17 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

büyük banka İş bankasile Tü- tüncüler bankası | da birleşmelidir h ba Sie Tütüncüler ban İ görülen 1 Ve yaşayan bir çok gay- yi nimet; hakka vardır. gibine de oka bir ba ei hususü. teşeb doğruya İç Bir Zaman küçalal- Mez, bu “keki, muvaffakiyctin derecesi mez, ye hissin tesirile olacak k tasarlaması ortaya i! ve Tı zamanlar - Akhbar İk iler adına çalışmanın sonraya bırakılması derek olan bu diş bala e akdi, hislerindeki necabeti ler mi €riz . Lakin banka ak hisden © artık menfaat Sl b değince göre her şeyden abiği, birleşmeye asıl ne mani Bu ONU araştıralım: temeli Mani Akhisar bankasının i 4 Ve tüccarma yar - İş baş, <fihayesini olduğu gibi ğ ae veririce bü maksat Kanz “ğör. İş bankasının Müdürü Celil Bey, bir. el halde de Tütüncüler » gün yalnız Akhi- ba etiği yardım usu- ib e Kikağaç, 8 eğ mirci gibi ovakın Me da teşmil edilmek şar- Niş dk *Âleceğini bildirme - gr di bazı Akhisarlılarda bali tereddüdü pek yerinde un, cak bienirsc, İş bankasının Dizim |, YRumiye içimamda kün ar ini alması da pek müm. bu a5 şart haslı oluyor. Mc, Akbisarda « Akhisar — arkası > yerine tak kasının bir merke vale ta olacak bk bir ve büyük Bir ve feda etmesini ir yapdığı hizmet: ye Mai Bk VE en şerellilerinder hiç tersi, üzre kaydetmekde ya ye her kesin kendi “kl işletmesi imkânı Aile mevcutdur. Bu Eyipteki mezarla- | rında dün yapılan ihtifale hükümetin ordunun şehrin mümessilleri iştirak eylediler mülettişi fırka epleri tlebe binasında — töplarila umum . esnaf kasının da mevcui Dartilfü M, na İ tebrik etmek suretile 16 mart Şefi Dünkü merasimden iki intiba Tebriklere” teşekkürlerini iblağ buyuruyorlar Ankara; 16 (A.A) — Ri- yaseti cümhur kâtibi umu- inden: Reisi cümhur ramazan bayramı münase- betile telgraf ve mektupla hazretleri mus habbet ve hislerini İ eden zevata teşekkürlerinin | iblâğına Anadolu ajansını tavsit buyurmuşlardır. Reşat eşai Nuri Bey ER Türkocağı, Ey amlarına İp birer sayıfamizdadır 7 Para değiştirili SUSİ Tahkikat h hi Arkadaşımızı tebrik 'eler ve yeni - vazilesinde de muvaf- eri irken yapılan imal itam buldu Fazla çıkan miktar (600) bin laradır Düyunuumumiye umiye idaresinin 3 ay sonra tasfiyesine başlanacaktır isa bankan ber ($ me Bu va Mahrim kalabilir ili mah Para ve faaliyetini Apaçık duran ve mali mali küşayiş vere etli tevdintdan da | MN lan mumay e Düyunuumumıye binası enile- | berveçhi Zir yazıydfuz? İ arın dazla çıktığı “ve bir | istimale. deldlet eden bi nda derhal tat malümdur, Mevsuk - istihbârmiza göre bu temamile hitam bulmuş “ve maliye mülâtüşleri râporlarını yazmaya başlan tahkikat bu hac ğını hususta, in nasil meydana çıkt ve The nelize sının , İş bankasile birleşmesini değil, herhangi suretle bir ve büyük Türk. bankasının < yetişip büyümesini candan, özleyoruz. Paraların tebdilini müteakın Düyunu umumiye Osmanlı E kat'i cetveli esi ile hesabı zim ederek hü. kümete — takdim; etmişlerdir. Bunların (o tetkiki neticesinde aralarında mübayenet olduğu görülmüş ve işle sü istimal Olduğu bu şüretle, anlaşılmıştır. ran mıktarım, Düyüne umumiye ise im» gelem mmktarı bildirmişlerdir... LAR taralı dömbü sayilamızdadır J büş olan birçok” misalleri alkışlarla yazar Akhisarlılar banka yapdıkları kadar birleşdikleri için de; öyle alkışlanabilirler; bize öyle gelir izbar | kargaşalık oldu Mısır başvekii Mehmet Mahmet Paşa Kahire, 14 lde çile masında mefsuh parlâ- mento âzasından eği meb'us zanın hafil surette yara- Yandığı bildirilmektedir. Vakıt — Musıtda “Vet. a siki ei esiri a, hedefi ilç ddetle İea okunan yük hakim bankalarn temel || Bunun için “Masırdiğ mubteli irler «vuku biğiniuş, ni. mensupları tarafından 'yapı- sında, polis kuvveti ile müsadensler vuku bulmuş ve bar suretle ümct ile milliyetpetverler hât bir “Hava: bozdu Mamba se yasal eği için açacak Bila gülle çok güzel giden 'hava'dün :gen&-bir- denbire bozdu, Sabahlayn yağmur Bizim ad rağığ, iöğler ğru “kara N Ta ve bir müddet kar Ün etti. Hararet te iyice düşerek — evvelce --'10 a çıkmışken dün. sıfıra'kadar indi. Mahaza rasatanenin dün. akşamki: raporuna bas kılırsa bugün Tüzgâr poys taz ve hava açık olacaktır. ki umumi bir birlikden sonra Akhisarın Tütüncüler Yankasını gesi Akhisarda daha mühteşem ; bir binanin Kralın sarayı önünde bir | Milliyetperver meb'us- | , lardan yedisi yaralandı Mübadele komisyonu artık gidiyor Merkezin Gümülcineye, bürolarla dosyelerin Atinaya naklı takarrür etti Yunanlılar garip bir) nota verdiler bl le kömüs- öğleden evvel aktederek muallâk yonu dün sonra İki aylardan b nakil tit, Birinci © içtima kalan: sini intaç etmiş" ka Gümülçineye ni nunu müdafaa nanlılar de yona bina -balunamıyacı- gri İlerisi kil hususunda isra dir. İki celi öğleden sohra tek Verilen karar bulunmadığı büroları, € Atnada bulü yon, iki nen tah gelir derhal hareket edecekti Türk heyeti geli murahi ederek a önderilmesini ta miştir... On-t komisyonun ha meldir, me Motan muhte- vermiştir. lar, İstân- Yunan itici emlâkinie defterdarlık tarafından o yeniden v edilmiye başl we <bir nota ziyek andığını - iddia etmektedirler, Yunan notası, badema heri üstüne © asmak” müsaderelere hakkındaki gördüğü karşı komisyo- ir dikkatini celbet- Türk heyeti mürah- hasas böyle bir müsaderedeh habetdâr olmadığını ve mes- eleyi tahkik edeceğini boyan tarafın da Fwvelte vo gibi, Yünanlıl yi gara copatmayı çalışı Yunan emlâkindön “meka kalan bir kaç parça emlâkür, daha, çabuk mümkün, Reşat inerhumun ruhunu orada taziz etmek daha çek yerinde olazakdır. ii ve | | tespit etmişür. asaaasar sanane eenerasasısanesmsasmananesesermananasnesanaymanmıponmesppe ye 23 Nisan Türkiyede çocuk haftasıdır Hirayei Etfal cemiyetine yardım ediniz taziz edildi | Çoc uk haftası © ok cazıp olacak Program te spit edildi Bir hafta devâm edecek bayramın 1 inci günü Türkocağını temamen çocuklar idare edecekler Bir de balo verilmesi kararlaştırıldı Türkocağında dünkü pa iştirak edenler 23 Nisan günü başlıya- cak “ Çocuk bayramı , şehrimizde “şimdiye kadar misli görülmemiş mükem- mel bir şekilde tes'it edi- lecektir, Bu bayram iile möşgul olan kumite, Na- kiye, Atıfet Nazım, ma- şuka Fabir, Sabiha Ze- keriya, La- İllmia Refik, | Hi, Seniha, Ra'- İ na Sami Yaver Ha- nımlarla, doktor Fethi Ali Şükrü, — na Hikmet, Saim eyler ve Kadri Raşit Paşa di Türkocağında içtima ederek bayram programını Bayram 23 Nisan salı günü başlıyacak, 29 pazartesi bitecektir . >. Bu haftanın her günü ço- cuklarımız için çok na- fi ve cazip birer . gün olacaktır . ve anneler için bir haftalık bir sergi açılacaktır. Bu sergide çocukların gıdaları, hayatı, elbiseleri hülâsa bir çocuğun tam ve mükemmel büyümesi için lâzım gelen her türlü husus mükemmel broşürler ve tablolarla gösterilecek ve bir dok- tor hima- yesinde Ha- nımefendiler P tarafından sergiye her gelecek an- neye izahat verilecektir. 23 Nisan salı : Çocuk müsameresi günüdür. O gün | Türkocağına tamamile ço» cuklar vaziyet edecekler, ve onlar idare edeceklerdir! İçlerinden bir reis ve idare heyeti seçilecek ve bu heyet gelecek müsafirleri karşız lıyacak," hükümet erkânile telefon muhabereleri yapa» cak, monoluğlar, danslar yapılacak ve bir hafta ni- hayetinde Âli mekamata telgraf çekilerek arzıhürmet edilecektir. Çocuklarımız bu telgraflarda “ Türkoca- ğını biz idare ediyoruz , diyeceklerdir. 24 Nisan: Doktor Ali Şükrü Bey tarafından kon- ferans ( çocukların neşvü- nemasına. dair) - sinema, gürbüz çocuklar müsabakası ür. Bir yaşından yedi yaşına kadar mama, meme, oyun. çöcukları bu müsas bakaya girecekler ve kaza- nanlara takafından münasip hediyeler cektir, 25 Nisan: ocak verile» Çocuklar Yeni romanımız Mari Perşembe Kayi. Adam ve meraklı bir İngiliz romanı

Bu sayıdan diğer sayfalar: