16 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AZ yılesayı 40) | gi martesi El0 i i i ; Say j1929! Müstesna bir üslupla yepy yepyeni bir eli yazılmış Meraklı ve müheyyiç bir eser- Perşembe gününden itibaren Vakit i 19çocuğunyaralanmasile neticelenen kaza (ön mart facıasının yıl dönümü N “16,, Mart Senelerin his izliği- ni, zamanın ka ayıtsızlı WU bir Kere daha ta ile duyuyorum. Bu in Funsuzlukta tak- e de ortaktır. vr da Kücücü g felerine en büy a bir tek ra- rıverirler, rını deşen ek ezelenin, en yük- vi — ları bile Dula- bni irfan aluna a- tufanın izi, hep bird . la, Tey- rn muhacirlikle- gelişlerini nasıl "S4, dünyanin en Oi li etli hadiselerini a YL heyeansız, ağ Sareıklar bildiz takvimin ya Ta YAĞ ü m ebarınea, icim rdi, Ka arı. Türk ta Ni €h-kara günü, ag uğurSUZ - ra- damgalanmıştı. tü np eree evvel bü- hip, Sanbul, böyle ei, Sündö | düşman İn ağırlığını Mn da duymuş, kan-) ra lmuzlarını bü- © saplı bulmuş Söney in sonra, Metijg "© güneş gör- Mep, ibi idik. Bu Yillap, “in. ulkunda Güneşi Sabah olmadı. Dayi .. dediğimiz Bere şluğun içinde yıl doğup bâryor, ay, * Dırıldayı » ve Mahşy üçüle büyüye Yor, KİNİ gene çizi- Pakiş Kakaş biz, esirlik ma- Giliş,, 4 kapanmış zleri; MZ aç ik, da e Si Si Tüyap, karanlık gö- talim » Yalnız, kâra e seyrediy: or. iş il anlarız sade değiyy, “Vvetleri de dl kan ovukların- Zn, Sızan 0 mağa- üye Zam VAN Zaman j iç Yalayg Ermin taban da e in isliklamı, Uyuyorduk, Tar a ikleri kadar örde en ibaret & y ma kurula. bir millet 16 mart şehtdlerinden iş oğlu Abtülkadir 16 Mart (336) da Sehzadebaşında Jeci suretle $ei hit len Jedakâr askerlerimiz in hatıralarını takdis ve te'yil için bugün bir ihtifal yapılacak, şehitlerin iy “ipteki ebedi irahatgâhları Bissusd merasimle ziyaret olunacaktır. Bayramda futbol hit olduğumuz maçlar ya 5 Futbolcularımızın muvaffakıyetin pek uzağında olmadıklarına işaret ediyordu Dünkü maçtan bir Bayram na saçık ve ber- futbol gününün de | şiktaş muhteliü (o Galatasaray a çok çar a soğuk ile Karşılaştı, mukarrer oldu- murlu, hav Ru için seyirci fazla değildi. Kaleden itibaren şu teşekkülle sahaya çıkmıştı. (B) Kadir () Zeki (E) Hüsnü (B) ) Alâ CE3 Şükrü (83 ret YE) Eşre(Bİ iki maçın, cidden güz Üç: dört ay resinden “s0; atasaraylılara © gelince li başlı. siüalürine,: kabiliyec. | Rasim, - Burban, Mehmet ! m *çök: birğey kaybet || Nihar, Suphi, «Kemâl, Latif, memiş * bulduk. Maçlar nasıl aldu? Necdet, Mehmet, Muslih Bey- lerden terekküp — ediyordu, ayitaratzdadır 7 — Size söylememiş miydim İnsanı en ziyade isılan. şey yurt andır /.. eeereradaezidnzdanz da namld ln zap SASEEED MED AAde Dan eenaaAA AE RAE RaE Za ADAMLA SANİSER DSİ nin, sevgim Zayıflasa, geçirdiğimiz Kara gün- leri anar ve kurtuluş mucizesinin o nurile gönlümün sönen meş alesini tekrar uyün- dırırim, © Seyyah rılusı dünyanın gözü- nü eşi dı. çime. gam ödü ne Hani i Tiahgi bir seböpleima- “Şeder cimlesindendir. “duğu tahmin edilpyektedir! Kadriye Hanım Tahkikatın dahil ol duğu yeni safha yazıl- dığı gibi midir? Kadriye ve Hanim dan Hikmet Beyin rahatsızlanması üzerine, tahkikatı kendisile bir müstantik Nazım Bey Hari- fından devam olunuyordu. Bit kaç gün ey nin mevcuden iki kişi- müdd miliğe verildiğini ve ot tevkifan&le — yühkikatla meşgul bulunan Nazim Beye da gönderildiklerini ,© bunların etrâfica — İsticv apfan sonra tevkillerine üzüm görülmi- bırakaldıklarını yerek si © Osman ile Murat ismindeki Ermeninin tevkif edildikleri “hakkında a haber, hakikate vafuk etmemektedir. Bun- dan başka, Kadriye meselesile alâkadar” kif edilen doktor tevkifi de yeni değil, tevkif, bir aya yakım bi man evvel olmuştu. Şimidki halde be mesele- den dolayı mevkuf bulünan- lar, şunlardan ibarettir: Kadriye Ilamm, çan Nadire, hâminneleti, Hami, I birdderi, Nasir, â Faik Beylerle dyukar Ve fik Rey, Madam “Fofo' ve doktor pyan E, Iki kinin sahte pasaport tedarik ederek Romanyaya tıkla noktasından edilen tahkikat ve teşebbüsat neticesinde, bunlardan Osman Romanyadan şehrimize geti- Hanım ZEN Şeh ef etirilen Osmanla bus edilerek me kliğe, gönde rilen Muratın isdevğptan son- ra serbets bırakılmöldrr, ken- dilerinin Kadriye Matım me selesile “alâkalar “ Şölülmedi. stididle müsaft bulun stan aktadı I gine göre, Kadriye tabkikaün mühim bazı itirafartı bulu Anka r taraftan, -söylenildi- Hanım son, safhasında kendisinin muş, Ri cumhur Hazrederine sui- ği tespit edilmiştir. Ki ye Hanımın bir dok- törün Mm k aktedilen lamazsamı, iğne ile gm ve olacağım» dediği - ; yapacas mutlaka gmuvaflak mektedir. Maznunlardan bir erkeğin | bir ecnebi Zabiti sie şüpheli temaslarda büluduğu;da riva- Maamafih, henüz * tahkikat gibi tabiki. al edilmediği ati geçirdiği “safhalar - te- lerruatile ve katiyetle malüm dığından, hakiki, vaziyet”. irname yazılarak mesele.” mahkemöye. intikal ettikten şonra “errdf surette 'anlaşlar bilecektir. Meselenin mahkemeye Ti tikaline daha epi zaman ol olm 1 Akissatı 5 ini sayılamizdadır ) Muvakkat kral İngiliz veliahtı babası- nın yerine tahta mı seçiy or? güne gi bal devlet imkân ver nekte - r. Bu va Prens Dögal müddet daha süreceği, önü- | müzdeki mayısta vuku bula» cak umumi incihabara kadar kralın işleri tedyire bağliyamı- ve İngiltere avam ka - marasını feshedemiy ceği gö- rülmektedir. kral vazife “eden bir. meclis kül âvam Gerçi namına ilayi cu ka İyetini hâlz değidir. de mrasını Hali hazırda ingiltere hü- etmekte ve İngiltere de kralın salahiyetlerini haiz saltanat tayini istemek bei, * tarafından deruhta ur. Henuz buna d Bu takdirde söltanat niya veliyi a oluna karar ı de alınmış bulunmaktadir. memiş olmakla t İcap eden tedbirler Bir kamyon devrildi Ağır yaralı yavrulardan alü- sına Fifal hastanesinde ameliyat yapıldı © Hastanenin önü akşam üstü evlâtlarının sıhha- tinden: haber bekliyen ana babaların feryatları liçinde çok müessir bir manzaraya bilne olmuştu Tüyler ürpertiei Dün Dulmabahç kamyon devrilmiş or tacısdan sonra geçmiyen - çocuklar kamyon içinde ip araba Dimabahçe önüne gi eylenirlerken çocuk yaralanmıştır. Dün sabah Beşiktaş cılarına ait bulunan 1862 miş ve orada ansızı güzhas neye ait kamyonia karşılaş. maralı kamyonun bayram mü. | ,, beşils ii nasibetile Beşiktaş ve Fındıklı yonun içe: arasında yeuk taşıması toplan m ba işin di- muştur. Kamyona saat bir buçukta iy birdenbire sağa Beşiktaşta 33 kadar küçük | çevirmiştir. çocuk ME yon bu Bu manevre üzerine kam- sahilde © mut; için | yön kaldırıma çıkenış ve dev- hareket emi rilmiştir. En büyügünün yeşt Onu İ ÇAlharalı Süncü sayfamızdadır | Bayram nasıl geçti ? Bayram nasıl | geçti? Ramazan süren karlı, tipili ve yağmurlu (havalardan sonra güneşin parlak yüzü, şeker bayramma tatlı bir mahiyet verdi. Bayramın © fevkalâdel daha ziyade bayram yer- lerindedir. Cinci meydanı, Karagümrük, Eyip, Şehre- mini ve Kadıköydeki bay- ram yerleri 3 gün bay- ramda çocuk müşterileri- nin heyecanile dolup taş- mişlır. Bayram günlerinde tiyatro ve sinemalar da dolgun bir müşteri hücumuna uğ- ramışlardır. Geçen sürekli kış kö- mürcülerin yüzünü güldür- düğü gibi bayramda şe- kercilerin — -keyfi © yerine gelmişti. Arife gününden başka bayramın ilk gü: de bile maruf şekercilerin dükkânlarından şeker almak | kalabalıktan hayli güç ve “zahmetli oluyordu. verlerinden üçmanzara Ankarada bayaram intibaları; Gazi Hz, ve Başvekilimiz B. M..M. nden çıkarlarken — “Vala. ve nba Kelralçasın m resimleri İstanbulan bayrar:

Bu sayıdan diğer sayfalar: