17 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

17 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir senede nufusça hiç bir kaza keydedilmemiştir MLondra, 15 (AA) — İngiliz İmparatorluğunun muhtekf aksamı arasında işliyen İn- iş giliz tayyareleri ğü 1925 senesinden N beri 3 milyon 250 Lİ kıtatının lehine inkişaf ediyor e General Caller raemleketi bin mil katetmiş- lerdir, ki .tahiminen 131 devi alem demektir. Bu tayyareler arasında nufusça tek bir kaza bile olmamıştır. Londra - Kap arasında Londra, 15 (A.A) — bondea ile Kap arasnda yakında haftalık bir hava serisi küşüt edilecektir. merikada yeni idare 'M. » Hover mes'ul: memurları General Calles e v dağ ükümet Kevvetlerinin ya - üzerine — şehri alelâcele Bin kler, ağn > istifaya davet ediyor Nİ Ca uyar, Gene |. Londra, 15. (ALA) — washinge Möteya, e yakım Durango da | tondan Taymin gözeterine bildir yor:.. M. Hoverin idareyi günden güne daha “ziyade eline almakta olduğu hissedilmektedir.. Ezcümle bütün mesul memurların kendisine istifanamelerini taktlim etmeğe mec- bur olduklarına ve kendisinin bu İstifa kabul ©W& ya reddetmek hakkını muhafaza eylemekte bukın- duğuna der bir emirnime neşe etmiştir. Bu tedbir idare şartlarının yeniden tensikine doğru atılmış ilk batre olarak telâkki edilmektekir. işe Dük 48 York Berlinde milyon aç | Lemda.15(4A) — is inin bir — seliahdinin izdivaç merasiminde mea Yiyicek | hazır bulunmak üzre Osloya Manik, iy gitmiş olan dük ve düşes dö Dükü CASA) — Kalk | York bu çün Berline muvacalet Perin, olan ; menatka | eimişlerdir. Akşama kadar orada Yemay a olm hiye maz | kalacaklardır. İZ yi pena Honan- | Amanda bir hadise 23009, iyon, Shenide | Aman, 15 (AA) —Bir, Key Könsmda 2.5 miyon | budür mülrerele birkaç zerk) "in aç, ülyondam. fazla kiş | gicimobil “hidudu “ğeçen Bir Tişiş, olduğu bildi | çapulcu çetesini “ağır “zayınta uğramıştır . İstanbul Vilâyeti Defterdarlığı ilânati w m Arsa: Koca Mustafa puşada Ramazan “elendi -| Mia © sokaklarında 2-7, 44-30 My men bedeli 400 Jira belleli defaten verilecektiti © 25 Mart 1920 da defterdarlıkta yapılcaktır. dağ, “mai dükkân 'Tohanede mektep alunda 44 N.s! Uyg e&kân, senelik kirası 120 Tifa; müzayede) 29 art, “4 delterdarlıkta yapılacaktır. ! N sne, çalık dükkân: Topancde mektep alunda 415 :İ taat, kirası 415 lira, müzayede 27 mart 1909 da def e enler İnka, talık kulübe zemini — Haydarpsşada Tıp İd; », maklup,. iki, kıta | i az inda 38, 5 No. muhammen bedeli 108 lira, mü- Mart 1099 da Defterdarlıkta yapılabakur, Kayip ba ak çayır mahalli Beykozda büyük çayırda | MX ig ,*€ Bamile maruf bahçeye muttasıl kısmından müf- | “ed, güm kirasi 90 lira, icar müddeti üç senedir, mü- ç mart (999 da defterdarlıkta yapılacaktır. köşkü Küralik farla ve kulube — Silabter sada imrcahut ör. Milgg,i de beş dönümdür, muhammen bedeli 78 lira ikta Yağ va nedir, müzayede 97 miirr 1929 da delterdar- ş tir, v üralık kahvecilik mahalli Peykorla Büyük ye ki kâr iskelesinde kahvehane b; e 300 arşın Pt yı lira, müzayede 97 mart 1929 da delterdar- Kuman alk ©v — Yıldızda Cibanaüma mahallesinde öşkü. civarında 1 odalı, senelik kirası 18 lira rt (929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. sebze bahçesi: Beykozda tokatta Yuşa ŞAYIK bahçe namile maruf ve kulubesi vardır, ki. ra, iii müddeti üç senedir, müzayed: Mart darlıkta yapılacakur. Mahlült müdiriyetinden: kıymeti: 250 lira mahallesinde kain dört duvardan ibaret bulunan Yele 22 pe Mey MA Okş y 1034 1 hi Pisik ünl çk e e el banda mahal midiniyetie müracat İspanyada karışıklık gittikçe vahamet kesb - etmektedir General Primo de rivera bir - çök zabitleri “efyetti Keudaye.15 (A.AY He duttan geleni haberlere na- zaren vaziyet yahimleşmiş « tir. Grennda da mekteplilet tarafından kar raşıklıkdar - çi karılmıştır. Ör. Mi ölare ili Primo de Rivers muhtemel olunuyor. Bir çok piyade, zabiti Madrit igtişaşları bastırıldığı ve Primo de Rivera nin resmi taşlandığı serada jandarma kuvvetleri ile aralarında çıkan ha direler üzerine nelyedilmiştir. Kar ekkklar dün gece vahamet kespet- Mştir. Madrit, 16 (A.A)- Dün akşam Mi nümelar “içtimamın itamında M. Pümo de Rivera medisin cezalandırılman lâzem gelen mual kinlerle dartilünun müdürleri hak: kında ceza tatbikamı derpiş “etmekte olduğunu (beyan etmiştir. Dahiliye nazım umuma o mahsus yollarda çıkarılacak kargaşalıkları tenkil için tetbirler alacaktır. Ah mektepler talebesi bilhassa bunlardan gürükü çıkaracak olanlar ikametgihlarından uzak eyaletlerde ektir. hapsedilecektr. Darllfünuplar le büyük mektep lerin açılması hayli geçükecektir Madrit yalniz dali #ürette ika - met eden telebe kalabilecektir. Kellog misakı etrafında Washingiori, 15 (ASA) — Çin miliiyetperverleri hükümeti Kellog misakını: tasdik. etmiştir. Bur misakı ilk imza eden 15 bökümeten yalnız. Japonya tas- dik “keyfiyetini henüz. bildir. Mişlir, Kiralık imalâthave İstinyede deniz o kenacinda kâin muattal imalâthane kiralık- l tır. Küçük sınai: müessese” için pek elverişi depo için dahi kabili iştimaldir. Oalatada Voyvoda sokagında Agopyan hanında Bomonti şir- ünkemdüriyeline m Mili Oto Türk anonim şirketinden: HİSSEDARANA, İLÂN Milli Osö Türk sanonim şirketi sermayesinin 100,000 iradan 10.000 liraya tenzili maksadile İİ kânunu- sani 929 tarihinde — alitedilkn” fet- kalâde hey'eti umumiye içtimamda © tihas edilen mukarrerat mucibince, himedaramın, © yetlerinde © niğvcut hisselerden, beheri beş Türk irani kıymetinde her on hissenin beş i ire kıymetinde bir adet yeni hisse senedile tebdili zımnında Galatada Voyvoda caddesinde umumi tea ret hariciye bankasına müracmet | eylemeleri rica olunur. Hive senedalinin tebdili için, hisadaranın nihayet şirket alelide hey'eti umumiyesinin içtima edece. ü 28 mar 929 tarihine kadar merkür bankaya müracsat eyleme- leri icap“ etmektedir. İşbu” tarihe kadar tebdil edilmiyen eski senedat iptal edilerek © Hesret kanununun Binti maddesi mucibince iptal edilen senedet yerine ihraç edilen yeni hisse senedatının satışına müz başeret © edileceği ve hasılatının şirket o merkezinde, © alikadaranın emrine amade olarak | muhafaza edileceği hissedarların malümu ol. mak üzre ilân olunur. ——— Zayi — Maaş cüzdan ve tatbik omübrümü zayi ettim. mühürle o kimseye hallesinde mütekait Refik Zee — Diya Şuunu Bir. saatte Istanbuldan Ankaraya İngiliz binbaşısı ( Segrav ) m tesis ettiği yeni sür'at rekoru “bu mesafeye muadil bulunuyor Binbaşı ( Segrav ) ve otomobili İngiliz otomobil amalörü binbaşı (Segrav) niarlın L1 inci günü Amerikada saatte 372 kilo- metro 261 mötre (yani takriben Haydarpaşa - Ankara arasındaki mesafeye muadil bir mesale) sür'ada yol âlıdağa muvaffak olarak otomobileilik sürat rekorunu kırmıştır. (Segrav) tecrühesine. başlarken bir millik mesafeyi 15 saniye dde» 100 de katederek saate 231 mil 611 metreyi'bulan bir sürat göstermiş, kendi. usulü veçhile ayni yolu tersine katetiği zaman Saatle”2317mil ir. Bu iki tec 213 metre sür'atle hareket etmi 231 mil 36246 metreye, 372 kilometre 500 metreye muadildir. «Segrav» bu rekor kırılmadıkça bir daha müsabakaya girmeyee ini Karndân sonra denize erübenin vasatisi saatle söylemektedir. Londra, 15 ( A.A. )— Yerde sürat rekorumu tesis etmiş olan Segravo şimdi 1000 beygir kuvvetindeki motorbotu ile deniz üzerinde karadekine mümasil bir zafer kazanmağa hazılan- maktadır. Deniz rekoru saatte 90 mil ile Amerika şapiyonu Garvood tadır. Segravo ilk tee- rübelerinde 85'mil: yapmıştır. Yarış önümüzdeki perşembe günü icra olunacaktır. Acaba niçin? Çinli mareşalâ emir Karısını bırakıcak j Mareşal (Çan-Kay-Şek) ve karısı Gin diktatörü, mare- şal (Can-Kay-Şek) bir taraftan Çinin vahde- tini temine uğraşırken diğer tarafla. kendi taraftarları ile de bo- Fazlaşmıya mecbur kalmaktadır. Bu cüm- leden olmak ; üzere Bahrimuhitlerde çelik ve demirden adalar | yapılıyor | yri seseferi temin için gere. âsi )'de gerekse ( Bahrimuhiti kebir) de bir takımı sabit sun'i adalar inşasına karar verilmiştir. Yukardaki resim Nivyork ile Bermut ada- - ları arasında inşa olunacak ilk adanın proje- sini gösteriyor. Bu ada (6000) ton çelik ve iki bin ton demirle inşa olu kür. Sun'i adanın kırk beş kişilik mürettebatı olacak, üzerinde bir otel, “bir lokanta ve tamirhaneler buluna- cakır. Çorlu Belediyesinden: Çorlu kasabasına getirilicek olan 107000 lira bedeli' kesifli menba su- larına ait proje ikmâl ve tasdik edil Kuo Ming Tangu (Gin miştir. meclisi milis) . son içtimalarından birinde mareşal bir alınış olduğu zevcesi- ni terketmesi kararin vermiş ve keyfiyet kendisine tebliğ olun- Mezkür proje. mucibince bir ay ie evvel İmüddetle o münakasaya konulduğun-! dan taliplerin Istanbul Şehremanetin- de bir sureti mevcut projeyi tetkik ede- rek şeraiti anlamak üzere Çorlu beledi- muştur. Acaba hiçin? (ye Riyasetine müracaat eylemeleri. u ma, © şel) in tahsili Kral Mişel Sabahtan akşama kadar günün bütün saatlerinde Romanya krah (Mi- in vali- desi ve büyük annesi tarafından — fevkalâde ihtimam gösterilmek- tedir. Resimde kü: kral İngi izceye çalı- şırken görülüyor. Resimde nüz beyaz ve siyahı hasırlardan © örülmüş gördüğü - şapka İngilterede bu gün en fazla rağbet gören yeni şekil kadın başlığıdır. Hasan kuvvet şurub ma, in verem race ve ke mik hastalıklarına nafidir

Bu sayıdan diğer sayfalar: