları 1 — Röşüye tahsilini ikmal edenlerle cerrah, cezacı gibi müntesibini fen 2 — Diploma ve ya şahadetnamelerle evvelce memuriyeri butunanların evrakı müsbitesi 3— Kavüyyülbünye — ve meşekla — >eferiyeye — mürehamımil, seyyar bey'eti sahhiy elverişli' olduğunu duir. musadk zaponu Köylörde: dölüşmük için hapvan tedarik ve beslemesi kendisine fak hüsmühnl ümübaber. Tükük ha ;l Detfterdarlık ilâülarîı Büyük tayyare piyangosu Keşideler her ayın 11. dedir . HNcü keşide : d Nisan 1929) Büyük ikramiye : 40,000 Liradır Ayrıca 20,000- 15,000 — 12,000 - 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 Liralık bir mükâfat: Bu keşidede cem'an: 3900 Numara kazanacak. Harar çifliği toptan ve perakende satılıyor Gaziayıntap defterdartığından: Gaztayrstapı vilâyetinim tilbaşır nahiyesinde ve Sacur irmağt boyunda. vakt rubu. mskü veriçirukü gayer müski 283/ ktada tapu kaydınca 9738 ve hakikatta döre bin beş yüz dönümden fazla arazi ve bir bap ve 28 adedi. mütecaviz çillik: müstakil ve diğer msıf hisse sa değirmeni 604920 - tarihindon iribaren” eyyumı tatiliye müstesna olmuk üzere Bf- 3-929 tarihine” müsadif pazar gü sast un dörde kadar 21 gün müde kapali zarf usüliyle toplan ve aynı - günde- perakende süretişle alenen mevkü müzayedeye vazzedilmiştir. Telip olanlanların ve şerait anlamak isteyenlerin her gün vilâyet emlâkt milliye daleesitc ve yevmi mezkürda dehterdarlık dairesinde müreşeklüli satış komisyonunu: müracaat eylemeleri ilân olunur. Sanhk Kamyon eli 80 Hç miderisik terilielikin. şapılacakir. (365) $ Sitilik Karyon — Ahırkapıda kumandanliğe - garajında Delmler markate; mukammen: bedeli Döçelira müzayede payarlk surerlle 4 Nisan 1920'dâ- DelterdarliKta: yapılacukur. (362) Köralık Ev — Kadiköyünde Osmamağa mahallesinde Bekiriye <o kağında. 17-22 evin mıstf blssesi, kirası 0 lira müzayede: 10'nisan 1o da Detterderlikte yapılacakır. C19s) Kiralık. Kayıktene ve Oda— Vaniköyünde. Vani cadiesinde Na 6-17 kirast 68 lira, müzayede T Nisan T990'a Delterdarlikta yapılacaktır. Ct 103 Şöatilik Örmobil — Ahırkamıdı “nakliye Kumandanlığı” garajında Yt markali; mğammen Beleli S00 lira, müzayede 4 Nisan. 1929'da delteridarlikta, yapalacaktır. (957) $ Satilik Otumubil — Abunkapıda nakliye Kumandanlıkı - garajındar Tt markahı; muhamcscn bedeki 1200 hra; müzayede pazarlık suretiyle: 4 Nisan 1929 delterdarlıkta yapılacaktır. C3S6) $ Satılık Otomobil — Ahurkapıda- naktiye kumandanlık garajında. fti Tarkali mehammen bedeli 600lüra, müzayedle pararlık saretiyle 4Nisan 1929 da delterderikta yapılacaktır. (8 $ Sanilik Öramabil — Abirkap&” nakliye kümandanliğe garajında Hat markal; mühammen bedeki 1500 lira, müzayedle pazarlık suretiyle & nisan 1920 da delterdarlikta yapılacakar (958) $ Satilık- Osomabil— Delterdarlık binası dahilinde Mönedes markalıği| mühammen. bedeli, 2800 Jiraş müzayede pararlık. sarerişle 4 Nisin 1929 da Defterdarlikta yapılacaktır.- (364) $ Sutlık Otomodil — Bunbul Sihiye müdüriyeci” garajında Hat markalı, mühlümmen - bedeli" 3000 liraç müzayed- pazarlik wsliyle 4 Nisen 1920 da defterdarlikta yapılacaktır. (363) $ SATILIK OTOMOBİL — Ahırkapıda nakliye kumandanlığı yarajında. Mersedes markalı, muhantmcn bedeli 9S0 İrn, müzayede pazarlık sure. ğile 4 nisan 1029 du Defterdarlıktı. yapılacakır. (3BE) $ Satık Oromabil — Ahırkapıda nakliye kumandanlığı garajında Fiat markal; mühammen bedeli. &O0 lira, müzayede panarlık Sarerile & nlsan 1920 da- Delterdarlıkta. yanılacaktır. (AB $ Sötilik Özemobil — Ahırkapıda: nakliye- kumandanlığı- garağında di S0 lira, mürayede pazarlık süreriyle Şişi karakalhane Böhçesinde Buzing menekalı, bedeli pararlik süretile & nisan 1920 da Def- naküiye Fort markalı, mahaninen bi 4 Nisam 1020'da Defterdclikta yapılacaktır. (360 $ Satılık Otomobil — Ahırkapıda nakliye kuranmdanlığı. garajında hat rkalı, muhammen bedeli 800 lisa, müzayede pozarlık suretiyle 4 Nisan 1929 da defterdarlikta- yapılacaktır. - (358) ğ Sanlık - Ötomobil — Kadıköyünde- itlsiye — garajında. —muhammen 'm 1990da defterdar- | bedeli 1000 lira, müzayede pazarlık suretiyle 4eni fıkan yapılacaktır. (20 Tokat sıhhat hüdürlüğünden; tedavisinde - Kullanımak üzere & Kilo- Neosaltarsan ve 5üD kotu Bizmejenol ve 9000 kutu- Salseliyeri zeybak ampulür ve 15 kilo İzodörpotasyom - ile 20 kilö müzaat/ Civn merhemi kapahı sarf usuliyle | münakasaya konularak teklif olunacaks fiat huddi Jâyık görüldüğü takdirde | 029 senesi martnım yirminci Çarşamba günü Saat 16 da ihalci katiyesi Toket encimeni daimisince iera kılınacağından zalip olanların Şarenamenin Edef mü dırıvetınden. kafl teminat muvakkate akçeleriyle 18 Maürt 929 tarihlne kadar Bi Bersa asliye birinci İdare mecmuası Kümlitinden: Dahiliye — Vekileti - tarafından | — Bursada Tahalde Uacu Fehim neşredilmekte olan bu aylık mcc A vekili avukar Veliyüttin amanın. sön nüshası da bir çok | Efendi tarafından — Hüdavendiğür kararlar ve şaşanı isitadde meslekt | mahallesinde Halil pehlivanır hanc makaleleri havi olduğu halde intişar | sinde mükün, Enver ve Müdanya. etmiştir Resmt — kısmında - yeni | Ja finmet gürleli A opi Tahsin iayinler, kanamllmı kamaaları, pavılanı; İç EEMANEN İ AA M A leri, Va aananga eei | Sleyhine ikame edilen fekhi ha a TaR Bamal. a mtmOA | Ytuhakemesinde Müdüca uleyhimden gumun eli teçlltime ae bir mazae,. | Tebsin Elendi — naamna — yazılan Bünbul — Vilişetiyle — Emanetin | düvetiyenin mumaileyhin / ikamet Tevbidine dait çek kiymetar mü, | Bâhimn meçhak! bulundüğu; Beya kaleleri havi Glan bur mecmuaya | Niyle bilâ tebliğ isde, bitmlep e olduğundan taribi. ilanden itiberen Küymetii şakelerimizden — Habe | YETMİ Deş kün zarlında bizzar ahai Beyin“Paravan,namı atöndda | YA Dilveklle / mehkemede: işati bir gile meomaz intiçar. etmiştir. | Yücut edilmediği takdirde muhake ederiz. edileceği iln olunun. İküzresine müracaat eylemeleri, ALEMDAR. ZADE BİRADERLER VE MAHDUMLARI VAPORLARI Karadeniz Postası yer Türlü - istirahat- leri temin edilmiş- olan P ve mühaleteri hava, hasebiyle harektti teehlir. etmiş olan Millet >72.79 Marı Pazartesi günü akşamı Tei de Sirkesi” Bikimendik sarcat. Müiyedik Kaaşaktek, Tnebole Sizapi Sanmn, DrdurGiretan, Trabtan; Ka veklepaya) zit Ve Avger edemtir Seri ve T Biletler Vapurda da- verilir Müracaat Mahalli: İstanbul Balıkpazarı Yent Ticaret Han, Tetefon İstanbul tisa> Bârtın tatevesarir Pöstası” Elektirikle mücehhez muntazam kamaraları © güvene yölelarma- mahss mülemah mahalleri havi Aydin 'dük Pazartesi Binalânnı havi ve seksen bin Tira kıymeri mühammeneli-Hanar çifliği: | günü sumu. 17 de. Sikeciden * Münekedle. | Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, Karlca İŞleş Clde ) iskekeine aeimet vererdet Süscekr zlk selilir için Eminönü Rahtim 'hen A numaraşa. mürnesat Telefon 2668 Yelkenci Vapurları i KARA NENİZ LİİKS. VE SÖReve TOSTASI | Samsun Vapuru 2 Mart Çarşamba! Günü akşamı Sökeci rhtınından Hare etle döğru Zonguldak, Hebolu, Sam- surı Ordu: Gireson, Tirebolu, ürmene ve Tüzeye gidecektir. Tafsilâr için Sirkecide Mesi det. Hanı, ittisalinde - Velkenci fanında: kâin acentesine; müracan! Tek Ktanbul 1515 Jân harekerle - Gelibolu, İkale, ve-Körtür — tarikiyle- âmet ve avdet cdecektir. Yük ve yolcu için” Eminnü, Raşa caddesi - Rihcim - hanındeki idare- I? nine maümnden T enbale (OY Yölcu Dileti vaperdr'dir verdir. CMAHMUT ŞEVKET PAŞA. İyapurü 19 mare Salı” tede Gatatal İntitımından hareketle İzmir; Antak fa, Aldiye, Mersine gidecek - vel Taşacu, Anamor, Aldiye Antalyal ife uğrayarak gelecektir. Ayvalık sür'at Pöstası ÇMERSİN ) vapara 19 Mar salı- 17 de. Sirkeci” rihamndanı ha rektle Gelibolu, Çanakkale, Küçük luyu, Edremit, Burbaniye, Ay ağa: gidecek vedönüçe mezkt elderk beraber. Altanotuğa v ayacakur. — Gelib lem ekinır yüle İlân 18 bart Pazuranst birinci postası yaımıyacaktr Teabann Sultan Ahmet Sulh Mahkemesi İrasından Sabri ve/ Ekrem Beylerle Meh- et ustanın ühtel sesarmaflarındı. bulunup izalei şuyuu Zımnında mü- zayedeye - vazedilen Çenberlitişta. Uzun tarafı Şerof caddesi / urkü terali metruk ana ön tarafı Bikbane caddesi Gtrafı davarla- mühat bir kıta arsa- 'nım bin Tirada ihalei evveliyesi icrü dilmiş ve TO'nisan 929 çarşamba te ihalci- kat'iyosi izva” kılmacağından talip- olanlar kiymeti mühammenesi olun 1626 Tiranın — yüzde — otuz” nispetindi pey akçesini — müstashiben — Sul: Tanahimet sülh- iorasına müracant eylemeleri ilân olunur. Şecacttin - mahaflesinde — bir Şehremancti —namı — diğer ; 4 : ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: